Gebruiksrechtovereenkomst voor programma's en diensten van Norman

Begin pagina

AVG Technologies Norway AS

Voormalige Norman Safeground AS


Gebruiksrechtovereenkomst en servicevoorwaarden

Inhoud

 1. Inleidende bepalingen
 2. Duur en beëindiging
 3. Intellectuele eigendomsrechten
 4. De Producten van Norman
 5. Betaling
 6. Geheimhouding
 7. Verantwoordelijkheid Norman
 8. Aansprakelijkheid
 9. Vrijwaring
 10. Overmacht
 11. Algemene bepalingen

Ga naar het begin

1. Inleidende bepalingen

1.1 Definities

Onder "Overeenkomst" wordt verstaan: dit document en omvat de ondersteunings- en onderhoudsdocumenten van Norman, het privacybeleid van Norman en alle specifieke voorwaarden zoals van tijd tot tijd van kracht, die van toepassing zijn op de aan u in licentie gegeven of door u gekochte producten van Norman.

Onder "Norman" wordt verstaan: Norman Safeground AS, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Noorwegen.

Onder "Producten van Norman" wordt verstaan: de Software en Diensten van Norman.

Onder "Diensten" wordt verstaan: alle leveringen van Norman aan u anders dan Software.

Onder "Software" wordt verstaan: alle computersoftware die eigendom is van Norman of zijn licentiegevers en die aan u in licentie isgegeven onder deze Overeenkomst, evenals de bijbehorende documentatie.

Onder "U" "Uw" of “Klant” wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product van Norman gebruikt op grond van een met Norman of met een vertegenwoordiger van Norman, zoals een wederverkoper, partner of agent gesloten overeenkomst.

Onder "Consument" wordt verstaan: een natuurlijk persoon die de Producten van Norman voor privédoeleinden gebruikt en niet voor zakelijke of handelsdoeleinden.

1.2 Aanvaarding en gebruik

Deze Overeenkomst wordt geacht te zijn gelezen, begrepen en aanvaard wanneer U het Product van Norman op enigerlei wijze installeert of gebruikt, of wanneer U de knop of het vakje met “Ik ga akkoord”, “OK” of “Ja” aanklikt voorafgaand aan het downloaden en installeren van een Product van Norman.

Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van alle Producten van Norman. Als de producten van Norman bestaan uit zowel Software als Diensten, dan kunnen aanvullende productspecifieke voorwaarden van toepassing zijn. De Producten van Norman worden zowel rechtstreeks door Norman als via gemachtigde wederverkopers of partners van Norman gedistribueerd. Deze Overeenkomst is bindend voor U ongeacht of U rechtstreeks een licentie hebt gekregen voor Producten van Norman danwel via Norman of via een wederverkoper of partner.

1.3 Belangrijke mededeling aan de Consument

Tenzij anders is aangegeven, is deze Overeenkomst in zijn geheel bindend voor Consumenten. Niets in deze Overeenkomst zal worden uitgelegd op een wijze die afbreuk doet aan de rechten die U hebt onder bestaande wetgeving ter bescherming van consumenten en andere toepasselijke wetgeving die niet kan worden beperkt of uitgesloten door contract.

Indien U een Consument bent, dan hebt U een wettelijk recht om de Overeenkomst te annuleren onder de van toepassing zijnde afkoelingsperiode, zoals die van tijd tot tijd van kracht is.

1.4 Productregistratie

Voor sommige Producten van Norman kan het vereist zijn dat U een persoonlijke Norman-account aanmaakt. U kunt een account aanmaken door de aanwijzingen te volgen op de website van Norman of door andere aanwijzingen te volgen die U worden geboden. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken en onderhouden van accurate persoonlijke informatie en voor de bescherming van Uw accountinformatie. Wij raden U aan om gebruik te maken van sterke wachtwoorden (dat wil zeggen: wachtwoorden met een combinatie van hoofdletters en kleine letters en getallen) om de privacy van Uw account te beschermen. U dient een geldig e-mailadres gebruiken en Norman behoudt zich het recht voor om dit op elk gewenst moment te verifiëren. Het is U niet toegestaan om meer dan één account per e-mailadres te hebben. Norman is niet aansprakelijk voor enig verlies of voor schade die ontstaat als geval van het feit dat U niet aan bovenstaande vereisten voldoet.

1.5 Wijzigingen

De producten van Norman en deze Overeenkomst zijn onder voorbehoud van verbeteringen en wijzigingen die van tijd tot tijd kunnen worden doorgevoerd.

We zullen elke gewijzigde Overeenkomst op de website van Norman publiceren. Wezenlijke wijzigingen worden op gepaste wijze aan U gemeld. De wijzigingen treden in werking wanneer ze op de Website zijn gepubliceerd of anderszins aan U zijn gecommuniceerd. Uw doorlopend gebruik van de Producten van Norman na een dergelijke publicatie of melding wordt beschouwd als een aanvaarding van de aangepaste Overeenkomst.

Als U een Product van Norman niet wenst te blijven gebruiken na een wijziging, heeft U uitsluitend het recht om de Overeenkomst te beëindigen met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.2.

Ga naar het begin

2. Duur en beëindiging

2.1 Duur

Als U een Product van Norman hebt aangeschaft dat automatisch wordt verlengd, wordt de Overeenkomst voor alle aangeschafte Producten van Norman, inclusief alle Softwarelicenties en Diensten, steeds automatisch voor nog eens 12 maanden verlengd tot de beëindiging van de Overeenkomst.

2.2 Opzegging

Beide partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen met in achtneming van een schriftelijke opzegtermijn van één maand vóór het verstrijken van de huidige looptijd van de Overeenkomst. Wanneer de opzegging tijdig wordt verzonden, eindigt de Overeenkomst aan het einde van de dan lopende termijn van de Overeenkomst. Als een opzegging na de deadline wordt ontvangen, treedt deze in werking aan het einde van de volgende termijn van de Overeenkomst.

2.3 Beëindiging wegens dringende reden

Beide partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen wegens een zwaarwegende tekortkoming in de nakoming en de andere partij de tekortkoming niet heeft kunnen herstellen binnen één maand na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de beëindiging van de Overeenkomst.

2.4 Annulering door Consumenten

Een Consument heeft het recht om deze Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat de Consument het Product van Norman ontvangt, te ontbinden ofwel annuleren indien:

 • De Overeenkomst is aangegaan (i) buiten de vaste verkooppunten van Norman of de wederverkopers van Norman of diens partners, of (ii) via communicatie op afstand (inclusief, echter niet beperkt tot, het internet en telefoon); en
 • De Consument heeft anderszins aan alle voorwaarden voldaan om het recht van annulering, zoals dit van toepassing is onder de Wet Koop op afstand (in Noorwegen: "Angrerettsloven"), te kunnen uitoefenen.

Voor de aankoop van Diensten stemt U ermee in dat Norman de levering begint voordat de bedenktermijn verstrijkt. Als rechten inzake een bedenktermijn worden uitgeoefend, gaat U ermee akkoord dat U betaalt voor eventuele Diensten die al zijn uitgevoerd.

Ga naar het begin

3. Intellectuele eigendomsrechten

Norman is eigenaar van of beschikt over een licentie voor alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Producten van Norman. Dergelijke rechten worden beschermd door het auteursrecht en andere toepasselijke wetgeving in het land van Uw woonplaats en in andere landen. Schending van de intellectuele eigendomsrechten van Norman of die van zijn licentiegevers kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

De Software van Norman wordt aan U in licentie gegeven, niet verkocht. Niets in deze Overeenkomst vormt een verkoop of overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Deze Overeenkomst verleent U slechts beperkte rechten voor het gebruik van het Product van Norman. Norman en zijn licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle overige rechten voor, conform wettelijke bepalingen zoals die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn.

Ga naar het begin

4. De Producten van Norman

4.1 Softwarelicentie

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst kent Norman U een voor een bepaalde tijd, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te verstrekken licentie toe om de Software te gebruiken in de vorm van objectcode, uitsluitend voor Uw interne (bedrijfs)doeleinden.

U mag de Software van Norman of onderliggende ideeën, algoritmes, bestandsindelingen, programmering of interfaces niet onderwerpen aan reverse engineering, de/recompileren, uit elkaar halen, er afgeleide werken van maken, aanpassen, vertalen of een poging doen tot het reconstrueren of achterhalen van de broncode ervan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van dwingend recht. U mag derden niet toestaan om te profiteren van het gebruik of de functionaliteit van een Product van Norman. U mag geen eigendomsrechten of labels van de Producten van Norman producten verwijderen. Alle rechten die niet hier niet uitdrukkelijk zijn vermeld, worden uitdrukkelijk voorbehouden door Norman.

U bent verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van aan U gelieerde ondernemingen, Uw onderaannemers, agenten en adviseurs met betrekking tot hun gebruik van de Software en deze Overeenkomst, en al dergelijk handelen of nalaten wordt geacht handelen of nalaten van Uw kant te zijn.

4.2 Software van derden

Ongeacht enige bepaling die op het tegendeel duidt Onverminderd het voorgaande, kunnen softwareproducten van derden onderdeel uitmaken van een Product van Norman en onderhevig zijn aan licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die afzonderlijk worden verstrekt door die derde-leveranciers. In dergelijke gevallen verleent deze Overeenkomst U geen enkel recht om dergelijke software van derden te gebruiken. Uw gebruik van dergelijke software van derden is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers bij die software. Tenzij anders wordt vermeld in specifieke servicevoorwaarden, is software van derden die aan U via Norman in licentie is gegeven, uitsluitend voor gebruik in verband met de Producten van Norman.

Sommige Producten van Norman kunnen opensourcesoftware bevatten. Licentievoorwaarden van dergelijke opensourcesoftware kunnen hier worden geraadpleegd: Licentieovereenkomsten van derden

4.3 Ondersteuning en onderhoud

Norman verleent ondersteuning van en verricht onderhoud aan Producten van Norman in overeenstemming met diens ondersteunings- en onderhoudsbeleid dat van toepassing is op het betreffende Product van Norman en zoals dat van tijd tot tijd van kracht is.

Tenzij elders anders bepaald, wordt hulp bij U ter plaatse beschouwd als een consultancydienst en zal deze in rekening worden gebracht overeenkomstig de geldende tarieven voor consultancydiensten zoals die van tijd tot tijd van kracht zijn.

Onderhoudsdiensten gelden voor een periode van een tot drie jaar vanaf de aankoopdatum, afhankelijk van het Product van Norman dat U gebruikt. De onderhoudsdiensten worden daarna verlengd voor een periode van 12 maanden tenzij deze worden beëindigd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2.2.

Een bijgewerkte versie van het onderhouds- en ondersteuningsbeleid van Norman kan hier worden geraadpleegd: Onderhouds- en Ondersteuningsbeleid

Ga naar het begin

5. Betaling

5.1 Licentie- en servicekosten

U stemt ermee in om aan Norman (of de wederverkoper of partner van Norman bij wie U de Producten van Norman hebt besteld) de vergoedingen voor de Producten van Norman te betalen die van toepassing zijn op de Producten van Norman die u hebt gekocht. U betaalt alle BTW, verkoop-, gebruiksbelastingen, accijnzen en andere soortgelijke belastingen die verschuldigd zijn als gevolg van deze Overeenkomst.

5.2 Kosten voor ondersteuning en onderhoud

U stemt ermee in om aan Norman (of de wederverkoper of partner van Norman bij wie U de Producten van Norman hebt besteld) de overeengekomen vergoedingen voor onderhoud en ondersteuning te betalen, indien van toepassing. Betaling van onderhouds- en ondersteuningsvergoedingen geeft U het recht op het onderhoud en de ondersteuning zoals beschreven in het Beleid voor Onderhoud en Ondersteuning, zoals dat van tijd tot tijd van kracht is, conform artikel 4.

5.3 Late betaling

Wij kunnen de levering of verstrekking van een Product van Norman opschorten indien een vergoeding voor een Product van Norman onbetaald blijft na de vervaldag, zonder enige aansprakelijkheid voor enig ongemak, verlies of beschadiging en zonder afbreuk te doen aan uw verplichting om die betaling (die verschuldigd blijft) te voldoen of aan enige andere rechten en rechtsmiddelen die wij kunnen hebben met betrekking tot Uw te late of niet-betaling van deze vergoedingen.

U bent verantwoordelijk voor vertragingsrente in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (in Noorwegen: "Forsinkelsesrenteloven").

Ga naar het begin

6. Geheimhouding

U erkent dat, als gevolg van Uw gebruik van een Product van Norman, U toegang krijgt tot informatie over Norman of de Producten van Norman, met inbegrip van maar niet beperkt tot, broncodes, technologie, knowhow, ideeën, algoritmen, testprocedures, structuur, interfaces, specificaties, documentatie, bugs, probleemrapporten, analyses en informatie over prestaties, en andere technische, zakelijke, productgerichte gegevens, en data ("Vertrouwelijke Informatie"), U maakt geen Vertrouwelijke Informatie openbaar aan derden en evenmin gebruikt U Vertrouwelijke Informatie voor andere doeleinden dan het gebruik van de Producten van Norman zoals gelicentieerd onder deze Overeenkomst.

Ga naar het begin

7. De verantwoordelijkheid Norman

7.1 Beperkte garantie

De Producten van Norman worden geleverd "as is". Norman garandeert niet dat de levering van Producten van Norman zonder onderbrekingen of vrij van fouten is of dat de fouten zullen worden hersteld. Norman garandeert niet dat het Product van Norman aan Uw eisen voldoet.

De Producten van Norman zijn niet foutloos en zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik in een gevaarlijke omgeving die een foutloze werking of bediening vereist. De Producten van Norman zijn niet voor gebruik in de bediening van vliegtuignavigatie, nucleaire installaties of communicatiesystemen, wapensystemen, directe of indirecte life-support-systemen, luchtverkeersleiding, of voor een andere toepassing of installatie waar gebreken kunnen leiden tot de dood, zwaar lichamelijk letsel of materiële schade.

In geval van fouten in een Product van Norman waarvoor Norman onder de Overeenkomst aansprakelijk is jegens U, kan Norman U een gecorrigeerde versie van het Product van Norman leveren zonder extra kosten. In plaats daarvan kan Norman er naar eigen inzicht ook voor kiezen om de aankoopprijs te restitueren.

In het geval dat U een gebrek ontdekt in een Product van Norman, dient U dit schriftelijk te laten weten binnen een redelijke termijn nadat U kennis heeft gekregen of had moeten hebben van de omstandigheden die de grondslag vormen voor de claim. Als U een dergelijke kennisgeving niet doet, verliest U Uw recht op herstel van het gebrek. Rechtsmiddelen met betrekking tot een geconstateerd gebrek vereisen dat Uw licentie geldig is.

U heeft geen andere rechtsmiddelen jegens Norman met betrekking tot het schenden van enige garantie dan die uitdrukkelijk worden vermeld in dit artikel. Voor zover toegestaan door de wet sluiten Norman en zijn licentiegevers alle andere uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, condities of garanties voor de Producten van Norman uit, met inbegrip van alle impliciete voorwaarden van geschiktheid voor een bepaald doel.

Niets in dit artikel 7.1 beperkt Uw rechten als Consument ingevolge toepasselijk dwingend recht.

7.2 Persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies

In verband met Uw gebruik van de Producten van Norman kan Norman persoonlijke gegevens over U of Uw werknemers verzamelen en verwerken. Het privacybeleid van Norman zoals van tijd tot tijd wordt gewijzigd, is beschikbaar op Norman’s website. Door het gebruik van de Producten van Norman verklaart U dat Norman Uw persoonlijke gegevens mag gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Ga naar het begin

8. Aansprakelijkheid

Norman (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gelieerde bedrijven, licentiegevers, wederverkopers, partners en hun contractanten, functionarissen, directeuren en werknemers) is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij voortvloeiend uit de wet, contract, garantie, schadevergoeding, onrechtmatige daad of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: incidentele schade en gevolgschade, gederfde winst, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van zakelijke mogelijkheden of verlies van toegang tot de Producten van Norman. De totale aansprakelijkheid van Norman zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat in de laatste 12 maanden voorafgaand aan het incident door U is betaald voor het Product van Norman dat de aansprakelijkheid veroorzaakte.

Ga naar het begin

9. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Norman (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gelieerde bedrijven en hun contractanten, functionarissen, directeuren en medewerkers) en zijn partners en licentiegevers te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit Uw misbruik van de Producten van Norman in strijd met deze Overeenkomst of toepasselijke wetgeving.

Norman behoudt zich het recht voor, op eigen kosten, de exclusieve verdediging van en controle over enige zaak op zich te nemen die in beginsel voorwerp is van vrijwaring door U. U zult te goeder trouw met Norman samenwerken bij het formuleren van alle mogelijke tegenargumenten.

Ga naar het begin

10. Overmacht

Onder Overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden waarop partijen in redelijkheid geen invloed hebben, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: brand, explosie, stakingen en andere arbeidsgeschillen, rellen en andere ordeverstoringen, vrijwillige of onvrijwillige naleving van een wet, ordebepalingen, aanbeveling of verzoek van een overheidsinstantie en fouten in of uitval van netwerken, stroomvoorziening, toegang of soortgelijke communicatiedefecten. Op partijen rust geen andere aansprakelijkheid dan die voor betaling van bedragen die reeds verschuldigd waren, voor het intreden van de onmogelijkheid om een van hun contractuele verplichtingen na te komen als gevolg van of in verband met een geval van overmacht.

Ga naar het begin

11. Algemene bepalingen

11.1 Overdracht

U mag de Software of deze Overeenkomst niet in licentie geven, in sublicentie geven, overdragen, verkopen, verhuren, leasen of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Norman. Niettegenstaande het voorgaande mag U, zonder onze toestemming, (a) deze Overeenkomst overdragen aan een aan u gelieerde onderneming, op voorwaarde dat U aansprakelijk blijft voor de prestatie van een dergelijke entiteit, en (b) de gehele, maar niet een deel van, de Software en deze Overeenkomst aan een andere entiteit overdragen ingevolge een fusie, samenvoeging of overname van al Uw of van vrijwel al Uw activa, met dien verstande dat U ons in elk geval schriftelijk de overdracht meldt en dat de overnemende partij bevestigt aan deze Overeenkomst gebonden te zijn. Het recht tot overdracht in dit artikel ziet niet op op software van derden die door Norman onder een afzonderlijkelicentieovereenkomst met die derde is verstrekt. Een dergelijke overdracht is onderworpen aan de voorwaarden van die afzonderlijke (licentie)overeenkomst. Wij zullen ons tot het redelijke inspannen om deze toestemming op Uw verzoek te verkrijgen. Norman kan deze Overeenkomst overdragen zonder Uw toestemming, op voorwaarde dat een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant wordt gedaan.

11.2 Kennisgevingen

Een kennisgeving onder deze Overeenkomst is alleen bindend voor Norman indien deze wordt verstrekt via een e-mail die is verzonden vanaf het e-mailadres waarmee U zich bij Norman hebt geregistreerd. De contactadressen van Norman zijn te vinden op www.norman.com.

Norman kan U kennisgevingen en andere mededelingen sturen over de Producten van Norman, inclusief maar niet beperkt tot informatie over Producten van Norman, gebruikerstips en andere soortgelijke informatie. Norman zal alle berichten verzenden hetzij via vermeldingen in het product of via e-mail naar het geregistreerde e-mailadres van de primaire gebruiker, of zal deze op zijn website plaatsen.

11.3 Technische vereisten

Uw gebruik van de Producten van Norman vereist dat U hardware, software en een internetverbinding hebt die voldoen aan bepaalde vereisten, zoals die vermeld kunnen zijn op de Norman-website. Als niet aan de vereisten wordt voldaan, kunt U mogelijk nog wel gebruik maken van het Product van Norman, maar meestal met een lagere kwaliteit of mindere prestaties. Deze mindere kwaliteit of prestaties geven U niet het recht om enige vorm van (schade)vergoeding van Norman te vorderen.

11.4 Partiële nietigheid

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een rechter of andere bevoegde autoriteit ongeldig of niet afdwingbaar verklaard wordt, blijven alle overige bepalingen volledig van kracht en afdwingbaar voor zover toegestaan door de wet.

11.5 Rechtskeuze en rechtsgebied

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Noors recht. Elk geschil, controverse of vordering voortvloeiend uit of in verband staand met deze Overeenkomst is onderworpen aan de jurisdictie van de Noorse rechtbanken met de Rechtbank Oslo als de bevoegde rechtbank.

Als U een Consument bent, kunnen andere wettelijke rechtskeuzes en andere geschillenbeslechting van toepassing zijn in het land waar U woonplaats heeft.

11.6 Gehele overeenkomst

De voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst vervangen en treden in de plaats van alle voorafgaande overeenkomsten die mogelijk van kracht waren tussen U en Norman met betrekking tot Producten van Norman.

Ga naar het begin

 


Privacybeleid

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Persoonlijke gegevens die we verzamelen
 3. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
 4. Hoe we cookies gebruiken
 5. Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken
 6. Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen
 7. Hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan
 8. Uw rechten
 9. Wijzigingen

Ga naar het begin

1. Inleiding

Dit Privacybeleid wordt verzorgd door:

AVG Technologies Norway AS, voormalige Norman Safeground AS ("Norman"/"wij"/"ons")
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Bedrijfsregistratienummer 998 527 864.

Norman houdt zich aan de van toepassing zijnde privacywetgeving en hecht grote waarde aan het beschermen van uw privacy en het leveren van een veilige gebruikerservaring. Wanneer u Norman-producten gebruik, kunnen we persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken. Dit Privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en hoe u uw privacy kunt beschermen.

Let op: dit Privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van algemene websites van Norman. Het privacybeleid van de website is beschikbaar op Privacybeleid.

We zullen alle persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid, het Gebruiksrechtovereenkomst en toepasselijke wetten.

Ga naar het begin

2. Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wanneer u Norman-producten gebruikt, kunnen we diverse gegevens verzamelen die aan u als individu kunnen worden gekoppeld, met inbegrip van:

 • informatie die wordt geleverd via uw contact met ons (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • informatie over onze communicatie met u (zoals vragen voor klantenondersteuning en feedback van u);
 • informatie die we krijgen via uw gebruik van onze producten en die wordt verzameld via onze software (zoals informatie over de instellingen en de locatie van uw besturingssysteem, hardwareconfiguratie en status en statistieken betreffende het gebruik van de geïnstalleerde Norman-producten);
 • informatie die we krijgen door uw gebruik van onze online back-updiensten, met inbegrip van bestandssysteeminformatie (zoals de namen van catalogi en bestanden en het IP-adres waarvandaan deze informatie wordt verzonden);
 • informatie met betrekking tot foutenherstel (zoals informatie over de computerprocessen, prestatiedata, de naam van het bestand dat werd verwerkt toen de fout optrad, cryptografische nummer, informatie over leveranciers, URL-adressen en zoekgeschiedenis);
 • IP-adres en MAC-adres (Media Informatie Control) en andere algemene statistische gegevens en
 • informatie die wij van derden verzamelen onder voorbehoud van uw toestemming en/of toepasselijk recht.

Wij zullen geen contactgegevens automatisch verzamelen, zoals uw naam, adres en e-mailadres en zullen dergelijke informatie alleen verwerken, wanneer u deze rechtstreeks aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld via uw contact met onze klantenservice. Wij zullen de inhoud van door u opgeslagen bestanden via onze back-updiensten niet openen.

Ga naar het begin

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Norman gebruikt uw persoonlijke gegevens om Norman-producten die u gebruikt te leveren en te verbeteren. In het bijzonder kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het volgende:

 • het beheren van uw relatie met ons;
 • het communiceren met u, met inbegrip van het beantwoorden van uw vragen en feedback en het aan u verzenden van belangrijke mededelingen zoals fouten in Norman-producten;
 • het onderzoeken van, voorkomen van en optreden tegen illegale activiteiten en schendingen van de Gebruiksrechtovereenkomst, andere specifieke voorwaarden en de van toepassing zijnde wetgeving;
 • licentiebeheer, productanalyse en verbeteringen aan productfuncties;
 • het in een vroeg stadium identificeren en reduceren van potentiële bedreigingen: en
 • het herstellen van fouten.

We kunnen ook samengevoegde en anonieme informatie gebruiken voor interne of externe doeleinden, met name om de algemene kwaliteit van Norman-producten te verbeteren.

Ga naar het begin

4. Hoe we cookies gebruiken

We maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in uw browser zijn opgeslagen om u te herkennen en uw vorige activiteiten te onthouden) om uw gebruik van Norman-producten op de volgende wijze en voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • Sessie-ID-cookies om te bevestigen dat een gebruiker is ingelogd. De cookies verlopen wanneer de webbrowser wordt gesloten.
 • Permanente cookies om gebruikersactiviteiten op specifieke websites van Norman-producten te traceren. De cookies worden opgeslagen op uw computer, maar kunnen niet worden gebruikt om u te identificeren.

U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren via de instellingen van uw webbrowser of u kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer een website gebruik wil maken van een cookie. Let op: de Norman-producten zijn mogelijk niet volledig functioneel wanneer traceren via cookies is uitgeschakeld is; bovendien bent u alleen verantwoordelijk voor de cookie-instellingen op uw computer.

Ga naar het begin

5. Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

Norman kan uw informatie delen zoals hieronder uiteengezet of zoals anderszins is toegestaan door uw specifieke toestemming of zoals vereist door van toepassing zijnde wetten:

 • Wij kunnen informatie delen met derden die diensten namens ons verrichten, zoals klantenservice of analysediensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van dergelijke diensten.
 • Wij kunnen informatie delen met dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Norman.
 • Wij kunnen informatie delen met derden om hun eigen diensten te verbeteren, voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven om dat te doen.
 • Wij kunnen informatie delen met derden als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet of op verzoek van overheden en om onbevoegd gebruik van Norman-producten op te sporen, te voorkomen en af te dwingen.

We kunnen ook samengevoegde en anonieme informatie delen met derden voor interne of externe doeleinden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derde.

Van derden die persoonlijke gegevens van Norman ontvangen, wordt vereist dat zij uw privacy beschermen en uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en met een adequaat niveau van gegevensbeveiliging.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens naar andere landen overzetten, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar wetten niet noodzakelijkerwijs hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw eigen land. Norman zal ervoor zorgen dat de ontvangers van de persoonsgegevens in deze landen een adequaat niveau van gegevensbeveiliging bieden.

Ga naar het begin

6. Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen

Norman heeft technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallig verlies, onbevoegde toegang, misbruik, wijziging of openbaarmaking. Ondanks deze maatregelen kan Norman niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zijn om deze maatregelen te omzeilen of uw gegevens zullen gebruiken voor oneigenlijke doeleinden.

We moedigen u aan voorzichtig te zijn met de informatie die u opneemt wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via andere, niet-beveiligde communicatiemiddelen, in het bijzonder met betrekking tot gevoelige persoonlijke gegevens en andere informatie die door onbevoegde derden voor oneigenlijke doeleinden kan worden gebruikt.

Ga naar het begin

7. Hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan

Norman zal alleen uw persoonlijke gegevens alleen opslaan tijdens het gebruik van Norman-producten, of zo lang als nodig is voor zakelijke, fiscale of juridische doeleinden.

 

8. Uw rechten

U kunt via privacy@norman.com of telefonisch contact opnemen met onze klantenservice (zie www.norman.com voor uw lokale telefoonnummer) om informatie over persoonlijke gegevens over u te ontvangen die wij opslaan en verwerken. U kunt ook vragen of wij onjuiste persoonlijke gegevens corrigeren of verwijderen.

Norman behoudt zich het recht voor om gegevens te bewaren zoals vereist door de van toepassing zijnde wetgeving.

 

9. Wijzigingen

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen inzicht bijwerken of anderszins veranderen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de Norman-producten of wijzigingen in de wetgeving weer te geven. De wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.

We zullen onze productinformatie bijwerken om eventuele wijzigingen in het privacybeleid op te nemen. De wijzigingen treden in werking wanneer deze aan u op passende wijze zijn doorgegeven. Uw doorlopend gebruik van de Norman-producten na een dergelijke publicatie of melding wordt beschouwd als een aanvaarding van het aangepaste Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u uw gebruik van Norman-producten beëindigen.

Ga naar het begin