Sluttbrukeravtale for Normans programmer og tjenester

Toppen av siden

AVG Technologies Norway AS

Tidligere Norman Safeground AS


Sluttbrukeravtale og servicevilkår

Innhold

 1. Innledende bestemmelser
 2. Varighet og oppsigelse
 3. Immaterielle rettigheter
 4. Norman-produktene
 5. Betaling
 6. Konfidensialitet
 7. Normans ansvar
 8. Ansvar
 9. Skadeerstatning
 10. Force majeure
 11. Generelle bestemmelser

Gå til toppen av siden

1. Innledende bestemmelser

1.1 Definisjoner

"Avtale" betyr dette dokumentet og omfatter Normans dokumenter om Brukerstøtte og Vedlikehold, Normans Personvernerklæring og eventuelle servicespesifikke vilkår som gjelder fra tid til annen, og som kan gjelder for Norman-produkter lisensiert til eller kjøpt av Deg.

"Norman" betyr Norman Safeground AS, et norsk aksjeselskap.

"Norman-produkter" betyr Normans Programvare og Tjenester.

"Tjenester" betyr alt som leveres fra Norman til Deg, bortsett fra Programvare.

"Programvare" betyr alle dataprogrammer som eies av Norman eller deres lisensgivere, og som er lisensiert til Deg ifølge denne Avtalen, samt eventuell tilhørende dokumentasjon.

"Du" eller "Din" betyr den fysiske personen eller juridiske enheten som bruker et Norman-produkt gjennom en avtale med Norman eller en Norman-representant, for eksempel en forhandler, partner eller agent.

"Forbruker" betyr en fysisk person som bruker Norman-produktene til private formål, og ikke til forretninger eller handel.

1.2 Godkjenning og bruk

Denne Avtalen blir betraktet som lest, forstått og godtatt når Du installerer eller bruker Norman-produktet på en eller annen måte, eller når Du velger knappen eller boksen "Jeg godtar", "OK" eller "Ja" før Du laster ned og installerer et Norman-produkt.

Denne Avtalen gjelder for bruk av alle Norman-produkter. Norman-produktene består av både Programvare og Tjenester, og derfor kan ytterligere produktspesifikke vilkår gjelde. Norman-produkter distribueres både direkte fra Norman og gjennom Normans autoriserte forhandlere eller partnere. Denne Avtalen er bindende for Deg, uavhengig av om Du har lisensiert Norman-produkter gjennom Norman eller noen forhandlere eller partnere.

1.3 Viktig melding til Forbrukere

Med mindre annet er spesifisert i denne Avtalen, er denne Avtalen bindende for Forbrukere i sin helhet. Ingenting i denne Avtalen skal imidlertid tolkes som at de reduserer rettigheter Du kan ha ifølge eksisterende lovgivning for beskyttelse av Forbrukere, eller andre gjeldende lover i Din jurisdiksjon som ikke kan begrenses eller settes til side ved kontrakt.

Dersom Du er en Forbruker, har Du en lovbestemt rett til å si opp Avtalen ifølge gjeldende angrefristbestemmelser som gjelder fra tid til annen.

1.4 Produktregistrering

For noen av Norman-produktene kan det kreves at Du oppretter en personlig Norman-konto. Du kan registrere en konto ved å følge instruksjonene på Normans nettsted eller andre instruksjoner som vises på skjermen. Du er ansvarlig for å oppgi og vedlikeholde personopplysninger, og for å sikre kontoinformasjonen Din. Vi anbefaler at Du bruker sterke passord (passord som bruker en kombinasjon av store og små bokstaver og tall) for å beskytte personvernet for kontoen. Du må bruke en gyldig e-postadresse, og Norman forbeholder seg retten til å verifisere denne når som helst. Det er ikke tillatt å ha mer enn én konto per e-postadresse. Norman er ikke ansvarlig for noen tap eller skader som oppstår på grunn av at Du unnlater å overholde de ovennevnte kravene.

1.5 Endringer

Norman-produktene og denne Avtalen gjennomgår forbedringer og endringer fra tid til annen.

Vi vil publisere eventuelle endrede Avtaler på Normans nettsted. Du vil i tillegg få varsel om materialendringer på hensiktsmessig måte. Endringene trer i kraft når de publiseres på Nettstedet eller kommuniseres til Deg på andre måter. Dersom Du fortsetter å bruke Norman-produktene etter slik publisering eller slikt varsel, betraktes dette som at Du godtar den endrede Avtalen.

Dersom Du ikke vil fortsette å bruke et Norman-produkt etter en endring, behøver Du bare å si opp Avtalen ifølge punkt 2.2 under.

Gå til toppen av siden

2. Varighet og oppsigelse

2.1 Varighet

Dersom Du har kjøpt et Norman-produkt som skal fornyes automatisk, blir Avtalen automatisk fornyet for alle Norman-produkter som er kjøpt, inkludert alle lisenser for Programvare og Tjenester, i en periode på ytterligere 12 måneder før den blir sagt opp.

2.2 Oppsigelse

Begge parter kan si opp Avtalen med skriftlig varsel en måned før inneværende Avtaleperiode utløper. Dersom varsel er sendt i tide, skal Avtalen avsluttes ved slutten av inneværende Avtaleperiode. Dersom varsel mottas etter fristen, trer den først i kraft fra og med slutten av neste Avtaleperiode.

2.3 Begrunnet oppsigelse

Begge partene kan si opp Avtalen ved vesentlige mangler dersom den andre parten ikke har vært i stand til å utbedre den vesentlige mangelen én måned etter at skriftlig oppsigelsesvarsel er mottatt.

2.4 Angrerett

En Forbruker har rett til å gå fra denne avtalen (angrerett) innen 14 kalenderdager etter at Forbrukeren har mottatt Norman-produktet, forutsatt at:

 • avtalen ble inngått (i) utenfor Normans eller Normans forhandleres eller partneres faste utsalgssted, eller (ii) via fjernkommunikasjon (inkludert, men ikke begrenset til, Internett og telefon); og
 • Kunden ellers har oppfylt alle vilkårene for å kunne utøve sin angrerett ifølge gjeldende lovgivning om angrerett (i Norge: "Angrerettsloven").

For kjøp av Tjenester samtykker Du til at Norman starter leveringen før en eventuell angrerettsperiode utløper. Dersom angrerett benyttes, samtykker Du til å betale for de tjenestene som er utført.

Gå til toppen av siden

3. Immaterielle rettigheter

Norman eier eller har lisens på all opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter for Norman-produktene. Slike rettigheter er beskyttet av lov om opphavsrett og annen gjeldende lovgivning i Ditt hjemland og i andre land. Brudd på Normans eller deres lisensgiveres immaterielle rettigheter kan føre til sivil- og strafferettslig ansvar.

Norman-programvaren er lisensiert, ikke solgt, til Deg. Ingenting i denne Avtalen utgjør et salg eller en overføring av immaterielle rettigheter. Denne Avtalen gir Deg bare begrensede rettigheter til å bruke Norman-produktet. Norman og deres lisensgivere forbeholder seg alle andre rettigheter som lovmessig er mulig å forbeholde seg.

Gå til toppen av siden

4. Norman-produktene

4.1 Programvarelisens

Ifølge vilkårene i denne Avtalen gir Norman deg en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Programvaren i objektkodeform utelukkende til Dine interne forretningsformål.

Du kan ikke foreta omvendt utvikling, de-/rekompilere, demontere, lage avledede arbeider av, endre, oversette eller gjøre noen forsøk på å rekonstruere eller avdekke kildekoden for Normans programvare eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, programmering eller interoperabilitetsgrensesnitt, med mindre det er uttrykkelig tillatt ifølge ufravikelig lov. Du kan ikke gi tredjeparter tillatelse til å utnytte bruken av eller funksjonaliteten i et Norman-produkt. Du kan ikke fjerne noen varsler eller merkelapper som angir eiendomsrett, på Norman-produkter. Norman forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er kunngjort under.

Du er ansvarlig for handlinger og unnlatelser fra datterselskaper, underleverandører, agenter og konsulenter når de bruker Programvaren og denne Avtalen, og alle slike handlinger eller unnlatelser skal tolkes som handlinger eller unnlatelser utført av Deg.

4.2 Tredjepartsprogramvare

Uten at det får innvirkning på eventuelle motsatte uttalelser i denne Avtalen, kan tredjepartsprogramvare være del av et Norman-produkt og dermed være omfattet av egne lisensavtaler for sluttbrukere utstedt av disse tredjepartsleverandørene. I slike tilfeller gir ikke denne Avtalen deg noen rett til å bruke slik tredjepartsprogramvare. Din bruk av slik tredjepartsprogramvare er underlagt vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere som følger med den programvaren. Med mindre annet er angitt i spesifikke servicevilkår, er tredjepartsprogramvare som Du har fått lisens til via Norman, kun lisensiert for bruk i forbindelse med Norman-produktene.

Noen Norman-produkter kan inneholde programvare med åpen kildekode. Lisensvilkår for slik programvare med åpen kildekode er tilgjengelig her: Tredjeparts-lisensavtaler (Engelsk)

4.3 Brukerstøtte og vedlikehold

Norman vil levere brukerstøtte og vedlikehold til Norman-produkter i henhold til brukerstøtte- og vedlikeholdserklæringen for det aktuelle Norman-produktet, slik den gjelder fra tid til annen.

Med mindre annet er angitt andre steder, blir hjelp i Dine lokaler betraktet som konsulenttjenester og vil bli fakturert i henhold til gjeldende satser for konsulenttjenester, slik de gjelder fra tid til annen.

Vedlikeholdstjenester løper for en periode på ett til tre år fra kjøpsdatoen, avhengig av hvilket Norman-produkt Du bruker. Vedlikeholdstjenestene blir deretter fornyet for perioder på ytterligere 12 måneder, med mindre Avtalen sies opp i samsvar med bestemmelsene i punkt 2.2 over.

En oppdatert versjon av Normans vedlikeholds- og brukerstøtteerklæring er tilgjengelig her: Vedlikeholds- og brukerstøtteerklæring

Gå til toppen av siden

5. Betaling

5.1 Lisens- og serviceavgifter

Du samtykker til å betale Norman (eller Normans forhandler eller partner som Du har bestilt Norman-produkter fra) de gjeldende Norman-produktavgiftene for Norman-produktene som Du har kjøpt. Du skal betale all merverdiavgift, alle salgsavgifter, bruksavgifter, forbrukeravgifter og andre liknende avgifter som påløper som følge av denne Avtalen.

5.2 Brukerstøtte- og vedlikeholdsavgifter

Du samtykker til å betale Norman (eller Normans forhandler eller partner som Du har bestilt Norman-produkter fra) eventuelle avtalte vedlikeholds- og brukerstøtteavgifter. Ved å betale vedlikeholds- og brukerstøtteavgiftene får Du rett til å motta vedlikehold og brukerstøtte som beskrevet i vedlikeholds- og brukerstøtteerklæringen som gjelder fra tid til annen, jf. punkt 4 over.

5.3 Forsinket betaling

Vi kan tilbakeholde levering eller tilveiebringelse av alle Norman-produkter dersom en Norman-produktavgift ikke er betalt etter forfallsdatoen, uten ansvar for noen slags ulemper, tap eller skader som oppstår som følge av dette, og uten at det får innvirkning på din forpliktelse til å betale (som fortsatt skal gjelde), eller for noen andre rettigheter og tiltaksmuligheter vi kan ha fordi Du betaler for sent eller unnlater å betale slike avgifter.

Du vil være ansvarlig for forsinkelsesrente ifølge gjeldende lov (i Norge: "Forsinkelsesrenteloven").

Gå til toppen av siden

6. Konfidensialitet

Du godtar at Din bruk av et Norman-produkt kan føre til at Du får tilgang til informasjon som gjelder Norman eller Norman-produktene, inkludert, men ikke begrenset til, eventuell kildekode, teknologi, kunnskap, ideer, algoritmer, testprosedyrer, struktur, grensesnitt, spesifikasjoner, dokumentasjon, programfeil, problemrapporter, analyser og ytelsesinformasjon, samt annen informasjon om teknikk, forretninger, produkter og data ("Konfidensiell informasjon"). Du skal ikke røpe Konfidensiell informasjon til noen tredjepart eller bruke Konfidensiell informasjon til noe annet formål enn til bruk av Norman-produkter, slik de er lisensiert ifølge denne Avtalen.

Gå til toppen av siden

7. Normans ansvar

7.1 Begrenset garanti

Norman-produktene leveres "som de er". Norman garanterer ikke at leveringen av Norman-produktene vil være uavbrutt eller feilfri, eller at feilene vil bli rettet. Norman garanterer ikke at Norman-produktet vil oppfylle kravene Dine.

Norman-produktene er ikke feiltolerante og er ikke designet eller beregnet til bruk i farlige miljøer som krever ytelse eller drift som er garantert ikke å svikte. Norman-produktene er ikke beregnet til bruk ved drift av flynavigasjon, kjernekraftverk eller kommunikasjonssystemer, våpensystemer, direkte eller indirekte overlevelsessystemer, flygekontroll eller all bruk eller installasjon der svikt kan føre til død, alvorlig personskade eller skade på eiendom.

Dersom det skulle oppstå feil i et Norman-produkt som Norman er ansvarlig overfor Deg for ifølge Avtalen, kan Norman kostnadsfritt levere en korrigert versjon av Norman-produktet til deg. Norman kan i stedet etter eget skjønn velge å refundere kjøpsprisen.

Dersom Du oppdager en feil i et Norman-produkt, skal Du gi skriftlig varsel innen rimelig tid etter at Du ble klar over eller burde blitt klar over omstendighetene som danner grunnlag for kravet. Dersom Du ikke gir slikt varsel, mister Du retten til å kreve kompensasjon for bruddet. Kompensasjon for bruddet forutsetter at lisensen Din er gyldig.

Du har ikke andre tiltaksmuligheter ved garantibrudd mot Norman enn de som er uttrykkelig angitt i dette punktet. I den maksimale grad det er tillatt ved lov utelukker Norman og deres lisensgivere alle andre uttrykte eller underforståtte vilkår eller garantier som gjelder Norman-produktene, inkludert alle underforståtte vilkår om egnethet for et bestemt formål.

Ingenting i dette punkt 7.1 skal begrense Dine forbrukerrettigheter ifølge gjeldende ufravikelige lover.

7.2 Personopplysninger og bruk av informasjonskapsler (cookies)

I forbindelse med Din bruk av Norman-produktene kan Norman samle inn og behandle personopplysninger om Deg eller Dine ansatte. Normans Personvernerklæring, som endret fra tid til annen, er tilgjengelig på Nettstedet. Ved å bruke Norman-produktene samtykker Du til at Norman kan bruke Dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring.

Gå til toppen av siden

8. Ansvar

Norman (inkludert, men ikke begrenset til, datterselskaper, lisensgivere, forhandlere, partnere og deres underleverandører, tjenestemenn, ledere og medarbeidere) skal ikke være ansvarlig for noen skader, uansett om de oppstår som følge av lov, kontrakt, garanti, skadeserstatning, skadevoldelse eller annet, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige skader og følgeskader, tap av fortjeneste, tap eller ødeleggelse av data, tap av forretningsmuligheter eller tapt tilgang til Norman-produktene. Normans totale ansvar skal ikke under noen omstendigheter overskride beløpet Du har betalt for det Norman-produktet som forårsaket ansvaret, i de siste 12 månedene før hendelsen.

Gå til toppen av siden

9. Skadeerstatning

Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde Norman skadesløs (inkludert, men ikke begrenset til, datterselskaper og deres underleverandører, tjenestemenn, ledere og medarbeidere) og alle deres partnere og lisensgivere, fra alle krav, alt ansvar og alle utgifter (inkludert advokatutgifter innenfor rimelige grenser) som oppstår på grunn av at Du misbruker Norman-produktene på en måte som er i strid med denne Avtalen eller gjeldende lover.

Norman forbeholder seg retten til, til egen kostnad, udelt å påta seg beskyttelse og kontroll av alle saker som ellers er underlagt skadeserstatning av Deg. Du skal samarbeide i god tro med Norman for å hevde eventuell tilgjengelig beskyttelse.

Gå til toppen av siden

10. Force Majeure

Force Majeure betyr alle omstendigheter som ligger utenfor begge partenes rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, brann, eksplosjon, streiker eller andre arbeidskonflikter, opptøyer eller andre uroligheter, frivillig eller ufrivillig overholdelse av alle lover, ordensbestemmelser, anbefalinger eller forespørsler fra alle myndigheter, og feil eller nedetid i nettverk, strømforsyning, gateway eller liknende kommunikasjonssvikt. Ingen av partene vil ha annet ansvar enn betaling av skyldige beløp dersom de unnlater å utføre noen av de kontraktsmessige forpliktelsene som oppstår som følge av eller i forbindelse med hendelser som kan betegnes som force majeure.

Gå til toppen av siden

11. Generelle bestemmelser

11.1 Overdragelse

Du kan ikke lisensiere, underlisensiere, overdra, selge, leie, lease eller på annen måte overføre Programvaren eller denne Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Norman. Uten at det får innvirkning på det ovennevnte, kan Du, uten vårt samtykke, (a) overdra denne Avtalen til et datterselskap, forutsatt at Du forblir ansvarlig for ytelsen til denne enheten; og (b) overdra hele, men ikke deler av, Programvaren og denne Avtalen til en annen enhet i etterkant av en fusjon, en konsolidering eller et oppkjøp av alle eller mesteparten av Dine aktiva; forutsatt at Du i hvert tilfelle varsler oss om overdragelsen skriftlig, og at stedfortrederen Din samtykker til å bli bundet av denne Avtalen. Overdragelsesrettighetene i dette punktet omfatter ikke tredjepartsprogramvare lisensiert fra Norman under en separat lisensavtale fra en tredjepart. Slik overdragelse skal styres av vilkårene i denne tredjepartsavtalen. Vi samtykker innenfor rimelige grenser til å innhente slikt samtykke på forespørsel fra Deg. Norman kan overføre denne Avtalen uten Ditt samtykke, etter skriftlig forhåndsvarsel til Kunden.

11.2 Varsler

Et varsel skal ifølge denne Avtalen bare være bindende for Norman dersom det leveres på e-post sendt fra e-postadressen som Du har registrert hos Norman. Normans kontaktadresser finnes på www.norman.com.

Du samtykker til at Norman kan sende Deg varsler og annen kommunikasjon om Norman-produktene, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om Norman-produkter, brukertips og annen liknende informasjon. Norman vil sende all kommunikasjon enten via varsler i produktet eller på e-post til den primære brukerens registrerte e-postadresse, eller de vil bli lagt ut på nettsiden deres.

11.3 Tekniske krav

For å bruke Norman-produktene behøver Du maskinvare, programvare og en Internett-forbindelse som oppfyller visse krav, som kan være spesifisert på Normans Nettsted. Dersom kravene ikke er oppfylt, kan Du muligens fremdeles bruke Norman-produktet, men vanligvis med dårligere kvalitet eller ytelse. Slik redusert kvalitet eller ytelse vil ikke gi Deg rett til å kreve noen kompensasjon fra Norman.

11.4 Delvis ugyldighet

Dersom noen bestemmelse i denne Avtalen erklæres ugyldig eller umulig å håndheve av en domstol eller annen bindende myndighet, skal resten av bestemmelsene fremdeles være gyldige og håndheves i den maksimale utstrekning som er tillatt ved lov.

11.5 Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen skal styres av og tolkes i henhold til norske lover. Alle saker, tvistemål eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen, skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon, med Oslo tingrett i Norge som verneting.

Dersom Du er en Forbruker, kan andre lovbestemte mekanismer for lovvalg og tvisteløsning gjelde i Din jurisdiksjon.

11.6 Hele avtalen

Vilkårene i denne Avtalen erstatter og avløser eventuelle tidligere avtaler som kan ha forekommet mellom Deg og Norman med hensyn til eksisterende Norman-produkter.

Gå til toppen av siden

 


Personvernpolicy

Innhold

 1. Innledning
 2. Personopplysninger som vi samler inn
 3. Hvordan vi bruker personopplysningene dine
 4. Hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies)
 5. Hvordan vi kan dele personopplysningene dine
 6. Hvordan sikrer vi personopplysningene dine
 7. Hvordan oppbevarer vi personopplysningene dine
 8. Dine rettigheter
 9. Endringer

Gå til toppen av siden

1. Innledning

Denne Personvernpolicyen leveres av:

AVG Technologies Norway AS, tidligere Norman Safeground AS ("Norman"/"vi"/"oss")
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Organisasjonsnummer 998 527 864.

Norman følger gjeldende lover om personvern og vil beskytte personvernet ditt og gi deg en sikker brukeropplevelse. Når du bruker Norman-produkter, kan vi samle inn og bearbeide personopplysninger om deg. Denne Personvernpolicyen beskriver hvordan vi bruker personopplysningene dine og hvordan du kan beskytte personvernet ditt.

Merk at denne Personvernpolicyen ikke gjelder for bruk av Normans generelle nettsteder. Personvernpolicyen for nettsteder finnes på Personvernpolicy.

Vi vil behandle alle personopplysninger du oppgir, i samsvar med denne Personvernpolicyen, Sluttbrukeravtalen og gjeldende lover.

Gå til toppen av siden

2. Personopplysninger som vi samler inn

Når du bruker Norman-produkter, kan vi samle inn ulike opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, blant annet:

 • opplysninger du oppgir når du er i kontakt med oss (for eksempel navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer);
 • opplysninger om vår kommunikasjon med deg (for eksempel henvendelser til kundestøtte og tilbakemeldinger fra deg);
 • opplysninger som vi samler inn via programvaren vår når du bruker produktene våre (for eksempel opplysninger om innstillinger for og plassering av operativsystemet, maskinvarekonfigurasjon samt status og statistikk for bruk av installerte Norman-produkter);
 • opplysninger som vi får når du bruker sikkerhetskopitjenestene våre på nettet, inkludert informasjon om filsystem (for eksempel navn på kataloger og filer og IP-adressen som disse opplysningene sendes fra);
 • opplysninger knyttet til feilretting (for eksempel opplysninger om datamaskinprosesser, ytelsesdata, navnet på filen som ble behandlet da feilen oppstod, kryptografisk tall, leverandøropplysninger, URL-adresser og søkehistorikk);
 • IP-adresse og MAC-adresse (Media Information Control) og andre generelle statistiske opplysninger; og
 • opplysninger vi samler inn fra tredjeparter etter samtykke fra deg og/eller ifølge gjeldende lover.

Vi vil ikke samle inn kontaktopplysninger som for eksempel navn, adresse og e-postadresse, fra deg automatisk, og vi vil bare behandle slike opplysninger dersom du har gitt dem direkte til oss, dvs. ved at du har hatt kontakt med kundestøtte. Vi vil ikke åpne noe innhold i filene dine som ligger lagret på sikkerhetskopitjenestene våre.

Gå til toppen av siden

3. Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Norman bruker personopplysningene dine til å levere og forbedre Norman-produkter som du bruker. Vi kan særlig bruke personopplysningene dine til følgende:

 • administrere kundeforholdet du har til oss;
 • kommunisere med deg, inkludert svare på spørsmål og tilbakemeldinger og sende deg viktige varsler om for eksempel feil på Norman-produkter;
 • undersøke, forhindre eller iverksette tiltak som gjelder ulovlig aktivitet og brudd på Sluttbrukeravtalen, andre tjenestespesifikke vilkår og gjeldende lover;
 • lisensadministrasjon, produktanalyse og forbedringer i produktfunksjonaliteten;
 • identifisere og redusere potensielle trusler på et tidlig stadium; og
 • rette feil.

Vi kan også bruke oppsamlede og anonyme opplysninger til alle typer interne eller eksterne formål, særlig til å forbedre den generelle kvaliteten på Norman-produkter.

Gå til toppen av siden

4. Hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (små tekstfiler lagret i nettleseren din som brukes til å gjenkjenne deg og huske tidligere aktivitet) til å bearbeide informasjon om hvordan du bruker Norman-produkter, på følgende måte og til følgende formål:

 • Informasjonskapsler med økt-ID for å bekrefte at en bruker er logget på. Informasjonskapslene utløper når du lukker nettleseren.
 • Vedvarende informasjonskapsler for å spore brukeraktivitet på Normans produktspesifikke nettsteder. Informasjonskapslene lagres på datamaskinen, men kan ikke brukes til å identifisere deg.

Du kan velge å nekte bruk av informasjonskapsler i innstillingene for nettleseren, eller du kan angi at nettleseren skal varsle deg hver gang et nettsted prøver å sette en informasjonskapsel. Merk at Norman-produktene kanskje ikke fungerer ordentlig dersom sporing ved bruk av informasjonskapsler er slått av, og du har fremdeles eneansvar for innstillingen for informasjonskapsler på datamaskinen din.

Gå til toppen av siden

5. Hvordan vi kan dele personopplysningene dine

Norman kan dele opplysningene dine som angitt under, eller dersom du på andre måter ved spesifikk bekreftelse har tillatt det, eller ifølge gjeldende lover:

 • Vi kan dele opplysninger med tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne, for eksempel kundestøtte eller analysetjenester, i den utstrekning som kreves for at de skal kunne utføre slike tjenester.
 • Vi kan dele opplysninger med Normans datterselskaper og filialer.
 • Vi kan dele opplysninger med tredjeparter for å forbedre deres egne tjenester, i den grad du har gitt oss tillatelse til å gjøre dette.
 • Vi kan dele opplysninger med tredjeparter dersom det virker rimelig at det kreves for å følge gjeldende lover eller myndighetskrav, og for å oppdage, forhindre og håndheve uautorisert bruk av Norman-produkter.

Vi kan også dele oppsamlede og anonyme opplysninger med tredjeparter til alle slags interne og eksterne formål.

Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjeparter.

Tredjeparter som mottar personopplysninger fra Norman, er nødt til å beskytte personvernet ditt, inkludert behandle personopplysningene i samsvar med gjeldende lover og med et tilstrekkelig nivå av datasikkerhet.

Vi kan overføre personopplysningene dine til andre land, blant annet land utenfor EØS-området, der gjeldende lover ikke nødvendigvis gir samme nivå av databeskyttelse som de gjør i ditt eget land. Norman vil sørge for at mottakere av personopplysninger i slike land opprettholder et tilstrekkelig informasjonssikkerhetsnivå.

Gå til toppen av siden

6. Hvordan sikrer vi personopplysningene dine

Norman har iverksatt tekniske, fysiske og organisasjonsmessige tiltak for å sikre personopplysningene fra utilsiktet tap, uautorisert tilgang, misbruk, endring eller avsløring. Uten at det får innvirkning på slike tiltak, kan ikke Norman garantere at uautoriserte tredjeparter aldri vil kunne overvinne disse tiltakene eller bruke opplysningene dine til upassende formål.

Vi anbefaler deg å være forsiktig med hvilke opplysninger du oppgir når du kontakter oss på e-post eller via andre ikke-sikre kommunikasjonsmetoder, særlig med tanke på sensitive personopplysninger og andre opplysninger som uautoriserte tredjeparter kan bruke til upassende formål.

Gå til toppen av siden

7. Hvordan oppbevarer vi personopplysningene dine

Norman vil bare oppbevare personopplysningene så lenge du bruker Norman-produkter, eller så lenge som nødvendig for forretningsmessige, skattemessige eller juridiske formål.

 

8. Dine rettigheter

Dersom du vil vite hva slags personopplysninger vi oppbevarer og behandler for deg, kan du kontakte kundestøtte på privacy@norman.com eller på telefon (du finner ditt lokale telefonnummer på www.norman.com). Du kan også be oss om å korrigere eller slette uriktige personopplysninger.

Norman forbeholder seg retten til å oppbevare dataene i samsvar med gjeldende lover.

 

9. Endringer

Vi kan oppdatere eller på andre måter endre Personvernpolicyen fra tid til annen etter eget skjønn, for eksempel for å gjenspeile endringer i Norman-produktene eller endringer i lover. Endringene får ikke tilbakevirkende kraft.

Vi vil oppdatere produktopplysningene våre for å inkludere eventuelle endringer i Personvernpolicyen. Endringene vil tre i kraft når de har blitt kommunisert til deg på en hensiktsmessig måte. Dersom du fortsetter å bruke Norman-produktene etter slik publisering eller slikt varsel, betraktes dette som at du godtar den endrede Personvernpolicyen. Dersom du er uenig i endringene, må du slutte å bruke Norman-produkter.

Gå til toppen av siden