Slutbrugeraftale for Normans programmer og tjenester

 

Denne slutbrugerlicensaftale er inddelt i afsnit A ("Betingelser og vilkår for forbruger"), afsnit B ("Betingelser og vilkår for virksomheder"), afsnit C ("Erklæring om behandling af fortrolige oplysninger") og afsnit D ("Licenser fra tredjepart").

Hvis du køber som forbruger, dvs. en fysisk person, som ikke handler på vegne af en virksomhed, skal du fortsætte til afsnit A (”Betingelser og vilkår for forbruger”).

Virksomheder kan gå direkte videre til afsnit B (”Betingelser og vilkår for virksomheder”) nedenfor.

Du skal herefter læse afsnit C ("Erklæring om behandling af fortrolige oplysninger"), som regulerer Normans behandling af dine personlige oplysninger.

Afsnit A - Betingelser og vilkår for forbrugere
Afsnit B - Betingelser og vilkår for virksomheder
Afsnit C - Erklæring om behandling af fortrolige oplysninger
Afsnit D - Licenser fra tredjepart

 

Gå til toppen af denne side

Afsnit A - Betingelser og vilkår for forbrugere

Kundens accept af aftalen

Denne aftale ("Aftalen") regulerer rettigheder og forpligtelser i forholdet mellem dig som køber af Normans programmer og/eller tjenester ("Kunden") og Norman Safeground AS ("Norman").

Betegnelsen "Programmer" henviser til Normans software og/eller tjenester til computere (både elektroniske og versioner, som er gemt på fysiske lagringsmedier) samt eventuel medfølgende dokumentation.

Ved at installere og/eller bruge Programmet bekræfter Kunden, at Kunden har læst, forstået og accepteret denne Aftale. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere betingelser og vilkår for denne Aftale, skal Kunden give Norman skriftlig besked om annullering af købet, så snart kunden har fået ret til at bruge Programmet. Skriftlig besked kan gives via e-mail, såfremt e-mailen sendes fra en e-mail-adresse, som Kunden har registreret hos Norman. En oversigt over kontaktadresser kan findes på www.norman.com.

I tilfælde af annullering i henhold til denne bestemmelse får Kunden refunderet beløbet for købet. Kravene for en annullering på grund af Kundens ønske om ikke at acceptere betingelser og vilkår for Aftalen er, at:

 • Kunden ikke har installeret det indkøbte Program, og at
 • Kunden for egen regning returnerer alle materialer, som Kunden har modtaget i samme mængde og tilstand, som de blev leveret til Kunden.

Bemærk, at du som Kunde muligvis har yderligere rettigheder til at annullere Aftalen i tilfælde af en eventuel betænkningstid, se del 1, afsnit 1.3 under ("Betænkningsperiode").

Skriftlig meddelelse om annullering af købet skal være modtaget af Norman senest 14 kalenderdage efter købsdatoen.

Aftalens opbygning

Bestemmelserne i del 1 af denne Aftale ("Generelle bestemmelser") gælder for alle Programmer og/eller tjenester, som Kunden køber fra Norman, uanset om Programmerne og/eller tjenesterne tilbydes mod betaling eller gratis.

Del 2 indeholder særlige betingelser og vilkår for software ("Særlige betingelser og vilkår for software"), mens del 3 indeholder særlige betingelser og vilkår for køb af tjenester ("Særlige betingelser og vilkår for tjenester"). Del 2 og del 3 supplerer og har i tilfælde af uoverensstemmelse præcedens over de Generelle bestemmelser i del 1, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i Aftalen.

Til tjenester, som også indeholder Programmer, indeholder del 3 muligvis særlige betingelser og vilkår for brug af Programmerne, som i tilfælde af uoverensstemmelser, har præcedens over bestemmelserne i del 2. Ellers gælder del 2 for den pågældende software.

Afsnit C indeholder Normans erklæring om behandling af fortrolige oplysninger ("Erklæring om behandling af fortrolige oplysninger") og regulerer Normans behandling af personlige oplysninger, hvor det gælder for de relevante programmer og/eller tjenester.

Del 1 - Generelle bestemmelser

1.1 Varighed

Aftaleperioden starter ved købsdatoen og varer i den periode, der er aftalt mellem parterne.

Hvis kunden har købt et Produkt, der skal fornyes automatisk, fornyes aftalen automatisk i en rullende 12 måneders periode, indtil den opsiges i overensstemmelse med afsnit 1.2 («Opsigelse») nedenfor.

1.2 Opsigelse

Begge parter kan opsige Aftalen med minimum en måneds skriftlig varsel til udløbet af den aktuelle aftaleperiode, medmindre andet er specifikt skriftligt aftalt mellem Kunden og Norman eller udtrykkeligt angivet i Normans officielle markedsføringsmateriale, brugerdokumentation eller i denne Aftale.

Skriftligt varsel kan ske via e-mail, hvis meddelelsen sendes fra en gyldig e-mail-adresse, som kunden har registreret hos Norman. En oversigt over kontaktadresser kan findes på www.norman.com.

Ved afgivelse af rettidigt varsel ophører Aftalen ved udgangen af den aktuelle aftaleperiode. For at Kundens varsel skal anses som rettidigt, skal det være modtaget af Norman senest en måned før udgangen af aftaleperioden. Hvis varslet modtages efter denne deadline, træder opsigelsen først i kraft ved udgangen af den følgende aftaleperiode.

I tilfælde af opsigelse og misligholdelse af betaling kan Norman blokere for adgang til Normans Programmer og tjenester. Kunden modtager et varsel via e-mail på den e-mail-adresse, som Kunden har registreret hos Norman, før adgangen blokeres. Adgangen vil være blokeret, indtil den korrekte betaling er modtaget. Kunden bærer selv risikoen, hvis den blokerede adgang påvirker funktionaliteten af andre softwareprogrammer og tjenester.

Bestemmelserne i dette afsnit 1.2 gælder også for opsigelse af en eller flere individuelle licenser, som hører ind under denne Aftale.

1.3 Betænkningsperiode

Hvis Kunden køber Programmer og/eller tjenester som forbruger (dvs. at Kunden er en fysisk person, som ikke primært fungerer som en del af en virksomhed), har Kunden ret til at opsige denne Aftale uden grund inden for 14 kalenderdage efter Kundens modtagelse af Programmet/tjenesten, såfremt at:

 • Aftalen var indgået (i) uden for Normans eller Normans forhandleres faste salgssteder eller (ii) via fjernkommunikation (herunder, men ikke begrænset til internet og telefon), og
 • Kunden ellers har fulgt betingelserne for at kunne udøve sin ret til at annullere som gældende under lovgivningen om betænkningstid.

For at kunne udøve retten til at annullere skal kunden benytte formularen om betænkningstid, som udleveres sammen med Programmet/tjenesten eller sendes til Kunden med e-mail. Formularen indeholder flere oplysninger om udøvelse af rettigheder i forbindelse med betænkningstid. Når Kunden udøver sine rettigheder om betænkningstid, skal Kunden blandt andet returnere eventuelle fysiske materialer, som Kunden har modtaget fra Norman (herunder softwaremedier, brugerdokumentation og emballage). Materialerne skal returneres til Norman for Kundens beregning i samme mængde og i samme tilstand, som da de blev leveret til Kunden sammen med en udfyldt formular om betænkningstid. Udøvelsen af retten til at annullere købet af Programmet omfatter også annullering af eventuelle aftaler om tjenester, som er leveret sammen med Programmet. Tilbagebetaling af købssummen sker inden for 14 kalenderdage, efter at Norman har modtaget alt materialet fra Kunden.

I forbindelse med køb af tjenester accepterer Kunden, at Norman påbegynder leveringen til Kunden, før en eventuel betænkningsperiode udløber. Såfremt Kunden udøver sine rettigheder i forbindelse med betænkningsperioden, skal Kunden betale for den del af tjenesten, som er udført samt for de materialer, der er anvendt.

1.4 Personlige oplysninger

Behandlingen af personlige oplysninger, som Norman modtager i forbindelse med denne Aftale, reguleres af Normans gældende regler for behandling af fortrolige oplysninger, som udgør en del af denne aftale. Der henvises til afsnit C ("Erklæring om behandling af fortrolige oplysninger") nedenfor.

1.5 Accept af modtagelse af elektronisk kundeinformation

Kunden vil kunne modtage brugertips, nyhedsopdateringer og information om relevante produkter og tjenester fra Norman af samme type som de produkter og tjenester, som kundeforholdet er baseret på, til den e-mail-adresse, som Kunden har oplyst til Norman i forbindelse med kundeforholdet.

Kunden kan til hver en tid (inklusive ved indgåelse af denne aftale) informere Norman pr. e-mail om, at Kunden ikke ønsker at modtage sådanne meddelelser, og (hvis det er relevant) at Kunden gerne vil modtage sådan information på anden vis. Normans e-mail-adresser kan findes på www.norman.com. I modtagne e-mails vil Kunden også få mulighed for ganske enkelt at anmode om ikke at modtage fremtidige e-mails af denne slags.

1.6 Betalingsvilkår

Medmindre andet er aftalt skal betaling af Normans opkrævning forfalde senest 15 kalenderdage efter fakturadatoen. Visse Programmer og tjenester skal betales, før licensen udstedes og/eller fornyes, eller før tjenesten aktiveres. Kunden opkræves muligvis et faktureringsgebyr. Beløbet pålægges renter for for sen betaling.

1.7 Misligholdelse fra Kundens side. Sanktioner

Såfremt Kunden væsentligt misligholder alle eller nogle af sine forpligtelser over for Norman, har Norman ret til at bringe eksisterende aftaler til ophør, helt eller delvis og med øjeblikkelig virkning. Væsentlig misligholdelse er bl.a. manglende betaling, som overskrider 30 kalenderdage efter forfaldsdato og misligholdelse af bestemmelserne om Kundens ret til at bruge Programmerne i del 2, afsnit 2.2. (”Licensomfang”) og afsnit 2.3 (”Licensbegrænsninger”) i denne Aftale.

I tilfælde af opsigelse eller anden annullering af Aftalen kan Norman kræve, at Kunden returnerer alle materialer, som er modtaget fra Norman (f.eks. software og brugerdokumentation) til Norman eller Normans repræsentanter, samt at alle softwarekopier slettes/afinstalleres.

Norman forbeholder sig ret til at videreføre eventuel misligholdelse gennem relevante tiltag under gældende civilret og/eller strafferet. Norman opkræver kompensation for de omkostninger og tab, som virksomheden måtte pådrage sig som følge af misligholdelse fra Kundens side, herunder, men ikke begrænset til, rimelige udgifter til juridisk bistand, såfremt det er nødvendigt at indlede en sag for at forfølge eller udbedre misligholdelsen.

Kundens sanktioner i tilfælde af misligholdelse fra Normans side i forbindelse med Programmerne og/eller tjenesterne er reguleret i del 2, afsnit 2.5 (”Begrænsede rettigheder”) og del 3, afsnit 3.1.6 (”Opsigelse af vedligeholdelse”) i denne Aftale. Derudover kan der gælde særlige bestemmelser for bestemte tjenester i del 3, afsnit 3.2 (”Yderligere betingelser og vilkår for individuelle tjenester”).

1.8 Force majeure

Hvis produktets eller tjenestens funktion under denne Aftale forhindres helt eller delvis eller besværliggøres på grund af omstændigheder, der ligger uden for parternes kontrol, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang, det er relevant og så længe omstændighederne pågår. Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, strejke, lockout, linjefejl hos teleudbyderen osv. samt omstændigheder, der betragtes som force majeure i henhold til norsk lovgivning.

1.9 Ansvarsbegrænsning

Med forbehold for eventuelle begrænsninger under gældende lovgivning er Normans ansvar begrænset til direkte dokumenteret tab og skade for et beløb op til den betaling (eksklusive moms), som Norman har modtaget for Programmet og/eller tjenester, som kravet har forbindelse til.

Norman, Normans leverandører, forhandlere, samarbejdspartnere og andre aftaleparter fraskriver sig eventuelt og alt ansvar for indirekte tab og skade, herunder (men ikke begrænset til) mistet indtægt, afbrydelser i arbejde samt eventuelt tab eller skade på data (som dokumenter, data, billeder osv.), information og lignende. Begrænsningen af ansvar gælder, uanset årsag og grundlag for kravet (inklusive eventuelle konsekvenser fra systemfejl eller nye versioner) og omfatter også forsømmelighed på vegne af Norman. Begrænsningen af ansvar gælder også, hvis Norman og/eller personer, som Norman er ansvarlig for, er blevet informeret om muligheden for sådan skade eller tab.

Norman påtager sig ikke ansvar for software eller andre produkter og/eller tjenester, som leveres af tredjepart, som Kunden får adgang til via Programmerne og/eller tjenesterne fra Norman.

Medmindre på anden vis udtrykkeligt angivet i denne Aftale fremsætter Norman ingen garantier eller lignende vedr. Programmer og/eller tjenester, som leveres i henhold til denne Aftale. Uden at reducere omfanget af ovenstående fremsætter Norman ingen garantier om, at bl.a. Programmer og/eller tjenester vil medføre specifikke resultater, at de er egnede til et bestemt formål, eller at brugen af Programmerne og/eller tjenesterne vil kunne ske uden afbrydelser eller uden problemer.

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Norman gennem bevidst forsømmelse har forårsaget skade eller tab.

1.10 Ejendomsret og intellektuel ejendomsret

Norman eller Normans forhandlere og tredjeparter ejer alle rettigheder, betegnelser og interesser i og til alle ophavsrettigheder og anden intellektuel ejendom og industrielle rettigheder i og til Programmer, materialer, dokumentation, andre produkter, tjenester og resultater af tjenester, som dækkes af denne Aftale. Medmindre på anden vis udtrykkeligt aftalt eller som følge af obligatoriske bestemmelser har Kunden ikke ret til at oprette kopier (kopiere), distribuere/overføre, imitere, ændre, tilpasse og/eller oprette afledt arbejde fra information og/eller andre materialer, som Kunden får adgang til under denne aftale, uanset om der er tale om elektronisk eller papirbaseret information. Dette omfatter, men er dog ikke begrænset til, Programmer, logoer, varemærker, layouts, lyde, billeder og design fra Norman eller tredjepart.

Al intellektuel ejendom og industrielle rettigheder i og til potentielle forslag fra Kunden vedr. ændrede, forbedrede og/eller nye Programmer og tjenester tildeles hermed Norman uden beregning, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt i hvert tilfælde.

1.11 Forpligtelse om fortrolighed

Kunden er forpligtet til at overholde fortrolighed og forhindre andre parter fra at få adgang til eller viden om information, som er relateret til (i) Programmer, kildekoder, tjenester og/eller dokumentation, som Kunden modtager fra Norman eller tredjepart, (ii) eventuelle testresultater, som er associeret med beta-test (herunder, men ikke begrænset til systemfejl, fejlmeddelelser, foreslåede forbedringer osv.), (iii) udviklingsprojekter hos Norman, som Kunden får viden om, (iv) al kommunikation mellem Kunden og Norman, og (v) anden information, som er relateret til Normans forretningsaktiviteter, skal efter omhyggelig og loyal vurdering betragtes som værende vigtig at holde fortrolig af hensyn til Normans forretningsaktiviteter. Sådan fortrolig information må ikke bruges til andre formål eller i større omfang, end hvad der er strengt nødvendigt for at udøve Kundens rettigheder under denne Aftale eller i henhold til lovgivningen.

Forpligtelsen om fortrolighed videreføres efter denne Aftales ophør.

1.12 Underleverandører

Norman kan frit anvende underleverandører i forbindelse med leveringen af Programmer og tjenester. Hvis leveringen indeholder komponenter, som leveres af eller tildeles i licens via tredjepart, anses Kunden ved sin installation/brug af sådanne at have accepteret eventuelle særlige betingelser og vilkår for sådanne komponenter, når sådanne særlige vilkår og betingelser er en del af denne Aftale.

I det omfang det kræves af sådanne tredjeparter er Kunden også forpligtet til at indgå i eventuelle supplerende aftaler, der er nødvendige for at kunden kan bruge det, der skal leveres.

1.13 Overførsel af Aftale

Kunden har ikke ret til at tildele eller på anden vis overføre Kundens rettigheder og/eller forpligtelser under denne Aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra Norman. Norman kan frit tildele eller på anden vis helt eller delvist overføre sine rettigheder og/eller forpligtelser under denne Aftale.

1.14 Ændringer

Norman forbeholder sig ret til til hver en tid at ændre de gældende priser og ikke-accepterede tilbud samt foretage mindre ændringer til betingelser og vilkår for brugen af Programmer, tjenester og/eller indhold, omfang og leveringsmetode af Programmer og tjenester, som tilbydes.

Væsentlige ændringer af betingelser og vilkår for brug af Programmer og tjenester og/eller indehold, omfang og leveringsmetode af Programmer og tjenester, som leveres, er kun bindende for Kunden, hvis Kunden accepterer ændring(erne), medmindre ændringerne delvist eller helt er relateret til, (a) ændringer af juridisk struktur for betingelserne for relevante eller tilsvarende Programmer eller tjenester, (b) ændringer, som delvist eller helt er relateret til ændringer i eller annullering af software eller tjenester fra tredjepart, som Kunden har indgået separate aftaler med, eller (c) ændringerne er relateret til gratis Programmer eller tjenester.

Væsentlige ændringer til indholdet og/eller omfanget af leverede tjenester og Programmer kan medføre, at Programmerne og/eller tjenester ophører. Manglende opsigelse af Aftalen på korrekt tidspunkt før en automatisk fornyelse anses som værende Kundens accept af væsentlige ændringer, såfremt Norman har givet varsel om disse ændringer i rimelig tid, før den automatiske fornyelse trådte i kraft. Med undtagelse af ændringer i forbindelse med gratis Programmer eller tjenester, notificerer Norman Kunden om ovennævnte ændringer på en måde, som Norman selv vælger i hvert tilfælde. Varsel anses som værende givet, når det er sendt, udgivet på Normans website eller på anden vis kommunikeret af Norman.

Norman forbeholder sig ret til at foretage opdateringer og/eller opgraderinger og tilpasninger af Programmer og tjenester, som leveres af Norman. Dette skal altid sikre og indeholde den funktionalitet og kvalitet, som med rimelighed kan forventes fra de Programmer og tjenester, som Kunden har købt fra Norman.

Bemærk, at der kan gælde særlige betingelser og vilkår ud over dem, der er angivet i denne Aftale.

1.15 Valg af lovgivning og værneting

Denne Aftale følger norsk lovgivning. Parterne aftaler, at byretten i Oslo skal være bindende værneting for eventuelle uoverensstemmelser, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen.

Del 2 - Særlige betingelser og vilkår for software

2.1 Softwarens funktioner

Produktbladene på www.norman.com beskriver funktionerne for de Programmer, som Norman tilbyder. Norman fremsætter ingen løfter eller garantier for Programmernes funktioner ud over det, der er udtrykkeligt angivet i produktbladene og den medfølgende dokumentation.

2.2 Omfang af licens

Med undtagelse af på anden vis udtrykkeligt angivet af gældende lovgivning tildeles Kunden en ikke-eksklusiv ret til at bruge Programmet:

 1. På en standalone-pc, såfremt programmet til hver en tid kun installeres på én pc pr. licens,
 2. På pc'er og servere i et netværk, hvis Kunden har købt et antal licenser til programmet svarende til det maksimale antal kopier, som Programmet er i brug til hver en tid (forholdet 1:1),
 3. Hvis Kunden ønsker at øge antallet af brugere af Programmet, skal kunden købe en ny licens for hver ny bruger
 4. Kunden kan kopiere Programmet, men kun til og i det omfang, der er nødvendigt i forbindelse med arkivering eller sikkerhedskopiering,
 5. Kunden kan overføre denne licens til tredjepart på permanent basis, såfremt Programmet er fjernet fra den oprindelige Kunde, og Norman er informeret om identiteten på den nye kunde. Derudover skal eventuelle udestående beløb mellem Kunden og Norman betales. En sådan overdragelse skal også indeholde Aftalen og al dokumentation, som tilhører Programmet. Før en sådan overdragelse finder sted, skal den nye kunde acceptere Aftalens betingelser og vilkår.

Kunden tildeles ikke ret til at bruge Programmet på nogen anden måde eller i et større omfang, end der udtrykkeligt er angivet i denne Aftale.

2.3 Licensbegrænsninger

Medmindre andet er angivet af gældende lovgivning har Kunden ikke ret til:

 1. At ændre, integrere, oversætte, tilpasse, dekompilere, adskille, samle omvendt "reverse engineer" eller oprette kopier af Programmet,
 2. At låne eller leje Programmet eller kopier af Programmet ud,
 3. At kopiere Programmet til andre maskiner uden erhvervelse af specifik licens til sådanne maskiner, eller
 4. At overføre eller bruge Programmet eller testversioner af Programmet til kommercielle formål.

2.4 Intellektuel ejendomsret

Norman eller Normans forhandlere og tredjeparter har ophavsrettigheder og eventuelle og alle andre intellektuelle ejendoms- og industrielle rettigheder i og til Programmet og fremtidige eller relaterede versioner af det.

Alle rettigheder, som måtte opstå som et resultat af Kundens brug af Programmet i overtrædelse af denne Aftale, tildeles hermed Norman uden beregning. Dette gælder også for ret til at ændre og yderligere udvikle resultater af en sådan ulovlig opførsel og ret til underlicens og tildeling af pågældende rettigheder.

2.5 Begrænsede rettigheder

Norman påtager sig udelukkende ansvar for, at Programmet:

 1. Grundlæggende fungerer i overensstemmelse med brugerdokumentation og produktblade, og
 2. Distribueres på et medie, hvor udstyr og professionel ydeevne er velfungerende og fri for defekter. Dette gælder ikke, hvis Programmet downloades elektronisk.

Hvis Kunden vælger at benytte automatiske opdateringer af virussignaturer i Programmet, kan Norman ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, hvis Programmet ikke fungerer fejlfrit for Kunden.

I tilfælde af fejl i Programmet, som Norman er ansvarlig for i henhold til Aftalen, eller i tilfælde af større afvigelser fra brugerdokumentationen og produktbladene ("Defekt produkt"), kan Kunden kræve, at Norman leverer et udbedret Program til Kunden uden ekstraomkostninger. Norman kan i stedet vælge at refundere købsprisen.

Hvis det Defekte produkt hverken udbedres eller refunderes, kan Kunden kræve en rabat, hvor beløbet mellem den reducerede og aftalte pris svarer til forholdet mellem værdien for produktet i en defekt og kontraktmæssig tilstand på købsdatoen. I sådanne tilfælde kan Kunden også opsige Aftalen, hvis der er tale om en væsentlig defekt.

Kunden kan i henhold til begrænsningerne i del 1, afsnit 1.9 (”Ansvarsbegrænsning”), kræve kompensation for tab, som kan tilskrives det defekte produkt.

I tilfælde af et Defekt produkt er Kunden forpligtet til at give varsel herom inden for en rimelig tidsperiode, efter at Kunden er blevet bekendt med de omstændigheder, der danner grundlag for kravet. Hvis Kunden ikke fremsætter et krav inden for en rimelig tidsperiode, mister Kunden sin ret til at bedyre udbedring af defekten.

Udbedring af defekter og brud kræver, at Kundens har en gyldig licens og kan ikke kræves senere end to år efter indgåelsen af denne Aftale.

Kunden har ikke andre midler til eventuel misligholdelse mod Norman end dem, der er udtrykkeligt anført i dette afsnit 2.5.

2.6 Opdatering

Norman opdaterer løbende Programmet i løbet af aftaleperioden, begrænset til Programmets hovedversion. ”Hovedversion” refererer til Programmets nummer uden decimaler, så f.eks. 7 og 8 er to forskellige versioner, mens 7.1 og 7.2 er delversioner af samme hovedversion og derfor indeholdt i prisen.

Del 3 - Særlige betingelser og vilkår for tjenester

3.1 Generelle betingelser og vilkår for tjenester

3.1.1 Beskrivelse af tjenesterne

Produktbladene på www.norman.com beskriver kravene for de tjenester, som Norman tilbyder. Norman fremsætter ingen løfter eller garantier for tjenesterne ud over det, der er udtrykkeligt angivet i produktbladene.

3.1.2 Varighed

Vedligeholdelsestjenester løber i en periode på et til tre år fra købsdatoen, afhængig af Kundens aftale med Norman. Aftalen fornyes for en 12-måneders periode, medmindre den opsiges i overensstemmelse med bestemmelserne i del 1, afsnit 1.2 (”Opsigelse”) ovenfor.

3.1.3 Assistance

Assistance på Kundens område betragtes som konsulenttjenester og faktureres i overensstemmelse med de på tidspunktet gældende takster for konsulenttjenester.

3.1.4 Telefonisk support

Kunden kan se en oversigt over Normans til hver en tid gældende betingelser og vilkår for telefonisk support på www.norman.com.

3.1.5 Fakturering og kundeservice

Vedligeholdelsestjenester i løbet af aftaleperioden faktureres på forhånd. Hver faktura pålægges gebyr til porto og administration.

Hvis du ønsker at kontakte kundeservice, kan du kontakte din lokale Norman-afdeling. Kontaktinformation kan findes på www.norman.com.

3.1.6 Opsigelse af vedligeholdelse

Hvis der opstår en fejl af væsentlig betydning for Kunden, har Kunden ret til at opsige aftalen om vedligeholdelse, når der er gået 30 dage efter registrering af fejlen, og den stadig ikke er udbedret. Kunden kan i henhold til begrænsningerne i del 1, afsnit 1.9 (”Ansvarsbegrænsning”), kræve kompensation for økonomiske tab, som kan tilskrives de væsentlige mangler i tjenesterne.

3.2 Yderligere betingelser og vilkår for individuelle tjenester

3.2.1 Onlinesikkerhedskopiering

Normans Personal Backup "Personal Backup" (tidligere kaldet Norman Online Backup) er en internetbaseret sikkerhedskopieringstjeneste til private personer, som både omfatter software og tjenester.

Ved køb af Normans Personal Backup gælder disse særlige betingelser og vilkår for Personal Backup ("Betingelser og vilkår for Personal Backup") ud over de generelle bestemmelser i del 1 og de generelle betingelser og vilkår for tjenester i afsnit 3.1 ovenfor ("Generelle betingelser og vilkår for tjenester").

I tilfælde af uoverensstemmelse har Betingelser og vilkår for Personal Backup præcedens over de Generelle bestemmelser og de Generelle betingelser og vilkår for tjenester, men indebærer ellers ingen begrænsninger i relation til de generelle bestemmelser og de generelle betingelser og vilkår for tjenester.

3.2.1.1 Varighed

Aftalen om køb af Personal Backup gælder for en periode på et år fra købsdatoen og udløber derefter uden varsel, medmindre Kunden vælger at indgå en ny aftale om køb af Personal Backup.

3.2.1.2 Opsigelse og nedlæggelse

Norman kan på hvilket som helst tidspunkt i opsigelsesperioden opsige Personal Backup helt eller delvist med forudgående skriftligt varsel på mindst 30 kalenderdage. Varsel om opsigelse er anset som værende sendt og modtaget, når der er sendt en e-mail til en e-mail-adresse, som Kunden har registreret hos Norman. Hvis Kundens adgang til Personal Backup opsiges, før afslutningen af aftaleperioden, får Kunden refunderet en passende del af betalingen.

Kunden kan ikke opsige Aftalen i løbet af aftaleperioden.

Når aftaleperioden udløber, slettes alle data fra Kundens brugerkonto, og Kunden har ikke længere adgang til tjenesten. Kunden accepterer, at Norman gemmer Kundens data i op til 90 kalenderdage efter ophør af den kontraktmæssige aftale. Kunden er forpligtet til at holde øje med alle indkommende e-mails fra Norman.

Det er ene og alene Kundens ansvar at sikre fjernelsen af alle data, dokumentation, billeder og andre filer, som kan være lagret i Personal Backup, før Kundens adgang til tjenesten udløber. Dette gælder uanset årsagen til opsigelsen.

3.2.1.3 Brugerkonto, adgangskode og sikkerhed

Kunden skal etablere sin egen brugerkonto for at få adgang til Normans Personal Backup. Det er kun tilladt at etablere en brugerkonto pr. Kunde.

Personal Backup, herunder brugernavn og adgangskode, er strengt personlig og må kun bruges til Kundens private brug. Kunden er forpligtet til at opbevare adgangskode og brugernavn sikkert, så tredjepart ikke kan få adgang til Kundens brugerkonto. Hvis Kunden mister sin adgangskode og/eller sit brugernavn, kan det resultere i, at Kunden mister adgang til tjenesten.

Hvis Kunden har mistet sin adgangskode og/eller sit brugernavn og har mistanke om, at tredjepart har fået adgang til adgangskoden eller brugernavnet, er Kunden forpligtet til at informere Norman om dette med det samme.

3.2.1.4 Aldersgrænse for køb af Personal Backup

Aldersgrænsen for køb af Personal Backup er 18 år. Hvis Kunden er under 18 år, slettes Kundens konto og data øjeblikkeligt.

3.2.1.5 Ændringer til personlige oplysninger

Kunden er forpligtet til at sikre, at registrerede oplysninger, som har betydning for brugen af Personal Backup, til hver en tid er korrekte og opdaterede. Disse oplysninger omfatter f.eks. navn, adresse og e-mail-adresse. Personlige oplysninger kan ændres under Min konto.

Kunden er ansvarlig for udgifter og omkostninger, som påløber pga. Kundens manglende evne til at levere korrekte oplysninger eller opdatere registrerede oplysninger.

3.2.1.6 Indsamling af anonyme data

Personal Backup kan indsamle data anonymt fra Kundens pc. Disse data omfatter f.eks. statistikker og ydelsesdata i relation til software og andre data, som ikke kan relateres til Kunden. Norman kan frit gøre brug af sådanne ikke-personlige data.

Brugen af personlige oplysninger reguleres af Normans Erklæring om behandling af fortrolige oplysninger, som er en del af denne Aftale.

3.2.1.7 Licens til at bruge Personal Backup

Kunden modtager en ikke-eksklusiv, ikke-transferabel, udelukkende personlig licens til at installere og bruge en kopi af softwaren i Personal Backup udelukkende med det formål at bruge tjenesten i det omfang, der er nødvendigt for at opfylde dette formål.

Softwaren kan indeholde kildekode fra tredjepart. Brugen af sådan kildekode er reguleret af licensbetingelser og -vilkår fra de relevante tredjeparter, og Norman fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens brug af sådan kildekode.

Norman har ret til at fjerne indhold eller træffe andre foranstaltninger, som Norman betragter som værende nødvendige i forbindelse med indhold, som efter Normans overbevisning, overtræder norsk lovgivning.

3.2.1.8 Regler for Kundens brug af Personal Backup

Brugerkontoen er strengt personlig og kan ikke sælges videre, udlånes eller på anden måde deles med andre.

Kunden er alene ansvarlig for alle aktiviteter, der måtte finde sted på Kundens konto, herunder ansvar for at sikre, at lagring, deling og udveksling af digitalt indhold med andre personer ikke overtræder fortroligheden for tredjepart, ophavsrettigheder eller rettigheder og lovgivning for tredjepart. Eventuel overtrædelse af sådanne rettigheder anses som væsentligt brud på aftalen og er udelukkende Kundens ansvar. Al uautoriseret brug af Personal Backup og Normans tjenester udgør brud på denne Aftale og kan rapporteres til de relevante myndigheder.

Norman forbeholder sig ret til at blokere Kundens adgang til Personal Backup, slette alle data og/eller nedlægge Kundens brugerkonto, hvis Kunden efter Normans overbevisning, undlader at overholde en eller flere af følgende betingelser:

 1. Kunden må ikke bruge Personal Backup til at skade, fornærme, true, bedrage, overvåge eller chikanere andre,
 2. Kunden må ikke forhindre tredjepart fra at bruge Personal Backup,
 3. Kunden må ikke udgive sig for at være en anden,
 4. Kunden må ikke forsøge at få adgang til brugerkonto for tredjepart,
 5. Kunden må ikke forsøge at få adgang til indhold tilhørende andre personer, medmindre sådanne tredjeparter har givet udtrykkeligt lov til det,
 6. Kunden må ikke direkte eller indirekte bruge Personal Backup til at distribuere reklame eller fremføre anden upassende adfærd,
 7. Kunden må ikke bruge Personal Backup til at indsamle personlige data om tredjepart som f.eks. e-mail-adresser.

På samme måde forbeholder Norman sig ret til at blokere Kundens adgang til Personal Backup, slette alle data og/eller nedlægge Kundens brugerkonto, hvis Kunden efter Normans overbevisning, overtræder norsk lovgivning.

3.2.1.9 Væsentlige fejl

Hvis der opstår en fejl af væsentlig betydning for Kunden, har Kunden ret til at opsige Aftalen, når der er gået 30 dage efter registrering af fejlen, og den stadig ikke er udbedret. Kunden kan i henhold til begrænsningerne i del 1, afsnit 1.9 (”Ansvarsbegrænsning”) ovenfor, kræve kompensation for økonomiske tab, som kan tilskrives de væsentlige mangler i tjenesterne.


 

Gå til toppen af denne side

Afsnit B - Betingelser og vilkår for virksomheder

Kundens accept af aftalen

Denne aftale ("Aftalen") regulerer rettigheder og forpligtelser i forholdet mellem den virksomhed, der køber Normans programmer og/eller tjenester ("Kunden") og Norman Safeground AS ("Norman").

Betegnelsen "Programmer" henviser til Normans software og/eller tjenester til computere (både elektroniske og versioner, som er gemt på fysiske lagringsmedier) samt eventuel medfølgende dokumentation.

Ved at installere og/eller bruge Programmet bekræfter Kunden, at Kunden har læst, forstået og accepteret denne Aftale. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere betingelser og vilkår for denne Aftale, skal Kunden give Norman skriftlig besked om annullering af købet, så snart kunden har fået ret til at bruge Programmet. Skriftlig besked kan gives via e-mail, såfremt e-mailen sendes fra en e-mail-adresse, som Kunden har registreret hos Norman. En oversigt over kontaktadresser kan findes på www.norman.com.

I tilfælde af annullering i henhold til denne bestemmelse får Kunden refunderet beløbet for købet. Kravene for en annullering på grund af Kundens ønske om ikke at acceptere betingelser og vilkår for Aftalen er, at:

 • Kunden ikke har installeret det indkøbte Program, og at
 • Kunden for egen regning returnerer alle materialer, som Kunden har modtaget i samme mængde og tilstand, som de blev leveret til Kunden.

Skriftlig meddelelse om annullering af købet skal være modtaget af Norman senest 7 kalenderdage efter købsdatoen.

Aftalens opbygning

Bestemmelserne i del 1 af denne Aftale ("Generelle bestemmelser") gælder for alle Programmer og/eller tjenester, som Kunden køber fra Norman, uanset om Programmerne og/eller tjenesterne tilbydes mod betaling eller gratis.

Del 2 indeholder særlige betingelser og vilkår for software ("Særlige betingelser og vilkår for software"), mens del 3 indeholder særlige betingelser og vilkår for køb af tjenester ("Særlige betingelser og vilkår for tjenester"). Del 2 og del 3 supplerer og har i tilfælde af uoverensstemmelse præcedens over de Generelle bestemmelser i del 1, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i Aftalen.

Til tjenester, som også indeholder Programmer, indeholder del 3 muligvis særlige betingelser og vilkår for brug af Programmerne, som i tilfælde af uoverensstemmelser, har præcedens over bestemmelserne i del 2. Ellers gælder del 2 for den pågældende software.

Afsnit C indeholder Normans erklæring om behandling af fortrolige oplysninger ("Erklæring om behandling af fortrolige oplysninger") og regulerer Normans behandling af personlige oplysninger, hvor det gælder for de relevante programmer og/eller tjenester. Kunden er forpligtet til at sikre, at medarbejdere, konsulenter og andre relevante personer har accepteret Normans behandling af deres personlige oplysninger i henhold til denne Aftale.

Del 1 - Generelle bestemmelser

1.1 Varighed

Aftaleperioden starter ved købsdatoen og varer i den periode, der er aftalt mellem parterne.

Sidst i aftaleperioden fornyes aftalen automatisk i en rullende 12 måneders periode, indtil den opsiges i overensstemmelse med afsnit 1.2 ("Opsigelse"”) nedenfor.

1.2 Opsigelse

Begge parter kan opsige Aftalen med minimum en måneds skriftlig varsel til udløbet af den aktuelle aftaleperiode, medmindre andet er specifikt skriftligt aftalt mellem Kunden og Norman eller udtrykkeligt angivet i Normans officielle markedsføringsmateriale, brugerdokumentation eller i denne Aftale.

Skriftligt varsel kan ske via e-mail, hvis meddelelsen sendes fra en gyldig e-mail-adresse, som kunden har registreret hos Norman. En oversigt over kontaktadresser kan findes på www.norman.com.

Ved afgivelse af rettidigt varsel ophører Aftalen ved udgangen af den aktuelle aftaleperiode. For at Kundens varsel skal anses som rettidigt, skal det være modtaget af Norman senest en måned før udgangen af aftaleperioden. Hvis varslet modtages efter denne deadline, træder opsigelsen først i kraft ved udgangen af den følgende aftaleperiode.

I tilfælde af opsigelse og misligholdelse af betaling kan Norman blokere for adgang til Normans Programmer og tjenester. Kunden modtager et varsel via e-mail på den e-mail-adresse, som Kunden har registreret hos Norman, før adgangen blokeres. Adgangen vil være blokeret, indtil den korrekte betaling er modtaget. Kunden bærer selv risikoen, hvis den blokerede adgang påvirker funktionaliteten af andre softwareprogrammer og tjenester.

Bestemmelserne i dette afsnit 1.2 gælder også for opsigelse af en eller flere individuelle licenser, som hører ind under denne Aftale.

1.3 Personlige oplysninger

Behandlingen af personlige oplysninger, som Norman modtager i forbindelse med denne Aftale, reguleres af Normans gældende regler for behandling af fortrolige oplysninger, som udgør en del af denne aftale. Der henvises til afsnit C ("Erklæring om behandling af fortrolige oplysninger") nedenfor.

1.4 Accept af modtagelse af elektronisk kundeinformation

Kunden accepterer at modtage kundeinformation som brugertips, nyhedsopdateringer og information om relevante produkter og tjenester fra Norman eller Normans partnere, som Norman betragter som værende interessante for Kunden. Ved at oplyse en e-mail-adresse ved registrering som Kunde hos Norman, accepterer Kunden, at sådanne oplysninger sendes til den e-mail-adresse, som Kunden har oplyst og/eller på anden elektronisk vis.

Kunden kan til hver en tid (inklusive ved indgåelse af denne aftale) informere Norman pr. e-mail om, at Kunden ikke ønsker at modtage sådanne meddelelser, og (hvis det er relevant) at Kunden gerne vil modtage sådan information på anden vis. Normans e-mail-adresser kan findes på www.norman.com. I modtagne e-mails vil Kunden også få mulighed for ganske enkelt at anmode om ikke at modtage fremtidige e-mails af denne slags.

1.5 Betalingsvilkår

Medmindre andet er aftalt skal betaling af Normans opkrævning forfalde senest 15 kalenderdage efter fakturadatoen. Visse Programmer og tjenester skal betales, før licensen udstedes og/eller fornyes, eller før tjenesten aktiveres. Kunden opkræves et faktureringsgebyr. Beløbet pålægges renter for for sen betaling.

1.6 Misligholdelse fra Kundens side. Sanktioner

Såfremt Kunden væsentligt misligholder alle eller nogle af sine forpligtelser over for Norman, har Norman ret til at bringe eksisterende aftaler til ophør, helt eller delvis og med øjeblikkelig virkning. Væsentlig misligholdelse er bl.a. manglende betaling, som overskrider 30 kalenderdage efter forfaldsdato og misligholdelse af bestemmelserne om Kundens ret til at bruge Programmerne i del 2, afsnit 2.2. (”Licensomfang”) og afsnit 2.3 (”Licensbegrænsninger”) i denne Aftale.

I tilfælde af opsigelse eller anden annullering af Aftalen kan Norman kræve, at Kunden returnerer alle materialer, som er modtaget fra Norman (f.eks. software og brugerdokumentation) til Norman eller Normans repræsentanter, samt at alle softwarekopier slettes/afinstalleres.

Norman forbeholder sig ret til at videreføre eventuel misligholdelse gennem relevante tiltag under gældende civilret og/eller strafferet. Norman opkræver kompensation for de omkostninger og tab, som virksomheden måtte pådrage sig som følge af misligholdelse fra Kundens side, herunder, men ikke begrænset til, rimelige udgifter til juridisk bistand, såfremt det er nødvendigt at indlede en sag for at forfølge eller udbedre misligholdelsen.

Kundens sanktioner i tilfælde af misligholdelse fra Normans side i forbindelse med Programmerne og/eller tjenesterne er reguleret i del 2, afsnit 2.5 (”Begrænsede rettigheder”) og del 3, afsnit 3.1.6 (”Opsigelse af vedligeholdelse”) i denne Aftale. Derudover kan der gælde særlige bestemmelser for bestemte tjenester i del 3, afsnit 3.2 (”Yderligere betingelser og vilkår for individuelle tjenester”).

1.7 Force majeure

Hvis produktets eller tjenestens funktion under denne Aftale forhindres helt eller delvis eller besværliggøres på grund af omstændigheder, der ligger uden for parternes kontrol, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang, det er relevant og så længe omstændighederne pågår. Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, strejke, lockout, linjefejl hos teleudbyderen osv. samt omstændigheder, der betragtes som force majeure i henhold til norsk lovgivning.

1.8 Ansvarsbegrænsning

Med forbehold for eventuelle begrænsninger under gældende lovgivning er Normans ansvar begrænset til direkte dokumenteret tab og skade for et beløb op til den betaling (eksklusive moms), som Norman har modtaget for Programmet og/eller tjenester, som kravet har forbindelse til.

Norman, Normans leverandører, forhandlere, samarbejdspartnere og andre aftaleparter fraskriver sig eventuelt og alt ansvar for indirekte tab og skade, herunder (men ikke begrænset til) mistet indtægt, afbrydelser i arbejde samt eventuelt tab eller skade på data (som dokumenter, data, billeder osv.), information og lignende. Begrænsningen af ansvar gælder, uanset årsag og grundlag for kravet (inklusive eventuelle konsekvenser fra systemfejl eller nye versioner) og omfatter også forsømmelighed på vegne af Norman. Begrænsningen af ansvar gælder også, hvis Norman og/eller personer, som Norman er ansvarlig for, er blevet informeret om muligheden for sådan skade eller tab.

Norman påtager sig ikke ansvar for software eller andre produkter og/eller tjenester, som leveres af tredjepart, som Kunden får adgang til via Programmerne og/eller tjenesterne fra Norman.

Medmindre på anden vis udtrykkeligt angivet i denne Aftale fremsætter Norman ingen garantier eller lignende vedr. Programmer og/eller tjenester, som leveres i henhold til denne Aftale. Uden at reducere omfanget af ovenstående fremsætter Norman ingen garantier om, at bl.a. Programmer og/eller tjenester vil medføre specifikke resultater, at de er egnede til et bestemt formål, eller at brugen af Programmerne og/eller tjenesterne vil kunne ske uden afbrydelser eller uden problemer.

Så vidt lovmæssigt gældende skal Kunden helt og fuldstændigt holde Norman, Normans medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, agenter, licenstagere, leverandører og andre parter i kontraktforhold skadesløse fra og mod eventuelle omkostninger og udgifter samt for tab, skade og ansvar uanset type (herunder, men ikke begrænset til rimelige omkostninger til juridisk bistand), som måtte opstå i forbindelse med Kundens brug af Programmer eller tjenester fra Norman ved brud på denne Aftale eller på anden måde ved overtrædelse af Normans intellektuelle rettigheder eller Kundens forpligtelse om fortrolighed.

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Norman gennem bevidst forsømmelse har forårsaget skade eller tab.

1.9 Ejendomsret og intellektuel ejendomsret

Norman eller Normans forhandlere og tredjeparter ejer alle rettigheder, betegnelser og interesser i og til alle ophavsrettigheder og anden intellektuel ejendom og industrielle rettigheder i og til Programmer, materialer, dokumentation, andre produkter, tjenester og resultater af tjenester, som dækkes af denne Aftale. Medmindre på anden vis udtrykkeligt aftalt eller som følge af obligatoriske bestemmelser har Kunden ikke ret til at oprette kopier (kopiere), distribuere/overføre, imitere, ændre, tilpasse og/eller oprette afledt arbejde fra information og/eller andre materialer, som Kunden får adgang til under denne aftale, uanset om der er tale om elektronisk eller papirbaseret information. Dette omfatter, men er dog ikke begrænset til, Programmer, logoer, varemærker, layouts, lyde, billeder og design fra Norman eller tredjepart.

Al intellektuel ejendom og industrielle rettigheder i og til potentielle forslag fra Kunden vedr. ændrede, forbedrede og/eller nye Programmer og tjenester tildeles hermed Norman uden beregning, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt i hvert tilfælde.

1.10 Forpligtelse om fortrolighed

Kunden er forpligtet til at overholde fortrolighed og forhindre andre parter fra at få adgang til eller viden om information, som er relateret til (i) Programmer, kildekoder, tjenester og/eller dokumentation, som Kunden modtager fra Norman eller tredjepart, (ii) eventuelle testresultater, som er associeret med beta-test (herunder, men ikke begrænset til systemfejl, fejlmeddelelser, foreslåede forbedringer osv.), (iii) udviklingsprojekter hos Norman, som Kunden får viden om, (iv) al kommunikation mellem Kunden og Norman, og (v) anden information, som er relateret til Normans forretningsaktiviteter, skal efter omhyggelig og loyal vurdering betragtes som værende vigtig at holde fortrolig af hensyn til Normans forretningsaktiviteter. Sådan fortrolig information må ikke bruges til andre formål eller i større omfang, end hvad der er strengt nødvendigt for at udøve Kundens rettigheder under denne Aftale eller i henhold til lovgivningen.

Kunden skal pålægge sine egne medarbejdere en tilsvarende forpligtelse om fortrolighed som den, der er angivet i forrige afsnit. Hvis Kunden er usikker på, om et specifikt forhold er dækket af forpligtelsen om fortrolighed, skal Kunden på forhånd kontakte Norman for at få svar.

Forpligtelsen om fortrolighed videreføres efter denne Aftales ophør.

1.11 Underleverandører

Norman kan frit anvende underleverandører i forbindelse med leveringen af Programmer og tjenester. Hvis leveringen indeholder komponenter, som leveres af eller tildeles i licens via tredjepart, anses Kunden ved sin installation/brug af sådanne at have accepteret eventuelle særlige betingelser og vilkår for sådanne komponenter, når sådanne særlige vilkår og betingelser er en del af denne Aftale.

I det omfang det kræves af sådanne tredjeparter er Kunden også forpligtet til at indgå i eventuelle supplerende aftaler, der er nødvendige for at kunden kan bruge det, der skal leveres.

1.12 Overførsel af Aftale

Kunden har ikke ret til at tildele eller på anden vis overføre Kundens rettigheder og/eller forpligtelser under denne Aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra Norman. Norman kan frit tildele eller på anden vis helt eller delvist overføre sine rettigheder og/eller forpligtelser under denne Aftale.

1.13 Ændringer

Norman forbeholder sig ret til til hver en tid at ændre de gældende priser og ikke-accepterede tilbud samt foretage mindre ændringer til betingelser og vilkår for brugen af Programmer, tjenester og/eller indhold, omfang og leveringsmetode af Programmer og tjenester, som tilbydes.

Væsentlige ændringer af betingelser og vilkår for brug af Programmer og tjenester og/eller indehold, omfang og leveringsmetode af Programmer og tjenester, som leveres, er kun bindende for Kunden, hvis Kunden accepterer ændring(erne), medmindre ændringerne delvist eller helt er relateret til, (a) ændringer af juridisk struktur for betingelserne for relevante eller tilsvarende Programmer eller tjenester, (b) ændringer, som delvist eller helt er relateret til ændringer i eller annullering af software eller tjenester fra tredjepart, som Kunden har indgået separate aftaler med, eller (c) ændringerne er relateret til gratis Programmer eller tjenester.

Væsentlige ændringer til indholdet og/eller omfanget af leverede tjenester og Programmer kan medføre, at Programmerne og/eller tjenester ophører. Manglende opsigelse af Aftalen på korrekt tidspunkt før en automatisk fornyelse anses som værende Kundens accept af væsentlige ændringer, såfremt Norman har givet varsel om disse ændringer i rimelig tid, før den automatiske fornyelse trådte i kraft. Med undtagelse af ændringer i forbindelse med gratis Programmer eller tjenester, notificerer Norman Kunden om ovennævnte ændringer på en måde, som Norman selv vælger i hvert tilfælde. Varsel anses som værende givet, når det er sendt, udgivet på Normans website eller på anden vis kommunikeret af Norman.

Norman forbeholder sig ret til at foretage opdateringer og/eller opgraderinger og tilpasninger af Programmer og tjenester, som leveres af Norman. Dette skal altid sikre og indeholde den funktionalitet og kvalitet, som med rimelighed kan forventes fra de Programmer og tjenester, som Kunden har købt fra Norman.

Bemærk, at der kan gælde særlige betingelser og vilkår ud over dem, der er angivet i denne Aftale.

1.14 Valg af lovgivning og værneting

Denne Aftale følger norsk lovgivning. Parterne aftaler, at byretten i Oslo skal være bindende værneting for eventuelle uoverensstemmelser, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen.

Del 2 - Særlige betingelser og vilkår for software

2.1 Softwarens funktioner

Produktbladene på www.norman.com beskriver funktionerne for de Programmer, som Norman tilbyder. Norman fremsætter ingen løfter eller garantier for Programmernes funktioner ud over det, der er udtrykkeligt angivet i produktbladene og den medfølgende dokumentation.

2.2 Omfang af licens

Med undtagelse af hvor andet er gældende under gældende lovgivning tildeles Kunden en ikke-eksklusiv ret til at bruge Programmet i Kundegruppen (som defineret i afsnit 2.7 "Tjenester til tredjeparter"):

 1. På en standalone-pc, såfremt programmet til hver en tid kun installeres på én pc pr. licens,
 2. På pc'er og servere i et netværk, hvis Kunden har købt et antal licenser til programmet svarende til det maksimale antal kopier, som Programmet er i brug til hver en tid (forholdet 1:1),
 3. Hvis Kunden ønsker at øge antallet af brugere af Programmet, skal kunden købe en ny licens for hver ny bruger
 4. Kunden kan kopiere Programmet, men kun til og i det omfang, der er nødvendigt i forbindelse med arkivering eller sikkerhedskopiering,
 5. Kunden kan overføre denne licens til tredjepart på permanent basis, såfremt Programmet er fjernet fra den oprindelige Kunde, og Norman er informeret om identiteten på den nye kunde. Derudover skal eventuelle udestående beløb mellem Kunden og Norman betales. En sådan overdragelse skal også indeholde Aftalen og al dokumentation, som tilhører Programmet. Før en sådan overdragelse finder sted, skal den nye kunde acceptere Aftalens betingelser og vilkår.

Kunden tildeles ikke ret til at bruge Programmet på nogen anden måde eller i et større omfang, end der udtrykkeligt er angivet i denne Aftale.

2.3 Licensbegrænsninger

Medmindre andet er angivet af gældende lovgivning har Kunden ikke ret til:

 1. At ændre, integrere, oversætte, tilpasse, dekompilere, adskille, samle omvendt "reverse engineer" eller oprette kopier af Programmet,
 2. At låne eller leje Programmet eller kopier af Programmet ud,
 3. At kopiere Programmet til andre maskiner uden erhvervelse af specifik licens til sådanne maskiner,
 4. At overføre eller bruge Programmet eller testversioner af Programmet til kommercielle formål, eller
 5. At bruge Programmet til kommercielle formål, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med Norman i overensstemmelse med afsnit 2.7 ("Tjenester til tredjeparter") nedenfor.

2.4 Intellektuel ejendomsret

Norman eller Normans forhandlere og tredjeparter har ophavsrettighederne og eventuelle og alle andre intellektuelle ejendoms- og industrielle rettigheder i og til Programmet og fremtidige eller relaterede versioner af det.

Alle rettigheder, som måtte opstå som et resultat af Kundens brug af Programmet i overtrædelse af denne Aftale, tildeles hermed Norman uden beregning. Dette gælder også for ret til at ændre og yderligere udvikle resultater af en sådan ulovlig opførsel og ret til underlicens og tildeling af pågældende rettigheder.

2.5 Begrænsede rettigheder

Norman påtager sig udelukkende ansvar for, at Programmet:

 1. Grundlæggende fungerer i overensstemmelse med brugerdokumentation og produktblade, og
 2. Distribueres på et medie, hvor udstyr og professionel ydeevne er velfungerende og fri for defekter. Dette gælder ikke, hvis Programmet downloades elektronisk.

Hvis Kunden vælger at benytte automatiske opdateringer af virussignaturer i Programmet, kan Norman ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, hvis Programmet ikke fungerer fejlfrit for Kunden.

I tilfælde af fejl i Programmet, som Norman er ansvarlig for i henhold til Aftalen, eller i tilfælde af større afvigelser fra brugerdokumentationen og produktbladene, refunderer Norman det beløb, som oprindeligt blev betalt for Programmet eller returnerer et udbedret Program til Kunden uden ekstraomkostninger. Ovennævnte er betinget af, at det defekte produkt returneres til Norman inden for 90 (halvfems) dage efter købsdatoen. Kunden kan i henhold til begrænsningerne i del 1, afsnit 1.8 (”Ansvarsbegrænsning”), kræve kompensation for tab, som kan tilskrives sådanne omstændigheder.

I tilfælde af forkert eller uautoriseret brug refunderes købsprisen for Programmet ikke, og der returneres ikke et udbedret produkt. Kunden har ikke andre midler til eventuel misligholdelse mod Norman end dem, der er udtrykkeligt anført ovenfor.

Hvis ejerskabsstrukturen eller selskabsændringer hos Kunden påvirker licensforholdet, skal Norman informeres om dette. Aftalen skal herefter revideres.

2.6 Opdatering

Norman opdaterer løbende Programmet i løbet af aftaleperioden, begrænset til Programmets hovedversion. ”Hovedversion” refererer til Programmets nummer uden decimaler, så f.eks. 7 og 8 er to forskellige versioner, mens 7.1 og 7.2 er delversioner af samme hovedversion og derfor indeholdt i prisen.

2.7 Tjenester til tredjeparter

Hvis Kunden ønsker at levere tjenester, der helt eller delvist er baseret på Kundens brug af programmet, f.eks. (men ikke begrænset til) brug af Programmet til at analysere inficerede filer, der er modtaget fra tredjeparter, skal kunden indgå en separat licensaftale med Norman til sådan brug. Kunden må heller ikke give tredjeparter adgang til Programmet uden at indgå en separat licensaftale med Norman til sådan brug.

I denne forbindelse henviser tredjeparter til private enkeltpersoner samt eventuelle virksomheder uden for Kundegruppen. Betegnelsen "Kundegruppe" er begrænset til Kunden og eventuelle virksomheder, som er ejet af eller ejer eller er under fælles ejerskab med Kunden med "ejerskab" og "eje" betydende direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 procent af sådan virksomhed.

Kunden er eneansvarlig for eventuelle tjenester, der leveres på baggrund af Kundens brug af Programmet.

Del 3 - Særlige betingelser og vilkår for tjenester

3.1 Generelle betingelser og vilkår for tjenester

3.1.1 Beskrivelse af tjenesterne

Produktbladene på www.norman.com beskriver kravene for de tjenester, som Norman tilbyder. Norman fremsætter ingen løfter eller garantier for tjenesterne ud over det, der er udtrykkeligt angivet i produktbladene.

3.1.2 Varighed

Vedligeholdelsestjenester løber i en periode på et til tre år fra købsdatoen, afhængig af Kundens aftale med Norman. Aftalen fornyes for en 12-måneders periode, medmindre den opsiges i overensstemmelse med bestemmelserne i del 1, afsnit 1.2 (”Opsigelse”) ovenfor.

3.1.3 Assistance

Assistance på Kundens område betragtes som konsulenttjenester og faktureres i overensstemmelse med de på tidspunktet gældende takster for konsulenttjenester.

3.1.4 Telefonisk support

Kunden kan se en oversigt over Normans til hver en tid gældende betingelser og vilkår for telefonisk support på www.norman.com.

3.1.5 Fakturering og kundeservice

Vedligeholdelsestjenester i løbet af aftaleperioden faktureres på forhånd. Hver faktura pålægges gebyr til porto og administration.

Hvis du ønsker at kontakte kundeservice, kan du kontakte din lokale Norman-afdeling. Kontaktinformation kan findes på www.norman.com.

3.1.6 Opsigelse af vedligeholdelse

Hvis der opstår fejl af væsentlig betydning for Kundens brug af Programmet, og denne ikke udbedres via support eller fremtidige opdateringer, har Kunden ret til, inden for en periode på 180 dage efter modtagelse af Programmet, at opsige aftalen om vedligeholdelse.


 

Gå til toppen af denne side

Afsnit C - Erklæring om behandling af fortrolige oplysninger

(gælder for både forbrugere og virksomheder)

Senest opdateret: September 2012

Kundens private oplysninger og fortrolighed er vigtig for Norman, eftersom Norman bestræber sig på at kunne tilbyde produkter, som hjælper Kunden med sine daglige personlige beregninger. Norman behandler kun personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om personlige oplysninger.

Norman tilbyder produkter og tjenester (herefter samlet kaldet produkter) til virksomheders bærbare og stationære computere, servere og netværk for at beskytte mod ondsindet software som trojanerne, spyware, virusser, orme og anden potentielt uønsket software. Normans produkter hjælper Kunden med at stoppe andre typer af uønsket indhold som spam, uønsket indhold på nettet og andet potentielt skadeligt indhold fra internetbaserede systemer eller tjenester.

Norman bruger udelukkende personlige oplysninger som beskrevet i denne erklæring om behandling af personlige oplysninger for at kunne opfylde Normans forpligtelser og forbedre Normans produkter.

Denne erklæring om behandling af fortrolige oplysninger forklarer brugen af personlige oplysninger i relation til Normans produktportefølje og tjenester, herunder (uden begrænsning) eventuelle produkter og tjenester, som Kunden har adgang til online. Erklæringen om behandling af fortrolige oplysninger dækker ikke Normans websteder. Der henvises til http://norman.com/about_norman/privacy_policy/ i forbindelse med politik om behandling af fortrolige oplysninger for Normans websteder.

1.1 Omfattede produkter

Denne erklæring om behandling af fortrolige oplysninger forklarer brugen af personlige oplysninger i relation til Normans egne produkter. Norman og Normans datterselskaber må også tilbyde produkter og tjenester fra andre leverandører, i hvilket tilfælde disse produkter eller tjenester er underlagt de respektive leverandørers politikker om behandling af fortrolige oplysninger og/eller regler.

1.2 Indsamling og brug af Kundens personlige data

Hvis Norman skal bruge Kundens personlige oplysninger (f.eks. kontaktinformation som navn, adresse, e-mail-adresse) for at kunne kontakte Kunden, skal Norman udtrykkeligt informere Kunden og udbede sig oplysningerne i stedet for at indsamle dem automatisk.

Personlige oplysninger, som Kunden tilvejebringer på Normans anmodning, bruges kun af Norman, Normans datterselskaber og Normans søsterselskaber.

Kundens personlige oplysninger må bruges til at levere de produkter, som Kunden beder om eller til at forbedre Normans produkter. Du kan få flere oplysninger om Normans benyttelse af oplysninger ved at se punkt 1.6 og 1.7 nedenfor. Ved sin tilvejebringelse af information betragtes Kunden at have accepteret en sådan brug af Kundens personlige oplysninger.

Med undtagelse af som beskrevet i denne erklæring overføres Kundens personlige oplysninger ikke til tredjepart uden Kundens samtykke. Norman hyrer fra tid til anden virksomheder til at levere begrænsede tjenester på Normans vegne som f.eks. til besvarelse af kundespørgsmål om produkter eller tjenester eller udførelse af statistiske analyser for Normans tjenester. Norman forsyner kun sådanne virksomheder med personlige oplysninger for at kunne levere tjenesten, og virksomhederne har ikke ret til at bruge disse oplysninger til andre formål.

Norman må bruge og videreformidle personlige oplysninger om Kunden, hvis det er lovmæssigt obligatorisk eller i god tro om, at en sådan handling er nødvendig for at: (a) bekræfte juridiske bekendtgørelser eller overholde juridiske processer, som forkyndes Norman, (b) beskytte og forsvare rettigheder for Norman, Normans datterselskaber, søsterselskaber, forhandlere og agenter (herunder håndhævelse af Normans aftale), (c) handle i presserende omstændigheder for at beskytte den personlige sikkerhed for Normans medarbejdere, brugere af Normans produkter eller medlemmer af offentligheden.

Personlige oplysninger, som er indsamlet af Norman, må gemmes og behandles i Norge eller andet land, hvor Norman eller Normans søstersleskaber, datterselskaber, forhandlere eller agenter har aktiviteter. Med sin brug af Normans produkter accepterer Kunden en sådan overdragelse af information uden for Kundens land.

1.3 Cookies

Norman må benytte cookies til at gemme bestemt information fra Kundens browser. En cookie er en lille fil, der er placeret på Kundens computer. Norman må bruge session-id-cookies til at bekræfte, der er logget på. Session-id-cookies afsluttes, når browseren lukkes.

Norman må ydermere bruge vedvarende cookies til at lagre information om Kundens brug af Normans websteder. Vedvarende cookies gemmes på Kundens computer i en længere periode, men behandler ikke nødvendigvis eventuel information, der kan bruges til at identificere Kunden.

1.4 Sikkerhedskopiering af data

1.4.1 Generelt

Når Kunden sikkerhedskopierer data med Norman, sender Kunden også filsysteminformation, herunder navne på filer og biblioteker, til Kunden. Norman må registrere den IP-adresse for Kunden, som informationen sendes fra.

1.4.2 Regler for sikkerhedskopiering af data

Følgende regler gælder for Normans behandling af information i forbindelse med sikkerhedskopiering:

 1. Norman sælger eller markedsfører ikke personlig information for registrerede brugere til tredjeparter.
 2. Norman viser ikke indholdet i de filer, som Kundens gemmer med Normans tjenester til sikkerhedskopiering af data.
 3. Norman må gå ind i Kundens filsysteminformation for at levere teknisk support (men får ikke adgang til indholdet).
 4. Norman må dele samlet (dvs. ikke identificerbar) information om brugere, som f.eks. det gennemsnitlige antal filer for alle brugere.
 5. Information, der er indsamlet af Norman, må bruges til at forbedre tjenesterne, til revision og undersøgelse og udviklingsarbejde for at vedligeholde, beskytte og forbedre Normans produkter og tjenester.

1.5 Sikring af Kundens oplysninger

Norman er forpligtet til at beskytte sikkerheden af Kunden oplysninger. Norman benytter forskellige teknologier og processer til at opnå en sådan beskyttelse og til at overholde kravene om beskyttelse af oplysninger og interne kontrolrutiner fra gældende lovgivning om databeskyttelse.

Ved brug af e-mail og onlinemeddelelser skal Kunden være bevidst om, at disse metoder ikke anerkendes som sikre kommunikationsmetoder. Kunden skal derfor være omhyggelig ved afsendelse af information via e-mail og onlinemeddelelser og særligt i forbindelse med følsomme og personlige oplysninger, som kan misbruges af tredjepart.

1.6 Indsamlede, behandlede eller overførte oplysninger

Norman indsamler oplysninger for at kunne identificere og afhjælpe trusler på et tidligt stadie. Med sit bidrag bliver Kunden en del af Norman Protection Community og vil kunne drage fordel af oplysninger fra andre community-medlemmer. Norman behandler kun Kundens personlige oplysninger på et sammenlagt niveau i relation til Norman Protection Community. Der overføres ingen oplysninger mellem medlemmer.

Normans software indsamler muligvis information om Kundens computer og dennes software. Sådan information kan indeholde oplysninger om computermiljøet som placering/land, der er indstillet i operativsystemet, version på operativsystem og patch-niveau, anvendt sprog, hardwarekonfiguration samt status og statistikker fra installeret Norman-software og anden relateret information.

Hvis Normans produkter støder på problemer, mens de kører på Kundens computer, behandles information som statusinformation om Kundens computer samt aktive processer, information om ydeevne, det filnavn, som blev behandlet, da fejlen opstod, kryptografisk signal, leverandør, størrelse, datostempler og anden relateret information muligvis også. Derudover forholder Norman sig ret til at behandle komplette URL'er for at spore filoprindelse, som nogle gange kan indeholde personlige data som søgetermer eller data, som er indtastet i formularer.

Norman forbeholder sig også ret til at indsamle IP-adresse (internetprotokol) og/eller MAC-adresse (Media Access Control) på den/de computer(e), hvor Norman er installeret samt anden generel, statistisk information, som benyttes til licensadministration, produktanalyse samt til at forbedre produktkvaliteten. Denne information svarer dog ikke til personligt identificerbar information.

Med sin brug af Normans produkter betragtes Kunden som havende accepteret brugen af data som bekrevet her.

1.7 Brug af information

Indsamlede data og rapporter bruges til at forbedre Normans produkter. Rapporterne kan også bruges til statistikker eller anden form for test eller analytiske formål, trending og generering af virussignaturer. Adgang til rapporterne er begrænset til Normans medarbejdere, samarbejdspartenere og leverandører, som har forretningsmæssigt behov for at bruge dem.

Med sin brug af Normans produkter betragtes Kunden som havende accepteret brugen af data som bekrevet her.

1.8 Ændringer til denne erklæring om behandling af fortrolige oplysninger

Denne erklæring om behandling af fortrolige oplysninger må og kan revideres og ændres af Norman fra tid til anden.

Kunden kan finde et link til en opdateret version af erklæring om behandling af fortrolige oplysninger på produktsiderne på Normans websted. Kundens brug af Normans tjenester og/eller produkter udgør en accept af den opdaterede erklæring om behandling af fortrolige oplysninger.

1.9 For yderligere oplysninger

Såfremt Kunden har spørgsmål om Normans behandling af personlige oplysninger eller denne erklæring om behandling af personlige oplysninger generelt, kan der rettes henvendelse til Norman med e-mail på privacy@norman.com eller telefonisk (se www.norman.com for at få oplysninger om telefonnumre på din lokale Norman-kontakt).


 

Gå til toppen af denne side

Afsnit D - Licenser fra tredjepart

Normans software kan indeholde materiale fra tredjepart, underlagt en separat licens. Licensinformation fra tredjepart vises nedenfor.


Raphaël 2.1.0 - JavaScript Vector Library

Copyright © 2008 Dmitry Baranovskiy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.


jQuery JavaScript Library v1.7.2

Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors

http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.


Jansson

Copyright (c) 2009-2012 Petri Lehtinen

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.