Gebruiksrechtovereenkomst voor programma's en diensten van Norman

 

Deze gebruiksrechtovereenkomst is verdeeld in sectie A ("Voorwaarden voor consumenten"), sectie B ("Voorwaarden voor bedrijven"), sectie C ("Privacyverklaring") en sectie D ("Licenties van derden").

Als u als consument een aankoop doet, d.w.z. als natuurlijk persoon die niet in de eerste plaats optreedt in het kader van een zakelijke activiteit, ga dan door naar sectie A ("Voorwaarden voor consumenten").

Bedrijven kunnen direct doorgaan naar sectie B ("Voorwaarden voor bedrijven") hieronder.

Daarna leest u sectie C ("Privacyverklaring") waarin de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Norman is vastgelegd.

Sectie A - Voorwaarden voor consumenten
Sectie B - Voorwaarden voor bedrijven
Sectie C - Privacyverklaring
Sectie D - Licenties van derden


 

Ga naar het begin van deze pagina

Sectie A - Voorwaarden voor consumenten

Aanvaarding van de overeenkomst door de klant

In deze overeenkomst (de "Overeenkomst") zijn de rechten en verplichtingen in de relatie tussen u als koper van de programma's en/of diensten (de "Klant") en Norman Safeground AS ("Norman") vastgelegd.

De term "Programma's" verwijst naar de software en/of diensten van Norman voor computers (zowel elektronische versies als versies die op fysieke opslagmedia worden opgeslagen), evenals alle bijbehorende documentatie.

Door het Programma te installeren en/of te gebruiken bevestigt de Klant dat de Klant deze Overeenkomst heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Als de Klant de voorwaarden in deze Overeenkomst niet wil aanvaarden, dient de Klant Norman zo snel mogelijk nadat de Klant het gebruiksrecht van het Programma heeft gekregen, schriftelijk in kennis te stellen van de annulering van de aankoop. Een schriftelijke kennisgeving kan geschieden per e-mail op voorwaarde dat de kennisgeving wordt verzonden vanaf een e-mailadres dat door de Klant bij Normen is geregistreerd. Een overzicht van contactadressen kan worden gevonden op www.norman.com.

In het geval van een annulering onder deze bepaling zal de klant het aankoopbedrag gerestitueerd krijgen. De vereisten voor annulering als gevolg van het niet willen aanvaarden van de voorwaarden van de Overeenkomst door de klant zijn dat:

 • De Klant het Programma dat is aangekocht niet heeft geïnstalleerd; en dat
 • De Klant op eigen kosten alle materialen retourneert die de Klant heeft ontvangen, in dezelfde hoeveelheden en in dezelfde conditie als deze aan de Klant zijn geleverd.

Let erop dat u als een Klant een aanvullend recht op annulering van de Overeenkomst kunt hebben in het geval van een afkoelperiode, zie Deel 1, sectie 1.3 onder ("Afkoelperiode").

De schriftelijke kennisgeving van de annulering van de aankoop moet uiterlijk 14 dagen na de aankoopdatum door Norman zijn ontvangen.

De structuur van de overeenkomst

De bepalingen in Deel 1 van deze Overeenkomst ("Algemene bepalingen") gelden voor alle programma's en/of diensten die de Klant van Norman koopt, ongeacht of de Programma's en/of diensten worden aangeboden tegen betaling of kosteloos.

Deel 2 bevat speciale voorwaarden voor software ("Speciale voorwaarden voor Software"), terwijl Part 3 speciale voorwaarden bevat voor de aankoop van diensten ("Speciale voorwaarden voor Diensten"). Deel 2 en Deel 3 vullen elkaar aan en hebben, in het geval van een strijdigheid, prioriteit boven de Algemene bepalingen in Deel 1, tenzij expliciet anders vermeld staat in de Overeenkomst.

Voor diensten die ook Programma's bevatten, kan Deel 3 speciale voorwaarden voor het gebruik van de Programma's bevatten die, in het geval van een strijdigheid, prioriteit hebben boven de bepalingen in Deel 2. Anders geldt Deel 2 ook voor de desbetreffende software.

Sectie C omvat de privacyverklaring van Norman ("Privacyverklaring") waarin de verwerking van persoonlijke gegevens door Norman is vastgelegd tot de mate waarin dit van toepassing is voor de desbetreffende Programma's en/of diensten.

Deel 1 - Algemene bepalingen

1.1 Duur

De overeenkomstperiode gaat in op de datum van aankoop en duurt voor de door de partijen overeengekomen periode.

Als de klant een Product heeft aangeschaft dat automatisch wordt verlengd, dan wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor steeds een periode van 12 maanden totdat de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met sectie 1.2 ("Beëindiging") hieronder.

1.2 Beëindiging

Beide partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van minimaal een maand voorafgaand aan het verlopen van de lopende overeenkomstperiode, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen de Klant en Norman of tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld in officiële marketingmaterialen of gebruikersdocumentatie van Norman of in deze Overeenkomst.

Een schriftelijke kennisgeving kan geschieden per e-mail op voorwaarde dat de kennisgeving wordt verzonden vanaf een e-mailadres dat door de Klant bij Norman is geregistreerd. Een overzicht van contactadressen kan worden gevonden op www.norman.com.

Wanneer de kennisgeving tijdig wordt verzonden, eindigt de Overeenkomst aan het einde van de lopende overeenkomstperiode. De kennisgeving van de Klant is tijdig indien deze uiterlijk een maand voor het einde van de overeenkomstperiode door Norman is ontvangen. Als de kennisgeving na de deadline wordt ontvangen, treedt deze in werking aan het einde van de volgende overeenkomstperiode.

In het geval van beëindiging en een betalingsachterstand kan Norman de toegang tot de Programma's en diensten van Norman blokkeren. De Klant ontvangt via het e-mailadres waarmee de Klant zich bij Norman heeft geregistreerd een kennisgeving voordat de toegang wordt geblokkeerd. De toegang wordt geblokkeerd totdat de juiste betaling is ontvangen. De Klant zelf draagt het risico als de geblokkeerde toegang de functionaliteit van andere softwareprogramma's en diensten aantast.

De bepalingen onder sectie 1.2 zijn ook van toepassing voor beëindiging van een of meerdere afzonderlijke licenties die onder deze Overeenkomst vallen.

1.3 Afkoelperiode

Als de Klant Programma's en/of diensten als consument koopt (d.w.z. dat de Klant een natuurlijke persoon die niet primair optreedt in het kader van een zakelijke activiteit), heeft de Klant het recht deze Overeenkomst zonder aanleiding te beëindigen 14 kalenderdagen nadat de Klant het Programma/de dienst ontvangt, op voorwaarde dat:

 • De overeenkomst is aangegaan (i) buiten de vaste verkooppunten van Norman of de dealers van Norman, of (ii) via externe communicatie (inclusief, maar echter niet beperkt tot, internet en telefoon); en
 • De Klant heeft anderszins aan alle voorwaarden voldaan om het recht van annulering te kunnen uitoefenen als dit van toepassing is onder de Afkoel-bepaling.

Om het annuleringsrecht te kunnen uitoefenen moet de Klant het afkoelformulier gebruiken dat met het Programma/de dienst wordt geleverd of dat de Klant per e-mail wordt toegestuurd. Meer gegevens over het uitoefenen van afkoelrechten zijn op dit formulier te vinden. Wanneer de afkoelrechten zijn uitgeoefend, moet de Klant, onder andere, alle fysieke materialen retourneren die de Klant van Norman heeft ontvangen (inclusief softwaremedia, gebruikersdocumentatie en verpakking). De materialen moeten op kosten van de Klant aan Normen worden geretourneerd in dezelfde hoeveelheden en in dezelfde conditie als toen deze aan de Klant werden geleverd samen met een kopie van het ingevulde afkoelformulier. Het uitoefenen van het recht op annulering voor het Programma brengt ook met zich mee dat alle overeenkomsten voor diensten die worden geleverd in verband met het Programma tot een einde worden gebracht. De terugstorting voor de aankoopsom geschiedt binnen 14 kalenderdagen nadat Norman alle materialen van de Klant heeft ontvangen.

Voor de aankoop van diensten stemt de Klant ermee in dat Norman de levering ervan aan de Klant begint voordat afkoelperioden aflopen. Als de afkoelrechten worden uitgeoefend, moet de Klant voor het deel van de dienst die is uitgevoerd betalen evenals voor de gebruikte materialen.

1.4 Persoonlijke gegevens

Het verwerken van persoonlijke gegevens die Norman ontvangt in verband met deze Overeenkomst is vastgelegd in de van toepassing zijnde Privacyverklaring die onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst. Verwezen wordt naar sectie C ("Privacyverklaring") hieronder.

1.5 Toestemming voor het ontvangen van elektronische klantgegevens

De Klant zal gebruikerstips, updatenieuws en informatie over relevante producten en diensten van Normen kunnen ontvangen van hetzelfde type als waarop de klantrelatie is gebaseerd, op het e-mailadres dat de Klant aan Norman heeft geleverd in verband met de klantrelatie.

De Klant kan op elk moment (inclusief bij het aangaan van deze overeenkomst) Norman per e-mail laten weten dat de Klant dergelijke berichten niet wil ontvangen en (indien relevant) dat de Klant informatie op een andere wijze wil ontvangen. Het e-mailadres van Norman kan worden gevonden op www.norman.com. In ontvangen e-mails krijgt de Klant ook de gelegenheid zichzelf, op een eenvoudige manier uit te sluiten van het in de toekomst ontvangen van e-mails.

1.6 Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders wordt overeengekomen, is de betalingsclaim van Norman 15 dagen na de factuurdatum opeisbaar. Bepaalde programma's en diensten moeten worden betaald voordat de licentie wordt uitgegeven en/of verlengd of voordat de dienst wordt geactiveerd. De Klant kan bij facturering een vergoeding in rekening worden gebracht. In het geval van een uitstel van betaling treedt de wettelijke nalatigheidsintrest in werking.

1.7 Schending aan de zijde van de Klant. Sancties

Als de Klant wezenlijke al zijn of sommige van zijn verplichtingen jegens Norman wezenlijk schendt, heeft Norman het recht bestaande overeenkomsten te beëindigen, in zijn geheel of ten delen, en met onmiddellijke ingang. Als wezenlijke schending gelden, onder andere, een betalingsachterstand van meer dan 30 kalenderdagen na de vervaldatum en elke schending van de bepalingen aangaande de gebruikersrechten van de Klanten op Programma's in Deel 2, sectie 2.2. ("Bereik van de licentie") en sectie 2.3 ("Licentiebeperkingen") in deze Overeenkomst.

In het geval van de beëindiging of een andere annulering van de Overeenkomst kan Norman eisen dat de Klant alle van Norman ontvangen materialen (bijvoorbeeld software en gebruikersdocumentatie) retourneert aan Norman of aan vertegenwoordigers van Norman en dat alle softwarekopieën worden gewist/verwijderd.

Norman behoudt zich het recht voor elke schending aan te klagen via de van toepassing zijnde stappen die beschikbaar zijn onder het burgerlijk recht en/of strafrecht. Norman zal vergoeding voor de kosten en verliezen claimen die het bedrijf oploopt als gevolg van de schending van de zijde van de Klant inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke vergoedingen voor juridische bijstand in het geval dat een juridische actie wordt ondernomen voor het aanklagen of herstellen van de schending.

De sancties van de Klant in het geval van schending van de zijde van Norman met betrekking tot Programma's en/of diensten zijn vastgelegd in Deel 2, sectie 2.5 ("Beperkte rechten") en Deel 3, sectie 3.1.6 ("Beëindiging van onderhoud") in deze Overeenkomst. Daarnaast kunnen speciale bepalingen gelden voor bepaalde diensten in Deel 3, sectie 3.2 ("Aanvullende voorwaarden voor afzonderlijke diensten").

1.8 Force majeure

Als de uitvoering onder deze Overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is of moeilijk wordt gemaakt door omstandigheden buiten de invloedssfeer van de partijen, worden de verplichtingen van de partijen opgeschort tot die mate dat de omstandigheden relevant zijn en tot zo lang als de omstandigheden bestaan. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, stakingen, versperringen, lijnstoringen bij de telecommunicatieprovider enz. evenals omstandigheden die volgens het Noorse recht worden beschouwd als force majeure.

1.9 Beperking van aansprakelijkheid

Onderhevig aan beperkingen onder dwingendrechtelijke recht is de aansprakelijkheid van Norman beperkt tot direct gedocumenteerd verlies en schade voor een bedrag tot maximaal de betaling (exclusief btw) die Norman heeft ontvangen voor het Programma en/of de diensten waar de claim betrekking op heeft.

Norman, de leveranciers, wederverkopers, partners en andere contractanten wijzen elke aansprakelijkheid af voor indirecte verliezen en schade, inclusief (maar niet beperkt tot) inkomstenverlies, bedrijfsonderbrekingen en verlies of schade aan gegevens (zoals documenten, data, afbeeldingen enz.) informatie en dergelijke. De beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht de oorzaak en basis waarop de claim is gebaseerd (inclusief alle consequenties van systeemfouten of nieuwe versies) en omvat ook nalatigheid aan de zijde van Norman. De aansprakelijkheidsbeperking geldt zelfs als Norman en/of iemand voor wie Norman verantwoordelijk is, is geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade.

Norman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor software of andere producten en/of diensten die door derden worden geleverd, waar de Klant toegang toe verkrijgt via Programma's en/of diensten van Normen.

Tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld wordt in deze Overeenkomst biedt Norman geen waarborgen, garanties en dergelijke voor Programma's en/of diensten die onder deze Overeenkomst worden geleverd. Zonder het bereik van bovenstaande te verminderen geeft Norman geen waarborg af dat, onder andere, Programma's en of diensten tot een specifiek resultaat zullen bereiken, dat deze geschikt zijn voor een specifiek doel of dat het gebruik van Programma's en/of diensten zonder onderbrekingen of zonder problemen zal zijn.

De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor Norman in zoverre dat Norman de schade of het verlies heeft veroorzaakt door moedwillige schending of grove nalatigheid.

1.10 Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

Norman of leveranciers van Norman en derden houden alle eigendomsrechten, titels en belangen in en voor alle auteursrechten en andere intellectuele eigendommen en industriële rechten in en voor Programma's, materialen, documentatie, andere producten, diensten en de resultaten van diensten die door deze Overeenkomst worden gedekt. Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen of voortvloeit uit dwingende regels heeft de Klant geen recht om informatie en/of andere materialen waar de Klant toegang toe krijgt onder deze Overeenkomst te verspreiden/over te zetten, te imiteren, te wijzigen, aan te passen en/of afgeleide werken te creëren of er kopieën (kopie) van te maken, ongeacht of dit op elektronisch of op papier geschiedt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Programma's, logo's, handelsmerken, indelingen, geluiden, afbeeldingen en ontwerpen van Norman of derden.

Alle intellectuele eigendommen en industriële rechten in en voor potentiële suggesties van de Klant aangaande gewijzigde, verbeterde en/of nieuwe Programma's en/of diensten worden hierbij zonder kosten toegewezen aan Norman tenzij nadrukkelijk voor elke keer schriftelijk is overeengekomen.

1.11 Geheimhoudingsplicht

De Klant is verplicht geheimhouding te bewaren en andere partijen te verhinderen toegang te verkrijgen tot of kennis te krijgen van informatie met betrekking tot (i) Programma's, broncodes, diensten en/of documentatie die de Klant van Norman of derden ontvangt, (ii) testresultaten gekoppeld aan bètatests (inclusief, maar niet beperkt tot systeemfouten, foutmeldingen, voorgestelde verbeteringen enz.), (iii) ontwikkelingsprojecten bij Norman waar de Klant kennis van neemt, (iv) alle communicatie tussen de Klant en Norman, en (v) andere informatie aangaande de zakelijke activiteiten van Normen die, na een zorgvuldige en getrouwe overweging, moet worden beschouwd als belangrijk om vertrouwelijk te houden met het oog op de bedrijfsactiviteiten van Norman. Dergelijke vertrouwelijke informatie moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden of met een groter bereik dan wat strikt noodzakelijk is voor het toepassen van de rechten van de Klant onder deze Overeenkomst of volgens de wet.

De geheimhoudingsplicht blijft gelden na beëindiging van deze Overeenkomst.

1.12 Subcontractanten

Norman is vrij gebruik te maken van subcontractanten in verband met zijn levering van Programma's en diensten. Als de levering componenten omvat die worden geleverd door of gelicentieerd via derden, dan wordt, door het installeren/gebruiken van de levering, de Klant geacht speciale voorwaarden voor dergelijke componenten te hebben geaccepteerd wanneer dergelijke speciale voorwaarden deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Tot de mate waarin dit door bedoelde derden wordt vereist, heeft de Klant ook de plicht aanvullende overeenkomsten aan te gaan die voor de Klant nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de geleverde producten.

1.13 Overdracht van de Overeenkomst

De Klant heeft niet het recht de rechten van de Klant en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst toe te wijzen of op welke manier dan ook over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Norman. Norman kan zij rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst, in zijn geheel of gedeeltelijk vrijelijk toewijzen of op enigerlei wijze overdragen.

1.14 Wijzigingen

Norman behoudt zich het recht voor op elk moment de te allen tijde van toepassing zijnde prijzen en niet-geaccepteerde aanbiedingen te wijzigen naast het doorvoeren van kleine aanpassingen aan de voorwaarden voor het gebruik van de Programma's, diensten en/of de inhoud, bereik en leveringsmethode van Programma's en diensten die worden geleverd.

Substantiële wijzigingen in de voorwaarden voor het gebruik van Programma's en diensten en/of de inhoud, het bereik en de leveringsmethode van Programma's en diensten die worden geleverd, zijn alleen bindend voor de Klant bij de acceptatie van de Klant van de wijziging(en), tenzij de aanpassingen gedeeltelijk of geheel gerelateerd zijn aan (a) aanpassingen in het juridisch kader voor de desbetreffende Programma's of diensten, (b) aanpassingen die gedeeltelijk of geheel gerelateerd zijn aan wijzigingen in of annulering van software of diensten van derden waar de Klant afzonderlijke overeenkomsten mee is aangegaan, of (c) aanpassingen met betrekking tot gratis Programma's of diensten.

Substantiële wijzigingen aan de inhoud en/of het bereik van de diensten en Programma's die worden geleverd, kunnen erin resulteren dat de Programma's en/of diensten worden beëindigd. Het niet op de correcte tijd beëindigen van de Overeenkomst voor een automatische verlenging wordt beschouwd als een aanvaarding door de klant van de substantiële wijzigingen, op voorwaarde dat Norman deze wijzigingen heeft aangekondigd binnen een redelijke tijdperiode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de automatische verlenging. Met uitzondering van wijzigingen die gerelateerd zijn aan gratis Programma's of diensten, zal Norman de Klant in kennis stellen wijzigingen zoals hierboven vermeld op een wijze die Norman per gebeurtenis kiest. Een kennisgeving wordt beschouwd als te zijn gegeven als deze is verzonden, op de website van Norman is gepubliceerd of op enige andere manier door Norman is gecommuniceerd.

Norman behoudt zich het recht voor updates en/of upgrades en aanpassingen van Programma's en diensten te maken die door Norman worden geleverd. Dit zal altijd de functionaliteit en kwaliteit waarborgen en bevatten die redelijkerwijs kunnen worden verwacht van Programma's en diensten die de Klant van Norman heeft betrokken.

Speciale voorwaarden kunnen van toepassing zijn naast die in deze Overeenkomst worden vermeld.

1.15 Rechtskeuze en rechtsgebied

Deze Overeenkomst valt onder de Noorse wetgeving. De partijen stemmen ermee in dat het gerechtshof van Oslo het exclusieve rechtsgebied is voor geschillen die in verband met de Overeenkomst kunnen ontstaan.

Deel 2 - Speciale voorwaarden voor software

2.1 De onderdelen van de software

In de productbladen op www.norman.com worden de onderdelen van de Programma's beschreven die Norman aanbiedt. Normen biedt geen beloftes, waarborgen of garanties voor de onderdelen van de Programma's buiten wat nadrukkelijk wordt vermeld in de productbladen en de bijbehorende documentatie.

2.2 Bereik van de licentie

Behalve waar anders wordt bepaald door dwingendrechtelijk recht krijgt de Klant een niet-exclusief recht om het Programma te gebruiken:

 1. Op een standalone-pc op voorwaarde dat het Programma altijd op één pc per licentie wordt geïnstalleerd;
 2. Op pc's en servers in een netwerk als de Klant een aantal licenties op het Programma heeft aangeschaft gelijk aan het maximum aantal kopieën van het Programma dat op enig moment in gebruik is (verhouding 1:1);
 3. Als de Klant het aantal gebruikers van het Programma wil vergroten, moet de Klant voor iedere nieuwe gebruiker een nieuwe licentie verkrijgen.
 4. De Klant kan het Programma kopiëren, maar alleen voor, en voor de mate waarin dat noodzakelijk is voor archiverings- of back-updoeleinden.
 5. De Klant kan deze licentie permanent aan een derde overdragen op voorwaarde dat het Programma bij de oorspronkelijke Klant wordt verwijderd en dat Norman wordt geïnformeerd over de identiteit van de nieuwe klant. Daarnaast moeten alle uitstaande bedragen tussen de Klant en Norman zijn verrekend. Een dergelijke overdracht moet ook de Overeenkomst omvatten en alle bij het Programma behorende documentatie. Voordat een dergelijke overdracht plaatsvindt, moet de nieuwe klant de voorwaarden in de Overeenkomst accepteren.

De Klant wordt niet het recht verleend het Programma op een andere manier te gebruiken of in ruimere mate dan expliciet in deze Overeenkomst wordt aangegeven.

2.3 Licentiebeperkingen

Tenzij anders voortvloeit uit dwingendrechtelijk recht heeft de Klant niet het recht:

 1. het Programma aan te passen, te integreren, te vertalen, te decompileren, te disassembleren, aan reverse engineering te onderwerpen of er kopieën van te maken;
 2. het Programma of kopieën ervan te verhuren of uit te lenen;
 3. het Programma te kopiëren naar andere machines zonder dat er specifieke licenties voor zijn gekocht; of
 4. het Programma of testversies van het Programma over te zetten of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.4 Intellectuele eigendomsrechten

Norman of dealers van Norman en derden hebben auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten en industriële rechten in en voor het Programma, en toekomstige of gerelateerde versies hiervan.

Alle rechten die kunnen voortkomen uit het gebruik van het Programma door de Klant in schending van deze Overeenkomst worden hierbij zonder kosten toegewezen aan Norman. Dit is ook van toepassing op het recht de resultaten van een dergelijke onwettig gedrag te wijzigen en verder te ontwikkelen en het recht de rechten in kwestie in sublicentie te geven en toe te wijzen.

2.5 Beperkte rechten

Norman aanvaardt in zoverre verantwoordelijkheid voor het Programma dat het:

 1. essentieel functioneert in overeenstemming met de gebruikersdocumentatie en de productbladen; en
 2. wordt gedistribueerd op een medium waarin de apparatuur en de professionele prestaties vrij zijn van defecten. Dit is niet van toepassing als het Programma in elektronische vorm wordt gedownload.

Als de Klant ervoor kiest gebruik te maken van het automatisch updaten van virushandtekeningen in het Programma, is Norman niet aansprakelijk voor de gevolgen als het Programma niet zonder fouten functioneert voor de Klant.

In het geval van fouten in het Programma waar Norman aansprakelijk voor is onder de Overeenkomst of in het geval van grote afwijkingen van de gebruikersdocumentatie en de productbladen ("Defectief product"), kan de Klant eisen dat Norman de Klant een gecorrigeerd Programma levert zonder extra kosten. Norman kan in plaats daarvan ervoor kiezen de aankoopprijs te restitueren.

Als het Defectieve product noch wordt gerepareerd noch wordt gerestitueerd, kan de Klant een korting claimen zodat de verhouding tussen de verlaagde en overeengekomen prijzen gelijk is aan de verhouding tussen de waarde van het item in een defectieve en contractuele staat op de datum van aankoop. In dergelijke gevallen kan de Klant de Overeenkomst ook beëindigen indien het defect essentieel is.

De Klant kan, behoudens de beperkingen die worden vermeld in Deel 1, sectie 1.9 ("Beperking van aansprakelijkheid"), compensatie claimen voor zijn verliezen als gevolg van het Defectieve product.

In het geval van een Defectief product is de Klant verplicht een kennisgeving te verstrekken binnen een redelijke tijdsduur nadat de Klant op de hoogte is gekomen van de situatie die de basis vormt voor de claim. Als de Klant de claim niet indient binnen een redelijke tijdsperiode, verliest de Klant zijn recht op herstel voor de schending.

Voor een herstel voor schending is vereist dat de licentie van de Klant geldig is en dit recht op herstel kan niet later worden uitgeoefend dan twee jaar nadat deze Overeenkomst is aangegaan.

De Klant heeft geen ander recht op herstel voor een schending jegens Norman dan die nadrukkelijk worden vermeld in sectie 2.5.

2.6 Update

Norman zal het Programma tijdens de overeenkomstperiode voortdurend updaten, zij het dat dit beperkt is tot de hoofdversie van het Programma. "Hoofdversie" verwijst naar het nummer van het programma zonder decimalen. Zo zijn 7 en 8 twee verschillende hoofdversies, terwijl 7.1 en 7.2 deelversies zijn van dezelfde hoofdversie en daardoor bij de prijs inbegrepen.

Deel 3 - Speciale voorwaarden voor diensten

3.1 Algemene voorwaarden voor diensten

3.1.1 Beschrijving van de diensten

In de productbladen op www.norman.com worden de vereisten voor de diensten die Norman aanbiedt, beschreven. Normen biedt geen beloftes, waarborgen of garanties voor de diensten buiten wat nadrukkelijk wordt vermeld in de productbladen.

3.1.2 Duur

Onderhoudsdiensten lopen voor een periode van een tot drie jaar vanaf de aankoopdatum, afhankelijk van de Overeenkomst tussen de Klant en Norman. De overeenkomst wordt daarna verlengd voor steeds een periode van 12 maanden totdat de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met sectie 1.2 (Beëindiging") hierboven.

3.1.3 Assistentie

Assistentie op de vestiging van de Klant wordt beschouwd als een adviesdienst en wordt gefactureerd in overeenstemming met de te allen tijde geldende tarieven voor adviesdiensten.

3.1.4 Telefonische ondersteuning

De Klant kan een overzicht vinden van de te allen tijde geldende voorwaarden voor telefonische ondersteuning op www.norman.com.

3.1.5 Facturering en klantenservice

Onderhoudsdiensten tijdens de overeenkomstperiode worden van tevoren gefactureerd. Iedere factuur omvat portokosten en administratiekosten.

Als u contact wilt opnemen met de klantenservice kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Norman-kantoor. Contactinformatie kan worden gevonden op www.norman.com.

3.1.6 Beëindiging van het onderhoud

Als een fout van wezenlijk belang is voor de Klant, heeft de Klant het recht de overeenkomst voor onderhoud te beëindigen wanneer 30 kalenderdagen zijn verstreken zonder dat de fout is hersteld. De Klant kan, behoudens de beperkingen die worden vermeld in Deel 1, sectie 1.9 ("Beperking van aansprakelijkheid"), compensatie claimen voor financiële verliezen als gevolg van wezenlijke fouten in de diensten.

3.2 Aanvullende voorwaarden voor afzonderlijke diensten

3.2.1 Online back-up

Norman Personal Backup "Personal Backup" (vroeger Norman Online Backup genoemd) is een internetgebaseerde back-updienst voor particulieren die zowel software als diensten omvat.

Bij het kopen van Norman Personal Backup gelden deze speciale voorwaarden voor Personal Backup ("Voorwaarden voor Personal Backup") naast de Algemene bepalingen in de Deel 1 en de algemene voorwaarden voor diensten in sectie 3.1 hierboven ("Algemene voorwaarden voor diensten").

In het geval van een strijdigheid gaan de Voorwaarden voor Personal Backup boven de Algemene bepalingen en de Algemene voorwaarden voor diensten, maar verder zullen er dan geen beperkingen met betrekking tot de Algemene bepalingen en de Algemene voorwaarden voor diensten gelden.

3.2.1.1 Duur

De overeenkomst voor de aankoop van Personal Backup geldt voor een periode van een jaar vanaf de aankoopdatum en verloopt daarna zonder kennisgeving tenzij de Klant ervoor kiest een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor de aanschaf van Personal Backup.

3.2.1.2 Duur en verwijdering

Op elk moment tijdens de overeenkomstperiode heeft Norman het recht Personal Backup te beëindigen, gedeeltelijk of volledig, met een voorafgaande kennisgeving van minimaal 30 kalenderdagen. Een kennisgeving van beëindiging wordt geacht te zijn verzonden en ontvangen wanneer een e-mail is verzonden naar een e-mailadres waarmee de Klant zich bij Norman heeft geregistreerd. Als de toegang tot de Personal Backup voor de Klant wordt beëindigd voor het einde van de overeenkomstperiode, krijgt de Klant een proportioneel deel van de betaling gerestitueerd.

De Klant kan de Overeenkomst niet beëindigen tijdens de overeenkomstperiode.

Wanneer de overeenkomstperiode afloopt, worden alle gegevens verwijderd van de gebruikersaccount van de Klant en verliest de Klant toegang tot de dienst. De Klant stemt ermee in dat Norman de gegevens van de Klant tot 90 dagen nadat de contractuele overeenkomst is beëindigd, bewaart. De Klant is verplicht inkomende e-mails van Norman in de gaten te houden.

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat alle gegevens, documentatie, afbeeldingen en andere bestanden die op de Personal Backup zijn opgeslagen, worden verwijderd voordat de toegang tot de dienst voor de Klant afloopt. Dit is van toepassing ongeacht de gronden voor de beëindiging.

3.2.1.3 Gebruikersaccount, wachtwoord en beveiliging

De Klant moet zijn eigen gebruikersaccount vastleggen om toegang te verkrijgen tot Norman Personal Backup. Per Klant mag maximaal één gebruikersaccount worden vastgelegd.

Personal Backup, inclusief de gebruikersnaam en het wachtwoord, is strikt persoonlijk en mag alleen worden gebruikt voor het privégebruik van de Klant. De Klant is verplicht het wachtwoord en de gebruikersnaam op een veilige manier op te slaan, zodanig dat derden geen toegang kunnen verkrijgen tot het gebruikersaccount van de Klant. Verlies van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam kan erin resulteren dat de Klant toegang tot de dienst kwijtraakt.

In het geval van een verlies van het wachtwoord en/of gebruikersnaam, het vermoeden dat derden toegang tot het wachtwoord of de gebruikersnaam hebben verkregen of andere schendingen van de beveiliging, is de Klant verplicht Norman direct in kennis te stellen.

3.2.1.4 Leeftijdsgrens voor de aankoop van Personal Backup

De leeftijdsgrens voor de aankoop van Personal Backup is 18 jaar. Als de Klant jonger dan 18 jaar is, worden de account en de gegevens van de klant onmiddellijke verwijderd.

3.2.1.5 Wijzigingen in persoonlijke gegevens

De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat geregistreerde gegevens die van belang zijn voor het gebruik van Personal Backup te allen tijd correct en up-to-date zijn. Dit omvat, bijvoorbeeld, naam, adres en e-mailadres. Persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd in Mijn account.

De Klant is aansprakelijk voor de uitgaven en kosten die ontstaan door nalatigheid van de Klant in het verstrekken van correcte gegevens of in het bijwerken van geregistreerde gegevens.

3.2.1.6 Verzameling van geanonimiseerde gegevens

Personal Backup kan gegevens in geanonimiseerde vorm van de pc van de klant ophalen. Deze omvatten, bijvoorbeeld, statistische gegevens en prestatiegegevens gerelateerd aan de software en andere gegevens die niet tot de Klant kunnen worden herleid. Norman kan vrijelijk gebruik maken van dergelijke niet-persoonlijke gegevens.

Het gebruik van persoonlijke gegevens wordt gereglementeerd door de Privacyverklaring van Norman, die deel uitmaakt van deze Overeenkomst.

3.2.1.7 Licentie voor het gebruik van Personal Backup

De Klant ontvangt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, strikt persoonlijke licentie voor het installeren en gebruiken van een kopie van de software in Personal Backup voor het exclusieve doel om de dienst te gebruiken en alleen in de mate waarin dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van dit doel.

De software kan een broncode van een externe partij bevatten. Het gebruik van een dergelijke broncode wordt gereglementeerd door de licentievoorwaarden voor de desbetreffende derden en Norman wijst alle verantwoordelijkheid voor het het gebruik van dergelijke broncodes door de Klant af.

Norman heeft het recht inhoud te verwijderen of andere stappen te nemen die Norman noodzakelijk acht met betrekking tot inhoud die, in de opvattingen van Norman, een schending vormt van de Noorse wet.

3.2.1.8 Regels voor de Klant voor het gebruik van Personal Backup

Het gebruikersaccount is strikt persoonlijk en kan niet worden doorverkocht, uitgeleend of op enige andere wijze met anderen worden gedeeld.

Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden verricht in het gebruikersaccount van de Klant, inclusief de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het opslaan, delen en uitwisselen van digitale inhoud met andere personen geen schending vormt van de privacy van derden, van auteursrechten, rechten van derden of van wetten. Elke schending van dergelijke rechten wordt beschouwd als een wezenlijke schending van de Overeenkomst en is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant. Al het niet-bevoegde gebruik van Personal Backup en de diensten van Normen vormt een schending van deze Overeenkomst en kan aan de desbetreffende autoriteiten worden gemeld.

Norman behoudt zich het recht voor de toegang tot Personal Backup voor de gebruiker te blokkeren, alle gegevens te verwijderen en/of het gebruikersaccount van de Klant te beëindigen indien de Klant, in de opvattingen van Norman, een van de volgende voorwaarden schendt:

 1. De Klant zal geen gebruik maken van Personal Backup om anderen te beschadigen, te beledigen, te bedreigen, te bedriegen, in de gaten te houden of lastig te vallen;
 2. De Klant zal derden niet verhinderen gebruik te maken van Personal Backup;
 3. De Klant zal zich niet voordoen als een ander;
 4. De Klant zal niet proberen toegang te verkrijgen tot gebruikersaccounts van derden;
 5. De Klant zal niet proberen toegang te verkrijgen tot de inhoud van anderen tenzij de derden hun nadrukkelijke toestemming hebben gegeven;
 6. De Klant zal noch direct, noch indirect gebruik maken van Personal Backup om reclame te verspreiden of om ander ongepast gedrag tentoon te spreiden.
 7. De Klant zal geen gebruik maken van Personal Backup om persoonlijke gegevens over derden te verzamelen, zoals e-mailadressen.

Dienovereenkomstig behoudt Norman zich het recht voor de toegang tot Personal Backup voor de gebruiker te blokkeren, alle gegevens te verwijderen en/of het gebruikersaccount van de Klant te beëindigen indien de Klant handelingen verricht die, in de opvattingen van Norman, een schending vormen van de Noorse wetgeving.

3.2.1.9 Wezenlijke fouten

Als een fout van wezenlijk belang is voor de Klant, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen wanneer 30 kalenderdagen zijn verstreken zonder dat de fout is hersteld. De Klant kan, behoudens de beperkingen die voortvloeien uit Deel 1, sectie 1.9 ("Beperking van aansprakelijkheid") hierboven, compensatie claimen voor financiële verliezen als gevolg van wezenlijke fouten in de diensten.


 

Ga naar het begin van deze pagina

Sectie B - Voorwaarden voor bedrijven

Aanvaarding van de overeenkomst door de klant

In deze overeenkomst (de "Overeenkomst") zijn de rechten en verplichtingen in de relatie tussen het bedrijf dat de programma's en/of diensten (de "Klant") koopt en Norman Safeground AS ("Norman") vastgelegd.

De term "Programma's" verwijst naar de software en/of diensten van Norman voor computers (zowel elektronische versies als versies die op fysieke opslagmedia worden opgeslagen), evenals alle bijbehorende documentatie.

Door het Programma te installeren en/of te gebruiken bevestigt de Klant dat de Klant deze Overeenkomst heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Als de Klant de voorwaarden in deze Overeenkomst niet wil aanvaarden, dient de Klant Norman zo snel mogelijk nadat de Klant het gebruiksrecht van het Programma heeft gekregen, schriftelijk in kennis te stellen van de annulering van de aankoop. Een schriftelijke kennisgeving kan geschieden per e-mail op voorwaarde dat de kennisgeving wordt verzonden vanaf een e-mailadres dat door de Klant bij Normen is geregistreerd. Een overzicht van contactadressen kan worden gevonden op www.norman.com.

In het geval van een annulering onder deze bepaling zal de klant het aankoopbedrag gerestitueerd krijgen. De vereisten voor annulering als gevolg van het niet willen aanvaarden van de voorwaarden van de Overeenkomst door de klant zijn dat:

 • De Klant het Programma dat is aangekocht niet heeft geïnstalleerd; en dat
 • De Klant op eigen kosten alle materialen retourneert die de Klant heeft ontvangen, in dezelfde hoeveelheden en in dezelfde conditie als deze aan de Klant zijn geleverd.

De schriftelijke kennisgeving van de annulering van de aankoop moet uiterlijk 7 dagen na de aankoopdatum door Norman zijn ontvangen.

De structuur van de overeenkomst

De bepalingen in Deel 1 van deze Overeenkomst ("Algemene bepalingen") gelden voor alle programma's en/of diensten die de Klant van Norman koopt, ongeacht of de Programma's en/of diensten worden aangeboden tegen betaling of kosteloos.

Deel 2 bevat speciale voorwaarden voor software ("Speciale voorwaarden voor Software"), terwijl Part 3 speciale voorwaarden bevat voor de aankoop van diensten ("Speciale voorwaarden voor Diensten"). Deel 2 en Deel 3 vullen elkaar aan en hebben, in het geval van een strijdigheid, prioriteit boven de Algemene bepalingen in Deel 1, tenzij expliciet anders vermeld staat in de Overeenkomst.

Voor diensten die ook Programma's bevatten, kan Deel 3 speciale voorwaarden voor het gebruik van de Programma's bevatten die, in het geval van een strijdigheid, prioriteit hebben boven de bepalingen in Deel 2. Anders geldt Deel 2 ook voor de desbetreffende software.

Sectie C omvat de privacyverklaring van Norman ("Privacyverklaring") waarin de verwerking van persoonlijke gegevens door Norman is vastgelegd tot de mate waarin dit van toepassing is voor de desbetreffende Programma's en/of diensten. De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat medewerkers, adviseurs en andere relevante personen hebben ingestemd met de verwerking door Norman van hun persoonlijke gegevens onder deze Overeenkomst.

Deel 1 - Algemene bepalingen

1.1 Duur

De overeenkomstperiode gaat in op de datum van aankoop en duurt voor de door de partijen overeengekomen periode.

Aan het einde van de overeenkomstperiode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor steeds een periode van 12 maanden totdat de overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met sectie 1.2 (Beëindiging") hieronder.

1.2 Beëindiging

Beide partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van minimaal een maand voorafgaand aan het verlopen van de lopende overeenkomstperiode, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen de Klant en Norman of tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld in officiële marketingmaterialen of gebruikersdocumentatie van Norman of in deze Overeenkomst.

Een schriftelijke kennisgeving kan geschieden per e-mail op voorwaarde dat de kennisgeving wordt verzonden vanaf een e-mailadres dat door de Klant bij Norman is geregistreerd. Een overzicht van contactadressen kan worden gevonden op www.norman.com.

Wanneer de kennisgeving tijdig wordt verzonden, eindigt de Overeenkomst aan het einde van de lopende overeenkomstperiode. De kennisgeving van de Klant is tijdig indien deze uiterlijk een maand voor het einde van de overeenkomstperiode door Norman is ontvangen. Als de kennisgeving na de deadline wordt ontvangen, treedt deze in werking aan het einde van de volgende overeenkomstperiode.

In het geval van beëindiging en een betalingsachterstand kan Norman de toegang tot de Programma's en diensten van Norman blokkeren. De Klant ontvangt via het e-mailadres waarmee de Klant zich bij Norman heeft geregistreerd een kennisgeving voordat de toegang wordt geblokkeerd. De toegang wordt geblokkeerd totdat de juiste betaling is ontvangen. De Klant zelf draagt het risico als de geblokkeerde toegang de functionaliteit van andere softwareprogramma's en diensten aantast.

De bepalingen onder sectie 1.2 zijn ook van toepassing voor beëindiging van een of meerdere afzonderlijke licenties die onder deze Overeenkomst vallen.

1.3 Persoonlijke gegevens

Het verwerken van persoonlijke gegevens die Norman ontvangt in verband met deze Overeenkomst is vastgelegd in de van toepassing zijnde Privacyverklaring die onderdeel uitmaakt van deze Overeenkomst. Verwezen wordt naar sectie C ("Privacyverklaring") hieronder.

1.4 Toestemming voor het ontvangen van elektronische klantgegevens

De Klant stemt ermee in klantinformatie te ontvangen zoals gebruikerstips, updatenieuws en informatie over relevante producten en diensten van Norman of van partners van Norman te ontvangen die naar het oordeel van Norman interessant zijn voor de Klant. Door het verstrekken van een e-mailadres bij het registreren als een klant van Norman stemt de Klant ermee in dat dergelijke informatie naar het e-mailadres wordt verzonden dat de Klant heeft verstrekt en/of op een andere elektronische wijze.

De Klant kan op elk moment (inclusief bij het aangaan van deze overeenkomst) Norman per e-mail laten weten dat de Klant dergelijke berichten niet wil ontvangen en (indien relevant) dat de Klant informatie op een andere wijze wil ontvangen. Het e-mailadres van Norman kan worden gevonden op www.norman.com. In ontvangen e-mails krijgt de Klant ook de gelegenheid zichzelf, op een eenvoudige manier uit te sluiten van het in de toekomst ontvangen van e-mails.

1.5 Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders wordt overeengekomen, is de betalingsclaim van Norman 15 dagen na de factuurdatum opeisbaar. Bepaalde programma's en diensten moeten worden betaald voordat de licentie wordt uitgegeven en/of verlengd of voordat de dienst wordt geactiveerd. Bij facturering wordt de Klant een vergoeding in rekening gebracht. In het geval van een uitstel van betaling treedt de wettelijke nalatigheidsintrest in werking.

1.6 Schending aan de zijde van de Klant. Sancties

Als de Klant wezenlijke al zijn of sommige van zijn verplichtingen jegens Norman wezenlijk schendt, heeft Norman het recht de bestaande overeenkomsten te beëindigen, in zijn geheel of ten delen, en met onmiddellijke ingang. Als wezenlijke schending gelden, onder andere, een betalingsachterstand van meer dan 30 kalenderdagen na de vervaldatum en elke schending van de bepalingen aangaande de gebruikersrechten van de Klanten op Programma's in Deel 2, sectie 2.2. ("Bereik van de licentie") en sectie 2.3 ("Licentiebeperkingen") in deze Overeenkomst.

In het geval van de beëindiging of een andere annulering van de Overeenkomst kan Norman eisen dat de Klant alle van Norman ontvangen materialen (bijvoorbeeld software en gebruikersdocumentatie) retourneert aan Norman of aan vertegenwoordigers van Norman en dat alle softwarekopieën worden gewist/verwijderd.

Norman behoudt zich het recht voor elke schending aan te klagen via de van toepassing zijnde stappen die beschikbaar zijn onder het burgerlijk recht en/of strafrecht. Norman zal vergoeding voor de kosten en verliezen claimen die het bedrijf oploopt als gevolg van de schending van de zijde van de Klant inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke vergoedingen voor juridische bijstand in het geval dat een juridische actie wordt ondernomen voor het aanklagen of herstellen van de schending.

De sancties van de Klant in het geval van schending van de zijde van Norman met betrekking tot Programma's en/of diensten zijn vastgelegd in Deel 2, sectie 2.5 ("Beperkte rechten") en Deel 3, sectie 3.1.6 ("Beëindiging van onderhoud") in deze Overeenkomst. Daarnaast kunnen speciale bepalingen gelden voor bepaalde diensten in Deel 3, sectie 3.2 ("Aanvullende voorwaarden voor afzonderlijke diensten").

1.7 Force majeure

Als de uitvoering onder deze Overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is of moeilijk wordt gemaakt door omstandigheden buiten de invloedssfeer van de partijen, worden de verplichtingen van de partijen opgeschort tot die mate dat de omstandigheden relevant zijn en tot zo lang als de omstandigheden bestaan. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, stakingen, versperringen, lijnstoringen bij de telecommunicatieprovider enz. evenals omstandigheden die volgens het Noorse recht worden beschouwd als force majeure.

1.8 Beperking van aansprakelijkheid

Onderhevig aan beperkingen onder dwingendrechtelijke recht is de aansprakelijkheid van Norman beperkt tot direct gedocumenteerd verlies en schade voor een bedrag tot maximaal de betaling (exclusief btw) die Norman heeft ontvangen voor het Programma en/of de diensten waar de claim betrekking op heeft.

Norman, de leveranciers, wederverkopers, partners en andere contractanten wijzen elke aansprakelijkheid af voor indirecte verliezen en schade, inclusief (maar niet beperkt tot) inkomstenverlies, bedrijfsonderbrekingen en verlies of schade aan gegevens (zoals documenten, data, afbeeldingen enz.) informatie en dergelijke. De beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht de oorzaak en basis waarop de claim is gebaseerd (inclusief alle consequenties van systeemfouten of nieuwe versies) en omvat ook nalatigheid aan de zijde van Norman. De aansprakelijkheidsbeperking geldt zelfs als Norman en/of iemand voor wie Norman verantwoordelijk is, is geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade.

Norman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor software of andere producten en/of diensten die door derden worden geleverd, waar de Klant toegang toe verkrijgt via Programma's en/of diensten van Normen.

Tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld wordt in deze Overeenkomst biedt Norman geen waarborgen, garanties en dergelijke voor Programma's en/of diensten die onder deze Overeenkomst worden geleverd. Zonder het bereik van bovenstaande te verminderen geeft Norman geen waarborg af dat, onder andere, Programma's en of diensten tot een specifiek resultaat zullen bereiken, dat deze geschikt zijn voor een specifiek doel of dat het gebruik van Programma's en/of diensten zonder onderbrekingen of zonder problemen zal zijn.

Voor zover door de wet is toegestaan, zal de Klant Norman, medewerkers van Norman, directieleden, agenten, gelicentieerden, leveranciers en andere contractanten volledig vrijwaren tegen alle kosten en uitgaven evenals tegen verliezen, schade en aansprakelijkheid, ongeacht het type (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten), die kunnen voortvloeien in verband met het gebruik van de Klant van Programma's of diensten van Normen in schending van deze Overeenkomst of anderszins een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Norman of van de geheimhoudingsverplichting van de Klant.

De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor Norman in zoverre dat Norman de schade of het verlies heeft veroorzaakt door moedwillige schending of grove nalatigheid.

1.9 Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

Norman of leveranciers van Norman en derden houden alle eigendomsrechten, titels en belangen in en voor alle auteursrechten en andere intellectuele eigendommen en industriële rechten in en voor Programma's, materialen, documentatie, andere producten, diensten en de resultaten van diensten die door deze Overeenkomst worden gedekt. Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen of voortvloeit uit dwingende regels heeft de Klant geen recht om informatie en/of andere materialen waar de Klant toegang toe krijgt onder deze Overeenkomst te verspreiden/over te zetten, te imiteren, te wijzigen, aan te passen en/of afgeleide werken te creëren of er kopieën (kopie) van te maken, ongeacht of dit op elektronisch of op papier geschiedt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Programma's, logo's, handelsmerken, indelingen, geluiden, afbeeldingen en ontwerpen van Norman of derden.

Alle intellectuele eigendommen en industriële rechten in en voor potentiële suggesties van de Klant aangaande gewijzigde, verbeterde en/of nieuwe Programma's en/of diensten worden hierbij zonder kosten toegewezen aan Norman tenzij nadrukkelijk voor elke keer schriftelijk is overeengekomen.

1.10 Geheimhoudingsplicht

De Klant is verplicht geheimhouding te bewaren en andere partijen te verhinderen toegang te verkrijgen tot of kennis te krijgen van informatie met betrekking tot (i) Programma's, broncodes, diensten en/of documentatie die de Klant van Norman of derden ontvangt, (ii) testresultaten gekoppeld aan bètatests (inclusief, maar niet beperkt tot systeemfouten, foutmeldingen, voorgestelde verbeteringen enz.), (iii) ontwikkelingsprojecten bij Norman waar de Klant kennis van neemt, (iv) alle communicatie tussen de Klant en Norman, en (v) andere informatie aangaande de zakelijke activiteiten van Normen die, na een zorgvuldige en getrouwe overweging, moet worden beschouwd als belangrijk om vertrouwelijk te houden met het oog op de bedrijfsactiviteiten van Norman. Dergelijke vertrouwelijke informatie moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden of met een groter bereik dan wat strikt noodzakelijk is voor het toepassen van de rechten van de Klant onder deze Overeenkomst of volgens de wet.

De Klant zal zijn eigen medewerkers een geheimhoudingsverplichting die overeenkomt met die in de vorige paragraaf is vermeld, opleggen. Als de Klant niet zeker weet of een specifieke zaak wordt gedekt door de geheimhoudingsverplichting, zal de Klant de kwestie ter beoordeling van te voren aan Norman voorleggen.

De geheimhoudingsplicht blijft gelden na beëindiging van deze Overeenkomst.

1.11 Subcontractanten

Norman is vrij gebruik te maken van subcontractanten in verband met zijn levering van Programma's en diensten. Als de levering componenten omvat die worden geleverd door of gelicentieerd via derden, dan wordt, door het installeren/gebruiken van de levering, de Klant geacht speciale voorwaarden voor dergelijke componenten te hebben geaccepteerd wanneer dergelijke speciale voorwaarden deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Tot de mate waarin dit door bedoelde derden wordt vereist, heeft de Klant ook de plicht aanvullende overeenkomsten aan te gaan die voor de Klant nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de geleverde producten.

1.12 Overdracht van de Overeenkomst

De Klant heeft niet het recht de rechten van de Klant en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst toe te wijzen of op welke manier dan ook over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Norman. Norman kan zij rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst, in zijn geheel of gedeeltelijk vrijelijk toewijzen of op enigerlei wijze overdragen.

1.13 Wijzigingen

Norman behoudt zich het recht voor op elk moment de te allen tijde van toepassing zijnde prijzen en niet-geaccepteerde aanbiedingen te wijzigen naast het doorvoeren van kleine aanpassingen aan de voorwaarden voor het gebruik van de Programma's, diensten en/of de inhoud, bereik en leveringsmethode van Programma's en diensten die worden geleverd.

Substantiële wijzigingen in de voorwaarden voor het gebruik van Programma's en diensten en/of de inhoud, het bereik en de leveringsmethode van Programma's en diensten die worden geleverd, zijn alleen bindend voor de Klant bij de acceptatie van de Klant van de wijziging(en), tenzij de aanpassingen gedeeltelijk of geheel gerelateerd zijn aan (a) aanpassingen in het juridisch kader voor de desbetreffende Programma's of diensten, (b) aanpassingen die gedeeltelijk of geheel gerelateerd zijn aan wijzigingen in of annulering van software of diensten van derden waar de Klant afzonderlijke overeenkomsten mee is aangegaan, of (c) aanpassingen met betrekking tot gratis Programma's of diensten.

Substantiële wijzigingen aan de inhoud en/of het bereik van de diensten en Programma's die worden geleverd, kunnen erin resulteren dat de Programma's en/of diensten worden beëindigd. Het niet op de correcte tijd beëindigen van de Overeenkomst voor een automatische verlenging wordt beschouwd als een aanvaarding door de klant van de substantiële wijzigingen, op voorwaarde dat Norman deze wijzigingen heeft aangekondigd binnen een redelijke tijdperiode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de automatische verlenging. Met uitzondering van wijzigingen die gerelateerd zijn aan gratis Programma's of diensten, zal Norman de Klant in kennis stellen wijzigingen zoals hierboven vermeld op een wijze die Norman per gebeurtenis kiest. Een kennisgeving wordt beschouwd als te zijn gegeven als deze is verzonden, op de website van Norman is gepubliceerd of op enige andere manier door Norman is gecommuniceerd.

Norman behoudt zich het recht voor updates en/of upgrades en aanpassingen van Programma's en diensten te maken die door Norman worden geleverd. Dit zal altijd de functionaliteit en kwaliteit waarborgen en bevatten die redelijkerwijs kunnen worden verwacht van Programma's en diensten die de Klant van Norman heeft betrokken.

Speciale voorwaarden kunnen van toepassing zijn naast die in deze Overeenkomst worden vermeld.

1.14 Rechtskeuze en rechtsgebied

Deze Overeenkomst valt onder de Noorse wetgeving. De partijen stemmen ermee in dat het gerechtshof van Oslo het exclusieve rechtsgebied is voor geschillen die in verband met de Overeenkomst kunnen ontstaan.

Deel 2 - Speciale voorwaarden voor software

2.1 De onderdelen van de software

In de productbladen op www.norman.com worden de onderdelen van de Programma's beschreven die Norman aanbiedt. Normen biedt geen beloftes, waarborgen of garanties voor de onderdelen van de Programma's buiten wat nadrukkelijk wordt vermeld in de productbladen en de bijbehorende documentatie.

2.2 Bereik van de licentie

Behalve waar anders wordt bepaald door dwingendrechtelijk recht krijgt de Klant een niet-exclusief recht om het Programma binnen de Klantgroep te gebruiken (zoals gedefinieerd in sectie 2.7 "Diensten aan derden"):

 1. Op een standalone-pc op voorwaarde dat het Programma altijd op één pc per licentie wordt geïnstalleerd;
 2. Op pc's en servers in een netwerk als de Klant een aantal licenties op het Programma heeft aangeschaft gelijk aan het maximum aantal kopieën van het Programma dat op enig moment in gebruik is (verhouding 1:1);
 3. Als de Klant het aantal gebruikers van het Programma wil vergroten, moet de Klant voor iedere nieuwe gebruiker een nieuwe licentie verkrijgen.
 4. De Klant kan het Programma kopiëren, maar alleen voor, en voor de mate waarin dat noodzakelijk is voor archiverings- of back-updoeleinden.
 5. De Klant kan deze licentie permanent aan een derde overdragen op voorwaarde dat het Programma bij de oorspronkelijke Klant wordt verwijderd en dat Norman wordt geïnformeerd over de identiteit van de nieuwe klant. Daarnaast moeten alle uitstaande bedragen tussen de Klant en Norman zijn verrekend. Een dergelijke overdracht moet ook de Overeenkomst omvatten en alle bij het Programma behorende documentatie. Voordat een dergelijke overdracht plaatsvindt, moet de nieuwe klant de voorwaarden in de Overeenkomst accepteren.

De Klant wordt niet het recht verleend het Programma op een andere manier te gebruiken of in ruimere mate dan expliciet in deze Overeenkomst wordt aangegeven.

2.3 Licentiebeperkingen

Tenzij anders voortvloeit uit dwingendrechtelijk recht heeft de Klant niet het recht:

 1. het Programma aan te passen, te integreren, te vertalen, te decompileren, te disassembleren, aan reverse engineering te onderwerpen of er kopieën van te maken;
 2. het Programma of kopieën ervan te verhuren of uit te lenen;
 3. het Programma te kopiëren naar andere machines zonder dat er specifieke licenties voor zijn gekocht;
 4. het Programma of testversies van het Programma over te zetten of te gebruiken voor commerciële doeleinden. of
 5. het Programma voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anderszins met Norman is overeengekomen in overeenstemming met sectie 2.7 ("Diensten aan derden") hieronder.

2.4 Intellectuele eigendomsrechten

Norman of dealers van Norman en derden hebben de auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten en industriële rechten in en voor het Programma, en toekomstige of gerelateerde versies hiervan.

Alle rechten die kunnen voortkomen uit het gebruik van het Programma door de Klant in schending van deze Overeenkomst worden hierbij zonder kosten toegewezen aan Norman. Dit is ook van toepassing op het recht de resultaten van een dergelijke onwettig gedrag te wijzigen en verder te ontwikkelen en het recht de rechten in kwestie in sublicentie te geven en toe te wijzen.

2.5 Beperkte rechten

Norman aanvaardt in zoverre verantwoordelijkheid voor het Programma dat het:

 1. essentieel functioneert in overeenstemming met de gebruikersdocumentatie en de productbladen; en
 2. wordt gedistribueerd op een medium waarin de apparatuur en de professionele prestaties vrij zijn van defecten. Dit is niet van toepassing als het Programma in elektronische vorm wordt gedownload.

Als de Klant ervoor kiest gebruik te maken van het automatisch updaten van virushandtekeningen in het Programma, is Norman niet aansprakelijk voor de gevolgen als het Programma niet zonder fouten functioneert voor de Klant.

In het geval van fouten in het Programma waar Norman onder de Overeenkomst aansprakelijk voor is of in het geval van grote afwijkingen van de gebruikersdocumentatie en de productbladen zal Norman het bedrag restitueren dat voor het Programma is betaald of een gecorrigeerd Programma terugsturen zonder extra kosten. Dit is onder voorwaarde dat het defecte product binnen 90 (negentig) dagen na aankoopdatum aan Norman wordt geretourneerd. De Klant kan, met de beperkingen die worden vermeld in Deel 1, sectie 1.8 ("Beperking van aansprakelijkheid"), compensatie claimen voor zijn verliezen als gevolg van dergelijke omstandigheden.

In het geval van incorrect of niet-bevoegd gebruik wordt de aankoopprijs van het Programma niet gerestitueerd en wordt er geen gecorrigeerd product geretourneerd. De Klant heeft geen ander recht op herstel voor een schending jegens Norman dan die nadrukkelijk hierboven worden vermeld.

Als de eigendomsstructuur of bedrijfswijzigingen bij de Klant van invloed zijn op de licentierelatie, moet Norman hiervan in kennis worden gesteld. De Overeenkomst kan dan worden herzien.

2.6 Update

Norman zal het Programma tijdens de overeenkomstperiode voortdurend updaten, zij het dat dit beperkt is tot de hoofdversie van het Programma. "Hoofdversie" verwijst naar het nummer van het programma zonder decimalen. Zo zijn 7 en 8 twee verschillende hoofdversies, terwijl 7.1 en 7.2 deelversies zijn van dezelfde hoofdversie en daardoor bij de prijs inbegrepen.

2.7 Diensten aan derden

Als de Klant diensten wenst te verlenen die in het geheel of ten dele zijn gebaseerd op het gebruik van het Programma door de Klant, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het gebruik van het Programma voor het analyseren van geïnfecteerde bestanden die van derden zijn ontvangen, moet de Klant een afzonderlijke licentieovereenkomst met Norman afsluiten voor een dergelijk gebruik. Het is de klant ook niet toegestaan derden toegang tot het Programma te verlenen zonder een afzonderlijke licentieovereenkomst met Norman te hebben afgesloten.

In dit verband staan derden voor zowel privépersonen als bedrijven die buiten de Klantgroep staan. De term "Klantgroep" is beperkt tot de Klant en een bedrijf dat eigendom is of in het bezit is van de Klant of dat tot het gezamenlijk eigendom met de klant behoort, waarbij "eigendom" en "bezit" staan voor een direct of indirect bezit van meer dan 50 procent van een dergelijk bedrijf.

De Klant is verantwoordelijk voor alle diensten die worden geleverd gebaseerd op het gebruik van het Programma door de Klant.

Deel 3 - Speciale voorwaarden voor diensten

3.1 Algemene voorwaarden voor diensten

3.1.1 Beschrijving van de diensten

In de productbladen op www.norman.com worden de vereisten voor de diensten die Norman aanbiedt, beschreven. Normen biedt geen beloftes, waarborgen of garanties voor de diensten buiten wat nadrukkelijk wordt vermeld in de productbladen.

3.1.2 Duur

Onderhoudsdiensten lopen voor een periode van een tot drie jaar vanaf de aankoopdatum, afhankelijk van de Overeenkomst tussen de Klant en Norman. De overeenkomst wordt daarna verlengd voor steeds een periode van 12 maanden totdat de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met sectie 1.2 (Beëindiging") hierboven.

3.1.3 Assistentie

Assistentie op de vestiging van de Klant wordt beschouwd als een adviesdienst en wordt gefactureerd in overeenstemming met de te allen tijde geldende tarieven voor adviesdiensten.

3.1.4 Telefonische ondersteuning

De Klant kan een overzicht vinden van de te allen tijde geldende voorwaarden voor telefonische ondersteuning op www.norman.com.

3.1.5 Facturering en klantenservice

Onderhoudsdiensten tijdens de overeenkomstperiode worden van tevoren gefactureerd. Iedere factuur omvat portokosten en administratiekosten.

Als u contact wilt opnemen met de klantenservice kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Norman-kantoor. Contactinformatie kan worden gevonden op www.norman.com.

3.1.6 Beëindiging van het onderhoud

Indien een fout van wezenlijk belang is voor het gebruik van het Programma door de Klant en indien geen verbetering wordt gerealiseerd door ondersteuning of andere updates, heeft de Klant het recht, binnen een periode van 180 dagen nadat het Programma is ontvangen, de overeenkomst voor onderhoud te beëindigen.


 

Ga naar het begin van deze pagina

Sectie C - Privacyverklaring

(geldt voor consumenten en bedrijven)

Laatste update: September 2012

De privacy van de Klant is belangrijk voor Norman evenals Normans wens om producten te leveren die de Klant helpen bij alledaagse computerwerkzaamheden. Norman verwerkt persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten ten aanzien van persoonlijke gegevens.

Norman levert producten en diensten (hierna gezamenlijk 'producten' genoemd) voor bedrijfslaptops, desktops, servers en netwerken ter bescherming tegen schadelijke software, zoals trojans, spyware, virussen, wormen en andere, potentieel ongewenste software. De producten van Norman helpen de Klant ook ander typen ongewenste content tegen te houden zoals spam, ongewenste content op internet en andere, potentieel schadelijke content van internetgebaseerde systemen of diensten.

Norman gebruikt persoonlijke gegevens alleen zoals beschreven in deze Privacyverklaring teneinde te voldoen aan de verplichtingen van Norman en ter verbetering van de producten van Norman.

In deze privacyverklaring wordt het gebruik van persoonlijke gegevens in relatie tot het productenpakket en de diensten van Norman uitgelegd, inclusief (zonder beperking) alle producten en diensten die door de Klant online worden benaderd. Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op de websites van Norman. Raadpleeg http://norman.com/about_norman/privacy_policy/ voor het Privacybeleid voor de websites van Norman.

1.1 Omgevende producten

In deze privacyverklaring wordt het gebruik van persoonlijke gegevens in relatie tot de eigen producten van Norman beschreven. Norman en zijn dochterondernemingen kunnen ook producten of diensten van andere leveranciers leveren, in welk geval deze producten of diensten vallen onder de Privacyverklaringen en/of bepalingen van desbetreffende leveranciers.

1.2 Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens van de Klant

Als Norman de persoonlijke gegevens van de Klant (d.w.z. contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres) nodig heeft om contact op te nemen met de Klant, zal Norman de Klant expliciet informeren en hierom vragen, en de gegevens niet automatisch ophalen.

Persoonlijke gegevens die de Klant verstrekt op verzoek van Norman, worden alleen gebruikt door Norman, dochterondernemingen van Norman en filialen van Norman.

De persoonlijke gegevens van de Klant kunnen worden gebruikt voor het leveren van de producten waar de Klant om heeft gevraagd of voor het verbeteren van de producten van Norman. Ga voor nadere informatie over het gebruik van gegevens door Norman ook item 1.6 en 1.7 hieronder. Door informatie te verstrekken wordt de Klant geacht toestemming te hebben gegeven voor dergelijk gebruik van de persoonlijke gegevens van de Klant.

Behalve zoals in deze verklaring is beschreven worden de persoonlijke gegevens van de Klant niet overgezet aan derden zonder toestemming van de Klant. Norman kan af en toe andere bedrijven inhuren om beperkte diensten namens Norman te leveren, zoals het beantwoorden van vragen van klanten over producten of diensten of voor het uitvoeren van statistische analyses van diensten van Norman. Norman verstrekt deze bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die zij nodig hebben om de dienst te verlenen en zij zij niet toegestaan die gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Norman kan persoonlijke gegevens van de Klant vrijgeven als dit volgens de wet wordt vereist of als dit in alle redelijkheid nodig lijkt om: (a) te voldoen aan bepalingen van de wet of om mee te werken aan een juridisch proces dat Norman wordt aangedaan; (b) de rechten van Norman, dochterondernemingen van Norman, filialen, wederverkopers en agenten te beschermen en te verdedigen (inclusief het afdwingen van overeenkomsten van Norman) of (c) onder extreme omstandigheden op te treden om de persoonlijke veiligheid van medewerkers van Norman, gebruikers van producten van Norman of het algemene publiek te beschermen.

Persoonlijke gegevens die door Norman worden verzameld, kunnen in Noorwegen of in een andere land waar Norman of zijn filialen, dochterondernemingen, wederverkopers of agenten vestigingen hebben, worden opgeslagen en verwerkt. Door de producten van Norman te gebruiken stemt de Klant in met het overzetten van gegevens naar een land buiten dat van de Klant.

1.3 Cookies

Norman kan cookies gebruiken om bepaalde informatie van de browser van de Klant op te slaan. Een cookie is een klein bestand dat op de computer van de Klant wordt gezet. Norman kan sessie-ID-cookies gebruiken om te bevestigen dat gebruikers zijn aangemeld. Sessie-ID-cookies worden beëindigd wanneer de browser wordt afgesloten.

Daarnaast kan Norman ook blijvende cookies gebruiken informatie over het gebruik van de klant van de websites van Norman op te slaan. Blijvende cookies worden een langere tijd op de computer van de Klant opgeslagen, maar verwerken geen informatie die kan worden gebruikt om de Klant te identificeren.

1.4 Gegevensback-up

1.4.1 Algemeen

Wanneer de Klant een back-up van gegevens maakt bij Norman, verzendt de Klant ook bestandssysteeminformatie, waaronder namen van bestanden en directory's aan Norman. Norman kan het IP-adres van de klant registreren waarvan de informatie wordt verzonden.

1.4.2 Regels voor gegevensback-up

De volgende regels zijn van toepassing op het verwerken van informatie door Norman in verband met back-ups:

 1. Norman verkoopt noch vermarkt persoonlijke gegevens van geregistreerde gebruikers aan derden.
 2. Norman kijkt niet naar de inhoud van de bestanden die de Klanten opslaan met de gegevensback-updiensten van Norman.
 3. Norman kan zich toegang verschaffen tot de bestandssysteemgegevens van de Klant om technische ondersteuning te leveren (maar de inhoud zelf wordt niet geopend).
 4. Norman kan samengevoegde (d.w.z. niet-identificeerbare) gegevens over gebruikers delen, zoals het gemiddeld aantal bestanden van alle gebruikers.
 5. De informatie die door Norman is verzameld. kan worden gebruikt voor het verbeteren van de diensten, voor controle en onderzoek, en voor ontwikkelingswerkzaamheden om de producten en diensten van Norman te onderhouden, te beschermen en te verbeteren.

1.5 Beveiliging van gegevens van de Klant

Norman hecht grote waarde aan het beschermen van de veiligheid van de gegevens van de Klant. Norman gebruikt diverse technologieën en processen om dit te bereiken en om te voldoen aan de vereisten met betrekking tot informatiebeveiliging en internationale controleroutines voortvloeiend uit van toepassing zijnde wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming.

Wanneer de Klant e-mailt of gebruik maakt van instant messaging, moet hij er rekening mee houden dat dit geen erkend veilige communicatiemethoden zijn. De Klant moet derhalve voorzichtig zijn bij het verzenden van informatie via e-mail en instant messaging, in het bijzonder als het gaat om gevoelige persoonlijke gegevens en andere gegevens die door derden kan worden misbruikt.

1.6 Verzamelde, verwerkte of overgezette informatie

Norman verzamelt informatie ter identificatie en ter tempering van de gevaren in een vroeg stadium. Door een bijdrage te leveren wordt de Klant lid van de Norman Protection Community en profiteert de klant van informatie van andere communityleden. Norman verwerkt de persoonlijke gegevens van de Klant met betrekking tot Norman Protection Community alleen in een samengevoegde vorm. Er worden geen gegevens van het ene lid naar het andere lid overgezet.

De software van Norman kan gegevens verzamelen over de computer en de software van de klant. Dit kan informatie omvatten over de computeromgeving zoals locatie/land die in het besturingssysteem is ingesteld, versie van het besturingssysteem en patchstatus, de gehanteerde taal, hardwareconfiguratie en de status en statistische gegevens van geïnstalleerde Norman-software en andere, gerelateerde informatie.

Als de producten van Norman problemen tegenomen terwijl deze op de Computer van de Klant worden uitgevoerd, kunnen gegevens worden verwerkt zoals statusinformatie over de computer van de Klant naast actieve processen, prestatiegegevens, de bestandsnaam die werd verwerkt toen de fout optrad, cryptografische hash, verkoper, omvang, datumstempels en andere gerelateerde informatie. Daarnaast behoudt Norman zich het recht voor volledige URL's te verwerken om de oorsprong van het bestand te vinden, die af en toe persoonlijke gegevens kunnen bevatten zoals zoekwoorden of in formulieren ingevoerde gegevens.

Norman behoudt zich tevens het recht voor Internet Protocol (IP)-adres en/of Media Access Control (MAC)-adres van de computer(s) waarop Norman is geïnstalleerd te verzamelen naast andere algemene, statistische gegevens die wordt gebruikt voor licentiebeheer, productanalyse en voor het verbeteren van de productfunctionaliteit. Deze informatie zal, niettemin, niet worden gekoppeld aan alle tot de persoon te herleiden informatie.

Door producten van Norman te gebruiken wordt de Klant geacht toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van gegevens zoals hier beschreven.

1.7 Gebruik van informatie

Verzamelde gegevens en rapporten worden gebruikt om de producten van Norman te verbeteren. De rapporten kunnen ook worden gebruikt voor statistische of voor andere testgerelateerde of analytische doeleinden, trends en het genereren van virushandtekeningen. Toegang tot de rapporten is beperkt tot medewerkers van Norman, contractanten en leveranciers die een zakelijke noodzaak voor het gebruik hebben.

Door producten van Norman te gebruiken wordt de Klant geacht toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van gegevens zoals hier beschreven.

1.8 Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan op gezette tijden worden herzien en aangepast door Norman.

Voor de Klant is een koppeling naar een bijgewerkte versie van de privacyverklaring beschikbaar op de productpagina's van de website van Norman. Het doorlopend gebruik door de Klant van de diensten en/of producten van Norman vormt een aanvaarding van de bijgewerkte privacyverklaring.

1.9 Voor meer informatie

Als de Klant vragen heeft over het verwerken van persoonlijke gegevens door Norman of over deze Privacyverklaring in het algemeen, kan per e-mail contact worden opgenomen met Norman via privacy@norman.com of per telefoon (zie www.norman.com voor telefoonnummers voor uw plaatselijke contactpersonen van Norman).


 

Ga naar het begin van deze pagina

Sectie D - Licenties van derden

De software van Norman kan materiaal van derden bevatten, die onder een afzonderlijke licentie valt. Informatie over licenties van derden wordt hieronder weergegeven.


Raphaël 2.1.0 - JavaScript Vector Library

Copyright © 2008 Dmitry Baranovskiy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.


jQuery JavaScript Library v1.7.2

Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors

http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.


Jansson

Copyright (c) 2009-2012 Petri Lehtinen

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.