Sluttbrukeravtale for Normans programmer og tjenester

 

Denne sluttbrukeravtalen er inndelt i Seksjon A ("Forbrukervilkår"), Seksjon B ("Vilkår for næringsdrivende"), Seksjon C ("Personvernerklæring") og Seksjon D ("Tredjepartslisenser").

Dersom du er forbrukerkjøper, det vil si at du er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, bes du vennligst om å gå til Seksjon A ("Forbrukervilkår").

Næringsdrivende bes om å gå direkte til Seksjon B ("Vilkår for næringsdrivende") nedenfor.

Deretter må du lese Seksjon C ("Personvernerklæring") som regulerer Normans behandling av personlige data.

Seksjon A - Forbrukervilkår
Seksjon B - Vilkår for næringsdrivende
Seksjon C - Personvernerklæring
Seksjon D - Tredjepartslisenser


 

Gå til toppen av denne siden

Seksjon A - Forbrukervilkår

Kundens aksept av avtalevilkårene

Denne avtalen ("Avtalen") regulerer rettighetene og pliktene i forholdet mellom deg som kjøper av Normans Programmer og/eller tjenester ("Kunden") og Norman Safeground AS ("Norman").

Med "Programmer" menes Normans programvare og/eller tjenester for datamaskiner (både elektroniske versjoner og versjoner lagret på fysiske lagringsmedier), samt eventuell medfølgende dokumentasjon.

Ved å installere og/eller bruke Programmet, bekrefter Kunden at Kunden har lest, forstått og akseptert denne Avtalen. Dersom Kunden ikke ønsker å akseptere vilkårene i denne Avtalen, må Kunden gi Norman skriftlig melding om kansellering av kjøpet så snart som mulig etter at Kunden anskaffet sin bruksrett til Programmet. Skriftlig varsel kan gis via e-post, forutsatt at oppsigelsen sendes fra en e-postadresse som Kunden har registrert hos Norman. En oversikt over kontaktadresser finnes på www.norman.com.

Ved kansellering etter denne bestemmelsen vil Kunden få refundert kjøpesummen. Forutsetningen for kansellering begrunnet i at Kunden ikke vil akseptere Avtalens vilkår, er at:

 • Kunden ikke har installert Programmet som ble anskaffet; og at
 • Kunden for egen regning returnerer alt materiell som Kunden har mottatt, i samme antall og samme forfatning som når det ble levert til Kunden.

Merk at du som Kunde kan ha videre rettigheter til kansellering som følge av angrerett etter lov, se Del 1 punkt 1.3 under ("Angrerett ved kjøp av Programmer og tjenester").

Den skriftlige meldingen om kansellering av kjøpet må være Norman i hende senest 14 kalenderdager etter kjøpsdatoen.

Avtalens oppbygging

Bestemmelsene i Del 1 av denne Avtalen ("Generelle Bestemmelser") gjelder for alle Programmer og/eller tjenester som Kunden kjøper fra Norman, uansett om Programmene og/eller tjenestene tilbys mot vederlag eller vederlagsfritt.

Del 2 inneholder spesielle vilkår for programvare ("Særskilte vilkår for programvare"), mens Del 3 inneholder spesielle vilkår for kjøp av tjenester ("Særskilte vilkår for tjenester"). Del 2 og Del 3 supplerer og går ved motstrid foran de Generelle Bestemmelsene i Del 1, med mindre annet følger uttrykkelig av Avtalen.

For tjenester som også inneholder Programmer, vil Del 3 kunne innholde særskilte vilkår for bruk av Programmer som ved motstrid går foran bestemmelsene i Del 2. For øvrig gjelder Del 2 også for den aktuelle programvaren.

Seksjon C inneholder Normans personvernvilkår ("Personvernerklæring"), og regulerer Normans behandling av personopplysninger i den grad dette gjelder for de aktuelle Programmer og/eller tjenester.

Del 1 - Generelle Bestemmelser

1.1 Varighet

Avtaleperioden starter på kjøpsdatoen, og gjelder for den perioden som er avtalt mellom partene.

Dersom Kunden har kjøpt et produkt som skal fornyes automatisk, så fornyes Avtalen automatisk for løpende 12-månedersperioder, inntil den sies opp i henhold til punkt 1.2 ("Oppsigelse") nedenfor.

1.2 Oppsigelse

Hver av partene kan si opp Avtalen med minst én måneds skriftlig varsel forut for utløpet av inneværende avtaleperiode, med mindre annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt mellom Kunden og Norman, eller fremgår uttrykkelig av Normans offisielle markedsføringsmateriell, brukerdokumentasjon eller særskilte avsnitt i denne Avtalen.

Skriftlig varsel kan gis ved via e-post, forutsatt at oppsigelsen sendes fra en e-postadresse som Kunden har registrert hos Norman. En oversikt over kontaktadresser finnes på www.norman.com.

Ved rettidig oppsigelse opphører Avtalen ved utløpet av inneværende avtaleperiode. Kundens oppsigelse må, for å være rettidig, mottas av Norman senest én måned før utløpet av avtaleperioden. Dersom oppsigelsen blir mottatt for sent, vil den først få virkning fra utløpet av den påfølgende avtaleperioden.

Ved oppsigelse og ved betalingsmislighold kan Norman stenge tilgangen til Normans Programmer og tjenester. Kunden vil få et varsel til e-postadressen Kunden har registrert hos Norman før stengingen. Stengingen vil vare frem til korrekt betaling mottas. Kunden bærer selv risikoen dersom stengingen påvirker funksjonaliteten av annen programvare og tjenester.

Bestemmelsene i dette punkt 1.2 gjelder tilsvarende for oppsigelse av én eller flere enkeltlisenser som omfattes av denne Avtalen.

1.3 Angrerett ved kjøp av Programmer og tjenester

Dersom Kunden kjøper Programmer og/eller tjenester som forbruker (dvs. at Kunden er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet), har Kunden rett til å si opp denne Avtalen uten grunn innen 14 kalenderdager etter at Kunden mottar Programmert/tjenesten, forutsatt at:

 • Avtalen er inngått (i) utenfor Normans eller dets forhandlers faste utsalgssted, eller (ii) via fjernkommunikasjon (herunder men ikke begrenset til internett og telefon); og
 • Kunden forøvrig har fulgt alle vilkår for utøvelse av sin angrerett slik det følger av lov om angrerett.

For å kunne utøve angreretten, må Kunden benytte det angrerettskjema som følger med Programmet/tjenesten eller som sendes til Kunden på e-post. Nærmere opplysninger om utøvelse av angreretten fremgår av skjemaet. Ved utøvelse av angreretten må Kunden blant annet returnere eventuelt fysisk materiell Kunden har mottatt fra Norman (herunder programvaremedia, brukerdokumentasjon og emballasje). Materiellet skal returneres til Norman, for egen regning, i samme antall og samme forfatning som når det ble levert til Kunden, sammen med et eksemplar av utfylt angrerettskjema. Bruk av angreretten for Programmet innebærer også at enhver avtale for tjenester som leveres i tilknytning til Programmet bringes til opphør. Refusjon for kjøpesum ytes innen 14 kalenderdager etter at Norman har mottatt alt materiellet fra Kunden.

Ved kjøp av tjenester gir Kunden sitt samtykke til at Norman kan påbegynne levering til Kunden før eventuell angrefrist utløper. Ved utøvelse av eventuell angrerett vil Kunden dermed måtte betale for den delen av tjenesten som er utført samt for medgåtte materialer.

1.4 Personvern

Behandlingen av personopplysninger som Norman mottar i forbindelse med denne Avtalen reguleres av Normans til enhver tid gjeldende Personvernerklæring, som utgjør en del av denne Avtalen. Det vises til Seksjon C ("Personvernerklæring") nedenfor.

1.5 Samtykke til å motta elektronisk kundeinformasjon

Kunden vil kunne motta brukertips, oppdateringsnyheter, samt informasjon om relevante produkter og tjenester fra Norman som er av samme slag som det kundeforholdet bygger på, til den e-postadressen som Kunden har oppgitt til Norman i anledning kundeforholdet.

Kunden kan til enhver tid (også ved inngåelsen av denne avtale) gi beskjed til Norman på e-post om Kunden ikke ønsker å motta slike henvendelser, eventuelt om Kunden ønsker å motta informasjon på en annen måte. Normans e-postadresse finnes på www.norman.com. I mottatte e-poster vil Kunden også ha muligheten til enkelt å reservere seg mot fremtidige e-poster.

1.6 Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt, forfaller Normans krav på betaling 15 kalenderdager etter fakturadato. Enkelte Programmer og tjenester må betales før lisens utstedes og/eller fornyes eller tjenesten aktiveres. Kunden vil kunne belastes et gebyr ved fakturering. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente.

1.7 Kundens mislighold. Sanksjoner

Dersom Kunden vesentlig misligholder hele eller deler av sine forpliktelser overfor Norman, har Norman rett til å heve eksisterende avtaler helt eller delvis med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover 30 kalenderdager etter forfallsdato og ethvert brudd på bestemmelsene om Kundens bruksrett til Programmer i Del 2 punkt 2.2 ("Lisensens omfang") og 2.3 ("Begrensninger i lisensen) i denne Avtalen.

Ved heving eller annet opphør av Avtalen kan Norman kreve at Kunden returnerer alt materiell mottatt av Norman (eksempelvis programvare og brukerdokumentasjon) til Norman eller Normans representanter, samt at alle programvareeksemplarer slettes/avinstalleres.

Norman forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. Norman vil kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra Kundens side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold.

Kundens sanksjoner ved Normans mislighold knyttet til Programmer og/eller tjenester er regulert i henholdsvis Del 2 punkt 2.5 ("Begrensninger av rettigheter") og Del 3 punkt 3.1.6 ("Opphør av vedlikehold") i denne Avtalen. I tillegg kan det gjelde særskilte bestemmelser for enkelte tjenester i Del 3 punkt 3.2 ("Tilleggsvilkår for individuelle tjenester").

1.8 Force majeure

Dersom denne Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør etc, samt ethvert forhold som bedømmes som force majeure etter norsk rett.

1.9 Ansvarsfraskrivelse

Med unntak av de begrensninger som følger av lov, er Normans erstatningsansvar begrenset til direkte, dokumenterbart tap og skade opptil det vederlag (eks MVA) som Norman har mottatt for Programmet og/eller tjenesten som kravet knytter seg til.

Norman, dets leverandører, videreselgere, partnere og andre medkontrahenter fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap og skader, herunder (men ikke begrenset til) inntektstap, driftsstans og ethvert tap av eller skade på data (slik som dokumenter, opplysninger, bilder etc), informasjon og lignende. Ansvarsfraskrivelsen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag (herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye versjoner), og omfatter også uaktsomhet fra Normans side. Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Norman og/eller noen på Normans side har blitt informert om muligheten for slik tap eller skade.

Norman påtar seg ikke ansvaret for programvare eller andre produkter og/eller tjenester som leveres av tredjepart som Kunden får tilgang til via Programmer og/eller tjenester fra Norman.

Med mindre annet følger uttrykkelig av denne Avtalen, gir Norman ingen garantier, tilsikringer eller lignende vedrørende Programmer og/eller tjenester som leveres i henhold til denne Avtalen. Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår Norman blant annet ikke for at Programmer eller tjenester vil oppnå det ønskede resultat, er anvendelig for et bestemt formål eller at bruk av Programmer og/eller tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt.

Ansvarsbegrensningene gjelder ikke i den utstrekning Norman har forårsaket skaden eller tapet forsettlig eller grovt uaktsomt.

1.10 Eier- og immaterielle rettigheter

Norman eller dennes leverandører og tredjeparter har alle eier- og opphavsrettigheter og alle øvrige immaterielle og industrielle rettigheter i og til Programmer, materiale, dokumentasjon, andre produkter, tjenester samt resultater av tjenester som omfattes av denne Avtalen. Med mindre annet er uttrykkelig regulert eller følger av ufravikelige regler, har Kunden ikke rett til å fremstille eksemplarer (kopiere), distribuere/overføre, etterligne, endre, bearbeide og/eller lage avledede arbeider av informasjon og/eller annet materiale som Kunden får tilgang til under denne Avtalen, uansett om dette er elektronisk eller papirbasert. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, Programmer, logoer, varemerker, layout, lyder, bilder og design fra Norman eller tredjepart.

Alle immaterielle og industrielle rettigheter i og til eventuelle forslag fra Kunden om endrede, forbedrede og/eller nye Programmer og tjenester tilfaller Norman vederlagsfritt, med mindre annet skriftlig og uttrykkelig avtales i det enkelte tilfelle.

1.11 Taushetsplikt

Kunden er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger knyttet til (i) Programmer, kildekoder, tjenester og/eller dokumentasjon som Kunden mottar fra Norman eller tredjeparter, (ii) eventuelle testresultater knyttet til betatesting (herunder men ikke begrenset til avdekkede funksjonsfeil, feilmeldinger, forslag til forbedringer, m.v), (iii) utviklingsprosjekter hos Norman som Kunden måtte få kjennskap til, (iv) all kommunikasjon mellom Kunden og Norman, samt (v) andre opplysninger knyttet til Normans virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til Normans virksomhet. Slik taushetsbelagt informasjon skal ikke benyttes til andre formål eller i større utstrekning enn det som er strengt nødvendig for å utnytte Kundens rettigheter etter denne Avtalen eller etter lov.

Taushetsplikten gjelder også etter Avtalens opphør.

1.12 Underleverandører

Norman står fritt til å benytte underleverandører i forbindelse med sin leveranse av Programmer og tjenester. I den grad leveransen omfatter komponenter som er levert av eller lisensiert via tredjeparter, vil Kunden ved installasjon/bruk av leveransen anses å ha akseptert eventuelle særvilkår for slike komponenter, når slike særvilkår er en del av denne Avtalen.

I den grad det er påkrevet av slik tredjepart, er Kunden videre forpliktet til å inngå eventuelle tilleggsavtaler som er nødvendige for at Kunden skal kunne benytte leveransen.

1.13 Overdragelse av Avtalen

Kunden har ikke rett til å overdra eller på noen annen måte overføre Kundens rettigheter og/eller plikter etter denne Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Norman. Norman har rett til å overdra eller på annen måte overføre sine rettigheter og/eller plikter under denne Avtalen helt eller delvis til tredjemann.

1.14 Endringer

Norman forbeholder seg retten til fra tid til annen å endre de til enhver tid gjeldende priser og ikke-aksepterte tilbud, samt foreta mindre endringer i vilkårene for bruk av Programmer, tjenester og/eller innhold, omfang og leveransemåte av Programmer og tjenester som leveres.

Vesentlige endringer i vilkårene for bruk av Programmer og tjenester og/eller innholdet, omfang og leveransemåte av Programmer og tjenester som leveres er kun bindende for Kunden ved Kundens aksept av endringen(e), med mindre endringene helt eller delvis knytter seg til a) endringer i de rettslige rammebetingelsene for de aktuelle eller tilsvarende Programmer eller tjenester, b) endringene helt eller delvis knytter seg til endringer i eller opphør av tredjeparts programvare eller tjenester som Kunden har inngått separat avtale med, eller c) endringene knytter seg til vederlagsfrie Programmer eller tjenester.

Vesentlige endringer i innhold og/eller omfang av de tjenester og Programmer som leveres, kan innebære at Programmer og/eller tjenester opphører. Unnlatelse av å si opp Avtalen i rett tid før automatisk fornyelse, anses som en aksept fra Kunden av vesentlige endringer, forutsatt at disse endringene ble varslet fra Norman i rimelig tid før automatisk fornyelse inntrådte. Med unntak av endringer knyttet til vederlagsfrie Programmer eller tjenester, vil Norman varsle Kunden om endringer som nevnt ovenfor på en måte som Norman velger i det enkelte tilfelle. Varsel anses gitt når det er sendt, publisert på Normans hjemmeside eller på annen måte kommunisert fra Norman.

Norman forbeholder seg videre retten til å foreta oppdateringer og/eller oppgraderinger og tilpasning av Programmer og tjenester levert av Norman. Dette skal alltid ivareta og inneholde den funksjonalitet og kvalitet som med rimelighet kan forventes av Programmer og tjenester Kunden har anskaffet fra Norman.

Merk at det kan gjelde spesielle vilkår i tillegg til det som følger av denne Avtalen.

1.15 Lovvalg og verneting

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett som eksklusivt verneting for eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen.

Del 2 - Særskilte vilkår for Programvare

2.1 Programvarens egenskaper

Produktarkene på www.norman.com beskriver egenskapene til Programmer som Norman tilbyr. Norman gir ingen løfter, tilsikringer eller garantier for Programmenes egenskaper ut over det som eventuelt måtte følge uttrykkelig av produktarkene og den medfølgende dokumentasjonen.

2.2 Lisensens omfang

Med de begrensninger som følger av lov, gis Kunden en ikke-eksklusiv rett til å bruke Programmet:

 1. på enkeltstående PC, forutsatt at Programmet til enhver tid kun er installert på én PC per lisens;
 2. på PC og servere i nettverk, dersom Kunden har kjøpt et antall lisenser til Programmet som tilsvarer det maksimale antall kopier av Programmet som er i bruk til enhver tid (1:1 forhold);
 3. hvis Kunden ønsker å utvide antall brukere av Programmet, trenger Kunden en ny lisens for hver nye bruker;
 4. Kunden kan kopiere Programmet, men utelukkende til og i den grad det er nødvendig for arkiverings- eller sikkerhetskopieringsformål;
 5. Kunden kan overføre denne lisensen til en tredjepart på permanent basis, forutsatt at Programmet fjernes hos opprinnelig Kunde og at Norman informeres om den nye kundens identitet. I tillegg må eventuelt utestående beløp mellom Kunden og Norman være oppgjort. En slik overføring må også omfatte Avtalen og all dokumentasjon tilhørende Programmet. Før slik overføring finner sted, må den nye kunden akseptere vilkårene i Avtalen.

Kunden gis ikke rett til å bruke Programmet på andre måter eller i større utstrekning, enn det som følger uttrykkelig av denne Avtalen.

2.3 Begrensninger i lisensen

Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning, har Kunden ikke anledning til:

 1. å modifisere, integrere, oversette, tilpasse, dekompilere, demontere, foreta omvendt utvikling ("reverse engineering") eller fremstille eksemplarer av Programmet;
 2. å låne eller leie ut Programmet eller kopier av dette;
 3. å kopiere Programmet over på andre maskiner uten at det er tegnet spesifikke lisenser for disse; eller
 4. å overføre eller benytte Programmet eller evalueringsversjoner av Programmet for kommersielle formål.

2.4 Immaterielle rettigheter

Norman eller Norman sine leverandører innehar opphavsrett og alle andre immaterielle og industrielle rettigheter i og til Programmet og senere eller avledede versjoner av dette.

Eventuelle rettigheter som måtte oppstå som følge av Kundens bruk av Programmet i strid med denne Avtalen, skal tilfalle Norman vederlagsfritt. Dette gjelder også retten til å endre og videreutvikle resultatene av slik rettsstridig atferd, samt retten til å viderelisensiere og videreoverdra de aktuelle rettighetene.

2.5 Begrensning av rettigheter

Norman tar kun ansvar for at Programmet:

 1. i det vesentlige er i samsvar med brukerdokumentasjonen og produktarkene; og
 2. vil bli distribuert på et medium hvor materialet og den håndverksmessige utførelsen er fritt for defekter. Dette gjelder ikke hvis Programmet er lastet ned i elektronisk format.

Dersom Kunden velger å benytte muligheten for automatisk oppdatering av virussignaturer i Programmet, tar Norman ikke ansvar for konsekvensene dersom Programmet ikke fungerer feilfritt hos Kunden.

Ved feil på Programmet som Norman er ansvarlig for etter Avtalen, eller ved vesentlige avvik fra brukerdokumentasjonen og produktarkene, ("Feilvare") har Kunden krav på at Norman leverer et korrigert Program til Kunden uten ekstra vederlag. Norman kan i stedet velge å refundere kjøpesummen.

Hvis Feilvare verken korrigeres eller refunderes, har Kunden krav på prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på kjøpstidspunktet. Kunden kan i slike tilfeller også heve denne Avtalen hvis mangelen er vesentlig.

Kunden kan, med de begrensninger som følger av Del 1 punkt 1.9 (“Ansvarsfraskrivelse"), kreve erstattet sitt tap som følge av Feilvare.

Ved Feilvare, plikter Kunden å reklamere innen rimelig tid etter at Kunden burde blitt klar over forholdet som ligger til grunn for misligholdsbeføyelsen. Hvis Kunden ikke reklamerer innen rimelig tid, mister Kunden sitt rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

Misligholdsbeføyelser forutsetter at Kundens lisens er gyldig, og kan ikke gjøres gjeldende senere enn 2 år etter inngåelsen av denne Avtalen.

Kunden kan ikke gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende mot Norman, enn det som følger av dette punkt 2.5.

2.6 Oppdatering

Norman vil løpende oppdatere Programmet i avtaleperioden, begrenset til samme hovedversjon av Programmet. Med "hovedversjon" siktes det til nummeret på Programmet uten desimaler, slik at eksempelvis 7 og 8 er to forskjellige hovedversjoner, mens 7.1 og 7.2 på den annen side er delversjoner av samme hovedversjon og dermed inkludert i prisen.

Del 3 - Særskilte vilkår for tjenester

3.1 Generelle vilkår for tjenester

3.1.1 Beskrivelse av tjenestene

Produktarkene på www.norman.com beskriver kravene til tjenestene som Norman tilbyr. Norman gir ingen løfter, tilsikringer eller garantier for tjenestene ut over det som eventuelt måtte følge uttrykkelig av produktarkene.

3.1.2 Varighet

Vedlikeholdstjenester løper i en periode på ett til tre år fra kjøpsdato, avhengig av Kundens avtale med Norman. Avtalen fornyes deretter for løpende 12-månedersperioder, med mindre den sies opp i henhold til bestemmelsene i Del 1 punkt 1.2 ("Oppsigelse) ovenfor.

3.1.3 Assistanse

Assistanse i Kundens lokaler anses som konsulenttjenester og blir fakturert etter de til enhver tid gjeldene satser for konsulenttjenester.

3.1.4 Telefonsupport

Kunden finner en oversikt over Normans til enhver tid gjeldende vilkår for telefonsupport på www.norman.com.

3.1.5 Fakturering og kundeservice

Fakturering for vedlikeholdstjenester skjer forskuddsvis for avtaleperioden. Ved hver fakturering vil det påløpe et porto- og ekspedisjonsgebyr.

Ønsker du kontakt med kundeservice, kan du ta kontakt med ditt lokale Norman-kontor. Kontaktinformasjon finner du på www.norman.com.

3.1.6 Opphør av vedlikehold

Dersom en feil er av vesentlig betydning for Kunden, har kunden rett til å heve avtalen om vedlikehold når det har gått 30 kalenderdager uten at feilen er rettet. Kunden kan, med de begrensninger som følger av Del 1 punkt 1.9 (“Ansvarsfraskrivelse"), kreve erstattet økonomisk tap som følge av vesentlige mangler ved tjenestene.

3.2 Tilleggsvilkår for individuelle tjenester

3.2.1 Sikkerhetskopiering via Internett

Norman Personal Backup "Personal Backup" (tidligere kalt Norman Online Backup) er en nettbasert sikkerhetskopieringstjeneste for privatpersoner, som omfatter både programvare og tjenester.

Ved kjøp av Norman Personal Backup gjelder disse særvilkårene for Personal Backup ("Personal Backup-vilkårene") i tillegg til de Generelle Bestemmelsene i Del 1 og de generelle vilkår for tjenester i punkt 3.1 ovenfor ("Generelle Tjenestevilkår").

Personal Backup-vilkårene skal ved motstrid gå foran de Generelle Bestemmelsene og de Generelle Tjenestevilkår, men skal for øvrig ikke medføre noen begrensninger eller innskrenkninger i forhold til de Generelle Vilkårene og de Generelle Tjenestevilkår.

3.2.1.1 Varighet

Avtalen om kjøp av Personal Backup gjelder i en periode på ett år fra kjøpsdato, og utløper deretter uten oppsigelse med mindre Kunden velger å inngå en ny avtale om kjøp av Personal Backup.

3.2.1.2 Oppsigelse og sletting

Norman har når som helst i avtaleperioden rett til å terminere Personal Backup helt eller delvis ved forutgående varsel på minst 30 kalenderdager. Varsel om terminering skal anses for sendt og mottatt når det sendes på e-post til en e-postadresse som Kunden har registrert hos Norman. Dersom Kundens tilgang til Personal Backup termineres før utløpet av avtaleperioden, vil Kunden få refundert en forholdsmessig andel av vederlaget.

Kunden kan ikke si opp Avtalen i avtaleperioden.

Ved avtaleperiodens utløp blir all data slettet fra Kundens brukerkonto, og Kunden mister sin tilgang til tjenesten. Kunden samtykker til at Norman kan lagre Kundens data i opptil 90 kalenderdager etter at avtaleforholdet er avsluttet. Kunden plikter å holde seg løpende orientert om innkommende e-poster fra Norman.

Det er utelukkende Kundens ansvar å sørge for å hente ut all data, dokumentasjon, bilder og annet som måtte være lagret i Personal Backup før Kundens tilgang til tjenesten opphører. Dette gjelder uavhengig av opphørsgrunn.

3.2.1.3 Brukerkonto, passord og sikkerhet

Kunden må opprette en egen brukerkonto for å få tilgang til Norman Personal Backup. Det er kun adgang til å opprette én brukerkonto per Kunde.

Personal Backup, inkludert brukernavn og passord, er strengt personlig, og skal bare benyttes til Kundens private bruk. Kunden plikter å oppbevare passord og brukernavn på en sikker måte, slik at ikke tredjeparter får tilgang til Kundens brukerkonto. Tap av passord og/eller brukernavn kan føre til at Kunden mister tilgang til tjenesten.

Ved tap av passord og/eller brukernavn, mistanke om at tredjeparter har fått tilgang til passord og brukernavn eller andre sikkerhetsbrudd, plikter Kunden å varsle Norman umiddelbart.

3.2.1.4 Aldersgrense for kjøp av Personal Backup

Aldersgrensen for kjøp av Personal Backup er 18 år. Dersom Kunden er yngre enn 18 år, vil Kundens konto og data bli slettet umiddelbart.

3.2.1.5 Endringer av personopplysninger

Kunden plikter å sørge for at registrerte opplysninger av vesentlig betydning for utnyttelsen av Personal Backup er riktige og oppdaterte til enhver tid. Dette gjelder for eksempel navn, adresse og e-postadresse. Personopplysninger endres på Min Konto.

Kunden er ansvarlig for utgifter og kostnader som påløper som følge av at Kunden har unnlatt å gi korrekte eller å oppdatere registrerte opplysninger.

3.2.1.6 Innsamling av anonymiserte data

Personal Backup kan samle inn opplysninger i anonymisert form fra Kundens PC. Dette omfatter eksempelvis statistikk og ytelsesdata knyttet til programvaren, samt andre opplysninger som ikke kan knyttes til Kundens person. Norman kan fritt utnytte slike ikke-personlige opplysninger.

Bruken av personopplysninger reguleres av Normans personvernretningslinjer, som er en del av denne Avtalen.

3.2.1.7 Lisens til å benytte Personal Backup

Kunden får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, strengt personlig lisens til å installere og utnytte ett eksemplar av programvaren som inngår i Personal Backup utelukkende for det formål å benytte seg av tjenesten, og kun i den utstrekning som er nødvendig for å realisere dette formålet.

Programvaren kan inneholde tredjemanns kildekode. Utnyttelsen av slike kildekoder reguleres av lisensvilkårene fra de aktuelle tredjepartene, og Norman fraskriver seg ethvert ansvar for Kundens bruk av slike kildekoder.

Norman har rett til å fjerne innhold eller ta ethvert annet skritt som Norman mener er nødvendig knyttet til innhold som etter Normans skjønn er i strid med norsk rett.

3.2.1.8 Regler for Kundens bruk av Personal Backup

Brukerkontoen er strengt personlig, og kan ikke videreselges, lånes ut eller på annen måte deles med andre.

Kunden er alene ansvarlig for all aktivitet som foregår på Kundens brukerkonto, og har herunder ansvaret for at lagring, deling og utveksling av digitalt innhold med andre personer ikke krenker tredjeparters personvern, opphavsrett, andre tredjeparts rettigheter eller lov. Enhver krenkelse av slike rettigheter anses som vesentlig mislighold av Avtalen og er utelukkende Kundens ansvar. All uautorisert bruk av Personal Backup og Normans servere utgjør brudd på denne Avtalen og vil kunne bli rapportert til de relevante myndigheter.

Norman forbeholder seg retten til å sperre Kundens tilgang til Personal Backup, slette all data og/eller terminere Kundens brukerkonto hvis Kunden, etter Normans eget skjønn, bryter noen av de følgende vilkårene:

 1. Kunden skal ikke benytte Personal Backup til å skade, krenke, true, svindle, overvåke eller trakassere andre;
 2. Kunden skal ikke hindre tredjepersoner fra å benytte Personal Backup;
 3. Kunden skal ikke gi seg ut for å være noen andre;
 4. Kunden skal ikke forsøke å oppnå tilgang til tredjepersoners brukerkontoer;
 5. Kunden skal ikke forsøke å oppnå tilgang til andre personers innhold, med mindre tredjeparter uttrykkelig ønsker dette;
 6. Kunden skal ikke direkte eller indirekte benytte Personal Backup til å distribuere markedsføring eller utøve annen upassende atferd;
 7. Kunden skal ikke benytte Personal Backup til å samle inn personopplysninger om tredjeparter, slik som for eksempel e-postadresser.

Tilsvarende forbeholder Norman seg retten til å sperre Kundens tilgang til Personal Backup, slette all data og/eller terminere Kundens brukerkonto hvis Kunden foretar handlinger som etter Normans skjønn er i strid med norsk lov.

3.2.1.9 Feil av vesentlig betydning

Dersom en feil er av vesentlig betydning for Kunden, har Kunden rett til å heve Avtalen når det har gått 30 kalenderdager uten at feilen er rettet. Kunden kan, med de begrensninger som følger av Del 1 punkt 1.9 ("Ansvarsfraskrivelse") ovenfor, kreve erstattet økonomisk tap som følge av vesentlige mangler ved tjenestene.


 

Gå til toppen av denne siden

Seksjon B - Vilkår for næringsdrivende

Kundens aksept av avtalevilkårene

Denne avtalen ("Avtalen") regulerer rettighetene og pliktene i forholdet mellom bedriften som kjøper av Normans Programmer og/eller tjenester ("Kunden") og Norman Safeground AS ("Norman").

Med "Programmer" menes Normans programvare og/eller tjenester for datamaskiner (både elektroniske versjoner og versjoner lagret på fysiske lagringsmedier), samt eventuell medfølgende dokumentasjon.

Ved å installere og/eller bruke Programmet, bekrefter Kunden at Kunden har lest, forstått og akseptert denne Avtalen. Dersom Kunden ikke ønsker å akseptere vilkårene i denne Avtalen, må Kunden gi Norman skriftlig melding om kansellering av kjøpet så snart som mulig etter at Kunden anskaffet sin bruksrett til Programmet. Skriftlig varsel kan gis via e-post, forutsatt at oppsigelsen sendes fra en e-postadresse som Kunden har registrert hos Norman. En oversikt over kontaktadresser finnes på www.norman.com.

Ved kansellering etter denne bestemmelsen vil Kunden få refundert kjøpesummen. Forutsetningen for kansellering begrunnet i at Kunden ikke vil akseptere Avtalens vilkår, er at:

 • Kunden ikke har installert Programmet som ble anskaffet; og at
 • Kunden for egen regning returnerer alt materiell som Kunden har mottatt, i samme antall og samme forfatning som når det ble levert til Kunden.

Den skriftlige meldingen om kansellering av kjøpet må være Norman i hende senest 7 kalenderdager etter kjøpsdatoen.

Avtalens oppbygging

Bestemmelsene i Del 1 av denne Avtalen ("Generelle Bestemmelser") gjelder for alle Programmer og/eller tjenester som Kunden kjøper fra Norman, uansett om Programmene og/eller tjenestene tilbys mot vederlag eller vederlagsfritt.

Del 2 inneholder spesielle vilkår for programvare ("Særskilte vilkår for programvare"), mens Del 3 inneholder spesielle vilkår for kjøp av tjenester ("Særskilte vilkår for tjenester"). Del 2 og Del 3 supplerer og går ved motstrid foran de Generelle Bestemmelsene i Del 1, med mindre annet følger uttrykkelig av Avtalen.

For tjenester som også inneholder Programmer, vil Del 3 kunne innholde særskilte vilkår for bruk av Programmer som ved motstrid går foran bestemmelsene i Del 2. For øvrig gjelder Del 2 også for den aktuelle programvaren.

Seksjon C inneholder Normans personvernvilkår ("Personvernerklæring"), og regulerer Normans behandling av personopplysninger i den grad dette gjelder for de aktuelle Programmer og/eller tjenester. Kunden plikter å sørge for at ansatte, konsulenter og andre berørte personer har samtykket til Normans behandling av deres personopplysninger under denne Avtalen.

Del 1 - Generelle Bestemmelser

1.1 Varighet

Avtaleperioden starter på kjøpsdatoen, og gjelder for den perioden som er avtalt mellom partene.

Ved utløpet av avtaleperioden fornyes Avtalen automatisk for løpende 12-månedersperioder, inntil den sies opp i henhold til punkt 1.2 ("Oppsigelse") nedenfor.

1.2 Oppsigelse

Hver av partene kan si opp Avtalen med minst én måneds skriftlig varsel forut for utløpet av inneværende avtaleperiode, med mindre annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt mellom Kunden og Norman, eller fremgår uttrykkelig av Normans offisielle markedsføringsmateriell, brukerdokumentasjon eller særskilte avsnitt i denne Avtalen.

Skriftlig varsel kan gis ved via e-post, forutsatt at oppsigelsen sendes fra en e-postadresse som Kunden har registrert hos Norman. En oversikt over kontaktadresser finnes på www.norman.com.

Ved rettidig oppsigelse opphører Avtalen ved utløpet av inneværende avtaleperiode. Kundens oppsigelse må, for å være rettidig, mottas av Norman senest én måned før utløpet av avtaleperioden. Dersom oppsigelsen blir mottatt for sent, vil den først få virkning fra utløpet av den påfølgende avtaleperioden.

Ved oppsigelse og ved betalingsmislighold kan Norman stenge tilgangen til Normans Programmer og tjenester. Kunden vil få et varsel til e-postadressen Kunden har registrert hos Norman før stengingen. Stengingen vil vare frem til korrekt betaling mottas. Kunden bærer selv risikoen dersom stengingen påvirker funksjonaliteten av annen programvare og tjenester.

Bestemmelsene i dette punkt 1.2 gjelder tilsvarende for oppsigelse av én eller flere enkeltlisenser som omfattes av denne Avtalen.

1.3 Personvern

Behandlingen av personopplysninger som Norman mottar i forbindelse med denne Avtalen reguleres av Normans til enhver tid gjeldende Personvernerklæring, som utgjør en del av denne Avtalen. Det vises til Seksjon C ("Personvernerklæring") nedenfor.

1.4 Samtykke til å motta elektronisk kundeinformasjon

Kunden samtykker til å motta kundeinformasjon som brukertips, oppdateringsnyheter, samt informasjon om relevante produkter og tjenester fra Norman eller dets samarbeidspartnere som Norman vurderer å være av interesse for Kunden. Ved å oppgi sin e-post adresse ved registrering som Norman-kunde, samtykker Kunden i at slik informasjon sendes til den e-post adresse som Kunden oppgir og/eller på annen elektronisk måte.

Kunden kan til enhver tid (også ved inngåelsen av denne avtale) gi beskjed til Norman på e-post om Kunden ikke ønsker å motta slike henvendelser, eventuelt om Kunden ønsker å motta informasjon på en annen måte. Normans e-postadresse finnes på www.norman.com. I mottatte e-poster vil Kunden også ha muligheten til enkelt å reservere seg mot fremtidige e-poster.

1.5 Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt, forfaller Normans krav på betaling 15 kalenderdager etter fakturadato. Enkelte Programmer og tjenester må betales før lisens utstedes og/eller fornyes eller tjenesten aktiveres. Kunden vil kunne belastes et gebyr ved fakturering. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente.

1.6 Kundens mislighold. Sanksjoner

Dersom Kunden vesentlig misligholder hele eller deler av sine forpliktelser overfor Norman, har Norman rett til å heve eksisterende avtaler helt eller delvis med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover 30 kalenderdager etter forfallsdato og ethvert brudd på bestemmelsene om Kundens bruksrett til Programmer i Del 2 punkt 2.2 ("Lisensens omfang") og 2.3 ("Begrensninger i lisensen") i denne Avtalen.

Ved heving eller annet opphør av Avtalen kan Norman kreve at Kunden returnerer alt materiell mottatt av Norman (eksempelvis programvare og brukerdokumentasjon) til Norman eller Normans representanter, samt at alle programvareeksemplarer slettes/avinstalleres.

Norman forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. Norman vil kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra Kundens side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold.

Kundens sanksjoner ved Normans mislighold knyttet til Programmer og/eller tjenester er regulert i henholdsvis Del 2 punkt 2.5 ("Begrensninger av rettigheter") og Del 3 punkt 3.1.6 ("Opphør av vedlikehold") i denne Avtalen. I tillegg kan det gjelde særskilte bestemmelser for enkelte tjenester i Del 3 punkt 3.2 ("Tilleggsvilkår for individuelle tjenester").

1.7 Force majeure

Dersom denne Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør etc, samt ethvert forhold som bedømmes som force majeure etter norsk rett.

1.8 Ansvarsfraskrivelse

Med unntak av de begrensninger som følger av lov, er Normans erstatningsansvar begrenset til direkte, dokumenterbart tap og skade opptil det vederlag (eks MVA) som Norman har mottatt for Programmet og/eller tjenesten som kravet knytter seg til.

Norman, dets leverandører, videreselgere, partnere og andre medkontrahenter fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap og skader, herunder (men ikke begrenset til) inntektstap, driftsstans og ethvert tap av eller skade på data (slik som dokumenter, opplysninger, bilder etc), informasjon og lignende. Ansvarsfraskrivelsen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag (herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye versjoner), og omfatter også uaktsomhet fra Normans side. Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Norman og/eller noen på Normans side har blitt informert om muligheten for slik tap eller skade.

Norman påtar seg ikke ansvaret for programvare eller andre produkter og/eller tjenester som leveres av tredjepart som Kunden får tilgang til via Programmer og/eller tjenester fra Norman.

Med mindre annet følger uttrykkelig av denne Avtalen, gir Norman ingen garantier, tilsikringer eller lignende vedrørende Programmer og/eller tjenester som leveres i henhold til denne Avtalen. Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår Norman blant annet ikke for at Programmer eller tjenester vil oppnå det ønskede resultat, er anvendelig for et bestemt formål eller at bruk av Programmer og/eller tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt.

I den utstrekning gjeldende lovgivning tillater, skal Kunden holde Norman, dets ansatte, styremedlemmer, agenter, lisenstakere, leverandører og andre medkontrahenter fullt ut skadesløse fra og mot enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til Kundens bruk av Programmer eller tjenester fra Norman i strid med denne Avtalen eller for øvrig i strid med Normans immaterielle rettigheter eller Kundens taushetsplikt.

Ansvarsbegrensningene gjelder ikke i den utstrekning Norman har forårsaket skaden eller tapet forsettlig eller grovt uaktsomt.

1.9 Eier- og immaterielle rettigheter

Norman eller dennes leverandører og tredjeparter har alle eier- og opphavsrettigheter og alle øvrige immaterielle og industrielle rettigheter i og til Programmer, materiale, dokumentasjon, andre produkter, tjenester samt resultater av tjenester som omfattes av denne Avtalen. Med mindre annet er uttrykkelig regulert eller følger av ufravikelige regler, har Kunden ikke rett til å fremstille eksemplarer (kopiere), distribuere/overføre, etterligne, endre, bearbeide og/eller lage avledede arbeider av informasjon og/eller annet materiale som Kunden får tilgang til under denne Avtalen, uansett om dette er elektronisk eller papirbasert. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, Programmer, logoer, varemerker, layout, lyder, bilder og design fra Norman eller tredjepart.

Alle immaterielle og industrielle rettigheter i og til eventuelle forslag fra Kunden om endrede, forbedrede og/eller nye Programmer og tjenester tilfaller Norman vederlagsfritt, med mindre annet skriftlig og uttrykkelig avtales i det enkelte tilfelle.

1.10 Taushetsplikt

Kunden er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger knyttet til (i) Programmer, kildekoder, tjenester og/eller dokumentasjon som Kunden mottar fra Norman eller tredjeparter, (ii) eventuelle testresultater knyttet til betatesting (herunder men ikke begrenset til avdekkede funksjonsfeil, feilmeldinger, forslag til forbedringer, m.v), (iii) utviklingsprosjekter hos Norman som Kunden måtte få kjennskap til, (iv) all kommunikasjon mellom Kunden og Norman, samt (v) andre opplysninger knyttet til Normans virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til Normans virksomhet. Slik taushetsbelagt informasjon skal ikke benyttes til andre formål eller i større utstrekning enn det som er strengt nødvendig for å utnytte Kundens rettigheter etter denne Avtalen eller etter lov.

Kunden skal pålegge egne ansatte en tilsvarende taushetsplikt som nevnt i foregående avsnitt. Dersom Kunden er i tvil om et forhold er omfattet av taushetsplikt, skal Kunden på forhånd forelegge dette for Norman til avgjørelse.

Taushetsplikten gjelder også etter Avtalens opphør.

1.11 Underleverandører

Norman står fritt til å benytte underleverandører i forbindelse med sin leveranse av Programmer og tjenester. I den grad leveransen omfatter komponenter som er levert av eller lisensiert via tredjeparter, vil Kunden ved installasjon/bruk av leveransen anses å ha akseptert eventuelle særvilkår for slike komponenter, når slike særvilkår er en del av denne Avtalen.

I den grad det er påkrevet av slik tredjepart, er Kunden videre forpliktet til å inngå eventuelle tilleggsavtaler som er nødvendige for at Kunden skal kunne benytte leveransen.

1.12 Overdragelse av Avtalen

Kunden har ikke rett til å overdra eller på noen annen måte overføre Kundens rettigheter og/eller plikter etter denne Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Norman. Norman har rett til å overdra eller på annen måte overføre sine rettigheter og/eller plikter under denne Avtalen helt eller delvis til tredjemann.

1.13 Endringer

Norman forbeholder seg retten til fra tid til annen å endre de til enhver tid gjeldende priser og ikke-aksepterte tilbud, samt foreta mindre endringer i vilkårene for bruk av Programmer, tjenester og/eller innhold, omfang og leveransemåte av Programmer og tjenester som leveres.

Vesentlige endringer i vilkårene for bruk av Programmer og tjenester og/eller innhold, omfang og leveransemåte av Programmer og tjenester som leveres er kun bindende for Kunden ved Kundens aksept av endringen(e), med mindre endringene helt eller delvis knytter seg til a) endringer i de rettslige rammebetingelsene for de aktuelle eller tilsvarende Programmer eller tjenester, b) endringene helt eller delvis knytter seg til endringer i eller opphør av tredjeparts programvare eller tjenester som Kunden har inngått separat avtale med, eller c) endringene knytter seg til vederlagsfrie Programmer eller tjenester.

Vesentlige endringer i innhold og/eller omfang av de tjenester og Programmer som leveres, kan innebære at Programmer og/eller tjenester opphører. Unnlatelse av å si opp Avtalen i rett tid før automatisk fornyelse, anses som en aksept fra Kunden av vesentlige endringer, forutsatt at disse endringene ble varslet fra Norman i rimelig tid før automatisk fornyelse inntrådte. Med unntak av endringer knyttet til vederlagsfrie Programmer eller tjenester, vil Norman varsle Kunden om endringer som nevnt ovenfor på en måte som Norman velger i det enkelte tilfelle. Varsel anses gitt når det er sendt, publisert på Normans hjemmeside eller på annen måte kommunisert fra Norman.

Norman forbeholder seg videre retten til å foreta oppdateringer og/eller oppgraderinger og tilpasning av Programmer og tjenester levert av Norman. Dette skal alltid ivareta og inneholde den funksjonalitet og kvalitet som med rimelighet kan forventes av Programmer og tjenester Kunden har anskaffet fra Norman.

Merk at det kan gjelde spesielle vilkår i tillegg til det som følger av denne Avtalen.

1.14 Lovvalg og verneting

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett som eksklusivt verneting for eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen.

Del 2 - Særskilte vilkår for Programvare

2.1 Programvarens egenskaper

Produktarkene på www.norman.com beskriver egenskapene til Programmer som Norman tilbyr. Norman gir ingen løfter, tilsikringer eller garantier for Programmenes egenskaper ut over det som eventuelt måtte følge uttrykkelig av produktarkene og den medfølgende dokumentasjonen.

2.2 Lisensens omfang

Med de begrensninger som følger av lov, gis Kunden en ikke-eksklusiv rett til å bruke Programmet innenfor Kundens Konsern (som definert i punkt 2.7 "Tjenester til tredjeparter"):

 1. på enkeltstående PC, forutsatt at Programmet til enhver tid kun er installert på én PC per lisens;
 2. på PC og servere i nettverk, dersom Kunden har kjøpt et antall lisenser til Programmet som tilsvarer det maksimale antall kopier av Programmet som er i bruk til enhver tid (1:1 forhold);
 3. hvis Kunden ønsker å utvide antall brukere av Programmet, trenger Kunden en ny lisens for hver nye bruker;
 4. Kunden kan kopiere Programmet, men utelukkende til og i den grad det er nødvendig for arkiverings- eller sikkerhetskopieringsformål;
 5. Kunden kan overføre denne lisensen til en tredjepart på permanent basis, forutsatt at Programmet fjernes hos opprinnelig Kunde og at Norman informeres om den nye kundens identitet. I tillegg må eventuelt utestående beløp mellom Kunden og Norman være oppgjort. En slik overføring må også omfatte Avtalen og all dokumentasjon tilhørende Programmet. Før slik overføring finner sted, må den nye kunden akseptere vilkårene i Avtalen.

Kunden gis ikke rett til å bruke Programmet på andre måter eller i større utstrekning, enn det som følger uttrykkelig av denne Avtalen.

2.3 Begrensninger i lisensen

Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning, har Kunden ikke anledning til:

 1. å modifisere, integrere, oversette, tilpasse, dekompilere, demontere, foreta omvendt utvikling ("reverse engineering") eller fremstille eksemplarer av Programmet;
 2. å låne eller leie ut Programmet eller kopier av dette;
 3. å kopiere Programmet over på andre maskiner uten at det er tegnet spesifikke lisenser for disse;
 4. å overføre eller benytte Programmet eller evalueringsversjoner av Programmet for kommersielle formål; eller
 5. å utnytte Programmet til kommersielle formål, med mindre Kunden har inngått en særskilt avtale med Norman om dette i tråd med punkt 2.7 ("Tjenester til tredjeparter") nedenfor.

2.4 Immaterielle rettigheter

Norman eller Norman sine leverandører og tredjeparter innehar opphavsrett og alle andre immaterielle og industrielle rettigheter i og til Programmet og senere eller avledede versjoner av dette.

Eventuelle rettigheter som måtte oppstå som følge av Kundens bruk av Programmet i strid med denne Avtalen, skal tilfalle Norman vederlagsfritt. Dette gjelder også retten til å endre og videreutvikle resultatene av slik rettsstridig atferd, samt retten til å viderelisensiere og videreoverdra de aktuelle rettighetene.

2.5 Begrensning av rettigheter

Norman tar kun ansvar for at Programmet:

 1. i det vesentlige er i samsvar med brukerdokumentasjonen og produktarkene; og
 2. vil bli distribuert på et medium hvor materialet og den håndverksmessige utførelsen er fritt for defekter. Dette gjelder ikke hvis Programmet er lastet ned i elektronisk format.

Dersom Kunden velger å benytte muligheten for automatisk oppdatering av virussignaturer i Programmet, tar Norman ikke ansvar for konsekvensene dersom Programmet ikke fungerer feilfritt hos Kunden.

Ved feil på Programmet som Norman er ansvarlig for etter Avtalen, eller ved vesentlige avvik fra brukerdokumentasjonen og produktarkene, vil Norman refundere det beløp som ble betalt for Programmet eller returnere korrigert Program uten ekstra kostnader. Dette forutsetter at den defekte varen er returnert til Norman innen 90 (nitti) dager etter kjøpsdato. Kunden kan, med de begrensninger som følger av Del 1 punkt 1.8 ("Ansvarsfraskrivelse"), kreve erstattet sitt tap som følge av slike forhold.

Ved uriktig eller uautorisert bruk, refunderes ikke prisen for Programmet og det vil ikke bli returnert korrigert vare. Kunden kan ikke gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende mot Norman, enn det som følger ovenfor.

Dersom eierkonstellasjoner eller konsernendringer hos Kunden påvirker lisensforholdet, må Norman informeres om dette. Avtalen kan da bli revidert.

2.6 Oppdatering

Norman vil løpende oppdatere Programmet i avtaleperioden, begrenset til samme hovedversjon av Programmet. Med "hovedversjon" siktes det til nummeret på Programmet uten desimaler, slik at eksempelvis 7 og 8 er to forskjellige hovedversjoner, mens 7.1 og 7.2 på den annen side er delversjoner av samme hovedversjon og dermed inkludert i prisen.

2.7 Tjenester til tredjeparter

Dersom Kunden ønsker å levere tjenester som helt eller delvis baseres på Kundens bruk av Programmet, for eksempel (men ikke begrenset) til analyse av infiserte filer som mottas fra tredjeparter, må Kunden inngå en særskilt lisensavtale med Norman om slik bruk. Kunden kan heller ikke gi tredjeparter tilgang til Programmet, uten å inngå en særskilt lisensavtale med Norman om slikt bruk.

Med tredjeparter menes her privatpersoner samt ethvert selskap utenfor Kundens Konsern. Uttrykket "Kundens Konsern" er begrenset til Kunden og ethvert selskap som er eiet av eller eier eller er under felles eierskap med Kunden, der "eiet", "eier" og "eierskap" betyr direkte eller indirekte eierskap av mer enn 50 prosent av selskapet.

Kunden har alene ansvaret for tjenesteleveranser som bygger på Kundens bruk av Programmet.

Del 3 - Særskilte vilkår for tjenester

3.1 Generelle vilkår for tjenester

3.1.1 Beskrivelse av tjenestene

Produktarkene på www.norman.com beskriver kravene til tjenestene som Norman tilbyr. Norman gir ingen løfter, tilsikringer eller garantier for tjenestene ut over det som eventuelt måtte følge uttrykkelig av produktarkene.

3.1.2 Varighet

Vedlikeholdstjenester løper i en periode på ett til tre år fra kjøpsdato, avhengig av Kundens avtale med Norman. Avtalen fornyes deretter for løpende 12-månedersperioder, med mindre den sies opp i henhold til bestemmelsene i Del 1 punkt 1.2 ("Oppsigelse") ovenfor.

3.1.3 Assistanse

Assistanse i Kundens lokaler anses som konsulenttjenester og blir fakturert etter de til enhver tid gjeldene satser for konsulenttjenester.

3.1.4 Telefonsupport

Kunden finner en oversikt over Normans til enhver tid gjeldende vilkår for telefonsupport på www.norman.com.

3.1.5 Fakturering og kundeservice

Fakturering for vedlikeholdstjenester skjer forskuddsvis for avtaleperioden. Ved hver fakturering vil det påløpe et porto- og ekspedisjonsgebyr.

Ønsker du kontakt med kundeservice, kan du ta kontakt med ditt lokale Norman-kontor. Kontaktinformasjon finner du på www.norman.com.

3.1.6 Opphør av vedlikehold

Dersom en feil er av vesentlig betydning for Kundens benyttelse av Programmet og utbedring ikke oppnås ved support eller annen oppdatering, har Kunden rett til, innen en periode på 180 dager etter mottagelse av Programmet, å heve avtalen om vedlikehold.


 

Gå til toppen av denne siden

Seksjon C - Personvernerklæring

(gjelder både for forbrukere og bedrifter)

Sist revidert: september 2012

Norman er opptatt av personvern og av å levere produkter som er nyttige for alle som bruker datamaskin til daglig. Norman behandler bare personopplysninger i tråd med lovgivningen om personopplysninger.

Norman leverer Programmer og tjenester (heretter omtalt med samlebetegnelsen "Produkter") for bærbare og stasjonære PCer, servere og nettverk i virksomheter. Produktene beskytter mot skadelig programvare, for eksempel trojanere, spionprogramvare, virus, ormer og annen potensielt uønsket programvare. Med Normans Produkter kan Kunden også stanse andre typer uønsket innhold, for eksempel søppelpost, uønsket webinnhold og annet potensielt skadelig innhold fra Internett-baserte systemer eller tjenester.

Norman bruker bare personopplysninger slik det beskrives i denne personvernerklæringen, for å oppfylle Normans forpliktelser og for å forbedre Normans Produkter.

Denne personvernerklæringen forklarer bruken av personopplysninger i tilknytning til Normans produktportefølje og tjenester, herunder (men ikke begrenset til) alle produkter og tjenester som Kunden har tilgang til online. Denne personvernerklæringen dekker ikke Normans nettsteder. Personvernerklæringen for Normans nettsteder finnes på: http://norman.com/about_norman/privacy_policy/.

1.1 Produkter som omfattes

Denne personvernerklæringen beskriver bruken av personopplysninger i tilknytning til Normans egne Produkter. Norman og Normans datterselskaper kan også tilby programmer eller tjenester fra andre leverandører. I så fall er disse programmene eller tjenestene underlagt personvernerklæringene og/eller bestemmelsene til de aktuelle leverandørene.

1.2 Innsamling og bruk av personlige data

Hvis Norman trenger Kundens personopplysninger (f.eks. kontaktinformasjon som navn, adresse og e-postadresse) for å kontakte Kunden, vil Norman be Kunden spesielt om det, og ikke samle inn informasjonen automatisk.

Personopplysninger som Kunden oppgir på forespørsel fra oss, vil bare bli brukt av Norman, Normans datterselskaper og Normans tilknyttede selskaper.

Kundens personopplysninger kan bli brukt til å levere Produktene som Kunden ber om, eller til å forbedre Normans Produkter. Flere opplysninger om Normans bruk av informasjon finnes under punkt 1.6 og 1.7 nedenfor. Ved å oppgi informasjonen samtykker Kunden i denne bruken av Kundens personlige data.

Bortsett fra slik det beskrives i denne erklæringen, vil ikke Kundens personopplysninger bli overført til tredjeparter uten Kundens samtykke. Av og til leier Norman inn andre selskaper til å yte begrensede tjenester på Normans vegne, for eksempel til å svare på kundespørsmål om Produkter eller tjenester, eller til å foreta statistiske analyser av Normans tjenester. Overfor disse selskapene oppgir Norman bare personopplysninger som de trenger for å yte tjenesten, og de har ikke lov til å bruke denne informasjonen til andre formål.

Norman kan formidle personopplysninger om Kunden hvis Norman er lovpålagt å gjøre det, eller hvis Norman i god tro mener det er nødvendig for å: (a) overholde bestemmelsene i loven eller etterkomme vedtak om rettsprosess mot Norman, (b) beskytte og forsvare rettighetene til Norman, Normans datterselskaper, tilknyttede selskaper, forhandlere og agenter (herunder håndheve Normans avtaler), eller (c) handle i alvorlige situasjoner for å beskytte den personlige sikkerheten til Normans ansatte, brukere av Produkter eller allmennheten.

Personopplysninger som samles inn av Norman, kan lagres og behandles i Norge eller andre land der Norman eller Normans tilknyttede selskaper, datterselskaper, forhandlere eller agenter har kontorer. Ved å bruke Normans Produkter samtykker Kunden i slik overføring av informasjon utenfor Kundens land.

1.3 Informasjonskapsler (Cookies)

Norman kan benytte informasjonskapsler (cookies) til å lagre visse opplysninger fra Kundens nettleser. En informasjonskapsel er en liten fil som plasseres på Kundens datamaskin. Norman kan benytte sesjons-ID-kapsler til å bekrefte at brukere er pålogget. Sesjons-ID-kapsler opphører når nettleseren lukkes.

Videre kan det skje at Norman benytter vedvarende informasjonskapsler for å lagre informasjon om Kundens bruk av Normans nettsider. Vedvarende informasjonskapsler lagres på Kundens datamaskin i lengre tidsperioder, men behandler ikke informasjon som kan bli benyttet til å identifisere Kunden.

1.4 Sikkerhetskopiering av data (back-up)

1.4.1 Generelt

Når Kunden bruker sikkerhetskopieringstjenester hos Norman, sender Kunden også filsysteminformasjon til Norman, slik som navn på kataloger og filer. Norman vil kunne lagre IP-adressen som Kunden sender informasjonen fra.

1.4.2 Regler for sikkerhetskopiering av data

Følgende regler gjelder for Normans behandling av informasjon i forbindelse med sikkerhetskopiering:

 1. Norman verken markedsfører eller selger personopplysninger om registrerte brukere til tredjeparter.
 2. Norman vil ikke se på innholdet i filene som Kunden lagrer ved hjelp av Normans sikkerhetskopieringstjenester.
 3. Norman kan gå inn på Kundens filsysteminformasjon for å yte teknisk support (men Norman ser ikke på innholdet).
 4. Norman vil kunne dele aggregert (dvs ikke-identifiserbar) informasjon om brukerne, slik som gjennomsnittlig antall filer per bruker.
 5. Informasjonen som Norman samler inn kan bli brukt til å forbedre tjenestene, i inspeksjoner og til forsknings- og utviklingsarbeid for å opprettholde, beskytte og forbedre Normans produkter og tjenester.

1.5 Sikring av informasjon

Norman tar ansvar for å ivareta sikkerheten til Kundens informasjon. Norman bruker ulike typer teknologi og prosesser for å gjøre dette og for å overholde kravene til informasjonssikkerhet og interne kontrollrutiner som stilles i gjeldende personvernlovgivning.

Når en kommuniserer ved hjelp av e-post og meldinger må Kunden ta i betraktning at disse kommunikasjonsmåtene ikke anerkjennes som sikre. Kunden bør derfor være varsom med å sende informasjon via e-post og meldinger, og spesielt når det gjelder sensitive personopplysninger og annen informasjon som kan misbrukes av tredjeparter.

1.6 Innsamlet, behandlet eller overført informasjon

Norman samler inn informasjon for å identifisere og redusere trusler i en tidlig fase. Ved å bidra blir Kunden en del av Norman Protection Community, og Kunden vil dra nytte av informasjon fra andre medlemmer i gruppen. I forbindelse med Norman Protection Community behandler Norman personopplysninger på et overordnet nivå. Ingen informasjon overføres fra ett medlem til et annet.

Normans programvare kan samle inn informasjon om datamaskinen og programvaren til Kunden. Dette kan omfatte informasjon om datamiljø, for eksempel sted/land som er angitt i operativsystemet, versjon og oppdateringsnivå for operativsystemet, språk, maskinvarekonfigurasjon samt status og statistikk fra installert Norman-programvare og annen relatert informasjon.

Hvis det oppstår problemer når Normans Produkter kjøres på Kundens datamaskinen, kan enkelte typer informasjon bli behandlet, for eksempel statusinformasjon om datamaskinen og prosessene som kjøres, informasjon om ytelse, filnavnet som ble behandlet da feilen oppstod, kryptografisk nummer, leverandør, størrelse, datostempler og annen relatert informasjon. I tillegg forbeholder Norman seg retten til å behandle fullstendige URL-adresser for å vise filens opprinnelse. Slike adresser kan noen ganger inneholde personlige data, for eksempel søkeord eller informasjon som er angitt i skjemaer.

Norman forbeholder seg også retten til å samle inn IP-adressen (Internet Protocol) og/eller MAC-adressen (Media Access Control) til datamaskinen(e) der Norman er installert, samt annen generell, statistisk informasjon som brukes til lisensadministrasjon, produktanalyse og forbedring av produktfunksjonalitet. Denne informasjonen vil imidlertid ikke knyttes til personlig identifiserbar informasjon.

Ved å bruke Normans Produkter samtykker Kunden i den bruk av Kundens personopplysninger som beskrives her.

1.7 Bruk av personopplysninger

Innsamlede personopplysninger og rapporter brukes til å forbedre Normans produkter. Rapportene kan også brukes til statistikk eller annen testing eller til analyse, trendforskning og generering av virussignaturer. Tilgang til rapportene er begrenset til Normans ansatte, leverandører og forhandlere som har behov for dem i sin virksomhet.

Ved å bruke Normans Produkter samtykker Kunden i den bruk av Kundens personopplysninger som beskrives her.

1.8 Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen vil fra tid til annen kunne revideres og endres av Norman.

En link til en oppdatert versjon av personvernerklæringen vil være tilgjengelig for Kunden på produktsidene på hjemmesiden til Norman. Kundens fortsatte bruk av Normans tjenester og/eller produkter vil utgjøre en aksept av den oppdaterte personvernerklæringen.

1.9 Mer informasjon

Hvis Kunden har spørsmål om Normans behandling av personopplysninger eller om denne personvernerklæringen, kan Kunden kontakte oss på e-post privacy@norman.com eller telefon (se www.norman.com for telefonnummer til din lokale Norman-kontakt).


 

Gå til toppen av denne siden

Seksjon D - Tredjepartslisenser

Normans programvare kan inneholde materiale som er underlagt separat lisens fra tredjepart. Informasjon om tredjepartslisenser vises nedenfor.


Raphaël 2.1.0 - JavaScript Vector Library

Copyright © 2008 Dmitry Baranovskiy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.


jQuery JavaScript Library v1.7.2

Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors

http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.


Jansson

Copyright (c) 2009-2012 Petri Lehtinen

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.