Slutanvändaravtal för Normans program och tjänster

 

Slutanvändaravtalet har delats in i avsnitt A ("Villkor för konsumenter"), avsnitt B ("Villkor för företag"), avsnitt C ("Integritetspolicy") och avsnitt D ("Tredjepartslicenser").

Om du är en privatkonsument, dvs. en fysisk person som inte huvudsakligen agerar för ett företags räkning, kan du gå direkt till avsnitt A ("Villkor för konsumenter").

Företag kan gå direkt till avsnitt B ("Villkor för företag").

Du måste sedan läsa avsnitt C ("Integritetspolicy") som reglerar Normans behandling av dina personuppgifter.

Avsnitt A - Villkor för konsumenter
Avsnitt B - Villkor för företag
Avsnitt C - Integritetspolicy
Avsnitt D - Tredjepartslicenser


 

Går till början av denna sida

Avsnitt A - Villkor för konsumenter

Kundens godkännande av avtalet

Detta avtal ("avtalet") reglerar rättigheterna och skyldigheterna i förhållandet mellan dig som köpare av Normans program och/eller tjänster ("kunden") och Norman Safeground AS ("Norman").

Med "program" avses Normans programvara och/eller tjänster för datorer (både i elektronisk form och lagrat på ett fysiskt lagringsmedium) samt eventuell tillhörande dokumentation.

Genom att installera och/eller använda programmet bekräftar kunden att han/hon har läst, förstått och godkänt detta avtal. Om kunden inte godkänner villkoren i avtalet måste kunden skriftligen häva köpet så fort som möjligt efter att ha fått rätt att använda programmet. Det skriftliga meddelandet om hävning kan skickas in via e-post under förutsättning att detta sker från en e-postadress som kunden har registrerat hos Norman. Våra kontaktadresser finns på www.norman.com.

Vid hävning enligt denna bestämmelse kommer kunden att återbetalas köpesumman. Förutsättningen för hävning på grund av att kunden inte godkänner avtalsvillkoren är följande:

 • Att kunden inte har installerat det köpta programmet.
 • Att kunden på egen bekostnad återlämnar allt mottaget material i samma skick som när det levererades till kunden.

Observera att du som kund kan ha mer omfattande rätt att häva köpet – se kapitel 1, paragraf 1.3 nedan ("Ångerrätt").

Det skriftliga meddelandet om hävning måste ha inkommit till Norman senast 14 kalenderdagar efter inköpsdatumet.

Avtalets struktur

Bestämmelserna i kapitel 1 i avtalet ("Allmänna bestämmelser") gäller för alla program och/eller tjänster som kunden köper från Norman, oavsett om programmen och/eller tjänsterna erbjuds mot betalning eller är avgiftsfria.

Kapitel 2 innehåller särskilda villkor för programvara ("Särskilda villkor för programvara"), medan kapitel 3 innehåller särskilda villkor för köp av tjänster ("Särskilda villkor för tjänster"). Kapitel 2 och kapitel 3 kompletterar och har i händelse av konflikt företräde framför de allmänna bestämmelserna i kapitel 1, om inte annat uttryckligen anges i avtalet.

För tjänster som även innehåller program kan kapitel 3 innehålla särskilda villkor för användning av programmen som i händelse av konflikt har företräde framför bestämmelserna i kapitel 2. Annars gäller kapitel 2 också för programvaran i fråga.

Avsnitt C innehåller Normans integritetspolicy ("Integritetspolicy") som reglerar Normans behandling av personuppgifter i den utsträckning detta berör de relevanta programmen och/eller tjänsterna.

Kapitel 1 - Allmänna bestämmelser

1.1 Giltighetstid

Avtalet börjar gälla från inköpsdatumet och är giltigt under den tidsperiod som avtalas mellan parterna.

Om kunden har köpt en produkt som ska förnyas automatiskt förnyas avtalet automatiskt i rullande 12-månadsperioder tills det sägs upp i enlighet med paragraf 1.2 ("Uppsägning") nedan.

1.2 Uppsägning

Endera parten kan säga upp avtalet med minst en månads skriftligt varsel före utgången av innevarande avtalsperiod, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt mellan kunden och Norman eller uttryckligen anges i Normans officiella marknadsföringsmaterial, användardokumentation eller i detta avtal.

Det skriftliga varslet kan skickas in via e-post under förutsättning att detta sker från en e-postadress som kunden har registrerat hos Norman. Våra kontaktadresser finns på www.norman.com.

När avtalet sägs upp i tid upphör det att gälla vid utgången av innevarande avtalsperiod. För att uppsägningen ska ha skett i tid måste den ha inkommit till Norman senast en månad före utgången av avtalsperioden. Om uppsägningen inkommer efter tidsfristens utgång träder den inte i kraft förrän i slutet av följande avtalsperiod.

Vid uppsägning och utebliven betalning kan Norman blockera tillgången till Normans program och tjänster. Innan tillgången blockeras informeras kunden med ett e-postmeddelande som skickas till den adress som kunden har registrerat hos Norman. Tillgången blockeras tills rätt betalning mottagits. Kunden får själv bära risken att den blockerade tillgången påverkar funktionaliteten i andra program och tjänster.

Bestämmelserna i denna paragraf (1.2) gäller även för uppsägning av en eller flera enskilda licenser som omfattas av detta avtal.

1.3 Ångerrätt

Om kunden köper program och/eller tjänster i egenskap av konsument (dvs. att kunden är en fysisk person som inte huvudsakligen agerar för ett företags räkning) har kunden oavsett orsak rätt att säga upp detta avtal inom 14 kalenderdagar från mottagande av programmet/tjänsten under förutsättning att:

 • avtalet ingicks (i) utanför Normans eller Normans återförsäljares fasta försäljningsställen, eller (ii) via fjärrkommunikation (inklusive, men inte begränsat till, Internet och telefon), och att
 • kunden i övrigt uppfyllt alla villkor för ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen.

För att utnyttja ångerrätten måste kunden använda sig av ångerblanketten som medföljer programmet/tjänsten eller skickas till kunden via e-post. Mer detaljerad information om hur ångerrätten utnyttjas finns på blanketten. När ångerrätten utnyttjas måste kunden bland annat lämna tillbaka allt fysiskt material som erhållits från Norman (inklusive programvarumedier, användardokumentation och förpackningar). Materialet måste returneras till Norman på kundens egen bekostnad i samma skick som när det levererades till kunden och tillsammans med ett exemplar av den ifyllda ångerblanketten. När ångerrätten utnyttjas i samband med program måste också eventuella avtal om tjänster som tillhandahålls i samband med programmet avslutas. Återbetalning av köpesumman görs inom 14 kalenderdagar från det att Norman har mottagit allt material från kunden.

Vid köp av tjänster samtycker kunden till att Norman inleder leveransen till kunden innan ångerfristen har gått ut. Om ångerrätten utnyttjas måste kunden betala för den del av tjänsten som redan utförts samt för det material som använts.

1.4 Personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter som Norman får tillgång till i samband med detta avtal regleras av Normans integritetspolicy, som utgör en del av detta avtal. Se avsnitt C ("Integritetspolicy") nedan.

1.5 Samtycke till att ta emot elektronisk kundinformation

Kunden kommer att få användartips, senaste nytt och information om relevanta produkter och tjänster från Norman av samma typ som dem som kundrelationen grundar sig på. Denna information skickas till den e-postadress som kunden har lämnat till Norman i samband med kundrelationen.

Kunden kan när som helst (inklusive när avtalet ingås) underrätta Norman via e-post att man inte vill få sådana meddelanden och (i förekommande fall) att man vill få information på ett annat sätt. Normans e-postadress finns på www.norman.com. I mottagna e-postmeddelanden ges kunden även möjlighet att på ett enkelt sätt avsäga sig framtida e-postmeddelanden.

1.6 Betalningsvillkor

Fakturor från Norman förfaller till betalning 15 kalenderdagar efter fakturadatum om inte annat avtalats. Vissa program och tjänster måste betalas innan licensen utfärdas och/eller förnyas eller tjänsten aktiveras. Kunden kan debiteras en avgift vid fakturering. Vid försenad betalning tas lagstadgad dröjsmålsränta ut.

1.7 Avtalsbrott från kundens sida. Påföljder

Om kunden väsentligen bryter mot alla eller vissa av sina åtaganden gentemot Norman har Norman rätt att säga upp befintliga avtal helt eller delvis och med omedelbar verkan. Som väsentliga avtalsbrott räknas bland annat utebliven betalning i mer än 30 kalenderdagar efter förfallodatum samt brott mot bestämmelserna om kundens rätt att använda programmen i kapitel 2, paragraf 2.2. ("Licensens omfattning") och paragraf 2.3 ("Licensbegränsningar") i detta avtal.

Vid uppsägning eller annan upphävning av avtalet kan Norman kräva att kunden returnerar allt material som mottagits från Norman (t.ex. programvara och användardokumentation) till Norman eller Normans representanter och att alla programkopior tas bort/avinstalleras.

Norman förbehåller sig rätten att beivra eventuella brott med de civilrättsliga och/eller straffrättsliga medel som står till buds. Norman kommer att yrka på ersättning för de kostnader och förluster företaget ådrar sig till följd av kundens avtalsbrott, inklusive, men inte begränsat till, skäliga kostnader för juridiskt bistånd i fall rättsliga åtgärder vidtas för att beivra eller få kompensation för brottet.

Kundens möjligheter till åtgärder vid avtalsbrott från Norman sida som gäller program och/eller tjänster regleras i kapitel 2, paragraf 2.5 ("Begränsade rättigheter") och kapitel 3, paragraf 3.1.6 ("Uppsägning av underhåll") i detta avtal. Dessutom kan särskilda bestämmelser gälla för vissa tjänster i kapitel 3, paragraf 3.2 ("Ytterligare villkor för enskilda tjänster").

1.8 Force majeure

Om utförandet enligt detta avtal förhindras helt eller delvis, eller görs mycket svårare på grund av omständigheter som ligger utanför parternas kontroll, bortfaller parternas skyldigheter att prestera i den mån omständigheterna är relevanta och så länge omständigheterna föreligger. Sådana omständigheter inkluderar, men är inte begränsade till, strejk, lockout, ledningsfel hos teleoperatören med mera samt eventuella omständigheter som betraktas som force majeure enligt norsk lagstiftning.

1.9 Ansvarsbegränsning

Med förbehåll för eventuella begränsningar enligt tvingande lag är Normans ansvar för skador begränsat till direkta dokumenterade förluster och skador upp till det belopp (exklusive moms) som Norman erhållit för programmet och/eller tjänsten som anspråket gäller.

Norman, Normans leverantörer, återförsäljare, partners och andra avtalsparter frånsäger sig allt ansvar för indirekt skada, inklusive (men inte begränsat till) förlust av inkomst, störningar i affärsverksamheten samt förlust av eller skador på data (t.ex. dokument, data, bilder osv.), information och liknande. Ansvarsbegränsningen ska gälla oavsett av vilken orsak eller på vilken grund kravet framställs (inklusive eventuella följder av systemfel eller nya versioner) och inbegriper även vårdslöshet från Normans sida. Ansvarsbegränsning gäller även om Norman och/eller någon som Norman ansvarar för har informerats om möjligheten av sådan förlust eller skada.

Norman tar inte ansvar för programvara eller andra produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part och som kunden får tillgång till via program och/eller tjänster från Norman.

Om inte annat uttryckligen anges i detta avtal ger Norman inga garantier eller andra utfästelser om program och/eller tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal. Utan att minska omfattningen av det ovan sagda ger Norman inga garantier om att program och/eller tjänster uppnår något specifikt resultat, att de lämpar sig för något särskilt syfte eller att användningen av programmen och/eller tjänsterna kan ske utan störningar eller problem.

Ansvarsbegränsningen gäller inte om Norman har orsakat skadan eller förlusten genom uppsåtlig vårdslöshet.

1.10 Äganderätt och immateriella rättigheter

Alla upphovsrätter och andra immateriella och industriella rättigheter avseende program, material, dokumentation, andra produkter, tjänster och resultaten av tjänster som omfattas av detta avtal tillhör Norman eller Normans leverantörer och tredje parter. Om inte annat uttryckligen avtalats eller följer av tvingande regler har kunden inte rätt att kopiera, distribuera/överföra, imitera, ändra, anpassa och/eller skapa härledda verk från information och/eller annat material som kunden erhåller tillgång till enligt detta avtal, oavsett om det är i elektronisk form eller pappersbaserat. Detta inkluderar, men begränsas inte till, program, logotyper, varumärken, layouter, ljud, bilder och design från Norman eller tredje parter.

Alla immateriella och industriella rättigheter förknippade med potentiella förslag från kunden om förändrade, förbättrades och/eller nya program och tjänster överlåts härmed kostnadsfritt till Norman, om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen i varje enskilt fall.

1.11 Sekretesskyldighet

Kunden är skyldig att iaktta sekretess och förhindra att andra parter får tillgång till eller kunskap om information om (i) program, källkoder, tjänster och/eller dokumentation som kunden får från Norman eller tredje part, (ii) testresultat i samband med beta-testning (inklusive, men inte begränsat till, systemfel, felmeddelanden föreslagna förbättringar osv.), (iii) utvecklingsprojekt på Norman som kunden kan få kunskap om, (iv) all kommunikation mellan kunden och Norman, och (v) annan information relaterad till Normans verksamhet som det efter en omsorgsfull och lojal bedömning måste anses vara viktigt att hålla konfidentiell av hänsyn till Normans verksamhet. Sådan konfidentiell information får inte användas för andra ändamål eller i större utsträckning än vad som är absolut nödvändigt för att utnyttja kundens rättigheter enligt detta avtal eller enligt lag.

Sekretesskyldigheten kvarstår även efter att detta avtal har upphört att gälla.

1.12 Underleverantörer

Norman har rätt att använda underleverantörer i samband med leverans av program och tjänster. Om leveransen innehåller komponenter som levereras av eller licensieras via tredje parter anses det att kunden genom att installera/använda leveransen godkänner eventuella särskilda villkor för dessa komponenter, när sådana särskilda villkor ingår i detta avtal.

I den utsträckning som krävs av sådana tredje parter är kunden också skyldig att ingå eventuella ytterligare avtal som är nödvändiga för att kunden ska kunna använda leveransen.

1.13 Överlåtelse av avtal

Kunden har inte rätt att utan skriftligt medgivande från Norman överlåta eller på annat sätt överföra kundens rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal. Norman får fritt överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal, helt eller delvis.

1.14 Ändringar

Norman förbehåller sig rätten att när som helst ändra gällande priser och ej accepterade erbjudanden samt att göra smärre ändringar i villkoren för användning av program, tjänster och/eller innehåll i, omfattning av och leveransmetod för levererade program och tjänster.

Väsentliga ändringar i villkoren för användning av program och tjänster och/eller innehållet i, omfattningen av och leveransmetoden för levererade program och tjänster är bindande för kunden först efter kundens godkännande, om inte ändringarna helt eller delvis relateras till (a) ändringar i lagstiftningen för relevanta eller motsvarande program eller tjänster, (b) ändringar som helt eller delvis relateras till ändringar i eller upphörande av tredje parts programvara eller tjänster för vilka kunden har ingått separata avtal, eller (c) ändringar som avser kostnadsfria program eller tjänster.

Väsentliga ändringar i innehåll och/eller omfattning av de tjänster och program som levereras kan medföra att programmen och/eller tjänsterna upphör. Underlåtenhet att säga upp avtalet i rätt tid innan det automatiskt förnyas innebär att kunden godkänner de väsentliga ändringarna, förutsatt att Norman meddelat dessa ändringar inom en rimlig tid innan den automatiska förnyelsen trädde i kraft. Med undantag för ändringar som rör kostnadsfria program eller tjänster kommer Norman att underrätta kunden om ändringar enligt ovan på ett sätt som Norman väljer i varje enskilt fall. Underrättelser anses ha lämnats när de skickats, publicerats på Normans webbplats eller meddelats av Norman på något annat sätt.

Norman förbehåller sig rätten att göra uppdateringar och/eller uppgraderingar och anpassningar av program och tjänster som tillhandahålls av Norman. Detta ska alltid garantera och innehålla den funktionalitet och kvalitet som rimligen kan förväntas av program och tjänster som kunden har anskaffat från Norman.

Observera att särskilda villkor kan gälla utöver vad som anges i detta avtal.

1.15 Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta avtal regleras av norsk lagstiftning. Parterna är överens om att eventuella tvister som kan uppstå i samband med avtalet ska avgöras av Oslo tingsrätt.

Kapitel 2 - Särskilda villkor för programvara

2.1 Programvarans egenskaper

Produktbladen på www.norman.com beskriver egenskaperna hos de program som Norman erbjuder. Norman ger inga löften, garantier eller utfästelser avseende programmens egenskaper utöver vad som uttryckligen anges i produktbladen och den medföljande dokumentationen.

2.2 Licensens omfattning

Om inte annat föreskrivs i tvingande lag beviljas kunden en icke-exklusiv rätt att använda programmet:

 1. På en fristående dator, förutsatt att programmet endast installeras på en dator per licens.
 2. På datorer och servrar i ett nätverk om kunden har köpt ett antal programlicenser som är lika med det maximala antalet kopior av programmet som är i bruk vid ett givet tillfälle (1:1-förhållande).
 3. Om kunden vill öka antalet användare av programmet måste kunden skaffa en ny licens för varje ny användare.
 4. Kunden får kopiera programmet endast i arkiverings- och säkerhetskopieringssyfte och endast i den utsträckning som krävs.
 5. Kunden kan överlåta denna licens till en tredje part på permanent basis förutsatt att programmet tas bort hos den ursprungliga kunden och att Norman informeras om vem den nya kunden är. Dessutom måste eventuella utestående belopp mellan kunden och Norman ha reglerats. En sådan överlåtelse måste också omfatta avtalet och all dokumentation som hör till programmet. Innan en sådan överlåtelse sker måste den nya kunden godkänna villkoren i avtalet.

Kunden beviljas inte rätt att använda programmet på något annat sätt eller i större utsträckning än vad som uttryckligen anges i detta avtal.

2.3 Licensbegränsningar

Om inte annat följer av tvingande lagstiftning har kunden inte rätt att:

 1. ändra, integrera, översätta, anpassa, dekompilera, disassemblera eller göra kopior av programmet
 2. låna ut eller hyra ut programmet eller kopior av det
 3. kopiera programmet till andra maskiner utan att särskilda licenser har köpts för dessa, eller
 4. överföra eller använda programmet eller testversioner av programmet för kommersiella ändamål.

2.4 Immateriella rättigheter

Norman eller Normans återförsäljare och tredje parter innehar upphovsrätten och alla andra immateriella och industriella rättigheter förknippade med programmet och med framtida eller relaterade versioner av programmet.

Alla rättigheter som kan uppstå till följd av kundens användning av programmet i strid med detta avtal ska kostnadsfritt tillfalla Norman. Detta gäller även rätten att ändra och vidareutveckla resultatet av sådant rättsstridigt beteende och rätten att vidarelicensiera och överlåta rättigheterna i fråga.

2.5 Begränsade rättigheter

Norman ansvarar bara för att programmet:

 1. i huvudsak fungerar i enlighet med användardokumentation och produktblad, och
 2. distribueras på ett medium som är fritt från defekter när det gäller material och utförande. Detta gäller inte om programmet laddas ned i elektronisk form.

Om kunden väljer att utnyttja automatiska uppdateringar av virussignaturer i programmet ansvarar Norman inte för följderna om programmet inte fungerar utan fel för kunden.

I händelse av fel i programmet som Norman enligt avtalet är ansvarigt för eller vid större avvikelser från användardokumentation och produktblad ("defekt produkt") kan kunden kräva att Norman utan extra kostnad levererar ett korrigerat program. Norman kan i stället välja att återbetala inköpspriset.

Om den defekta produkten inte åtgärdas och pengarna inte återbetalas kan kunden kräva ett avdrag så att förhållandet mellan det reducerade och det överenskomna priset är lika med förhållandet mellan värdet av produkten i defekt respektive avtalsenligt tillstånd vid tidpunkten för köpet. I dessa fall kan kunden även säga upp avtalet om defekten är väsentlig.

Kunden kan, med förbehåll för de begränsningar som anges i kapitel 1, paragraf 1.9 ("Ansvarsbegränsning"), kräva ersättning för förluster orsakade av den defekta produkten.

I händelse av en defekt produkt är kunden skyldig att informera om detta inom rimlig tid efter det att kunden borde ha blivit medveten om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Om reklamationen inte sker inom rimlig tid förlorar kunden sin rätt att kräva gottgörelse.

Gottgörelse för avtalsbrott förutsätter att kundens licens är giltig och kan inte krävas mer än två år efter avtalets ingående.

Kunden kan inte ställa några andra krav på Norman för avtalsbrott än dem som uttryckligen anges i detta avsnitt (2.5).

2.6 Uppdatering

Norman kommer kontinuerligt att uppdatera aktuell huvudversion av programmet under avtalsperioden. Med "huvudversion" avses versioner med hela nummer, så att exempelvis 7 och 8 är två olika huvudversioner medan 7.1 och 7.2 är delversioner av samma huvudversion och därmed ingår i priset.

Kapitel 3 - Särskilda villkor för tjänster

3.1 Allmänna villkor för tjänster

3.1.1 Beskrivning av tjänsterna

Produktbladen på www.norman.com beskriver förutsättningarna för de tjänster som Norman erbjuder. Norman ger inga löften, garantier eller utfästelser avseende tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i produktbladen.

3.1.2 Giltighetstid

Beroende på kundens avtal med Norman löper underhållstjänsterna under ett till tre år från inköpsdatum. Avtalet förnyas sedan i rullande 12-månadersperioder tills det sägs upp i enlighet med bestämmelserna i kapitel 1, paragraf 1.2 ("Uppsägning") ovan.

3.1.3 Assistans

Assistans i kundens lokaler betraktas som konsulttjänster och kommer att faktureras i enlighet med vid tillfället gällande priser för konsulttjänster.

3.1.4 Telefonsupport

På www.norman.com finns en översikt över Normans gällande villkor för telefonsupport.

3.1.5 Fakturering och kundservice

Underhållstjänster under avtalsperioden faktureras i förskott. Varje faktura inbegriper portokostnader och expeditionsavgift.

Om du vill kontakta kundtjänsten kan du kontakta ditt lokala Norman-kontor. Kontaktinformation finns på www.norman.com.

3.1.6 Uppsägning av underhåll

Om ett fel är av väsentlig betydelse för kunden har kunden rätt att säga upp underhållsavtalet när 30 kalenderdagar har gått utan att felet har åtgärdats. Kunden kan, med förbehåll för de begränsningar som anges i kapitel 1, paragraf 1.9 ("Ansvarsbegränsning"), kräva ersättning för ekonomiska förluster orsakade av väsentliga fel i tjänsterna.

3.2 Ytterligare villkor för enskilda tjänster

3.2.1 Onlinesäkerhetskopiering

Norman Personal Backup "Personal Backup" (kallades tidigare Norman Online Backup) är en Internetbaserad säkerhetskopieringstjänst för privatpersoner som omfattar både programvara och tjänster.

När du köper Norman Personal Backup gäller dessa särskilda villkor för Personal Backup ("Villkor för Personal Backup") utöver de allmänna bestämmelserna i kapitel 1 och de allmänna villkoren för tjänster i paragraf 3.1 ovan ("Allmänna villkor för tjänster").

Vid en eventuell konflikt ska villkoren för Personal Backup ha företräde framför de allmänna bestämmelserna och allmänna villkoren för tjänster, men inte i övrigt medföra några begränsningar eller restriktioner i förhållande till de allmänna bestämmelserna och de allmänna villkoren för tjänster.

3.2.1.1 Giltighetstid

Avtalet om köp av Personal Backup gäller för en period av ett år från inköpsdatum och löper därefter ut utan något meddelande, om inte kunden väljer att ingå ett nytt avtal om köp av Personal Backup.

3.2.1.2 Uppsägning och borttagning

Norman har rätt att när som helst under avtalsperioden säga upp Personal Backup, antingen delvis eller i sin helhet, med en förvarning på minst 30 kalenderdagar. Underrättelse om uppsägning ska anses ha skickats och tagits emot när ett e-postmeddelande har skickats till en e-postadress som kunden har registrerat hos Norman. Om kundens tillgång till Personal Backup avslutas före utgången av avtalsperioden kommer kunden att återbetalas en proportionerlig andel av betalningen.

Kunden kan inte säga upp avtalet under avtalstiden.

När avtalet löper ut tas alla data bort från kundens användarkonto och kunden förlorar tillgången till tjänsten. Kunden samtycker till att Norman lagrar kunduppgifterna i upp till 90 kalenderdagar efter att avtalet har slutat gälla. Kunden är skyldig att uppmärksamma inkommande e-post från Norman.

Det är helt på kundens ansvar att se till att alla data, dokument, bilder och andra filer som kan vara lagrade i Personal Backup tas bort innan tillgången till tjänsten upphör. Detta gäller oavsett skälen för uppsägning.

3.2.1.3 Användarkonto, lösenord och säkerhet

Kunden måste upprätta ett eget användarkonto för att få tillgång till Norman Personal Backup. Det är bara tillåtet att skapa ett användarkonto per kund.

Tjänsten Personal Backup, inklusive användarnamn och lösenord, är strikt personlig och får endast användas för kundens privata bruk. Kunden är skyldig att förvara lösenord och användarnamn på ett säkert sätt så att tredje part inte får tillgång till användarkontot. Förlust av lösenord och/eller användarnamn kan medföra att kunden förlorar tillgången till tjänsten.

Vid förlust av lösenord och/eller användarnamn, misstanke om att utomstående har fått tillgång till lösenordet eller användarnamnet, eller andra brott mot säkerheten, är kunden skyldig att meddela Norman omedelbart.

3.2.1.4 Åldersgräns för köp av Personal Backup

Åldersgränsen för köp av Personal Backup är 18 år. Om kunden är yngre än 18 år tas kontot och alla data omedelbart bort.

3.2.1.5 Uppdatering av personuppgifter

Kunden är skyldig att se till att registrerade uppgifter som är av betydelse för användningen av Personal Backup hela tiden är korrekta och uppdaterade. Detta gäller till exempel namn, adress och e-postadress. Personuppgifterna kan ändras i Mitt konto.

Kunden ansvarar för kostnader som beror på att kunden inte lämnat korrekta uppgifter eller underlåtit att uppdatera de registrerade uppgifterna.

3.2.1.6 Insamling av avidentifierade uppgifter

Personal Backup kan samla in uppgifter i avidentifierad form från kundens dator. Detta kan gälla till exempel statistik och prestandadata som rör programvara och andra data som inte kan kopplas till kunden. Norman kan fritt använda sig av sådana icke-personliga uppgifter.

Användningen av personuppgifter regleras av Normans integritetspolicy, som utgör en del av detta avtal.

3.2.1.7 Rätt att använda Personal Backup

Kunden erhåller en icke-exklusiv, icke-överförbar, strikt personlig rätt att installera och använda ett exemplar av programvaran i Personal Backup i det exklusiva syftet att använda tjänsten och endast i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna göra detta.

Programvaran kan innehålla källkod från tredje part. Användningen av sådan källkod regleras av licensvillkoren från de berörda tredje parterna och Norman frånsäger sig allt ansvar för kundens användning av sådan källkod.

När det gäller innehåll som enligt Norman strider mot norsk lag har Norman rätt att ta bort innehållet eller vidta andra åtgärder som Norman anser nödvändiga.

3.2.1.8 Regler för kundens användning av Personal Backup

Användarkontot är strikt personligt och kan inte säljas vidare, lånas ut eller på annat sätt delas med andra.

Kunden är ensam ansvarig för all aktivitet som sker på kundens användarkonto, inklusive för att se till att lagring, delning och utbyte av digitalt innehåll med andra personer inte kränker tredje parts integritet, upphovsrätter, andra tredjepartsrättigheter eller lagar. Varje överträdelse av sådana rättigheter anses vara ett väsentligt avtalsbrott som faller helt på kundens ansvar. All otillåten användning av Personal Backup och Normans tjänster utgör ett brott mot detta avtal och kan rapporteras till berörda myndigheter.

Norman förbehåller sig rätten att blockera kundens tillgång till Personal Backup, radera alla data och/eller avsluta kundens användarkonto om kunden enligt Norman bryter mot något av följande villkor:

 1. Kunden får inte använda Personal Backup till att skada, såra, hota, lura, övervaka eller trakassera andra
 2. Kunden får inte hindra tredje part från att använda Personal Backup
 3. Kunden får inte låtsas vara någon annan
 4. Kunden får inte försöka få tillgång till användarkonton från tredje part
 5. Kunden får inte försöka att få tillgång till andra personers innehåll om inte dessa har gett sitt uttryckliga samtycke
 6. Kunden får inte direkt eller indirekt använda Personal Backup för att distribuera reklam eller på annat sätt bete sig olämpligt
 7. Kunden får inte använda Personal Backup för att samla in personuppgifter om tredje parter, t.ex. e-postadresser.

Norman förbehåller sig därför rätten att blockera kundens tillgång till Personal Backup, radera alla data och/eller avsluta kundens användarkonto om kunden vidtar åtgärder som enligt Norman strider mot norsk lag.

3.2.1.9 Väsentliga fel

Om ett fel är av väsentlig betydelse för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet när 30 kalenderdagar har gått utan att felet har åtgärdats. Kunden kan, med förbehåll för de begränsningar som anges i kapitel 1, paragraf 1.9 ("Ansvarsbegränsning"), kräva ersättning för ekonomiska förluster orsakade av väsentliga fel i tjänsterna.


 

Går till början av denna sida

Avsnitt B - Villkor för företag

Kundens godkännande av avtalet

Detta avtal ("avtalet") reglerar rättigheterna och skyldigheterna i förhållandet mellan företaget som köper Normans program och/eller tjänster ("kunden") och Norman Safeground AS ("Norman").

Med "program" avses Normans programvara och/eller tjänster för datorer (både i elektronisk form och lagrat på ett fysiskt lagringsmedium) samt eventuell tillhörande dokumentation.

Genom att installera och/eller använda programmet bekräftar kunden att han/hon har läst, förstått och godkänt detta avtal. Om kunden inte godkänner villkoren i avtalet måste kunden skriftligen häva köpet så fort som möjligt efter att ha fått rätt att använda programmet. Det skriftliga meddelandet om hävning kan skickas in via e-post under förutsättning att detta sker från en e-postadress som kunden har registrerat hos Norman. Våra kontaktadresser finns på www.norman.com.

Vid hävning enligt denna bestämmelse kommer kunden att återbetalas köpesumman. Förutsättningen för hävning på grund av att kunden inte godkänner avtalsvillkoren är följande:

 • Att kunden inte har installerat det köpta programmet.
 • Att kunden på egen bekostnad återlämnar allt mottaget material i samma skick som när det levererades till kunden.

Det skriftliga meddelandet om hävning måste ha inkommit till Norman senast 7 kalenderdagar efter inköpsdatumet.

Avtalets struktur

Bestämmelserna i kapitel 1 i avtalet ("Allmänna bestämmelser") gäller för alla program och/eller tjänster som kunden köper från Norman, oavsett om programmen och/eller tjänsterna erbjuds mot betalning eller är avgiftsfria.

Kapitel 2 innehåller särskilda villkor för programvara ("Särskilda villkor för programvara"), medan kapitel 3 innehåller särskilda villkor för köp av tjänster ("Särskilda villkor för tjänster"). Kapitel 2 och kapitel 3 kompletterar och har i händelse av konflikt företräde framför de allmänna bestämmelserna i kapitel 1, om inte annat uttryckligen anges i avtalet.

För tjänster som även innehåller program kan kapitel 3 innehålla särskilda villkor för användning av programmen som i händelse av konflikt har företräde framför bestämmelserna i kapitel 2. Annars gäller kapitel 2 också för programvaran i fråga.

Avsnitt C innehåller Normans integritetspolicy ("Integritetspolicy") som reglerar Normans behandling av personuppgifter i den utsträckning detta berör de relevanta programmen och/eller tjänsterna. Kunden är skyldig att se till att anställda, konsulter och andra relevanta personer har samtyckt till Normans behandling av deras personuppgifter i enlighet med detta avtal.

Kapitel 1 - Allmänna bestämmelser

1.1 Giltighetstid

Avtalet börjar gälla från inköpsdatumet och är giltigt under den tidsperiod som avtalas mellan parterna.

Vid slutet av avtalsperioden förnyas avtalet automatiskt i rullande 12-månadsperioder tills det sägs upp i enlighet med paragraf 1.2 ("Uppsägning") nedan.

1.2 Uppsägning

Endera parten kan säga upp avtalet med minst en månads skriftligt varsel före utgången av innevarande avtalsperiod, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt mellan kunden och Norman eller uttryckligen anges i Normans officiella marknadsföringsmaterial, användardokumentation eller i detta avtal.

Det skriftliga varslet kan skickas in via e-post under förutsättning att detta sker från en e-postadress som kunden har registrerat hos Norman. Våra kontaktadresser finns på www.norman.com.

När avtalet sägs upp i tid upphör det att gälla vid utgången av innevarande avtalsperiod. För att uppsägningen ska ha skett i tid måste den ha inkommit till Norman senast en månad före utgången av avtalsperioden. Om uppsägningen inkommer efter tidsfristens utgång träder den inte i kraft förrän i slutet av följande avtalsperiod.

Vid uppsägning och utebliven betalning kan Norman blockera tillgången till Normans program och tjänster. Innan tillgången blockeras informeras kunden med ett e-postmeddelande som skickas till den adress som kunden har registrerat hos Norman. Tillgången blockeras tills rätt betalning mottagits. Kunden får själv bära risken att den blockerade tillgången påverkar funktionaliteten i andra program och tjänster.

Bestämmelserna i denna paragraf (1.2) gäller även för uppsägning av en eller flera enskilda licenser som omfattas av detta avtal.

1.3 Personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter som Norman får tillgång till i samband med detta avtal regleras av Normans integritetspolicy, som utgör en del av detta avtal. Se avsnitt C ("Integritetspolicy") nedan.

1.4 Samtycke till att ta emot elektronisk kundinformation

Kunden samtycker till att ta emot kundinformation som användartips, senaste nytt och information om relevanta produkter och tjänster från Norman eller Normans partner som Norman anser vara av intresse för kunden. Genom att tillhandahålla en e-postadress vid registreringen som kund till Norman ger kunden sitt samtycke till att sådan information skickas till den e-postadress som kunden har uppgett och/eller på annat elektronisk sätt.

Kunden kan när som helst (inklusive när avtalet ingås) underrätta Norman via e-post att man inte vill få sådana meddelanden och (i förekommande fall) att man vill få information på ett annat sätt. Normans e-postadress finns på www.norman.com. I mottagna e-postmeddelanden ges kunden även möjlighet att på ett enkelt sätt avsäga sig framtida e-postmeddelanden.

1.5 Betalningsvillkor

Fakturor från Norman förfaller till betalning 15 kalenderdagar efter fakturadatum om inte annat avtalats. Vissa program och tjänster måste betalas innan licensen utfärdas och/eller förnyas eller tjänsten aktiveras. Kunden debiteras en avgift vid fakturering. Vid försenad betalning tas lagstadgad dröjsmålsränta ut.

1.6 Avtalsbrott från kundens sida. Påföljder

Om kunden väsentligen bryter mot alla eller vissa av sina åtaganden gentemot Norman har Norman rätt att säga upp befintliga avtal helt eller delvis och med omedelbar verkan. Som väsentliga avtalsbrott räknas bland annat utebliven betalning i mer än 30 kalenderdagar efter förfallodatum samt brott mot bestämmelserna om kundens rätt att använda programmen i kapitel 2, paragraf 2.2. ("Licensens omfattning") och paragraf 2.3 ("Licensbegränsningar") i detta avtal.

Vid uppsägning eller annan upphävning av avtalet kan Norman kräva att kunden returnerar allt material som mottagits från Norman (t.ex. programvara och användardokumentation) till Norman eller Normans representanter och att alla programkopior tas bort/avinstalleras.

Norman förbehåller sig rätten att beivra eventuella brott med de civilrättsliga och/eller straffrättsliga medel som står till buds. Norman kommer att yrka på ersättning för de kostnader och förluster företaget ådrar sig till följd av kundens avtalsbrott, inklusive, men inte begränsat till, skäliga kostnader för juridiskt bistånd i fall rättsliga åtgärder vidtas för att beivra eller få kompensation för brottet.

Kundens möjligheter till åtgärder vid avtalsbrott från Norman sida som gäller program och/eller tjänster regleras i kapitel 2, paragraf 2.5 ("Begränsade rättigheter") och kapitel 3, paragraf 3.1.6 ("Uppsägning av underhåll") i detta avtal. Dessutom kan särskilda bestämmelser gälla för vissa tjänster i kapitel 3, paragraf 3.2 ("Ytterligare villkor för enskilda tjänster").

1.7 Force majeure

Om utförandet enligt detta avtal förhindras helt eller delvis, eller görs mycket svårare på grund av omständigheter som ligger utanför parternas kontroll, bortfaller parternas skyldigheter att prestera i den mån omständigheterna är relevanta och så länge omständigheterna föreligger. Sådana omständigheter inkluderar, men är inte begränsade till, strejk, lockout, ledningsfel hos teleoperatören med mera samt eventuella omständigheter som betraktas som force majeure enligt norsk lagstiftning.

1.8 Ansvarsbegränsning

Med förbehåll för eventuella begränsningar enligt tvingande lag är Normans ansvar för skador begränsat till direkta dokumenterade förluster och skador upp till det belopp (exklusive moms) som Norman erhållit för programmet och/eller tjänsten som anspråket gäller.

Norman, Normans leverantörer, återförsäljare, partners och andra avtalsparter frånsäger sig allt ansvar för indirekt skada, inklusive (men inte begränsat till) förlust av inkomst, störningar i affärsverksamheten samt förlust av eller skador på data (t.ex. dokument, data, bilder osv.), information och liknande. Ansvarsbegränsningen ska gälla oavsett av vilken orsak eller på vilken grund kravet framställs (inklusive eventuella följder av systemfel eller nya versioner) och inbegriper även vårdslöshet från Normans sida. Ansvarsbegränsning gäller även om Norman och/eller någon som Norman ansvarar för har informerats om möjligheten av sådan förlust eller skada.

Norman tar inte ansvar för programvara eller andra produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part och som kunden får tillgång till via program och/eller tjänster från Norman.

Om inte annat uttryckligen anges i detta avtal ger Norman inga garantier eller andra utfästelser om program och/eller tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal. Utan att minska omfattningen av det ovan sagda ger Norman inga garantier om att program och/eller tjänster uppnår något specifikt resultat, att de lämpar sig för något särskilt syfte eller att användningen av programmen och/eller tjänsterna kan ske utan störningar eller problem.

I den utsträckning som lagen tillåter ska kunden gottgöra Norman, Normans anställda, styrelseledamöter, representanter, licenstagare, leverantörer och andra avtalsslutande parter för alla kostnader och utgifter samt förluster och skadeståndskrav, oavsett typ (inklusive, dock inte begränsat till, rimliga juridiska kostnader), som kan uppstå i samband med kundens användning av program eller tjänster från Norman i strid med detta avtal eller på annat sätt i strid med Normans immateriella rättigheter eller kundens sekretesskyldighet.

Ansvarsbegränsningen gäller inte om Norman har orsakat skadan eller förlusten genom uppsåtlig vårdslöshet.

1.9 Äganderätt och immateriella rättigheter

Alla upphovsrätter och andra immateriella och industriella rättigheter avseende program, material, dokumentation, andra produkter, tjänster och resultaten av tjänster som omfattas av detta avtal tillhör Norman eller Normans leverantörer och tredje parter. Om inte annat uttryckligen avtalats eller följer av tvingande regler har kunden inte rätt att kopiera, distribuera/överföra, imitera, ändra, anpassa och/eller skapa härledda verk från information och/eller annat material som kunden erhåller tillgång till enligt detta avtal, oavsett om det är i elektronisk form eller pappersbaserat. Detta inkluderar, men begränsas inte till, program, logotyper, varumärken, layouter, ljud, bilder och design från Norman eller tredje parter.

Alla immateriella och industriella rättigheter förknippade med potentiella förslag från kunden om förändrade, förbättrades och/eller nya program och tjänster överlåts härmed kostnadsfritt till Norman, om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen i varje enskilt fall.

1.10 Sekretesskyldighet

Kunden är skyldig att iaktta sekretess och förhindra att andra parter får tillgång till eller kunskap om information om (i) program, källkoder, tjänster och/eller dokumentation som kunden får från Norman eller tredje part, (ii) testresultat i samband med beta-testning (inklusive, men inte begränsat till, systemfel, felmeddelanden föreslagna förbättringar osv.), (iii) utvecklingsprojekt på Norman som kunden kan få kunskap om, (iv) all kommunikation mellan kunden och Norman, och (v) annan information relaterad till Normans verksamhet som det efter en omsorgsfull och lojal bedömning måste anses vara viktigt att hålla konfidentiell av hänsyn till Normans verksamhet. Sådan konfidentiell information får inte användas för andra ändamål eller i större utsträckning än vad som är absolut nödvändigt för att utnyttja kundens rättigheter enligt detta avtal eller enligt lag.

Kunden ska avkräva sina egna anställda samma sekretess som beskrivs i föregående stycke. Om kunden är osäker på om en viss fråga omfattas av sekretesskyldigheten ska kunden i förväg hänskjuta frågan till Norman för avgörande.

Sekretesskyldigheten kvarstår även efter att detta avtal har upphört att gälla.

1.11 Underleverantörer

Norman har rätt att använda underleverantörer i samband med leverans av program och tjänster. Om leveransen innehåller komponenter som levereras av eller licensieras via tredje parter anses det att kunden genom att installera/använda leveransen godkänner eventuella särskilda villkor för dessa komponenter, när sådana särskilda villkor ingår i detta avtal.

I den utsträckning som krävs av sådana tredje parter är kunden också skyldig att ingå eventuella ytterligare avtal som är nödvändiga för att kunden ska kunna använda leveransen.

1.12 Överlåtelse av avtal

Kunden har inte rätt att utan skriftligt medgivande från Norman överlåta eller på annat sätt överföra kundens rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal. Norman får fritt överlåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal, helt eller delvis.

1.13 Ändringar

Norman förbehåller sig rätten att när som helst ändra gällande priser och ej accepterade erbjudanden samt att göra smärre ändringar i villkoren för användning av program, tjänster och/eller innehåll i, omfattning av och leveransmetod för levererade program och tjänster.

Väsentliga ändringar i villkoren för användning av program och tjänster och/eller innehållet i, omfattningen av och leveransmetoden för levererade program och tjänster är bindande för kunden först efter kundens godkännande, om inte ändringarna helt eller delvis relateras till (a) ändringar i lagstiftningen för relevanta eller motsvarande program eller tjänster, (b) ändringar som helt eller delvis relateras till ändringar i eller upphörande av tredje parts programvara eller tjänster för vilka kunden har ingått separata avtal, eller (c) ändringar som avser kostnadsfria program eller tjänster.

Väsentliga ändringar i innehåll och/eller omfattning av de tjänster och program som levereras kan medföra att programmen och/eller tjänsterna upphör. Underlåtenhet att säga upp avtalet i rätt tid innan det automatiskt förnyas innebär att kunden godkänner de väsentliga ändringarna, förutsatt att Norman meddelat dessa ändringar inom en rimlig tid innan den automatiska förnyelsen trädde i kraft. Med undantag för ändringar som rör kostnadsfria program eller tjänster kommer Norman att underrätta kunden om ändringar enligt ovan på ett sätt som Norman väljer i varje enskilt fall. Underrättelser anses ha lämnats när de skickats, publicerats på Normans webbplats eller meddelats av Norman på något annat sätt.

Norman förbehåller sig rätten att göra uppdateringar och/eller uppgraderingar och anpassningar av program och tjänster som tillhandahålls av Norman. Detta ska alltid garantera och innehålla den funktionalitet och kvalitet som rimligen kan förväntas av program och tjänster som kunden har anskaffat från Norman.

Observera att särskilda villkor kan gälla utöver vad som anges i detta avtal.

1.14 Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta avtal regleras av norsk lagstiftning. Parterna är överens om att eventuella tvister som kan uppstå i samband med avtalet ska avgöras av Oslo tingsrätt.

Kapitel 2 - Särskilda villkor för programvara

2.1 Programvarans egenskaper

Produktbladen på www.norman.com beskriver egenskaperna hos de program som Norman erbjuder. Norman ger inga löften, garantier eller utfästelser avseende programmens egenskaper utöver vad som uttryckligen anges i produktbladen och den medföljande dokumentationen.

2.2 Licensens omfattning

Om inte annat föreskrivs i tvingande lag beviljas kunden en icke-exklusiv rätt att använda programmet inom kundgruppen (enligt definitionen i avsnitt 2.7 "Tjänster till tredje part"):

 1. På en fristående dator, förutsatt att programmet endast installeras på en dator per licens.
 2. På datorer och servrar i ett nätverk om kunden har köpt ett antal programlicenser som är lika med det maximala antalet kopior av programmet som är i bruk vid ett givet tillfälle (1:1-förhållande).
 3. Om kunden vill öka antalet användare av programmet måste kunden skaffa en ny licens för varje ny användare.
 4. Kunden får kopiera programmet endast i arkiverings- och säkerhetskopieringssyfte och endast i den utsträckning som krävs.
 5. Kunden kan överlåta denna licens till en tredje part på permanent basis förutsatt att programmet tas bort hos den ursprungliga kunden och att Norman informeras om vem den nya kunden är. Dessutom måste eventuella utestående belopp mellan kunden och Norman ha reglerats. En sådan överlåtelse måste också omfatta avtalet och all dokumentation som hör till programmet. Innan en sådan överlåtelse sker måste den nya kunden godkänna villkoren i avtalet.

Kunden beviljas inte rätt att använda programmet på något annat sätt eller i större utsträckning än vad som uttryckligen anges i detta avtal.

2.3 Licensbegränsningar

Om inte annat följer av tvingande lagstiftning har kunden inte rätt att:

 1. ändra, integrera, översätta, anpassa, dekompilera, disassemblera eller göra kopior av programmet
 2. låna ut eller hyra ut programmet eller kopior av det
 3. kopiera programmet till andra maskiner utan att särskilda licenser har köpts för dessa
 4. överföra eller använda programmet eller testversioner av programmet för kommersiella ändamål, eller
 5. använda programmet för kommersiella ändamål, om inte annat uttryckligen överenskommits med Norman i enlighet med avsnitt 2.7 ("Tjänster till tredje part") nedan.

2.4 Immateriella rättigheter

Norman eller Normans återförsäljare och tredje parter innehar upphovsrätten och alla andra immateriella och industriella rättigheter förknippade med programmet och med framtida eller relaterade versioner av programmet.

Alla rättigheter som kan uppstå till följd av kundens användning av programmet i strid med detta avtal ska kostnadsfritt tillfalla Norman. Detta gäller även rätten att ändra och vidareutveckla resultatet av sådant rättsstridigt beteende och rätten att vidarelicensiera och överlåta rättigheterna i fråga.

2.5 Begränsade rättigheter

Norman ansvarar bara för att programmet:

 1. i huvudsak fungerar i enlighet med användardokumentation och produktblad, och
 2. distribueras på ett medium som är fritt från defekter när det gäller material och utförande. Detta gäller inte om programmet laddas ned i elektronisk form.

Om kunden väljer att utnyttja automatiska uppdateringar av virussignaturer i programmet ansvarar Norman inte för följderna om programmet inte fungerar utan fel för kunden.

I händelse av fel i programmet som Norman enligt avtalet är ansvarigt för eller vid större avvikelser från användardokumentation och produktblad kommer Norman att återbetala det belopp som betalats för programmet eller skicka ett korrigerat program utan extra kostnad. Detta förutsätter att den defekta produkten returneras till Norman inom 90 (nittio) dagar från inköpsdatum. Kunden kan, med förbehåll för de begränsningar som anges i kapitel 1, paragraf 1.8 ("Ansvarsbegränsning"), kräva ersättning för förluster orsakade av sådana omständigheter.

Vid felaktig eller obehörig användning kommer inköpspriset för programmet inte att återbetalas och ingen korrigerad produkt att skickas. Kunden kan inte ställa några andra krav på Norman för avtalsbrott än dem som uttryckligen anges ovan.

Om ägarstrukturen eller andra företagsförhållanden som påverkar licensförhållandet ändras hos kunden måste Norman informeras om detta. Avtalet kan då revideras.

2.6 Uppdatering

Norman kommer kontinuerligt att uppdatera aktuell huvudversion av programmet under avtalsperioden. Med "huvudversion" avses versioner med hela nummer, så att exempelvis 7 och 8 är två olika huvudversioner medan 7.1 och 7.2 är delversioner av samma huvudversion och därmed ingår i priset.

2.7 Tjänster till tredje part

Om kunden vill tillhandahålla tjänster som helt eller delvis bygger på kundens användning av programmet, till exempel (men inte begränsat till) användning av programmet för att analysera infekterade filer från tredje part, måste kunden ingå ett separat licensavtal med Norman för denna användning. Kunden får heller inte ge tredje part tillgång till programmet utan att ingå ett separat licensavtal med Norman för denna användning.

I detta sammanhang innebär tredje part privatpersoner samt eventuella företag utanför kundgruppen. Med termen "kundgrupp" avses kunden och alla företag som ägs av, äger eller står under gemensamt ägande tillsammans med kunden; med "ägande" och "äger" avses direkt eller indirekt innehav av mer än 50 procent av ett sådant företag.

Kunden är ensamt ansvarig för eventuella tjänster som tillhandahålls på basis av kundens användning av programmet.

Kapitel 3 - Särskilda villkor för tjänster

3.1 Allmänna villkor för tjänster

3.1.1 Beskrivning av tjänsterna

Produktbladen på www.norman.com beskriver förutsättningarna för de tjänster som Norman erbjuder. Norman ger inga löften, garantier eller utfästelser avseende tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i produktbladen.

3.1.2 Giltighetstid

Beroende på kundens avtal med Norman löper underhållstjänsterna under ett till tre år från inköpsdatum. Avtalet förnyas sedan i rullande 12-månadersperioder tills det sägs upp i enlighet med bestämmelserna i kapitel 1, paragraf 1.2 ("Uppsägning") ovan.

3.1.3 Assistans

Assistans i kundens lokaler betraktas som konsulttjänster och kommer att faktureras i enlighet med vid tillfället gällande priser för konsulttjänster.

3.1.4 Telefonsupport

På www.norman.com finns en översikt över Normans gällande villkor för telefonsupport.

3.1.5 Fakturering och kundservice

Underhållstjänster under avtalsperioden faktureras i förskott. Varje faktura inbegriper portokostnader och expeditionsavgift.

Om du vill kontakta kundtjänsten kan du kontakta ditt lokala Norman-kontor. Kontaktinformation finns på www.norman.com.

3.1.6 Uppsägning av underhåll

Om ett fel är av väsentlig betydelse för kundens användning av programmet och ingen förbättring uppnås via support eller ytterligare uppdateringar har kunden rätt att säga upp underhållsavtalet inom en period av 180 dagar från det att programmet mottogs.


 

Går till början av denna sida

Avsnitt C - Integritetspolicy

(gäller både konsumenter och företag)

Senast uppdaterad september 2012

Kundens integritet är viktig för Norman, liksom Normans önskan att leverera produkter som hjälper kunden i sin vardagliga datoranvändning. Norman behandlar bara personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagar.

Norman erbjuder produkter och tjänster (härefter kallade produkter) för bärbara datorer, stationära datorer, servrar och nätverk som skyddar mot skadliga program som trojaner, spionprogram, virus, maskar och annan oönskad programvara. Normans produkter hjälper även kunden att stoppa andra typer av oönskat innehåll som skräppost, oönskat innehåll på webben och annat potentiellt skadligt innehåll som härrör från Internetbaserade system eller tjänster.

Norman använder endast personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy för att uppfylla sina åtaganden och för att förbättra sina produkter.

Denna integritetspolicy beskriver användningen av personuppgifter i samband med Normans produktportfölj och tjänster, inklusive (utan begränsning) alla produkter och tjänster som kunden får tillgång till via nätet. Integritetspolicyn omfattar inte Normans webbplatser. Den integritetspolicy som gäller för Normans webbplatser finns på adressen http://norman.com/about_norman/privacy_policy/.

1.1 Omfattade produkter

Denna integritetspolicy beskriver användningen av personuppgifter i samband med Normans egna produkter. Norman och dess dotterbolag kan även tillhandahålla produkter eller tjänster från andra leverantörer. För dessa produkter eller tjänster gäller då respektive leverantörs integritetspolicy och/eller bestämmelser.

1.2 Insamling och användning av kundens personuppgifter

Om Norman behöver kundens personuppgifter (t.ex. kontaktinformation som namn, adress och e-postadress) för att kontakta kunden kommer Norman uttryckligen informera kunden och be om dessa uppgifter och inte automatiskt samla in dem.

Personuppgifter som kunden ger på Normans begäran kommer endast att användas av Norman, Normans dotterbolag och Normans affiliates.

Kundens personuppgifter kan användas för att tillhandahålla de produkter som kunden begär eller för att förbättra Normans produkter. Mer information om Normans användning av uppgifterna finns i paragraf 1.6 och 1.7 nedan. Genom att tillhandahålla uppgifterna anses kunden ha gett sitt medgivande till sådan användning av kundens personuppgifter.

Utöver vad som beskrivs i denna policy kommer kundens personuppgifter inte att överföras till tredje part utan kundens medgivande. Norman anlitar ibland andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster för Normans räkning, till exempel för att besvara kundernas frågor om produkter eller tjänster, eller för att utföra statistisk analys av Normans tjänster. Norman ger bara dessa företag de personuppgifter de behöver för att leverera tjänsten, och de får inte använda uppgifterna för andra ändamål.

Norman får använda och yppa personuppgifter om kunden om det krävs enligt lag eller om man är i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) uppfylla lagens bestämmelser eller krav i rättsliga processer som delgivits Norman, (b) skydda och försvara Normans, Norman dotterbolags, affiliates, återförsäljares och representanters rättigheter (inklusive genomdrivandet av Normans avtal), eller (c) agera i brådskande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för Normans anställda, användare av Normans produkter eller medlemmar av allmänheten.

Personuppgifter som samlas in av Norman kan lagras och bearbetas i Norge eller något annat land där Norman eller dess affiliates, dotterbolag, återförsäljare eller representanter bedriver verksamhet. Genom att använda Normans produkter samtycker kunden till en sådan överföring av information utanför kundens land.

1.3 Cookies

Norman kan använda cookies för att lagra viss information från kundens webbläsare. En cookie är en liten fil som placeras på kundens dator. Norman får använda session-ID-cookies för att bekräfta att användarna är inloggade. Session-ID-cookies avslutas när webbläsaren stängs.

Norman har dessutom rätt att använda beständiga cookies för att lagra information om kundens användning av Normans webbplatser. Beständiga cookies lagras på kundens dator under en längre tid, men behandlar inte någon information som kan användas för att identifiera kunden.

1.4 Säkerhetskopiering av data

1.4.1 Allmänt

När kunden säkerhetskopierar data hos Norman skickas också filsystemsinformation, bland annat namn på filer och kataloger, till Norman. Norman har rätt att registrera IP-adressen som kundens information skickas från.

1.4.2 Regler för säkerhetskopiering av data

Följande regler gäller för Normans hantering av information i samband med säkerhetskopiering:

 1. Norman varken säljer eller marknadsför personlig information om registrerade användare till tredje part.
 2. Norman tittar inte på innehållet i filerna som kunderna lagrar via Normans tjänster för säkerhetskopiering.
 3. Norman kan använda sig av kundens filsystemsinformation för att tillhandahålla teknisk support (men använder inte innehållet).
 4. Norman får dela aggregerad (dvs. ej identifierbar) information om användarna, t.ex. det genomsnittliga antalet filer för alla användare.
 5. Information som samlas in av Norman kan användas för att förbättra tjänsterna, för granskning och för forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att upprätthålla, skydda och förbättra Normans produkter och tjänster.

1.5 Skydd av kundens uppgifter

Norman förbinder sig att se till att kundens uppgifter är väl skyddade. Norman använder olika tekniker och processer för att åstadkomma detta och för att uppfylla de krav på informationssäkerhet och interna kontrollrutiner som ställs av gällande lagstiftning om uppgiftsskydd.

Vid användning av e-post och snabbmeddelanden måste kunden vara medveten om att dessa kommunikationsmetoder inte är helt säkra. Kunden bör därför visa viss försiktighet när information skickas via e-post och snabbmeddelanden, i synnerhet när det gäller känsliga personuppgifter och annan information som skulle kunna missbrukas av tredje part.

1.6 Information som samlas in, bearbetas eller överförs

Norman samlar in information i syfte att identifiera och minska hoten på ett tidigt stadium. Genom sitt bidrag blir kunden en del av Normans skyddsgemenskap och kan dra nytta av information från andra medlemmar i gemenskapen. Norman behandlar endast kundens personuppgifter på en aggregerad nivå i samband med Normans skyddsgemenskap. Ingen information överförs från en medlem till en annan.

Normans programvara kan samla in information om kundens dator och dess programvara. Detta kan inbegripa information om datormiljö, som plats/land angivet i operativsystemet, operativsystemets version och korrigeringsfilsnivå, språk, maskinvarukonfiguration och status och statistik från installerad Norman-programvara samt annan relaterad information.

Om Normans produkter stöter på problem när de körs på kundens dator kan information som statusinformation om kundens dator samt om de processer som körs, prestandainformation, filnamnet på den fil som bearbetades när felet inträffade, kryptografisk hashfunktion, leverantör, storlek, datum och annan relaterad information behandlas. Dessutom förbehåller sig Norman rätten att bearbeta hela URL-adresser för att få fram ursprunget till filen, vilka ibland kan innehålla personlig information som exempelvis söktermer eller inmatade uppgifter i formulär.

Norman förbehåller sig också rätten att samla in IP-adressen (Internet Protocol) och/eller MAC-adressen (Media Access Control) till datorn eller datorerna där Normans produkt är installerad, liksom annan allmän, statistisk information som används för licensadministration, produktanalys och för att förbättra produkternas funktionalitet. Denna information kopplas dock inte till personligt identifierbar information.

Genom att använda Normans produkter anses kunden ha gett sitt medgivande till användningen av uppgifterna så som den beskrivs här.

1.7 Användning av uppgifter

Insamlade data och rapporter används för att förbättra Normans produkter. Rapporterna kan också användas för statistiska eller andra tester eller analytiska ändamål, trendanalys och generering av virussignaturer. Tillgången till rapporterna är begränsad till Normans anställda, uppdragstagare och leverantörer som behöver dem i sin verksamhet.

Genom att använda Normans produkter anses kunden ha gett sitt medgivande till användningen av uppgifterna så som den beskrivs här.

1.8 Ändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan emellanåt revideras och kompletteras av Norman.

En länk till en uppdaterad version av integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig för kunden på produktsidorna på Normans webbplats. Kundens fortsatta användning av Normans tjänster och/eller produkter innebär att kunden godkänner den uppdaterade integritetspolicyn.

1.9 Mer information

Om kunden har frågor om Normans behandling av personuppgifter eller denna integritetspolicy i allmänhet kan Norman kontaktas via e-post på adressen privacy@norman.com eller per telefon (se www.norman.com för telefonnummer till din lokala Norman-kontakt).


 

Går till början av denna sida

Avsnitt D - Tredjepartslicenser

Normans programvara kan innehålla tredjepartsmaterial som kräver separat licens. Licensinformation från tredje part visas nedan.


Raphaël 2.1.0 - JavaScript Vector Library

Copyright © 2008 Dmitry Baranovskiy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.


jQuery JavaScript Library v1.7.2

Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors

http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.


Jansson

Copyright (c) 2009-2012 Petri Lehtinen

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.