Norman-ohjelmien ja -palvelujen sopimus

 

Tämä käyttöoikeussopimus on jaettu neljään osaan, Osa A ("Kuluttajaa koskevat ehdot ja määräykset"), Osa B ("Yrityksiä koskevat ehdot ja määräykset"), Osa C ("Tietosuojakäytäntö") ja Osa D ("Kolmansien osapuolten käyttöoikeudet").

Jos olet yksityinen kuluttaja eli fyysinen henkilö joka ei pääasiassa toimi osana liiketoimintaa, siirry Osaan A ("Kuluttajaa koskevat ehdot ja määräykset").

Liiketoimintayritykset voivat siirtyä suoraan Osaan B ("Yrityksiä koskevat ehdot ja määräykset") alla.

Muista lukea tämän jälkeen Osa C ("Tietosuojakäytäntö"), jossa kuvataan, miten Norman voi käsitellä henkilötietojasi.

Osa A - Kuluttajaa koskevat ehdot ja määräykset
Osa B - Yrityksiä koskevat ehdot ja määräykset
Osa C - Tietosuojakäytäntö
Osa D - Kolmansien osapuolten käyttöoikeudet


 

Siirtyy tämän sivun yläreunaan

Osa A - Kuluttajaa koskevat ehdot ja määräykset

Asiakas hyväksyy sopimuksen

Tämä sopimus (“Sopimus") säätelee Norman-ohjelmiin ja/tai -palveluihin liittyviä oikeuksia ja velvoitteita osana suhdetta, joka sinulla ostajana (“Asiakas") on Norman Safeground AS:n ("Norman") kanssa.

Termi "Ohjelmat" viittaa tietokoneille tarkoitettuihin Norman-ohjelmiin ja/tai -palveluihin (sekä sähköiset versiot että fyysiseen tallennusvälineeseen tallennetut versiot) sekä mihin tahansa liittyvään dokumentaatioon.

Asentamalla ja/tai käyttämällä ohjelmaa asiakas vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä tämän sopimuksen. Mikäli asiakas ei halua hyväksyä tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, asiakkaan on annettava Norman-yhtiölle kirjallinen ilmoitus hankintatapahtuman peruuttamisesta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiakas sai haltuunsa ohjelman käyttöoikeuden. Kirjallinen ilmoitus voidaan toimittaa sähköpostitse edellyttäen, että ilmoitus lähetetään sähköpostiosoitteesta, jonka asiakas on rekisteröinyt Norman-yhtiölle antamiinsa tietoihin. Yleiskatsaus yhteysosoitteista on sivustossa www.norman.com.

Mikäli peruutus sisältyy tähän soveltamisalaan, asiakkaalle hyvitetään hankintasumma. Edellytys peruutukselle, kun syynä on asiakkaan kieltäytyminen sopimuksen ehtojen ja määräysten hyväksymisestä, on että:

 • asiakas ei ole asentanut hankittua ohjelmaa ja että
 • asiakas palauttaa omalla kustannuksellaan kaikki vastaanottamansa materiaalit kokonaisuudessaan ja samassa kunnossa kuin ne toimitettiin asiakkaalle.

Asiakkaalla saattaa olla tämän lisäksi ylimääräisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat kaupan perumiseen harkinta-ajan perusteella. Lisätietoja Osa 1, kohta 1.3 ("Harkinta-aika").

Norman-yhtiön on saatava kirjallinen ilmoitus hankinnan peruuttamisesta viimeistään 14 päivää hankintatapahtuman jälkeen.

Sopimuksen rakenne

Tämän sopimuksen Osan 1 määräyksiä ("Yleiset määräykset") sovelletaan kaikkiin ohjelmiin ja/tai palveluihin, jotka asiakas hankkii Norman-yhtiöltä, riippumatta siitä, tarjotaanko ohjelmia ja/tai palveluita maksun vastineena, tai siitä, tarjotaanko ohjelmia ja/tai palveluita käyttöön maksutta.

Osa 2 sisältää ohjelmistoja koskevia erityisiä ehtoja ja määräyksiä ("Ohjelmistoja koskevat erityiset ehdot ja määräykset"), ja Osa 3 sisältää palveluiden hankkimista koskevia erityisiä ehtoja ja määräyksiä ("Palveluja koskevat erityiset ehdot ja määräykset"). Osa 2 ja Osa 3 täydentävät Osan 1 yleisiä määräyksiä ja ristiriitatilanteissa niiden sisältö on ensisijaista, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin ilmoitettu.

Kun kyseessä ovat palvelut, jotka sisältävät myös ohjelmia, Osa 3 saattaa sisältää ohjelmien käyttöä koskevia erityisiä ehtoja ja määräyksiä. Nämä erityiset ehdot ja määräykset ovat ensisijaisia Osan 2 ehtoihin ja määräyksiin nähden. Muissa tapauksissa Osan 2 ehtoja ja määräyksiä sovelletaan myös kyseiseen ohjelmaan.

Osa C sisältää Norman-yhtiön tietosuojakäytännön ("Tietosuojakäytäntö"), ja se säätelee Normanin tapaa käsitellä henkilötietoja siinä määrin kuin tämä koskee asiaan liittyviä ohjelmia ja/tai palveluita.

Osa 1 - Yleiset määräykset

1.1 Kesto

Sopimuskausi alkaa hankintapäivämäärästä ja se kestää niin kauan kuin osapuolet ovat yhdessä sopineet.

Jos asiakas on ostanut automaattisesti uudistettavan tuotteen, sopimus uudistetaan automaattisesti aina 12 kuukaudeksi kerrallaan, kunnes sopimus irtisanotaan kohdassa 1.2 ("Sopimuksen irtisanominen") kuvatulla tavalla alla.

1.2 Sopimuksen irtisanominen

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen voimassaolevan sopimuskauden loppumista, ellei asiasta ole nimenomaan sovittu kirjallisesti jotakin muuta asiakkaan ja Norman-yhtiön välillä tai ellei asiasta ole nimenomaan mainittu Norman-yhtiön virallisissa markkinointimateriaaleissa, käyttöohjeissa tai tässä sopimuksessa.

Kirjallinen ilmoitus voidaan toimittaa sähköpostitse edellyttäen, että ilmoitus lähetetään sähköpostiosoitteesta, jonka asiakas on rekisteröinyt Norman-yhtiölle antamiinsa tietoihin. Yleiskatsaus yhteysosoitteista on sivustossa www.norman.com.

Kun ilmoitus lähetetään ajoissa, sopimus päättyy voimassaolevan sopimuskauden lopussa. Asiakkaan ilmoitus on lähetetty ajoissa, kun Norman-yhtiö on vastaanottanut sen viimeistään yhtä kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli ilmoitus vastaanotetaan määräajan umpeuduttua, sopimus päättyy vasta seuraavan sopimuskauden jälkeen.

Sopimuksen irtisanomisen ja maksuhäiriön yhteydessä Norman voi estää Norman-ohjelmien ja -palveluiden käytön. Asiakas saa tästä ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on rekisteröinyt Norman-yhtiölle antamiinsa tietoihin. Ilmoitus lähetetään ennen käytön estämistä. Käyttö estetään, kunnes oikea summa on vastaanotettu asiakkaalta. Asiakas on itse vastuussa mahdollisista seuraamuksista, jotka aiheutuvat siitä, että käytön esto voi vaikuttaa muiden ohjelmien ja palveluiden käytettävyyteen.

Tätä kohtaa 1.2 sovelletaan myös irtisanottaessa yhtä tai useaa yksittäistä käyttöoikeutta, jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin.

1.3 Harkinta-aika

Mikäli asiakas hankkii ohjelmat ja/tai palvelut kuluttajana (eli asiakas on fyysinen henkilö joka ei pääasiassa toimi osana yritystä), asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus syytä antamatta 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut ohjelman/palvelun edellyttäen, että:

 • sopimus solmittiin (i) Norman-yhtiön tai Norman-jälleenmyyjien kiinteiden myyntipisteiden ulkopuolella tai (ii) etäyhteyden kautta (esimerkiksi käyttämällä Internetiä tai puhelinta mutta ei kuitenkaan näihin esimerkkeihin rajoittuen) ja että
 • asiakas on myös muutoin noudattanut kaikkia ehtoja, joita sovelletaan oikeuteen peruuttaa kauppa harkinta-ajan perusteella.

Peruutusoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on täytettävä harkinta-aikalomake, joka sisältyy ohjelman/palvelun toimitukseen tai joka on lähetetty asiakkaalle sähköpostitse. Lomakkeessa on lisätietoja harkinta-ajan peruutusoikeuden käyttämisestä. Kun asiakas peruuttaa ostoksen harkinta-ajan peruutusoikeuden perusteella, asiakkaan on muun muassa palautettava kaikki Norman-yhtiöltä saamansa fyysinen aineisto (mukaan lukien ohjelmiston sisältävä tallennusväline, käyttöohjeet ja pakkaus). Asiakkaan on palautettava aineisto Norman-yhtiölle omalla kustannuksellaan kokonaisuudessaan ja samassa kunnossa kuin ne toimitettiin asiakkaalle. Mukaan on liitettävä kopio täytetystä harkinta-ajan lomakkeesta. Ohjelmaan liittyvän peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää lisäksi, että mitkä tahansa kyseiseen ohjelmaan mahdollisesti liittyneet ja sen mukana toimitetut palvelut lopetetaan. Hankintahinta hyvitetään 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun Norman on vastaanottanut kaiken aineiston asiakkaalta.

Palvelujen hankinnan yhteydessä asiakas antaa Norman-yhtiölle luvan aloittaa palvelujen toimitus asiakkaalle ennen harkinta-ajan päättymistä. Mikäli asiakas peruuttaa oston harkinta-ajan puitteissa, asiakkaan on maksettava suoritetuista palveluista sekä käytetyistä materiaaleista.

1.4 Henkilötiedot

Niiden henkilötietojen käsittelyä, joita Norman vastaanottaa tähän sopimukseen liittyen, säätelee Norman-yhtiön sovellettava tietosuojakäytäntö, joka muodostaa osan tästä sopimuksesta. Tietosuojakäytäntö löytyy Osasta C ("Tietosuojakäytäntö") alla.

1.5 Suostumus vastaanottaa sähköistä asiakasinformaatiota

Asiakas voi vastaanottaa käyttövihjeitä, päivitysuutisia ja tietoja sellaisista asiaankuuluvista tuotteista ja palveluista, jotka ovat samantyyppisiä kuin ohjelma tai palvelu, johon asiakassuhde perustuu. Tällaisia tietoja lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on toimittanut Norman-yhtiölle tätä asiakassuhdetta varten.

Asiakas voi milloin tahansa (mukaan lukien sopimuksen solmimishetki) ilmoittaa Norman-yhtiölle, että hän ei halua vastaanottaa tämän tyyppisiä sähköposteja ja (mikäli asiaankuuluvaa) ilmoittaa, että hän haluaa vastaanottaa tietoja jollakin muulla tavalla. Norman-yhtiön sähköpostiosoite on sivustossa www.norman.com. Asiakkaan vastaanottamiin sähköposteihin sisältyy myös vaihtoehto, jota käyttämällä asiakas voi helposti ilmoittaa, että hän ei halua enää vastaisuudessa vastaanottaa sähköposteja.

1.6 Maksun eräpäivä

Ellei muuta ole sovittu, maksun eräpäivä on 15 kalenteripäivää laskun päivämäärästä. Tietyt ohjelmat ja palvelut on maksettava ennen käyttöoikeuden myöntämistä/uudistamista tai palvelun aktivointia. Asiakkaalta saatetaan periä laskutuksen yhteydessä maksu. Maksun myöhästyessä alkaa kertyä sakkokorkoa.

1.7 Asiakkaan tekemät rikkomukset. Seuraamukset

Jos asiakkaan rikkomus on olennainen ja se koskee asiakkaan kaikkia tai joitakin velvoitteita Norman-yhtiötä kohtaan, Norman-yhtiöllä on oikeus irtisanoa olemassa olevat sopimukset joko kokonaisuudessaan tai osittain siten, että muutos astuu voimaan välittömästi. Olennaisia rikkomuksia ovat esimerkiksi maksuhäiriö, jonka pituus on yli 30 kalenteripäivää maksun eräpäivän jälkeen sekä mikä tahansa rikkomus, joka liittyy asiakkaan käyttöoikeuksiin ohjelmiin tämän sopimuksen Osan 2 kohdassa 2.2 ("Käyttöoikeuden soveltamisala") ja kohdassa 2.3 ("Käyttöoikeuden rajoitukset") kuvatulla tavalla.

Irtisanomisen tai muun tyyppisen peruutuksen yhteydessä Norman voi vaatia, että asiakas palauttaa Norman-yhtiölle tai Norman-yhtiön edustajalle kaiken Norman-yhtiöltä vastaanottamansa materiaalin (esimerkiksi ohjelma ja käyttöohjeet) ja että kaikki ohjelman kopiot / ohjelman asennus poistetaan laitteesta.

Norman pidättää itsellään oikeuden käsitellä mitä tahansa rikkomusta oikeusteitse asianmukaisissa yksityisoikeuden ja/tai rikosoikeuden oikeusasteissa. Norman tulee vaatimaan hyvitystä niistä kustannuksista ja tappioista, joita yhtiölle kertyy asiakkaan rikkomuksen seurauksena. Näitä kustannuksia ja tappioita ovat esimerkiksi (mutta ei seuraavaan rajoittuen) kohtuulliset korvaukset oikeudellisesta avusta siinä tapauksessa, että oikeustoimiin ryhdytään rikkomuksen oikaisemiseksi.

Asiakkaan seuraamuksia ohjelmiin ja/tai palveluihin liittyen siinä tapauksessa, että rikkomuksen tekijänä on Norman, säännellään tämän sopimuksen Osan 2 kohdan 2.5 ("Rajoitetut oikeudet") ja Osan 3 kohdan 3.1.6 ("Ylläpidon irtisanominen") mukaisesti. Joihinkin palveluihin voidaan tämän lisäksi soveltaa erityismääräyksiä Osan 3 kohdassa 3.2 ("Yksittäisten palveluiden lisäehdot ja -määräykset") kuvatun mukaisesti.

1.8 Ylivoimainen este

Mikäli tämän sopimuksen mukainen toiminta estyy täysin tai osittain tai sen toteuttaminen muuttuu huomattavasti vaikeammaksi sellaisten syiden vuoksi, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa, osapuolten velvoitteita lykätään siinä määrin kuin olosuhteet ovat velvoitteiden täytäntöönpanon kannalta asiaankuuluvia ja niin kauan kuin olosuhteet ovat olemassa. Tällaisia tilanteita ovat (ei kuitenkaan mainittuihin tilanteisiin rajoittuen) lakko, työsulku, tietoliikenneoperaattorin linjaviat jne. sekä mikä tahansa sellainen tilanne, joka Norjan lain mukaan määritellään ylivoimaiseksi esteeksi.

1.9 Vastuunrajoitus

Norman-yhtiön vastuuseen vahingoista vaikuttavat pakollisen lainsäädännön mahdolliset rajoitukset ja se rajoittuu suoriin dokumentoituihin menetyksiin ja vahinkoihin, joiden rahallinen arvo on korkeintaan Norman-yhtiön saama maksu (ilman ALV:tä) siitä ohjelmasta ja/tai palvelusta, johon vaade liittyy.

Norman, Norman-yhtiön toimittajat, jälleenmyyjät, kumppanit ja muut sopimuspuolet kiistävät kaikki vastuut epäsuorista menetyksistä ja vahingoista. Tähän luetaan rajoituksetta mukaan tulojen menetys, liiketoiminnan keskeytyminen ja kaikenlainen tietojen, informaation tai vastaavan menetys tai vahingoittuminen (esimerkiksi asiakirjat, tiedot, kuvat). Vastuun rajoitusta sovelletaan huolimatta vaateen syystä ja perusteista (mukaan lukien mahdolliset seuraamukset järjestelmävirheistä ja uusista versioista) ja sen soveltamisalaan kuuluvat myös Norman-yhtiön huolimattomuus. Vastuun rajoitusta sovelletaan myös silloin, jos Norman-yhtiölle ja/tai sellaiselle taholle, jolle Norman on vastuussa, on ilmoitettu kyseisen menetyksen tai vahingon mahdollisuudesta.

Norman ei ole vastuussa ohjelmista tai muista tuotteista ja/tai palveluista, jotka ovat kolmannen osapuolen tarjoamia, kun asiakas saa nämä käyttöönsä Norman-yhtiön ohjelmien ja/tai palveluiden kautta.

Ellei tässä sopimuksessa ole nimenomaan asiasta toisin mainittu, Norman ei anna mitään takuita tai sitoumuksia tms. koskien tämän sopimuksen mukaisesti toimitettuja ohjelmia ja/tai palveluita. Rajoittamatta yllä mainitun laajuutta, Norman ei anna mitään takuita esimerkiksi siitä, että ohjelma ja/tai palvelut saavuttavat jonkin tietyn tuloksen, että ne soveltuvat johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai että ohjelmat ja/tai palvelut toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta.

Vastuun rajoitus ei ole voimassa, mikäli Norman aiheutti vahingon tai menetyksen tahallisen huolimattomuuden seurauksena.

1.10 Omistusoikeudet ja aineettomat oikeudet

Norman tai sen toimittajat ja kolmannet osapuolet omistavat kaikki omistusoikeudet, nimet ja intressit kaikkiin tekijänoikeuksiin ja muihin aineettomiin oikeuksiin ja teollisoikeuksiin tämän sopimuksen kattamien ohjelmien, materiaalien, dokumentaation, muiden tuotteiden, palveluiden ja palveluiden tuloksien osalta. Ellei muuten ole nimenomaan sovittu tai johdu pakollisista säännöistä, asiakkaalla ei ole oikeuksia tehdä kopioita (kopioida), jakaa/siirtää, imitoida, muuttaa, muokata ja/tai luoda johdettua aineistoa, kun kyseessä on informaatio ja/tai muu materiaali, jonka asiakas saa käyttöönsä tämän sopimuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko kyseinen aineisto sähköisessä muodossa vai paperimuodossa. Tämä sisältää rajoituksetta Norman-yhtiön ja kolmansien osapuolten ohjelmat, logot, tavaramerkit, asettelut, äänet, kuvat ja mallit.

Kaikki aineettomat oikeudet ja teollisoikeudet, jotka koskevat asiakkaan tekemiä mahdollisia ehdotuksia koskien muutettuja, parannettuja ja/tai uusia ohjelmia ja palveluja, siirtyvät täten Norman-yhtiölle maksutta, ellei muuta nimenomaan ole sovittu kirjallisesti tapauskohtaisesti.

1.11 Luottamuksellisuuden velvoite

Asiakas on velvollinen noudattamaan luottamuksellisuutta ja estämään muita osapuolia saamaan käyttöönsä tai tietoonsa tietoja, jotka liittyvät (i) ohjelmiin, lähdekoodeihin, palveluihin ja/tai dokumentaatioon, joita asiakas vastaanottaa Norman-yhtiöltä tai kolmansilta osapuolilta, (ii) mihin tahansa beetatestaukseen liittyviin testituloksiin (mukaan lukien rajoituksetta järjestelmävirheet, virhesanomat, ehdotetut parannukset jne.), (iii) Norman-yhtiön kehitysprojekteihin, joista asiakas saattaa vastaanottaa tietoja, (iv) kaikkeen asiakkaan ja Norman-yhtiön väliseen viestintään ja (v) muihin Norman-yhtiön liiketoimintaan liittyviin tietoihin, joiden luottamuksellisena pitämistä on huolellisen ja lojaalin tarkastelun jälkeen pidettävä tärkeänä Norman-yhtiön liiketoiminnan kannalta. Tällaisia luottamuksellisia tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin tai suuremmassa määrin kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä asiakkaan oikeuksien harjoittamiseksi sopimuksen mukaisesti tai lain nojalla.

Luottamuksellisuuden velvoite säilyy myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

1.12 Alihankkijat

Norman voi käyttää vapaasti alihankkijoita ohjelmien ja palveluiden toimituksessa. Mikäli toimitus sisältää komponentteja, jotka toimitetaan tai joiden käyttöoikeus myönnetään kolmansien osapuolten toimesta tai kolmansien osapuolten kautta, asiakkaan tekemää asennusta tai toimituksen käyttöä pidetään merkkinä siitä, että asiakas on hyväksynyt kyseisten komponenttien kaikki mahdolliset erityisehdot ja määräykset, kun kyseiset erityiset ehdot ja määräykset ovat osa tätä sopimusta.

Mikäli kyseiset kolmannet osapuolet vaativat, asiakas on lisäksi velvollinen tekemään lisäsopimuksia kyseisten kolmansien osapuolten vaatiman laajuuden mukaisesti voidakseen käyttää toimitusta.

1.13 Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta määrittää tai jollakin muulla tavalla siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja/tai velvoitteita ilman Norman-yhtiöltä etukäteen hankittua kirjallista hyväksyntää. Norman voi vapaasti määrittää tai jollakin muulla tavalla siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja/tai velvoitteensa joko kokonaisuudessaan tai osittain.

1.14 Muutokset

Norman pidättää itsellään oikeuden muuttaa milloin tahansa aina sovellettavia hintoja ja ei-hyväksyttyjä tarjouksia sekä tehdä sellaisia pienehköjä muutoksia ehtoihin ja määräyksiin, jotka koskevat ohjelmien, palveluiden ja/tai sisällön käyttöä sekä toimitettavana olevien ohjelmien ja palveluiden laajuutta ja toimitustapaa.

Olennaiset muutokset käytön ehtoihin ja määräyksiin, jotka koskevat ohjelmia, palveluita ja/tai sisältöä sekä toimitettavana olevien ohjelmien ja palveluiden laajuutta ja toimitustapaa, ovat asiakkaan kannalta sitovia vain, kun asiakas on hyväksynyt muutoksen tai muutokset, paitsi jos muutokset koskevat osittain tai kokonaisuudessaan (a) asiaankuuluviin ohjelmiin tai palveluihin tai vastaaviin ohjelmiin tai palveluihin liittyvien lakien ja määräyksien ehtojen muutoksia, (b) muutoksia, jotka liittyvät osittain tai kokonaisuudessaan sellaisiin kolmannen osapuolen ohjelman tai palveluiden muutoksiin tai peruutukseen, joista asiakkaalla on erilliset sopimukset, tai (c) maksuttomiin ohjelmiin tai palveluihin liittyviä muutoksia.

Olennaiset muutokset toimitettujen palveluiden ja ohjelmien sisältöön ja/tai laajuuteen voivat johtaa ohjelmien ja/tai palveluiden lopettamiseen. Sopimuksen irtisanomatta jättämistä oikeaan aikaan ennen automaattista uudistamista pidetään asiakkaan suostumuksena olennaisille muutoksille edellyttäen, että Norman on tiedottanut kyseisistä muutoksista kohtuullisen ajoissa ennen automaattisen uudistamisen toteutumispäivämäärää. Norman ilmoittaa asiakkaalle yllä kuvatuista muutoksista tavalla, jonka Norman valitsee joka kerralla erikseen. Poikkeuksen tästä muodostavat maksuttomiin ohjelmiin ja palveluihin liittyvät muutokset. Ilmoitus katsotaan annetuksi, kun se lähetetään, julkaistaan Norman-yhtiön Internet-sivustossa tai kommunikoidaan Norman-yhtiön puolesta millä tahansa muulla tavalla.

Norman pidättää itsellään oikeuden tehdä päivityksiä ja/tai ohjelmistopäivityksiä tai muutoksia Norman-yhtiön toimittamiin ohjelmiin ja palveluihin. Tämä oikeus varmistaa aina ja sisältää sen toiminnallisuuden ja laadun, jota asiakkaan Norman-yhtiöltä hankkimilta ohjelmilta ja palveluilta voidaan kohtuudella odottaa.

Huomaa, että tässä sopimuksessa mainittujen määräysten ja ehtojen lisäksi voidaan soveltaa myös erityisiä ehtoja ja määräyksiä.

1.15 Sovellettava laki ja riitatilanteiden ratkaisupaikka

Tämä sopimusta sovelletaan Norjan lakien mukaan. Osapuolet sopivat, että sopimukseen mahdollisesti liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ainoastaan Oslon käräjäoikeudessa.

Osa 2 - Ohjelmistoja koskevat erityiset ehdot ja määräykset

2.1 Ohjelmiston ominaisuudet

Sivuston www.norman.com tekniset tuotetiedot kuvaavat Norman-yhtiön tarjoamien ohjelmien ominaisuudet. Norman ei anna mitään muita lupauksia tai takuita ohjelmien ominaisuuksista kuin mitä on nimenomaan mainittu teknisissä tuotetiedoissa ja liittyvässä dokumentaatiossa.

2.2 Käyttöoikeuden soveltamisala

Ellei pakollisessa lainsäädännössä muuta mainita, asiakkaalle myönnetään ei-yksinomainen käyttöoikeus ohjelmaan:

 1. erillisessä tietokoneessa edellyttäen, että ohjelma ei ole milloinkaan asennettuna useampaan kuin yhteen tietokoneeseen käyttöoikeutta kohti.
 2. verkkoon kuuluvissa tietokoneissa ja palvelimissa, jos asiakas on hankkinut ohjelman käyttöoikeuksia määrän, joka vastaa ohjelmasta kaikissa mahdollisissa tilanteissa käytössä olevien kopioiden enimmäismäärää (1:1-suhde).
 3. Mikäli asiakas haluaa kasvattaa ohjelman käyttäjien määrää, asiakkaan on hankittava yksi uusi käyttöoikeus kutakin uuttaa käyttää kohden.
 4. Asiakas voi kopioida ohjelman arkistointitarkoituksiin tai varmuuskopioksi. Tämä on kuitenkin sallittua vain siinä määrin, kuin se on tarpeellista.
 5. Asiakas voi siirtää tämän käyttöoikeuden pysyvästi kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että alkuperäinen asiakas poistaa ohjelman ja että Norman-yhtiölle ilmoitetaan uuden asiakkaan henkilöllisyys. Asiakkaan ja Norman-yhtiön väliset maksamattomat summat on tämän lisäksi maksettava ennen siirtoa. Tällaisen siirron mukana täytyy toimittaa myös tämä sopimus ja kaikki muut ohjelmaan liittyvät asiakirjat. Uuden asiakkaan on hyväksyttävä sopimuksen ehdot ja määräykset, ennen kuin siirto voidaan toteuttaa.

Asiakkaalle ei myönnetä oikeuksia käyttää ohjelmaa millään muulla tavalla tai suuremmassa määrin kuin tässä sopimuksessa on nimenomaan mainittu.

2.3 Käyttöoikeuden rajoitukset

Ellei pakollisessa lainsäädännössä muuta mainita, asiakkaalla ei ole oikeutta:

 1. muokata, yhdistää, kääntää, mukauttaa, purkaa, hajottaa, tehdä kopioita ohjelmasta tai selvittää ohjelman valmistustapa;
 2. lainata tai vuokrata ohjelmaa tai sen kopioita;
 3. kopioida ohjelmaa muihin tietokoneisiin, ellei kyseisiä tietokoneita varten ole hankittu omia käyttöoikeuksia, tai
 4. siirtää tai käyttää ohjelmaa tai ohjelman kokeiluversiota kaupallisissa tarkoituksissa.

2.4 Aineettomat oikeudet

Norman tai sen jälleenmyyjät ja kolmannet osapuolet omistavat kaikki omistusoikeudet ja mitkä tahansa ja kaikki muut aineettomat oikeudet ja teollisoikeudet tähän ohjelmaan ja sen tuleviin ja liittyviin versioihin.

Oikeudet, jotka saattavat syntyvät, jos asiakas on käyttänyt ohjelmaa tämän sopimuksen ehtojen ja määräysten vastaisesti, siirtyvät täten Norman-yhtiölle maksutta. Tämä pätee myös oikeuteen muuttaa ja kehittää edelleen kyseisen laittoman toiminnan tuloksia ja oikeuteen myöntää kyseisiä oikeuksia ja niiden alikäyttöoikeuksia.

2.5 Rajoitetut oikeudet

Norman on vastuussa ohjelmasta ainoastaan seuraavasti:

 1. ohjelma toimii olennaisilta osiltaan käyttöohjeittensa ja teknisten tuotetietojen mukaisesti ja
 2. ohjelma toimitetaan tallennusvälineessä, jossa ei ole materiaalivikoja tai toiminnallisia laatuvikoja. Tämä kohta ei päde, jos ohjelma on ladattu sähköisessä muodossa.

Jos asiakas päättää käyttää ohjelmassa virusallekirjoitusten automaattisia päivityksiä, Norman ei vastaa seurauksista, jos ohjelman toiminta asiakkaan tietokoneessa ei ole virheetöntä.

Mikäli ohjelmassa on virheitä, joista Norman sopimuksen sisällön mukaisesti vastaa tai jos ohjelmassa on suuria poikkeuksia käyttöohjeisiin ja teknisiin tuotetietoihin verrattuna ("Viallinen tuote"), asiakas voi vaatia Norman-yhtiötä toimittamaan korjatun ohjelman ilman lisämaksua. Norman voi tämän sijasta päättää hyvittää hankintahinnan.

Mikäli viallista tuotetta ei korjata tai hyvitetä, asiakas voi vaatia alennusta hintaan, jonka ansiosta alennetun hinnan ja sovitun hinnan suhde on sama kuin viallisen tuotteen ja sopimusta vastaavassa kunnossa olevan tuotteen suhde oli hankintapäivänä. Tällaisessa tapauksessa asiakas voi myös irtisanoa sopimuksen, mikäli vika on olennainen.

Asiakas voi esittää vaateen viallisen tuotteen aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi Osan 1 kohdan 1.9 ("Vastuunrajoitus") rajoitusten mukaisesti.

Kun kyseessä on viallinen tuote, asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiasta kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun asiakkaan oletetaan tulleen tietoiseksi niistä olosuhteista, jotka muodostavat vaateen perustan. Mikäli asiakas ei jätä vaadetta kohtuullisen ajan kuluessa, asiakas menettää oikeutensa vaatia rikkomuksen oikaisua.

Rikkomuksen oikaisu edellyttää, että asiakkaan käyttöoikeus on voimassa eikä vaatimusta voida esittää sen jälkeen, kun tämän sopimuksen solmimisesta on kulunut enemmän kuin kaksi vuotta.

Asiakkaalla ei ole käytettävissä Norman-yhtiön suhteen muita rikkomuksien oikaisukeinoja kuin kohdassa 2.5 nimenomaan mainitut.

2.6 Päivittäminen

Norman tekee ohjelmaan jatkuvasti päivityksiä ohjelman sopimuskautena, päivitykset rajoittuvat ohjelman pääversioon. "Pääversio" tarkoittaa ohjelman versionumeroa ilman desimaaleja. Tämän mukaisesti 7 ja 8 ovat kaksi eri pääversiota ja 7.1 ja 7.2 ovat saman pääversion osaversioita ja sisältyvät sen vuoksi hintaan.

Osa 3 - Palveluja koskevat erityiset ehdot ja määräykset

3.1 Palveluja koskevat yleiset ehdot ja määräykset

3.1.1 Palvelujen kuvaus

Sivuston www.norman.com tekniset tuotetiedot kuvaavat Norman-yhtiön palveluiden käytön edellytykset. Norman ei anna mitään muita lupauksia tai takuita palveluista kuin mitä on nimenomaan mainittu teknisissä tuotetiedoissa.

3.1.2 Kesto

Ylläpitopalveluita suoritetaan 1 - 3 vuoden ajan hankintapäivästä asiakkaan ja Norman-yhtiön välisestä sopimuksesta riippuen. Sopimus uudistetaan sitten aina 12 kuukaudeksi kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota kohdassa 1.2 ("Sopimuksen irtisanominen") kuvatulla tavalla yllä.

3.1.3 Opastus

Asiakkaan tiloissa tapahtuva opastus kuuluu konsultointipalveluihin, joista veloitetaan ajantasaisen konsultointipalveluihin soveltuvan hinnaston mukaisesti.

3.1.4 Puhelintuki

Yleiskatsaus Norman-yhtiön puhelintuen voimassaoleviin ehtoihin ja määräyksiin on sivustossa www.norman.com.

3.1.5 Laskutus ja asiakaspalvelu

Sopimuskauden aikaiset ylläpitopalvelut laskutetaan etukäteen. Kuhunkin laskuun tulee lisäksi postitus- ja käsittelymaksu.

Ota yhteyttä paikalliseen Norman-yhtiöön, kun haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Norman-yhtiön yhteystiedot löytyvät sivustosta www.norman.com.

3.1.6 Ylläpidon irtisanominen

Mikäli virhe on asiakkaan kannalta olennainen, asiakkaalla on oikeus irtisanoa ylläpitosopimus, kun 30 kalenteripäivää on kulunut ilman että virhettä on oikaistu. Asiakas voi esittää vaateen palvelussa ilmenneiden olennaisten vikojen aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi Osan 1 kohdan 1.9 ("Vastuunrajoitus") rajoitusten mukaisesti.

3.2 Yksittäisten palvelujen lisäehdot ja -määräykset

3.2.1 Online-varmuuskopiointi

Norman Personal Backup "Personal Backup" (aiemmin: Norman Online Backup) on Internet-pohjainen yksityishenkilöille tarkoitettu varmuuskopiointipalvelu, johon sisältyvät sekä ohjelmat että palvelut.

Nämä erityiset ehdot ja määräykset ("Personal Backup -palvelun ehdot ja määräykset") ovat voimassa hankittaessa Norman Personal Backup Osan 1 Yleiset määräykset ja yllä olevan kohdan 3.1 ("Palveluja koskevat yleiset ehdot ja määräykset") lisäksi.

Personal Backup -palvelun ehdot ja määräykset ovat mahdollisissa ristiriitatilanteissa ensisijaisia yleisiin määräyksiin ja palveluja koskeviin yleisiin ehtoihin ja määräyksiin nähden. Ne eivät kuitenkaan muulla tavoin edellytä mitään rajoituksia yleisiin määräyksiin ja palveluja koskeviin yleisiin ehtoihin ja määräyksiin nähden.

3.2.1.1 Kesto

Personal Backup -palvelun hankintasopimus on voimassa yhden vuoden ajan hankintapäivästä ja se päättyy ilman erillistä ilmoitusta ellei asiakas valitse uuden sopimuksen solmimista Personal Backup -palvelun hankkimiseksi.

3.2.1.2 Irtisanominen ja poistaminen

Norman-yhtiöllä on milloin tahansa sopimuskauden aikana oikeus irtisanoa Personal Backup joko osittain tai kokonaan ilmoitettuaan asiasta vähintään 30 päivää etukäteen. Irtisanomisilmoitus katsotaan lähetetyksi ja vastaanotetuksi, kun sähköposti on lähetetty sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on rekisteröinyt Norman-yhtiölle antamiinsa tietoihin. Jos asiakkaan käyttöoikeus Personal Backup -palveluun irtisanotaan ennen sopimuskauden päättymistä, asiakkaalle hyvitetään suhteellinen summa ostohinnasta.

Asiakas ei voi irtisanoa sopimusta sopimuskauden aikana.

Sopimuskauden päättyessä kaikki tiedot poistetaan asiakkaan käyttäjätililtä eikä asiakas voi enää käyttää palvelua. Asiakas suostuu siihen, että Norman säilyttää asiakkaan tietoja korkeintaan 90 päivän ajan sopimusjärjestelyn päättymisen jälkeen. Asiakas on tänä aikana velvollinen tarkkailemaan sähköpostiaan Norman-yhtiön lähettämien sähköpostien varalta.

On täysin asiakkaan vastuulla varmistaa, että kaikki Personal Backup -palveluun tallennetut tiedot, dokumentaatio, kuvat ja muut tiedostot poistetaan, ennen kuin asiakkaan käyttöoikeus palveluun päättyy. Tämä kohta pätee irtisanomisen syistä riippumatta.

3.2.1.3 Käyttäjätili, salasana ja tietosuoja

Asiakkaan on luotava itselleen oma käyttäjätili pystyäkseen käyttämään Norman Personal Backup -palvelua. Asiakaskohtaisia käyttäjätilejä voi olla vain yksi.

Personal Backup ja siihen sisältyvä käyttäjänimi ja salasana ovat ehdottomasti henkilökohtaisia ja asiakas saa käyttää niitä vain omaan yksityiskäyttöönsä. Asiakas on velvollinen säilyttämään salasanaa ja käyttäjänimeä turvallisessa paikassa, jotta kolmannet osapuolet eivät saa käyttöönsä asiakkaan käyttäjätiliä. Salasanan ja/tai käyttäjänimen kadottaminen voi johtaa siihen, että asiakkaan käyttöoikeus palveluun evätään.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Norman-yhtiölle välittömästi, mikäli salasana ja/tai käyttäjänimi katoavat, kolmannet osapuolet ovat saattaneet saada käsiinsä salasanan tai käyttäjänimen tai on tapahtunut jokin muu tietosuojarikkomus.

3.2.1.4 Personal Backup -palvelun hankinnan ikäraja

Personal Backup -palvelun hankinnan ikäraja on 18 vuotta. Mikäli asiakas on alle 18-vuotias, asiakkaan tili ja tiedot poistetaan välittömästi.

3.2.1.5 Muutokset henkilötietoihin

Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Personal Backup -palvelun käytön kannalta tärkeät rekisteröidyt tiedot ovat aina oikein ja ajantasaiset. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja voi muuttaa My Account (Oma tili) -kohdassa.

Asiakas vastaa kustannuksista ja maksuista, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas ei ole antanut oikeita tietoja tai ei ole päivittänyt rekisteröityjä tietoja.

3.2.1.6 Anonyymien tietojen kerääminen

Personal Backup voi kerätä anonyymejä tietoja asiakkaan tietokoneelta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi ohjelmistoon liittyvät tilastot ja suorituskykytiedot ja muut sellaiset tiedot, joita ei voida yhdistää asiakkaaseen. Norman voi käyttää vapaasti tällaisia muita kuin henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen käyttöä säännellään Norman-yhtiön tietosuojakäytännössä, joka on osa tätä sopimusta.

3.2.1.7 Personal Backup -palvelun käyttöoikeus

Asiakas saa ei-yksinomaisen ja ehdottoman henkilökohtaisen käyttöoikeuden käyttää yhtä ohjelmakopiota Personal Backup -palvelussa. Käyttöoikeuden yksinomainen käyttötarkoitus on palvelun käyttö ja vain siinä laajuudessa kuin tämä käyttötarkoitus edellyttää. Käyttöoikeutta ei saa siirtää kenellekään toiselle.

Ohjelma voi sisältää kolmannen osapuolen lähdekoodia. Tämäntyyppisen koodin käyttöä säätelevät asianmukaisten kolmansien osapuolten käyttöoikeusehdot ja -määräykset ja Norman kiistää kaiken vastuun, joka liittyy asiakkaan tällaisten koodien käyttöön.

Norman-yhtiöllä on oikeus poistaa sisältöä tai ryhtyä joihinkin muihin Norman-yhtiön tarpeellisiksi katsomiin toimenpiteisiin sellaisen sisällön suhteen, joka Norman-yhtiön mielestä rikkoo Norjan lakia.

3.2.1.8 Asiakkaan Personal Backup -palvelun käyttöä koskevat säännöt

Käyttäjätili on ehdottoman henkilökohtainen eikä sitä voida myydä uudelleen, lainata tai jakaa millään tavoin muiden kanssa.

Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta asiakkaan käyttäjätilillä tapahtuvasta toiminnasta, mukaan lukien vastuu varmistaa, että digitaalisen sisällön tallennus, jakaminen ja vaihtaminen muiden henkilöiden kanssa ei loukkaa kolmansien osapuolten yksityisyyttä, tekijänoikeuksia tai muita kolmanteen osapuoleen liittyviä lakeja ja oikeuksia. Kaikki kyseisten oikeuksien loukkaukset katsotaan sopimuksen olennaisiksi rikkomuksiksi ja ne ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla. Personal Backup -palvelun ja Norman-yhtiön palveluiden kaikenlainen valtuuttamaton käyttö muodostaa tämän sopimuksen rikkomuksen ja siitä voidaan tehdä ilmoitus asianmukaisille viranomaisille.

Norman varaa itsellään oikeuden estää asiakkaan pääsy Personal Backup -palveluun, poistaa kaikki tiedot ja/tai irtisanoa asiakkaan käyttäjätili, jos asiakas Norman-yhtiön mielestä rikkoo mitä tahansa seuraavia ehtoja:

 1. Asiakas ei saa käyttää Personal Backup -palvelua tarkoituksenaan vahingoittaa, loukata, uhata, pettää, tarkkailla tai ahdistella muita.
 2. Asiakas ei saa estää kolmansia osapuolia käyttämästä Personal Backup -palvelua.
 3. Asiakas ei saa esiinny jonakin toisena ihmisenä.
 4. Asiakas ei saa yrittää saada käyttöönsä kolmansien osapuolten käyttäjätilejä.
 5. Asiakas ei saa yrittää saada käyttöönsä toisten käyttäjien sisältöä, paitsi jos kolmannet osapuolet ovat antaneet tähän nimenomaisen suostumuksensa.
 6. Asiakas ei saa käyttää Personal Backup -palvelua suoraan tai epäsuorasti mainosten jakeluun tai käyttäytyä jollakin muulla tavalla sopimattomasti.
 7. Asiakas ei saa käyttää Personal Backup -palvelua kolmansien osapuolten henkilökohtaisten tietojen, kuten sähköpostiosoitteiden, keräämiseen.

Norman varaa vastaavasti itsellään oikeuden estää asiakkaan pääsy Personal Backup -palveluun, poistaa kaikki tiedot ja/tai irtisanoa asiakkaan käyttäjätili, jos asiakkaan toiminta Norman-yhtiön mielestä rikkoo Norjan lakia.

3.2.1.9 Olennaiset virheet

Mikäli virhe on asiakkaan kannalta olennainen, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus, kun 30 kalenteripäivää on kulunut ilman että virhettä on korjattu. Asiakas voi esittää vaateen palveluissa ilmenneiden olennaisten vikojen aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi Osan 1 kohdan 1.9 ("Vastuunrajoitus") rajoitusten mukaisesti.


 

Siirtyy tämän sivun yläreunaan

Osa B - Yrityksiä koskevat ehdot ja määräykset

Asiakas hyväksyy sopimuksen

Tämä sopimus ("Sopimus") säätelee Norman-ohjelmiin ja/tai -palveluihin liittyviä oikeuksia ja velvoitteita osana suhdetta, joka Norman-ohjelmia ja/tai -palveluja hankkivalla yrityksellä ("Asiakas") on Norman Safeground AS:n ("Norman") kanssa.

Termi "Ohjelmat" viittaa tietokoneille tarkoitettuihin Norman-ohjelmiin ja/tai -palveluihin (sekä sähköiset versiot että fyysiseen tallennusvälineeseen tallennetut versiot) sekä mihin tahansa liittyvään dokumentaatioon.

Asentamalla ja/tai käyttämällä ohjelmaa asiakas vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyneensä tämän sopimuksen. Mikäli asiakas ei halua hyväksyä tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, asiakkaan on annettava Norman-yhtiölle kirjallinen ilmoitus hankintatapahtuman peruuttamisesta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiakas sai haltuunsa ohjelman käyttöoikeuden. Kirjallinen ilmoitus voidaan toimittaa sähköpostitse edellyttäen, että ilmoitus lähetetään sähköpostiosoitteesta, jonka asiakas on rekisteröinyt Norman-yhtiölle antamiinsa tietoihin. Yleiskatsaus yhteysosoitteista on sivustossa www.norman.com.

Mikäli peruutus sisältyy tähän soveltamisalaan, asiakkaalle hyvitetään hankintasumma. Edellytys peruutukselle, kun syynä on asiakkaan kieltäytyminen sopimuksen ehtojen ja määräysten hyväksymisestä, on että:

 • asiakas ei ole asentanut hankittua ohjelmaa ja että
 • asiakas palauttaa omalla kustannuksellaan kaikki vastaanottamansa materiaalit kokonaisuudessaan ja samassa kunnossa kuin ne toimitettiin asiakkaalle.

Norman-yhtiön on saatava kirjallinen ilmoitus hankinnan peruuttamisesta viimeistään 7 päivää hankintatapahtuman jälkeen.

Sopimuksen rakenne

Tämän sopimuksen Osan 1 määräyksiä ("Yleiset määräykset") sovelletaan kaikkiin ohjelmiin ja/tai palveluihin, jotka asiakas hankkii Norman-yhtiöltä, riippumatta siitä, tarjotaanko ohjelmia ja/tai palveluita maksun vastineena, tai siitä, tarjotaanko ohjelmia ja/tai palveluita käyttöön maksutta.

Osa 2 sisältää ohjelmistoja koskevia erityisiä ehtoja ja määräyksiä ("Ohjelmistoja koskevat erityiset ehdot ja määräykset"), ja Osa 3 sisältää palveluiden hankkimista koskevia erityisiä ehtoja ja määräyksiä ("Palveluja koskevat erityiset ehdot ja määräykset"). Osa 2 ja Osa 3 täydentävät Osan 1 yleisiä määräyksiä ja ristiriitatilanteissa niiden sisältö on ensisijaista, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin ilmoitettu.

Kun kyseessä ovat palvelut, jotka sisältävät myös ohjelmia, Osa 3 saattaa sisältää ohjelmien käyttöä koskevia erityisiä ehtoja ja määräyksiä. Nämä erityiset ehdot ja määräykset ovat ensisijaisia Osan 2 ehtoihin ja määräyksiin nähden. Muissa tapauksissa Osan 2 ehtoja ja määräyksiä sovelletaan myös kyseiseen ohjelmaan.

Osa C sisältää Norman-yhtiön tietosuojakäytännön ("Tietosuojakäytäntö"), ja se säätelee Normanin tapaa käsitellä henkilötietoja siinä määrin kuin tämä koskee asiaan liittyviä ohjelmia ja/tai palveluita. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että työntekijät, konsultit ja muut asiaankuuluvat henkilöt ovat hyväksyneet, että Norman käsittelee henkilötietoja tämän sopimuksen mukaisesti.

Osa 1 - Yleiset määräykset

1.1 Kesto

Sopimuskausi alkaa hankintapäivämäärästä ja se kestää niin kauan kuin osapuolet ovat yhdessä sopineet.

Sopimus uudistetaan automaattisesti sopimuskauden lopussa aina 12 kuukaudeksi kerrallaan, kunnes sopimus irtisanotaan kohdassa 1.2 ("Sopimuksen irtisanominen") kuvatulla tavalla alla.

1.2 Sopimuksen irtisanominen

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen voimassaolevan sopimuskauden loppumista, ellei asiasta ole nimenomaan sovittu kirjallisesti jotakin muuta asiakkaan ja Norman-yhtiön välillä tai ellei asiasta ole nimenomaan mainittu Norman-yhtiön virallisissa markkinointimateriaaleissa, käyttöohjeissa tai tässä sopimuksessa.

Kirjallinen ilmoitus voidaan toimittaa sähköpostitse edellyttäen, että ilmoitus lähetetään sähköpostiosoitteesta, jonka asiakas on rekisteröinyt Norman-yhtiölle antamiinsa tietoihin. Yleiskatsaus yhteysosoitteista on sivustossa www.norman.com.

Kun ilmoitus lähetetään ajoissa, sopimus päättyy voimassaolevan sopimuskauden lopussa. Asiakkaan ilmoitus on lähetetty ajoissa, kun Norman-yhtiö on vastaanottanut sen viimeistään yhtä kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli ilmoitus vastaanotetaan määräajan umpeuduttua, sopimus päättyy vasta seuraavan sopimuskauden jälkeen.

Sopimuksen irtisanomisen ja maksuhäiriön yhteydessä Norman voi estää Norman-ohjelmien ja -palveluiden käytön. Asiakas saa tästä ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on rekisteröinyt Norman-yhtiölle antamiinsa tietoihin. Ilmoitus lähetetään ennen käytön estämistä. Käyttö estetään, kunnes oikea summa on vastaanotettu asiakkaalta. Asiakas on itse vastuussa mahdollisista seuraamuksista, jotka aiheutuvat siitä, että käytön esto voi vaikuttaa muiden ohjelmien ja palveluiden käytettävyyteen.

Tätä kohtaa 1.2 sovelletaan myös irtisanottaessa yhtä tai useaa yksittäistä käyttöoikeutta, jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin.

1.3 Henkilötiedot

Niiden henkilötietojen käsittelyä, joita Norman vastaanottaa tähän sopimukseen liittyen, säätelee Norman-yhtiön sovellettava tietosuojakäytäntö, joka muodostaa osan tästä sopimuksesta. Tietosuojakäytäntö löytyy Osasta C ("Tietosuojakäytäntö") alla.

1.4 Suostumus vastaanottaa sähköistä asiakasinformaatiota

Asiakas suostuu vastaanottamaan Norman-yhtiöltä tai Norman-yhtiön joiltakin kumppaneilta asiakasinformaatiota, kuten käyttövihjeitä, päivitysuutisia ja tietoja sellaisista asiaankuuluvista tuotteista ja palveluista, jotka Norman-yhtiön käsityksen mukaan ovat asiakkaan kannalta kiinnostavia. Antamalla sähköpostiosoitteen rekisteröityessään Norman-asiakkaaksi asiakas antaa suostumuksensa kyseisten tietojen lähettämiselle aasiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai tietojen lähettämiseen jollakin muulla tavalla sähköisessä muodossa.

Asiakas voi milloin tahansa (mukaan lukien sopimuksen solmimishetki) ilmoittaa Norman-yhtiölle, että hän ei halua vastaanottaa tämän tyyppisiä sähköposteja ja (mikäli asiaankuuluvaa) ilmoittaa, että hän haluaa vastaanottaa tietoja jollakin muulla tavalla. Norman-yhtiön sähköpostiosoite on sivustossa www.norman.com. Asiakkaan vastaanottamiin sähköposteihin sisältyy myös vaihtoehto, jota käyttämällä asiakas voi helposti ilmoittaa, että hän ei halua enää vastaisuudessa vastaanottaa sähköposteja.

1.5 Maksun eräpäivä

Ei toisin sovita, maksun eräpäivä on 15 kalenteripäivää laskun päivämäärästä. Tietyt ohjelmat ja palvelut on maksettava ennen käyttöoikeuden myöntämistä/uudistamista tai palvelun aktivointia. Asiakkaalta peritään laskutuksen yhteydessä maksu. Maksun myöhästyessä alkaa kertyä sakkokorkoa.

1.6 Asiakkaan tekemät rikkomukset. Seuraamukset

Jos asiakkaan rikkomus on olennainen ja se koskee asiakkaan kaikkia tai joitakin velvoitteita Norman-yhtiötä kohtaan, Norman-yhtiöllä on oikeus irtisanoa olemassa olevat sopimukset joko kokonaisuudessaan tai osittain siten, että muutos astuu voimaan välittömästi. Olennaisia rikkomuksia ovat esimerkiksi maksuhäiriö, jonka pituus on yli 30 kalenteripäivää maksun eräpäivän jälkeen sekä mikä tahansa rikkomus, joka liittyy asiakkaan käyttöoikeuksiin ohjelmiin tämän sopimuksen Osan 2 kohdassa 2.2 ("Käyttöoikeuden soveltamisala") ja kohdassa 2.3 ("Käyttöoikeuden rajoitukset") kuvatulla tavalla.

Irtisanomisen tai muun tyyppisen peruutuksen yhteydessä Norman voi vaatia, että asiakas palauttaa Norman-yhtiölle tai Norman-yhtiön edustajalle kaiken Norman-yhtiöltä vastaanottamansa materiaalin (esimerkiksi ohjelma ja käyttöohjeet) ja että kaikki ohjelman kopiot / ohjelman asennus poistetaan laitteesta.

Norman pidättää itsellään oikeuden käsitellä mitä tahansa rikkomusta oikeusteitse asianmukaisissa yksityisoikeuden ja/tai rikosoikeuden oikeusasteissa. Norman tulee vaatimaan hyvitystä niistä kustannuksista ja tappioista, joita yhtiölle kertyy asiakkaan rikkomuksen seurauksena. Näitä kustannuksia ja tappioita ovat esimerkiksi (mutta ei seuraavaan rajoittuen) kohtuulliset korvaukset oikeudellisesta avusta siinä tapauksessa, että oikeustoimiin ryhdytään rikkomuksen oikaisemiseksi.

Asiakkaan seuraamuksia ohjelmiin ja/tai palveluihin liittyen siinä tapauksessa, että rikkomuksen tekijänä on Norman, säännellään tämän sopimuksen Osan 2 kohdan 2.5 ("Rajoitetut oikeudet") ja Osan 3 kohdan 3.1.6 ("Ylläpidon irtisanominen") mukaisesti. Joihinkin palveluihin voidaan tämän lisäksi soveltaa erityismääräyksiä Osan 3 kohdassa 3.2 ("Yksittäisten palveluiden lisäehdot ja -määräykset") kuvatun mukaisesti.

1.7 Ylivoimainen este

Mikäli tämän sopimuksen mukainen toiminta estyy täysin tai osittain tai sen toteuttaminen muuttuu huomattavasti vaikeammaksi sellaisten syiden vuoksi, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa, osapuolten velvoitteita lykätään siinä määrin kuin olosuhteet ovat velvoitteiden täytäntöönpanon kannalta asiaankuuluvia ja niin kauan kuin olosuhteet ovat olemassa. Tällaisia tilanteita ovat (ei kuitenkaan mainittuihin tilanteisiin rajoittuen) lakko, työsulku, tietoliikenneoperaattorin linjaviat jne. sekä mikä tahansa sellainen tilanne, joka Norjan lain mukaan määritellään ylivoimaiseksi esteeksi.

1.8 Vastuunrajoitus

Norman-yhtiön vastuuseen vahingoista vaikuttavat pakollisen lainsäädännön mahdolliset rajoitukset ja se rajoittuu suoriin dokumentoituihin menetyksiin ja vahinkoihin, joiden rahallinen arvo on korkeintaan Norman-yhtiön saama maksu (ilman ALV:tä) siitä ohjelmasta ja/tai palvelusta, johon vaade liittyy.

Norman, Norman-yhtiön toimittajat, jälleenmyyjät, kumppanit ja muut sopimuspuolet kiistävät kaikki vastuut epäsuorista menetyksistä ja vahingoista. Tähän luetaan rajoituksetta mukaan tulojen menetys, liiketoiminnan keskeytyminen ja kaikenlainen tietojen, informaation tai vastaavan menetys tai vahingoittuminen (esimerkiksi asiakirjat, tiedot, kuvat). Vastuun rajoitusta sovelletaan huolimatta vaateen syystä ja perusteista (mukaan lukien mahdolliset seuraamukset järjestelmävirheistä ja uusista versioista) ja sen soveltamisalaan kuuluvat myös Norman-yhtiön huolimattomuus. Vastuun rajoitusta sovelletaan myös silloin, jos Norman-yhtiölle ja/tai sellaiselle taholle, jolle Norman on vastuussa, on ilmoitettu kyseisen menetyksen tai vahingon mahdollisuudesta.

Norman ei ole vastuussa ohjelmista tai muista tuotteista ja/tai palveluista, jotka ovat kolmannen osapuolen tarjoamia, kun asiakas saa nämä käyttöönsä Norman-yhtiön ohjelmien ja/tai palveluiden kautta.

Ellei tässä sopimuksessa ole nimenomaan asiasta toisin mainittu, Norman ei anna mitään takuita tai sitoumuksia tms. koskien tämän sopimuksen mukaisesti toimitettuja ohjelmia ja/tai palveluita. Rajoittamatta yllä mainitun laajuutta, Norman ei anna mitään takuita esimerkiksi siitä, että ohjelma ja/tai palvelut saavuttavat jonkin tietyn tuloksen, että ne soveltuvat johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai että ohjelmat ja/tai palvelut toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta.

Asiakas myöntää lain sallimissa rajoissa Norman-yhtiölle, Norman-yhtiön työntekijöille, johtokunnan jäsenille, asiamiehille, käyttöoikeuden haltijoille, toimittajille ja Norman-yhtiön muille sopimusosapuolille täydellisen vastuuvapauden kaikista menetyksistä ja kuluista sekä sellaisesta vahingosta ja sellaisista menetyksistä ja vastuista niiden luonteesta riippumatta (mukaan luettuna rajoituksetta kohtuulliset oikeuskulut), joita voi syntyä sen seurauksena, että asiakas käyttää Norman-yhtiön ohjelmia tai palveluja tämän sopimuksen vastaisesti tai jollakin muulla tavalla rikkoo Norman-yhtiön aineettomia oikeuksia tai asiakkaan luottamuksellisuuden velvoitetta.

Vastuun rajoitus ei ole voimassa, mikäli Norman aiheutti vahingon tai menetyksen tahallisen huolimattomuuden seurauksena.

1.9 Omistusoikeudet ja aineettomat oikeudet

Norman tai sen toimittajat ja kolmannet osapuolet omistavat kaikki omistusoikeudet, nimet ja intressit kaikkiin tekijänoikeuksiin ja muihin aineettomiin oikeuksiin ja teollisoikeuksiin tämän sopimuksen kattamien ohjelmien, materiaalien, dokumentaation, muiden tuotteiden, palveluiden ja palveluiden tuloksien osalta. Ellei muuten ole nimenomaan sovittu tai johdu pakollisista säännöistä, asiakkaalla ei ole oikeuksia tehdä kopioita (kopioida), jakaa/siirtää, imitoida, muuttaa, muokata ja/tai luoda johdettua aineistoa, kun kyseessä on informaatio ja/tai muu materiaali, jonka asiakas saa käyttöönsä tämän sopimuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko kyseinen aineisto sähköisessä muodossa vai paperimuodossa. Tämä sisältää rajoituksetta Norman-yhtiön ja kolmansien osapuolten ohjelmat, logot, tavaramerkit, asettelut, äänet, kuvat ja mallit.

Kaikki aineettomat oikeudet ja teollisoikeudet, jotka koskevat asiakkaan tekemiä mahdollisia ehdotuksia koskien muutettuja, parannettuja ja/tai uusia ohjelmia ja palveluja, siirtyvät täten Norman-yhtiölle maksutta, ellei muuta nimenomaan ole sovittu kirjallisesti tapauskohtaisesti.

1.10 Luottamuksellisuuden velvoite

Asiakas on velvollinen noudattamaan luottamuksellisuutta ja estämään muita osapuolia saamaan käyttöönsä tai tietoonsa tietoja, jotka liittyvät (i) ohjelmiin, lähdekoodeihin, palveluihin ja/tai dokumentaatioon, joita asiakas vastaanottaa Norman-yhtiöltä tai kolmansilta osapuolilta, (ii) mihin tahansa beetatestaukseen liittyviin testituloksiin (mukaan lukien rajoituksetta järjestelmävirheet, virhesanomat, ehdotetut parannukset jne.), (iii) Norman-yhtiön kehitysprojekteihin, joista asiakas saattaa vastaanottaa tietoja, (iv) kaikkeen asiakkaan ja Norman-yhtiön väliseen viestintään ja (v) muihin Norman-yhtiön liiketoimintaan liittyviin tietoihin, joiden luottamuksellisena pitämistä on huolellisen ja lojaalin tarkastelun jälkeen pidettävä tärkeänä Norman-yhtiön liiketoiminnan kannalta. Tällaisia luottamuksellisia tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin tai suuremmassa määrin kuin mikä on ehdottoman välttämätöntä asiakkaan oikeuksien harjoittamiseksi sopimuksen mukaisesti tai lain nojalla.

Asiakas määrää omat työntekijänsä noudattamaan edellisessä kappaleessa kuvattua luottamuksellisuuden säilyttäminen periaatetta vastaavaa periaatetta. Mikäli asiakas on epävarma siitä, kuuluuko jokin tietty asia luottamuksellisuuden periaatteen piiriin, asiakkaan tulee esittää asiasta kysymys Norman-yhtiölle etukäteen, jotta Norman voi päättää asiasta.

Luottamuksellisuuden velvoite säilyy myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

1.11 Alihankkijat

Norman voi käyttää vapaasti alihankkijoita ohjelmien ja palveluiden toimituksessa. Mikäli toimitus sisältää komponentteja, jotka toimitetaan tai joiden käyttöoikeus myönnetään kolmansien osapuolten toimesta tai kolmansien osapuolten kautta, asiakkaan tekemää asennusta tai toimituksen käyttöä pidetään merkkinä siitä, että asiakas on hyväksynyt kyseisten komponenttien kaikki mahdolliset erityisehdot ja määräykset, kun kyseiset erityiset ehdot ja määräykset ovat osa tätä sopimusta.

Mikäli kyseiset kolmannet osapuolet vaativat, asiakas on lisäksi velvollinen tekemään lisäsopimuksia kyseisten kolmansien osapuolten vaatiman laajuuden mukaisesti voidakseen käyttää toimitusta.

1.12 Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta määrittää tai jollakin muulla tavalla siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja/tai velvoitteita ilman Norman-yhtiöltä etukäteen hankittua kirjallista hyväksyntää. Norman voi vapaasti määrittää tai jollakin muulla tavalla siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja/tai velvoitteensa joko kokonaisuudessaan tai osittain.

1.13 Muutokset

Norman pidättää itsellään oikeuden muuttaa milloin tahansa aina sovellettavia hintoja ja ei-hyväksyttyjä tarjouksia sekä tehdä sellaisia pienehköjä muutoksia ehtoihin ja määräyksiin, jotka koskevat ohjelmien, palveluiden ja/tai sisällön käyttöä sekä toimitettavana olevien ohjelmien ja palveluiden laajuutta ja toimitustapaa.

Olennaiset muutokset käytön ehtoihin ja määräyksiin, jotka koskevat ohjelmia, palveluita ja/tai sisältöä sekä toimitettavana olevien ohjelmien ja palveluiden laajuutta ja toimitustapaa, ovat asiakkaan kannalta sitovia vain, kun asiakas on hyväksynyt muutoksen tai muutokset, paitsi jos muutokset koskevat osittain tai kokonaisuudessaan (a) asiaankuuluviin ohjelmiin tai palveluihin tai vastaaviin ohjelmiin tai palveluihin liittyvien lakien ja määräyksien ehtojen muutoksia, (b) muutoksia, jotka liittyvät osittain tai kokonaisuudessaan sellaisiin kolmannen osapuolen ohjelman tai palveluiden muutoksiin tai peruutukseen, joista asiakkaalla on erilliset sopimukset, tai (c) maksuttomiin ohjelmiin tai palveluihin liittyviä muutoksia.

Olennaiset muutokset toimitettujen palveluiden ja ohjelmien sisältöön ja/tai laajuuteen voivat johtaa ohjelmien ja/tai palveluiden lopettamiseen. Sopimuksen irtisanomatta jättämistä oikeaan aikaan ennen automaattista uudistamista pidetään asiakkaan suostumuksena olennaisille muutoksille edellyttäen, että Norman on tiedottanut kyseisistä muutoksista kohtuullisen ajoissa ennen automaattisen uudistamisen toteutumispäivämäärää. Norman ilmoittaa asiakkaalle yllä kuvatuista muutoksista tavalla, jonka Norman valitsee joka kerralla erikseen. Poikkeuksen tästä muodostavat maksuttomiin ohjelmiin ja palveluihin liittyvät muutokset. Ilmoitus katsotaan annetuksi, kun se lähetetään, julkaistaan Norman-yhtiön Internet-sivustossa tai kommunikoidaan Norman-yhtiön puolesta millä tahansa muulla tavalla.

Norman pidättää itsellään oikeuden tehdä päivityksiä ja/tai ohjelmistopäivityksiä tai muutoksia Norman-yhtiön toimittamiin ohjelmiin ja palveluihin. Tämä oikeus varmistaa aina ja sisältää sen toiminnallisuuden ja laadun, jota asiakkaan Norman-yhtiöltä hankkimilta ohjelmilta ja palveluilta voidaan kohtuudella odottaa.

Huomaa, että tässä sopimuksessa mainittujen määräysten ja ehtojen lisäksi voidaan soveltaa myös erityisiä ehtoja ja määräyksiä.

1.14 Sovellettava laki ja riitatilanteiden ratkaisupaikka

Tämä sopimusta sovelletaan Norjan lakien mukaan. Osapuolet sopivat, että sopimukseen mahdollisesti liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ainoastaan Oslon käräjäoikeudessa.

Osa 2 - Ohjelmistoja koskevat erityiset ehdot ja määräykset

2.1 Ohjelmiston ominaisuudet

Sivuston www.norman.com tekniset tuotetiedot kuvaavat Norman-yhtiön tarjoamien ohjelmien ominaisuudet. Norman ei anna mitään muita lupauksia tai takuita ohjelmien ominaisuuksista kuin mitä on nimenomaan mainittu teknisissä tuotetiedoissa ja liittyvässä dokumentaatiossa.

2.2 Käyttöoikeuden soveltamisala

Ellei pakollisessa lainsäädännössä muuta mainita, asiakkaalle myönnetään ei-yksinomainen käyttöoikeus ohjelmaan asiakasryhmän sisällä (asiakasryhmä on selitetty osassa 2.7 "Palvelut kolmansille osapuolille"):

 1. erillisessä tietokoneessa edellyttäen, että ohjelma ei ole milloinkaan asennettuna useampaan kuin yhteen tietokoneeseen käyttöoikeutta kohti.
 2. verkkoon kuuluvissa tietokoneissa ja palvelimissa, jos asiakas on hankkinut ohjelman käyttöoikeuksia määrän, joka vastaa ohjelmasta kaikissa mahdollisissa tilanteissa käytössä olevien kopioiden enimmäismäärää (1:1-suhde).
 3. Mikäli asiakas haluaa kasvattaa ohjelman käyttäjien määrää, asiakkaan on hankittava yksi uusi käyttöoikeus kutakin uuttaa käyttää kohden.
 4. Asiakas voi kopioida ohjelman arkistointitarkoituksiin tai varmuuskopioksi. Tämä on kuitenkin sallittua vain siinä määrin, kuin se on tarpeellista.
 5. Asiakas voi siirtää tämän käyttöoikeuden pysyvästi kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että alkuperäinen asiakas poistaa ohjelman ja että Norman-yhtiölle ilmoitetaan uuden asiakkaan henkilöllisyys. Asiakkaan ja Norman-yhtiön väliset maksamattomat summat on tämän lisäksi maksettava ennen siirtoa. Tällaisen siirron mukana täytyy toimittaa myös tämä sopimus ja kaikki muut ohjelmaan liittyvät asiakirjat. Uuden asiakkaan on hyväksyttävä sopimuksen ehdot ja määräykset, ennen kuin siirto voidaan toteuttaa.

Asiakkaalle ei myönnetä oikeuksia käyttää ohjelmaa millään muulla tavalla tai suuremmassa määrin kuin tässä sopimuksessa on nimenomaan mainittu.

2.3 Käyttöoikeuden rajoitukset

Ellei pakollisessa lainsäädännössä muuta mainita, asiakkaalla ei ole oikeutta:

 1. muokata, yhdistää, kääntää, mukauttaa, purkaa, hajottaa, tehdä kopioita ohjelmasta tai selvittää ohjelman valmistustapa;
 2. lainata tai vuokrata ohjelmaa tai sen kopioita;
 3. kopioida ohjelmaa muihin tietokoneisiin, ellei kyseisiä tietokoneita varten ole hankittu omia käyttöoikeuksia;
 4. siirtää tai käyttää ohjelmaa tai ohjelman kokeiluversiota kaupallisissa tarkoituksissa; tai
 5. käyttää ohjelmaa kaupallisissa tarkoituksissa, ellei asiasta ole erikseen sovittu Norman-yhtiön kanssa Osassa 2.7 ("Palvelut kolmansille osapuolille") alla kuvatulla tavalla.

2.4 Aineettomat oikeudet

Norman tai sen jälleenmyyjät ja kolmannet osapuolet omistavat kaikki omistusoikeudet ja mitkä tahansa ja kaikki muut aineettomat oikeudet ja teollisoikeudet tähän ohjelmaan ja tämän ohjelman tuleviin ja liittyviin versioihin.

Oikeudet, jotka saattavat syntyvät, jos asiakas on käyttänyt ohjelmaa tämän sopimuksen ehtojen ja määräysten vastaisesti, siirtyvät täten Norman-yhtiölle maksutta. Tämä pätee myös oikeuteen muuttaa ja kehittää edelleen kyseisen laittoman toiminnan tuloksia ja oikeuteen myöntää kyseisiä oikeuksia ja niiden alikäyttöoikeuksia.

2.5 Rajoitetut oikeudet

Norman on vastuussa ohjelmasta ainoastaan seuraavasti:

 1. ohjelma toimii olennaisilta osiltaan käyttöohjeittensa ja teknisten tuotetietojen mukaisesti ja
 2. ohjelma toimitetaan tallennusvälineessä, jossa ei ole materiaalivikoja tai toiminnallisia laatuvikoja. Tämä kohta ei päde, jos ohjelma on ladattu sähköisessä muodossa.

Jos asiakas päättää käyttää ohjelmassa virusallekirjoitusten automaattisia päivityksiä, Norman ei vastaa seurauksista, jos ohjelman toiminta asiakkaan tietokoneessa ei ole virheetöntä.

Mikäli ohjelmassa on virheitä, joista Norman sopimuksen sisällön mukaisesti vastaa tai jos ohjelmassa on suuria poikkeuksia käyttöohjeisiin tai teknisiin tuotetietoihin verrattuna, Norman hyvittää ohjelmasta maksetun rahasumman ja palauttaa korjatun ohjelman ilman lisämaksua. Tämän ehtona on, että viallinen tuote palautetaan Norman-yhtiölle 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kuluessa hankintapäivästä. Asiakas voi esittää vaateen viallisen tuotteen aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi Osan 1, kohdan 1.8 ("Vastuunrajoitus") rajoitusten mukaisesti.

Mikäli tuotetta on käytetty väärin tai ilman valtuutusta, ohjelman hankintahintaa ei hyvitetä eikä korjattua tuotetta palauteta. Asiakkaalla ei ole käytettävissä Norman-yhtiön suhteen muita rikkomuksien oikaisukeinoja kuin yllä nimenomaan mainitut.

Norman-yhtiölle on ilmoitettava asiasta, jos muutokset asiakkaan omistusrakenteessa tai yritystoiminnassa vaikuttavat käyttöoikeussuhteeseen. Sopimusta voidaan tässä tapauksessa muokata.

2.6 Päivittäminen

Norman tekee ohjelmaan jatkuvasti päivityksiä ohjelman sopimuskautena, päivitykset rajoittuvat ohjelman pääversioon. "Pääversio" tarkoittaa ohjelman versionumeroa ilman desimaaleja. Tämän mukaisesti 7 ja 8 ovat kaksi eri pääversiota ja 7.1 ja 7.2 ovat saman pääversion osaversioita ja sisältyvät sen vuoksi hintaan.

2.7 Palvelut kolmansille osapuolille

Jos asiakas haluaa tuottaa palveluja, jotka perustuvat osittain tai kokonaan siihen, että asiakas käyttää ohjelmaa, kuten (mutta ei tähän rajoittuen) ohjelman käyttö kolmansilta osapuolilta vastaanotettujen tartunnan saaneiden tiedostojen analysointi, asiakkaan on allekirjoitettava Norman-yhtiön kanssa erillinen käyttöoikeussopimus tällaista käyttöä varten. Asiakas ei lisäksi saa antaa kolmansille osapuolille pääsyä ohjelmaan, ennen kuin Norman-yhtiön kanssa on allekirjoitettu erillinen käyttöoikeussopimus tällaista käyttöä varten.

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksityishenkilöitä sekä mitä tahansa asiakasryhmän ulkopuolisia yrityksiä. Termillä "asiakasryhmä" tarkoitetaan asiakasta ja mitä tahansa yritystä, jonka asiakas omistaa, joka omistaa asiakkaan tai joka on asiakkaan yhteisomistuksessa. Termit "omistus" ja "omistaa" viittaavat suoraan tai epäsuoraan omistukseen, jossa kyseisestä yrityksestä omistuksessa on yli 50 %.

Asiakas on yksin vastuussa mistä tahansa tarjotuista palveluista, jotka perustuvat asiakkaan ohjelman käyttöön.

Osa 3 - Palveluja koskevat erityiset ehdot ja määräykset

3.1 Palveluja koskevat yleiset ehdot ja määräykset

3.1.1 Palvelujen kuvaus

Sivuston www.norman.com tekniset tuotetiedot kuvaavat Norman-yhtiön palveluiden käytön edellytykset. Norman ei anna mitään muita lupauksia tai takuita palveluista kuin mitä on nimenomaan mainittu teknisissä tuotetiedoissa.

3.1.2 Kesto

Ylläpitopalveluita suoritetaan 1 - 3 vuoden ajan hankintapäivästä asiakkaan ja Norman-yhtiön välisestä sopimuksesta riippuen. Sopimus uudistetaan sitten aina 12 kuukaudeksi kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota kohdassa 1.2 ("Sopimuksen irtisanominen") kuvatulla tavalla yllä.

3.1.3 Opastus

Asiakkaan tiloissa tapahtuva opastus kuuluu konsultointipalveluihin, joista veloitetaan ajantasaisen konsultointipalveluihin soveltuvan hinnaston mukaisesti.

3.1.4 Puhelintuki

Yleiskatsaus Norman-yhtiön puhelintuen voimassaoleviin ehtoihin ja määräyksiin on sivustossa www.norman.com.

3.1.5 Laskutus ja asiakaspalvelu

Sopimuskauden aikaiset ylläpitopalvelut laskutetaan etukäteen. Kuhunkin laskuun tulee lisäksi postitus- ja käsittelymaksu.

Ota yhteyttä paikalliseen Norman-yhtiöön, kun haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Norman-yhtiön yhteystiedot löytyvät sivustosta www.norman.com.

3.1.6 Ylläpidon irtisanominen

Jos virheen merkitys on suuri asiakkaan ohjelman käytön kannalta eikä tilanteeseen ole saatu parannusta tuen tai lisäpäivitysten avulla, asiakkaalla on oikeus irtisanoa ylläpitosopimus 180 päivän aikana ohjelman vastaanottamisesta.


 

Siirtyy tämän sivun yläreunaan

Osa C - Tietosuojakäytäntö

(koskee sekä kuluttajia että yrityksiä)

Päivitetty viimeksi: Syyskuu 2012

Asiakkaan yksityisyys on Norman-yhtiölle tärkeä, sillä Norman haluaa toimittaa tuotteita, jotka auttavat asiakasta tämän päivittäisessä tietokoneen käytössä. Norman käsittelee henkilötietoja ainoastaan soveltuvan lainsäädännön sallimalla tavalla.

Norman toimittaa ohjelmia ja palveluja (joista käytetään tämän jälkeen yhteisnimitystä tuotteet) yritysten kannettaviin tietokoneisiin, pöytätietokoneisiin, palvelimiin ja verkkoihin niiden suojaamiseksi vahingollisilta ohjelmilta, kuten troijalaisilta, vakoiluohjelmilta, viruksilta, madoilta ja muilta todennäköisesti ei-toivotuilta ohjelmilta. Norman-yhtiön tuotteet auttavat lisäksi asiakasta pysäyttämään muun tyyppistä ei-toivottua sisältöä, kuten roskapostia, ei-toivottua WWW-sisältöä ja muuta Internet-perustaisista järjestelmistä tai -palveluista lähtöisin olevaa mahdollisesti haitallista sisältöä.

Norman käyttää henkilötietoja Norman-yhtiön velvoitteiden täyttämiseen ja Norman-tuotteiden parantamiseen ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Tämä tietosuojakäytäntö selittää henkilötietojen käytön Norman-yhtiön tuotevalikoimaan ja palveluihin liittyen ja se sisältää (rajoituksetta) mitkä tahansa verkkopohjaiset tuotteet ja palvelut. Tämä tietosuojakäytäntö ei kata Norman-yhtiön WWW-sivuja. Lisätietoja Norman-yhtiön WWW-sivustojen tietosuojakäytännöstä on osoitteessa http://norman.com/about_norman/privacy_policy/.

1.1 Sisältyvät tuotteet

Tämä tietosuojakäytäntö selittää henkilötietojen käytön Norman-yhtiön omiin tuotteisiin liittyen. Norman ja sen tytäryhtiöt saattavat lisäksi tarjota muiden toimittajien tuotteita ja palveluita, jolloin näitä tuotteita tai palveluita koskevat kyseisen toimittajan tietosuojakäytännöt ja/tai säännökset.

1.2 Asiakkaan henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen

Jos Norman tarvitsee asiakkaan henkilötietoja (ts. yhteystietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite) ottaakseen yhteyttä asiakkaaseen, Norman nimenomaan kertoo tästä asiakkaalle ja pyytää tietoja. Norman ei automaattisesti kerää henkilötietoja.

Vain Norman, Norman-yhtiön tytäryhtiöt ja Norman-yhtiön osakkuusyhtiöt käyttävät asiakkaan antamia tietoja, joita Norman on pyytänyt.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää asiakkaan pyytämien tuotteiden tarjoamiseen tai Norman-yhtiön tuotteiden kehittämiseen. Lisätietoja siitä, miten Norman käyttää tietoja, on kohdassa 1.6 ja 1.7 alla. Asiakkaan tietojen antaminen katsotaan merkitsevän sitä, että asiakas on hyväksynyt asiakkaan henkilötietojen tällaiseen käyttöön.

Asiakkaan henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta muutoin kuin tässä käytännössä kuvatulla tavalla. Norman palkkaa toisinaan muita yrityksiä toimittamaan joitakin rajoitettuja palveluita Norman-yhtiön puolesta. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi asiakkaiden tuotteita ja palveluita koskeviin kysymyksiin vastaaminen tai tilastoanalyysien tekeminen Norman-yhtiön palveluista. Norman antaa kyseisten yritysten käyttöön vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitaan palvelun tuottamiseksi, eikä yrityksillä ole lupaa käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Norman voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja lain näin edellyttäessä tai hyvässä uskossa tilanteessa, jossa tietojen luovuttamisen katsotaan olevan tarpeen: (a) lain velvoitteiden täyttämiseksi tai Norman-yhtiölle jätettyihin oikeustoimiin vastaamista varten, (b) Norman-yhtiön, Norman-yhtiön tytäryritysten ja osakkuusyhtiöiden, jälleenmyyjien ja edustajien oikeuksien ja omaisuuden suojaamiseksi ja puolustamiseksi tai (mukaan lukien Norman-yhtiön sopimusten noudattaminen) tai (c) kiireellisissä olosuhteissa Norman-yhtiön työntekijöiden, Norman-yhtiön tuotteiden käyttäjien tai ihmisten henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Norman-yhtiön keräämät henkilötiedot voidaan tallentaa ja niitä voidaan käsitellä Norjassa tai jossain muussa maassa, jossa Norman tai sen osakkuusyhtiöt, tytäryhtiöt tai edustajat sijaitsevat. Käyttämällä Norman-yhtiön tuotteita hyväksyt kyseisen tietojen siirron omasta maastasi.

1.3 Evästeet

Norman saattaa käyttää evästeitä tiettyjen tietojen tallentamiseksi asiakkaan selaimesta. Eväste on pieni tiedosto, joka sijoitetaan asiakkaan tietokoneeseen. Norman saattaa käyttää istuntotunnuksiin perustuvia evästeitä vahvistaakseen, että käyttäjät ovat kirjautuneet sisään. Istuntokohtaiset evästeet eivät ole enää voimassa selaimen sulkemisen jälkeen.

Norman saattaa lisäksi käyttää pysyviä evästeitä tallentaakseen tietoja, jotka liittyvät asiakkaan Norman-yhtiön verkkosivustojen käyttöön. Pysyvät evästeet tallennetaan asiakkaan tietokoneeseen pidemmäksi aikaa. Ne eivät kuitenkaan käsittele mitään sellaisia tietoja, joita voitaisiin käyttää asiakkaan tunnistamiseen.

1.4 Tietojen varmuuskopiointi

1.4.1 Yleistä

Kun asiakas varmuuskopioi tietoja käyttämällä Norman-yhtiötä, asiakas lähettää Norman-yhtiölle samalla myös tiedostojärjestelmään liittyviä tietoja, kuten tiedostojen ja hakemistojen nimiä. Norman saattaa tallentaa asiakkaan IP-osoitteen, josta tiedot lähetetään.

1.4.2 Tietojen varmuuskopioinnin säännöt

Seuraavia sääntöjä sovelletaan siihen, miten Norman käsittelee varmuuskopiointiin liittyviä tietoja:

 1. Norman ei myy tai markkinoi rekisteröityjen käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.
 2. Norman ei tarkastele niiden tiedostojen sisältöä, jotka asiakas varmuuskopioi käyttämällä Norman-yhtiön tietojen varmuuskopiointipalveluita.
 3. Norman voi käyttää asiakkaan tiedostojärjestelmään liittyviä tietoja antaessaan asiakkaalle teknistä tukea. Norman ei kuitenkaan tarkastele tiedostojärjestelmän sisältöä.
 4. Norman voi jakaa käyttäjiin liittyviä koostettuja tietoja (ts. ei-tunnistettavissa olevia tietoja), joita ovat esimerkiksi kaikkien käyttäjien keskimääräinen tiedostojen määrä.
 5. Norman-yhtiön keräämiä tietoja voidaan käyttää palveluiden parantamiseen, valvontaan sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jota tehdään Norman-tuotteiden ja -palveluiden parantamiseksi, suojaamiseksi ja kehittämiseksi.

1.5 Asiakastietojen suoja

Norman on sitoutunut suojaamaan asiakkaiden tietoja. Norman käyttää eri tekniikoita ja prosesseja tämän tehtävän suorittamisessa ja sovellettavissa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisten tietoturvallisuusvaatimusten ja sisäisten tarkistusrutiinien noudattamisessa.

Asiakkaan on otettava huomioon käyttäessään sähköpostia ja pikaviestintää, että näitä ei pidetä turvallisina viestintämuotoina. Asiakkaan tulisi tämän vuoksi noudattaa varovaisuutta lähettäessään tietoja sähköpostitse tai pikaviestien välityksellä. Tämä pätee erityisesti silloin, kun lähetettävät tiedot sisältäisivät henkilötietoja ja muita tietoja, joita kolmannet osapuolet voisivat helposti väärinkäyttää.

1.6 Kerätyt, käsitellyt tai siirretyt tiedot

Norman kerää tietoja uhkien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi varhaisessa vaiheessa. Osallistumalla tähän asiakkaasta tulee Norman Protection Community -yhteisön jäsen ja asiakas hyötyy muiden yhteisön jäsenten antamista tiedoista. Norman käsittelee asiakkaan tietoja Norman Protection Community -yhteisön yhteydessä vain koosteena. Mitään tietoja ei siirretä jäseneltä toiselle.

Norman-yhtiön ohjelmat voivat kerätä tietoja asiakkaan tietokoneesta tai ohjelmistoista. Nämä tiedot saattavat sisältää tietoja tietokoneen käyttöympäristöstä, kuten käyttöjärjestelmässä määritetty sijainti/maa, käyttöjärjestelmän versio ja ohjelmankorjauksen taso, käytössä oleva kieli, laitteistokokoonpano, tilastotietoja asennetuista Norman-ohjelmista ja niiden tila sekä muita asiaankuuluvia tietoja.

Jos Norman-tuotteet kohtaavat ongelmia, kun niitä käytetään asiakkaan tietokoneessa, esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja saatetaan käsitellä: asiakkaan tietokonetta koskevat tilatiedot ja käynnissä olevat prosessit, suorituskykyyn liittyvä tiedot, virheen ilmaantuessa käsiteltävänä olleen tiedoston nimi, salaushajautusarvo, toimittaja, koko, aikaleimat ja muut asiaankuuluvat tiedot. Norman pidättää lisäksi itsellään oikeuden käsitellä täydellisiä URL-osoitteita tiedoston alkuperän osoittamiseksi. Nämä tiedot saattavat joskus sisältää henkilökohtaisia tietoja, kuten hakusanoja tai lomakkeisiin kirjoitettuja tietoja.

Norman pidättää lisäksi itsellään oikeuden kerätä tietokoneen, johon Norman on asennettu, Internet Protocol (IP) -osoitteen ja/tai MAC-osoitteen sekä käyttöoikeuden hallinnassa, tuoteanalyysissä ja tuotteen toiminnan kehitystyössä käytettäviä muita yleisiä tilastotietoja. Näitä tietoja ei kuitenkaan yhdistetä mihinkään henkilökohtaisesti tunnistamisessa käytettäviin tietoihin.

Käyttämällä Norman-tuotteita asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa tässä kuvatunlaiseen tietojen käyttöön.

1.7 Tietojen käyttäminen

Kerättyjä tietoja ja raportteja käytetään Norman-yhtiön tuotteiden kehittämiseen. Raportteja voidaan käyttää tilastolliseen tai jonkin muunlaiseen testaukseen tai analysointitarkoituksiin, trendien havaitsemiseen ja virusallekirjoitusten luontiin. Tietoja voivat käyttää vain niitä liiketoimintasyistä tarvitsevat Norman-yhtiön työntekijät, sopimuspuolet ja toimittajat.

Käyttämällä Norman-tuotteita asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa tässä kuvatunlaiseen tietojen käyttöön.

1.8 Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Norman saattaa tarkistaa ja muokata tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain.

Norman-yhtiön WWW-sivuston tuotesivuilla on linkki tietosuojakäytännön päivitettyyn versioon. Jos asiakas jatkaa Norman-yhtiön palveluiden ja/tai tuotteiden käyttöä, tämän katsotaan tarkoittavan, että asiakas on hyväksynyt päivitetyn tietosuojakäytännön.

1.9 Lisätietoja

Asiakkaat, joilla on kysymyksiä tästä tietosuojakäytännöstä tai siitä, miten Norman käsittelee henkilötietoja, voivat ottaa Norman-yhtiöön sähköpostitse privacy@norman.com tai soittamalla (lisätietoja paikallisen Norman-yhteyshenkilön puhelinnumeroista on sivustossa www.norman.com).


 

Siirtyy tämän sivun yläreunaan

Osa D - Kolmansien osapuolten käyttöoikeudet

Norman-yhtiön ohjelmisto saattaa sisältää kolmannen osapuolen materiaalia, johon pätee erillinen käyttöoikeus. Kolmannen osapuolen käyttöoikeustiedot näkyvät alla.


Raphaël 2.1.0 - JavaScript Vector Library

Copyright © 2008 Dmitry Baranovskiy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.


jQuery JavaScript Library v1.7.2

Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors

http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.


Jansson

Copyright (c) 2009-2012 Petri Lehtinen

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.