Algemene verkoopvoorwaarden

1. Definities

Gebruiker: Als gebruiker van deze algemene voorwaarden treedt op de besloten vennootschap Norman Data Defense Systems B.V. (verder te noemen NDDS), gevestigd te (2132 WV) Hoofddorp aan de Diamantlaan 4.

Klant: De relatie met wie NDDS in het kader van deze voorwaarden een rechtsverhouding heeft;

Apparatuur: Door NDDS geleverde kantoor- en computerapparatuur, inclusief randapparatuur, infrastructuur en onderdelen daarvan;

Programmatuur: Programmatuur omvat alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin;

Zaak: Producten, zowel hardware als software, en diensten.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen NDDS en opdrachtgever/afnemer (verder te noemen klant) waarbij zaken en/of diensten van welke aard dan ook worden aangeboden of geleverd, zulks tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.2 Mondelinge aanbiedingen en/of offertes binden NDDS niet. Aanbiedingen die door haar ondergeschikten, vertegenwoordigers of tussenpersonen zijn gedaan, binden haar eerst na een schriftelijk door een daartoe bevoegd persoon van NDDS ondertekende bevestiging.

3.3 Toezending van aanbiedingen, prijslijsten en/of enige andere documentatie verplicht NDDS niet tot levering.

4. Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand voor zover NDDS na ontvangst van de order van klant, dan wel na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door klant, dit schriftelijk heeft bevestigd. Mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door NDDS zijn bevestigd.

4.2 Deze algemene voorwaarden prevaleren in geval van conflict met klant boven die van klant.

4.3 Klant is gehouden NDDS op eigen initiatief alle informatie en gegevens te verstrekken, waarover NDDS bij de uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken.

5. Beëindiging overeenkomst

5.1 In de hieronder genoemde gevallen heeft NDDS het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of de uitvoering ervan op te schorten.

a. Klant blijft ook na schriftelijke aanmaning in gebreke met enige betaling- of andere verplichting welke uit de overeenkomst voortvloeit.

b. Het faillissement of de surseance van betaling van klant is of zal worden aangevraagd of klant wordt (anderszins) onder bewind of curatele gesteld.

c. Op goederen van klant is beslag gelegd en dat beslag is niet binnen twee weken opgeheven.

5.2 Bij opschorting of beëindiging ingevolge het vorige lid of ingevolge een wettelijke regeling heeft NDDS het recht om geleverde programmatuur en apparatuur op kosten van klant terug te nemen of te verwijderen, zulks ter verzekering van de nakoming van bestaande of toekomstige verplichtingen van klant. Klant verleent NDDS bij deze alsdan onherroepelijk toestemming haar terreinen en gebouwen hiertoe te betreden.

5.3 Opschorting en beëindiging door NDDS geeft klant nimmer aanspraak op schadevergoeding of op ongedaan maken van door klant onder de overeenkomst reeds verrichte prestaties.

6. Wijziging

6.1 Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen NDDS en klant zijn overeengekomen.

7. Annulering

7.1 Indien klant de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan NDDS alle met het oog op deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Klant is in dat geval ten minste gehouden 20% van de overeengekomen prijs aan NDDS te voldoen in verband met gederfde omzet.

7.2 Annuleringen van verstrekte opdrachten binden NDDS eerst na schriftelijke bevestiging daarvan door NDDS.

8. Herroepingrecht bij koop op afstand

8.1 Indien klant een consument is die een overeenkomst op afstand sluit met NDDS dan heeft klant een termijn van zeven dagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De termijn van zeven dagen vangt aan op het moment dat de zaken aan klant geleverd worden. Klant is ten minste gehouden de kosten met betrekking tot het retourneren van de zaken te voldoen.

8.2 NDDS dient de reeds door klant voldane bedragen binnen dertig dagen na het inroepen van het herroepingrecht aan klant te restitueren.

8.3 Klant heeft geen herroepingrecht indien hij de verzegeling van de computerapparatuur heeft verbroken of indien er sprake is van zaken met een duidelijk persoonlijk karakter.

9. Prijzen

9.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij dit uitdrukkelijk in de prijsopgaaf is vermeld.

9.2 Indien na de opdrachtbevestiging met betrekking tot de kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is NDDS gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Prijsverhoging hierop gegrond geeft klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.3 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen voorafgaand aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis daarvan worden vastgesteld.

10. Levering

10.1 Als plaats van aflevering geldt het magazijn van NDDS , ook als is verkocht franco bestemmingsplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Tijdstip van de levering is het moment waarop de goederen het magazijn verlaten of aldaar ter beschikking van klant staan en ter verzending gereed zijn.

10.3 Klant zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van NDDS bij NDDS ophaalt, of indien schriftelijk is overeengekomen dat de aflevering zal plaatsvinden aan zijn adres, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

10.4 Indien schriftelijk is overeengekomen dat NDDS het vervoer regelt met betrekking tot de af te leveren zaken, geschiedt het vervoer voor rekening en risico van klant. Transportkosten zijn niet inbegrepen in de koopprijs, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.5 Indien NDDS niet aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen dan zal zij klant hierover zo spoedig mogelijk informeren. Indien NDDS tevens niet op een alternatieve wijze aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

11. Leveringstijden

11.1 De overeengekomen leveringstijden zijn steeds indicatief en vastgesteld op basis van de gegevens welke bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. De leveringstijden zullen door NDDS zoveel mogelijk in acht worden genomen.

11.2 Bij dreigende overschrijding van een leveringsdatum of –termijn, zal NDDS met klant in overleg treden.

11.3 Indien de bij benadering genoemde termijn wordt overschreden, door welke oorzaak dan ook, zal klant slechts recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden gegeven, indien aan de zijde van NDDS sprake is van een haar verwijtbare tekortkoming.

12. Montage

12.1 Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van klant.

13. Arbeidsloon

13.1 Bij het in rekening brengen van arbeidsloon wordt een minimum van één (1) uur in acht genomen exclusief de benodigde reistijd en reiskostenvergoeding.

14. Betaling

14.1 Klant dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Indien klant een consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient bij aflevering de betaling contant te geschieden.

14.3 Bij niet tijdige betaling in lid 1 en 2 is klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling door NDDS is vereist.

14.4 Klant is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op het eerste verzoek van NDDS zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan NDDS te betalen bedragen.

14.5 Indien klant niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is klant wegens de vertraging in voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de datum dat klant in verzuim is over het factuurbedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd.

14.6 Indien klant een consument betreft en deze niet onmiddellijk contant bij aflevering heeft betaald, is voornoemde rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf het moment van aflevering.

14.7 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is klant naast het verschuldigde bedrag en de rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het gebruikelijke incassotarief van tenminste 15 % over de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 150,=.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle aan klant geleverde zaken blijven het eigendom van NDDS totdat alle bedragen, die klant aan NDDS verschuldigd is voor krachtens de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, of wegens haar tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, volledig zijn voldaan.

15.2 Het eigendomsvoorbehoud van NDDS blijft bestaan indien zij uit andere hoofde nog een vordering op klant heeft.

15.3 Vanaf het moment dat zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van klant zijn gebracht, zijn zij voor risico van klant.

16. Reclame

16.1 Klant is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of NDDS de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is gehouden NDDS schriftelijk en bij aangetekende brief in kennis te stellen indien de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.

Klant dient het bedoelde onderzoek terstond na levering te verrichten en de schriftelijke kennisgeving dient vervolgens uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering NDDS te hebben bereikt.

16.2 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door NDDS te bepalen voorwaarden.

16.3 Indien een reclame door NDDS gegrond wordt bevonden, kan NDDS naar haar keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding, behoudens hetgeen hierna in artikel 14 is bepaald. Het indienen van een reclame ontslaat klant nimmer van diens betalingsverplichtingen.

17. Garantie

17.1 In geval van een defect product verstrekt NDDS een garantie van drie maanden of zolang als nader wordt overeengekomen op aan klant geleverde software alsmede een garantie van één jaar op aan klant geleverde hardware. De garantie omvat alle reparatiewerkzaamheden en vervanging van defecte onderdelen cq. zaken. Voor zoveel nog toepasselijk gelden na het verstrijken van voormelde garantietermijnen de garantiebepaling van de desbetreffende fabrikant.

17.2 De garantie vormt een verplichting van NDDS in verband met de conformiteit en sluit alle overige garanties en/of voorstellingen van zaken met betrekking tot het product en/of daaraan verwante diensten, uit.

17.3 NDDS erkent geen aansprakelijkheid indien er sprake is van:

  • onjuist, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van de zaken in afwijking van de instructies zoals verstrekt door NDDS
  • verandering, reparatie of uitbreiding van de zaken door of onder verantwoordelijkheid van klant buiten medeweten en uitdrukkelijke toestemming van NDDS
  • oorzaken die niet in de zaken zelf zijn gelegen, doch samenhangen met specifieke omstandigheden als kwaliteit elektrisch net, vochtigheid, stof, temperatuur of assemblage
  • het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichtingen ten opzichte van NDDS.

17.4 De correcte naleving van de garantieverplichting(en) is de verantwoordelijkheid van NDDS , doch NDDS behoudt zich het recht voor de technische uitvoering ervan in handen van de importeur of fabrikant van de goederen te geven.

18. Aansprakelijkheid

18.1 De aansprakelijkheid van NDDS is beperkt tot het verlenen van de garantie zoals omschreven in artikel 17. In geen geval zal NDDS verder aansprakelijk zijn dan het factuurbedrag van het betrokken product.

18.2 NDDS is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige directe of indirecte schade, aan personen of zaken, door welke oorzaak ook ontstaan, welke het gevolg is van enig gebrek aan of gebruik van een door NDDS geleverde zaak, waaronder stilstand of slecht functioneren van de zaken en het geheel of gedeeltelijk niet kunnen gebruiken van de zaken en het geheel of gedeeltelijk niet kunnen gebruiken van de zaken als gevolg van onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de zaken. NDDS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

18.3 Indien NDDS ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met klant niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal klant haar ter zake volledig vrijwaren en NDDS alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

18.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij NDDS meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen NDDS vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

19. Overmacht

19.1 Tekortkomingen van NDDS in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

19.2 In geval van overmacht aan de zijde van NDDS wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht toestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van NDDS de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval klant slechts is gehouden tot het voldoen van een door NDDS te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.

19.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, stagnatie in toeleveringen aan NDDS om welke reden dan ook, uitsluitingen, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer en maatregelen van overheidswege, zonder dat NDDS verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of vertraging aan te tonen.

20. Inbreuk op intellectueel eigendomsrecht

20.1 In geval van een beweerdelijke inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden inzake materiaal dat door klant aan NDDS is verstrekt en dat met toestemming en volgens instructies van klant door NDDS is gebruikt, vrijwaart klant NDDS tegen alle aanspraken van die derden.

20.2 In geval van een beweerdelijke inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden door NDDS vrijwaart NDDS klant tegen alle aanspraken van die deren, mits NDDS van deze aanspraken direct schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en klant aan NDDS de nodige volmachten, informatie en medewerking verleent om zich, zonodig op naam van klant, tegen die aanspraken te verweren.

20.3 Wanneer een geval als omschreven in lid 2 zich voordoet en wordt vastgesteld dat een door NDDS geleverde apparatuureenheid en/of een door NDDS ter beschikking gesteld programmaproduct inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht en klant daardoor het gebruik daarvan wordt ontzegd, zal NDDS voor haar rekening en keuze:

  • hetzij zorgen dat klant alsnog het recht verkrijgt het gebruik voort te zetten.
  • hetzij het inbreuk makende onderdeel zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt opgeheven.

20.4 Indien in het geval van een programmaproduct, geen van de in lid 3 genoemde maatregelen naar het oordeel van NDDS redelijkerwijs uitvoerbaar is, heeft NDDS het recht het gebruiksrecht van dat programma terstond tussentijds te beëindigen. Voor de gevolgen van zodanige beëindiging is NDDS niet verder aansprakelijk dan tot de restitutie van de door klant vooruitbetaalde gebruiksvergoeding over de na het tijdstip van beëindiging vallende periode.

20.5 Ter zake van inbreuk op enig aan derden toekomend intellectueel of industrieel eigendomsrecht is NDDS tot niets meer en niets anders gehouden dan tot het in dit artikel bepaalde.

21. Wederzijdse Verplichtingen

21.1 NDDS verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande zakelijke gegevens van klant die ter kennis komen van NDDS.

21.2 Klant verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande de inhoud van alle overeenkomsten tussen klant en NDDS.

22. Partiële nietigheid

22.1 Indien door een rechter wordt bepaald dat enig artikel of onderdeel van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige artikelen en bepalingen onverlet.

23. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

23.1 Op alle overeenkomsten met NDDS is Nederlands recht van toepassing.

23.2 De rechter te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze algemene voorwaarden, dan wel overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.