Slutanvändaravtal för Normans program och tjänster

Överst på sidan

AVG Technologies Norway AS

Tidigare Norman Safeground AS


Slutanvändaravtal och tjänstevillkor

Innehåll

 1. Inledande villkor
 2. Giltighetstid och uppsägning
 3. Immateriella rättigheter
 4. Norman-produkterna
 5. Betalning
 6. Konfidentialitet
 7. Normans ansvar
 8. Ansvarsskyldighet
 9. Skadeslöshet
 10. Force majeure
 11. Allmänna villkor

Går till början

1. Inledande villkor

1.1 Definitioner

"Avtal" avser detta dokument, och omfattar Normans support- och underhållsdokument, Normans sekretesspolicy och tjänstespecifika villkor som gäller från tid till annan, som kan gälla för de Norman-produkter du har licens för eller köper.

"Norman" avser Norman Safeground AS, ett norskt aktiebolag.

"Norman-produkter" avser Normans programvara och tjänster.

"Tjänster" avser allt Norman levererar till dig förutom programvara.

"Programvara" avser all datorprogramvara som ägs av Norman eller dess licensgivare och som licensieras till dig enligt detta avtal, samt tillhörande dokumentation.

"Du" eller "din/ditt/dina" avser den fysiska person eller juridiska person som använder en Norman-produkt via ett avtal med Norman eller en representant för Norman, t.ex. en återförsäljare, partner eller agent.

"Konsument" avser en fysisk person vars bruk av Norman-produkterna är i privat syfte och inte för företagsverksamhet eller handel.

1.2 Godkännande och bruk

Detta avtal ska anses vara läst, förstått och godkänt när du installerar eller använder Norman-produkten på något sätt eller när du väljer en knapp eller ruta med texten ”Jag godkänner”, ”OK” eller ”Ja” innan du hämtar och installerar en Norman-produkt.

Detta avtal gäller bruket av alla Norman-produkter. Eftersom Norman-produkterna består av både programvara och tjänster kan ytterligare produktspecifika villkor gälla. Norman-produkter distribueras både direkt från Norman och genom Normans auktoriserade återförsäljare och partners. Detta avtal är bindande för dig oavsett om du har Norman-produkter som är licensierade genom Norman eller återförsäljare eller partners.

1.3 Viktigt meddelande till konsumenter

Såvida inget annat anges häri är detta avtal i sin helhet bindande för konsumenterna. Inget i detta avtal ska dock tolkas som att det begränsar eventuella rättigheter du har enligt befintlig konsumentskyddslagstiftning eller andra gällande lagar i ditt rättsskipningsområde som inte får begränsas eller avsägas i ett avtal.

Om du är en konsument har du lagstadgad rätt att säga upp avtalet enligt tillämpliga ångerrättsbestämmelser som gäller från tid till annan.

1.4 Produktregistrering

För en del av Norman-produkterna kan du behöva skapa ett personligt konto hos Norman. Du kan registrera ett konto genom att följa anvisningarna på Normans webbplats eller andra anvisningar du får. Du ansvarar för att ange och upprätthålla korrekt personlig information och för att skydda din kontoinformation. Vi rekommenderar att du använder starka lösenord (lösenord som använder en kombination av stora och små bokstäver samt siffror) för att skydda kontots sekretess. Du måste använda en giltig e-postadress och Norman förbehåller sig rätten att kontrollera detta när som helst. Du får inte ha mer än ett konto per e-postadress. Norman ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av underlåtelse att uppfylla ovanstående krav.

1.5 Ändringar

Norman-produkterna och detta avtal kan förbättras och ändras från tid till annan.

Vi publicerar eventuellt ändrat avtal på Normans webbplats. Du kommer dessutom att meddelas om större ändringar på ett lämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft när de publiceras på webbplatsen eller på annat sätt meddelas dig. Din fortsatta användning av Norman-produkterna efter sådan publicering eller meddelande ses som ett godkännande av det ändrade avtalet.

Om du inte vill fortsätta använda en Norman-produkt efter en ändring är din enda gottgörelse att avsluta avtalet i enlighet med paragraf 2.2 nedan.

Går till början

2. Giltighetstid och uppsägning

2.1 Giltighetstid

Om du har köpt en Norman-produkt som ska förnyas automatiskt kommer avtalet att förnyas automatiskt för alla köpta Norman-produkter, inklusive alla licenser för programvara och tjänster, i perioder om ytterligare 12 månader tills det sägs upp.

2.2 Uppsägning enligt parts önskemål

Båda parterna kan säga upp avtalet med en månads skriftligt varsel före utgången av innevarande avtalsperiod. När avtalet sägs upp i tid upphör det att gälla vid utgången av innevarande avtalsperiod. Om uppsägningen kommer efter tidsfristens utgång träder den inte i kraft förrän i slutet av följande avtalsperiod.

2.3 Uppsägning efter avtalsbrott

Båda parterna kan säga upp avtalet vid påtaglig överträdelse, om den andra parten inte har kunnat åtgärda överträdelsen en månad efter att ett skriftligt meddelande har tagits emot.

2.4 Hävning av konsument

En konsument har rätt att häva detta avtal enligt önskemål inom 14 kalenderdagar från det att konsumenten tar emot Norman-produkten, förutsatt att:

 • Avtalet har ingåtts (i) utanför de fasta säljkanalerna för Norman eller Normans återförsäljare eller partners, eller (ii) via fjärrkommunikation (inklusive, men ej begränsat till, internet och telefon), och
 • Konsumenten i övrigt har följt alla villkor för att kunna utöva sin hävningsrätt enligt gällande ångerrättslagstiftning (i Norge: "Angrerettsloven").

Vid köp av tjänster godkänner du att Norman påbörjar leverans innan eventuell ångerrättsperiod löper ut. Om ångerrätten utnyttjas godkänner du att betala för de tjänster som har utförts.

Går till början

3. Immateriella rättigheter

Norman äger eller innehar en licens för alla eventuella upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter i Norman-produkterna. Sådana rättigheter skyddas av upphovsrättslagstiftning och andra tillämpliga lagar i det land där du bor och i andra länder. Intrång på Normans eller dess licensgivarens immateriella rättigheter kan leda till civil- och straffrättsligt ansvar.

Normans programvara licensieras till dig, den säljs inte. Inget i detta avtal utgör försäljning eller överföring av immateriella rättigheter. Detta avtal ger dig endast begränsad rätt att använda Norman-produkten. Norman och dess licensgivare förbehåller sig alla övriga rättigheter som lagligen kan förbehållas.

Går till början

4. Norman-produkterna

4.1 Programvarulicens

Underställt villkoren i detta avtal beviljar Norman dig en tidsbegränsad, icke-exklusiv, icke-överföringsbar, icke-vidarelicensierbar licens att använda programvaran i objektkodformat enbart för dina interna verksamhetssyften.

Du får inte dekompilera, återkompilera, isärmontera, skapa härledda arbeten från, ändra, översätta eller göra några försök att rekonstruera eller hitta källkoden för Normans programvara eller underliggande idéer, algoritmer, filformat, programmering eller samverkansgränssnitt såvida inte detta uttryckligen tillåts enligt gällande lagstiftning. Du får inte tillåta att tredje part drar fördel av användningen av eller funktionerna i en Norman-produkt. Du får inte ta bort några äganderättsliga meddelanden eller etiketter från Norman-produkter. Alla rättigheter som inte uttryckligen anges häri förbehålls av Norman.

Du ansvarar för handlingar och underlåtelse beträffande dina samarbetspartners, underleverantörer, företrädare och konsulter vad gäller deras användning av programvaran och detta avtal, och alla sådana handlingar eller underlåtelser ska bedömas vara handlingar eller underlåtelser från din sida.

4.2 Tredjepartsprogramvara

Oaktat något som motsäger detta häri kan tredjepartsprogramvara vara en del av en Norman-produkt och kan vara underställt slutanvändaravtal som utges separat av dessa tredjepartsleverantörer. I sådana fall ger detta avtal dig inga rättigheter att använda sådan tredjepartsprogramvara. Din användning av sådan tredjepartsprogramvara är underställd villkoren i det slutanvändaravtal som medföljer den programvaran. Såvida inget annat anges i särskilda tjänstevillkor är tredjepartsprogramvara som licensieras till dig via Norman endast licensierad för användning i samband med Norman-produkterna.

Vissa Norman-produkter kan innehålla programvara med öppen källa. Licensvillkor för sådan programvara med öppen källa finns här: Tredjepartslicensavtal

4.3 Support och underhåll

Norman tillhandahåller support och underhåll för Norman-produkter i enlighet med den support- och underhållspolicy som gäller för aktuell Norman-produkt och som är giltiga från tid till annan.

Såvida inget annat anges på annan plats ska hjälp på plats hos dig anses vara konsulttjänster som faktureras i enlighet med gällande taxa för konsulttjänster som är giltig från tid till annan.

Underhållstjänster löper över en period på ett till tre år från inköpsdatum, beroende på vilken Norman-produkt du använder. Underhållstjänsterna förnyas sedan för ytterligare 12-månadersperioder, såvida de inte sägs upp i enlighet med villkoren i avsnitt 2.2 ovan.

En uppdaterad version av Normans underhålls- och supportpolicy finns här: Underhålls- och supportpolicy

Går till början

5. Betalning

5.1 Licens- och tjänsteavgifter

Du godkänner att betala till Norman (eller den Norman-återförsäljare eller -partner som du har beställt Norman-produkter hos) de avgifter för Norman-produkter som gäller för de Norman-produkter du har köpt. Du betalar alla kostnader för moms, omsättning, användning, accis och liknande till följd av detta avtal.

5.2 Support- och underhållsavgifter

Du godkänner att betala till Norman (eller den Norman-återförsäljare eller -partner som du har beställt Norman-produkter hos) överenskomna underhålls- och supportavgifter, om sådana finns. Betalning av underhålls- och supportavgifter berättigar dig till underhåll och support som beskrivs i underhålls- och supportpolicyn som är giltig från tid till annan, jfr avsnitt 4 ovan.

5.3 Sen betalning

Vi kan hålla inne leverans eller tillhandahållande av en Norman-produkt om någon avgift för en Norman-produkt förblir obetald efter förfallodatum, utan ansvarsskyldighet för eventuella besvär, förluster eller skador som uppstår därur och utan förfång för din skyldighet att betala avgiften (som kommer att fortsätta gälla) eller några andra rättigheter och åtgärder vi kan ha för sen eller utebliven betalning av sådana avgifter.

Du ansvarar för att betala förseningsavgifter i enlighet med gällande lagstiftning (i Norge: "Forsinkelsesrenteloven").

Går till början

6. Konfidentialitet

Du inser att du till följd av din användning av en Norman-produkt kan få åtkomst till information som är relaterad till Norman eller Norman-produkterna, inklusive, men ej begränsat till, eventuell källkod, teknologi, kunskap, idéer, algoritmer, testförfaranden, strukturer, gränssnitt, specifikationer, dokumentation, buggar, problemrapporter, analyser och prestandainformation, samt annan information gällande teknik, verksamhet, produkter och data (”konfidentiell information”). Du får inte avslöja konfidentiell information till någon tredje part eller använda konfidentiell information i något syfte annat än att använda de Norman-produkter som licensieras enligt detta avtal.

Går till början

7. Normans ansvar

7.1 Begränsad garanti

Norman-produkterna levereras "i befintligt skick". Norman garanterar inte att leveransen av Norman-produkter kommer att vara avbrotts- eller felfri eller att felen kommer att åtgärdas. Norman garanterar inte att Norman-produkten kommer att uppfylla dina krav.

Norman-produkterna är inte feltoleranta och har inte utformats eller är avsedda för användning i farliga miljöer som kräver felsäker prestanda eller drift. Norman-produkterna är inte avsedda för användning i flygplansnavigering, kärnkraftsanläggningar eller kommunikationssystem, vapensystem, direkta eller indirekta livsuppehållande system, flygtrafikledning eller något användningsområde eller någon installation där fel kan leda till dödsfall, svåra kroppsskador eller skador på egendom.

I händelse av fel i en Norman-produkt för vilken Norman är ansvarig gentemot dig enligt avtalet kan Norman tillhandahålla en korrigerad version av Norman-produkten till dig utan extra kostnad. Norman kan i stället enligt eget godtycke välja att återbetala inköpspriset.

I händelse av att du upptäcker ett fel i en Norman-produkt ska du tillhandahålla skriftligt meddelande inom en rimlig tidsperiod efter att du blev eller borde ha blivit medveten om de omständigheter som utgör grunden för kravet. Om du inte tillhandahåller sådant meddelande förlorar du rätten att kräva gottgörelse för överträdelse. Gottgörelse för överträdelse kräver att din licens är giltig.

Du har ingen rätt till gottgörelse för garantiöverträdelser mot Norman annat än de som uttryckligen anges i detta avsnitt. I hela den utsträckning som tillåts enligt lag utesluter Norman och dess licensgivare alla övriga uttryckliga eller underförstådda villkor eller garantier gällande Norman-produkterna, inklusive eventuella underförstådda villkor gällande lämplighet för ett visst syfte.

Ingenting i detta avsnitt 7.1 ska begränsa dina rättigheter som konsument i enlighet med gällande obligatorisk lagstiftning.

7.2 Personlig information och användning av cookies

I samband med ditt bruk av Norman-produkterna kan Norman samla in och bearbeta personlig information om dig och dina anställda. Normans sekretesspolicy med tidvisa ändringar finns på webbplatsen. Genom att använda Norman-produkterna godkänner du att Norman får använda din personliga information i enlighet med vår sekretsspolicy.

Går till början

8. Ansvarsskyldighet

Norman (inklusive, men ej begränsat till, dotterbolag, licensgivare, återförsäljare, partners och deras underleverantörer, tjänstemän, chefer och anställda) ska inte vara ansvariga för eventuella skador, oavsett om de uppstår under lag, avtal, garanti, gottgörelse, skadestånd eller på annat sätt, inklusive utan begränsning oförutsedda skador och följdskador, vinstförlust, förlust av data eller skadade data, förlust av affärsmöjligheter, eller förlust av åtkomst till Norman-produkterna. Normans totala ansvarsskyldighet ska inte i något fall överstiga det belopp som betalats av dig för den Norman-produkt som orsakade ansvarsskyldigheten de senaste 12 månaderna före händelsen.

Går till början

9. Skadeslöshet

Du godkänner att hålla Norman (inklusive, men inte begränsat till, dotterbolag och deras underleverantörer, tjänstemän, chefer och anställda) dess partners och licensgivare skadeslösa och skydda dem från alla anspråk, ansvarsskyldigheter och utgifter (inklusive rimliga advokatavgifter) som uppstår ur ditt missbruk av Norman-produkterna och som bryter mot detta avtal eller gällande lagstiftning.

Norman förbehåller sig rätten att, på egen bekostnad, inneha exklusivt skydd och kontroll över alla frågor som annars kan vara underställda skadeslöshet från din sida. Du ska samarbeta i god tro med Norman för att fastställa alla tillgängliga skydd.

Går till början

10. Force majeure

Force majeure avser alla omständigheter bortom endera parts rimliga kontroll, inklusive utan begränsning brand, explosion, strejk eller andra arbetstvister, upplopp eller andra civila oroligheter, frivilligt eller ofrivilligt följande av lag, regelverk, rekommendation eller begäran från myndighet, samt fel eller driftavbrott i nätverk, strömförsörjning, gateway eller liknande kommunikationsfel. Ingendera part har någon ansvarsskyldighet, annat än för betalning av obetalda skulder, för deras underlåtelse att utföra någon av sina avtalsmässiga skyldigheter till följd av eller i samband med force majeure-händelser.

Går till början

11. Allmänna villkor

11.1 Överlåtelse

Du får inte licensiera, vidarelicensiera, tilldela, sälja, hyra ut, leasa eller på annat sätt överlåta programvaran eller detta avtal utan Normans föregående skriftliga godkännande. Oaktat det föregående får du, utan vårt godkännande, (a) överlåta detta avtal till en samarbetspartner, förutsatt att du är fortsatt ansvarig för den personens uppförande, och (b) överlåta hela, men ej delar av, programvaran och detta avtal till en annan fysisk eller juridisk person till följd av en sammanslagning, konsolidering eller förvärv av alla eller avsevärda delar av dina tillgångar, förutsatt att du i vardera fallet meddelar oss skriftligen om överlåtelsen och att parten som du överlåter till godkänner att vara bunden av detta avtal. Eventuell rätt till överlåtelse enligt detta avsnitt omfattar inte eventuell tredjepartsprogramvara som licensieras från Norman enligt ett separat tredjepartslicensavtal. Sådan överlåtelse ska styras av villkoren för det tredjepartsavtalet. Vi godtar att vidta rimliga ansträngningar för att få sådant medgivande vid förfrågan från dig. Norman kan överlåta detta avtal utan ditt medgivande efter föregående skriftligt meddelande till konsumenten.

11.2 Meddelanden

Ett meddelande enligt detta avtal ska endast vara bindande för Norman om det tillhandahålls via e-post och skickas från den e-postadress du har registrerat hos Norman. Normans kontaktadresser finns på www.norman.com.

Du godkänner att Norman kan skicka meddelanden och annan information till dig om Norman-produkterna, inklusive men ej begränsat till information om Norman-produkter, användartips och annan liknande information. Norman skickar all information antingen via meddelanden i produkten eller via e-post till huvudanvändarens registrerade e-postadress eller lägger upp informationen på webbplatsen.

11.3 Tekniska krav

Din användning av Norman-produkterna kräver att du har maskinvara, programvara och en internetanslutning som uppfyller vissa krav, vilket anges på Normans webbplats. Om kraven inte uppfylls kan det hända att du ändå kan använda Norman-produkten, men normalt med sämre kvalitet eller prestanda. Sådan minskad kvalitet eller prestanda ger dig inte rätt att kräva någon kompensation från Norman.

11.4 Delvis ogiltighet

Om något villkor i detta avtal förklaras vara ogiltigt eller ej genomdrivbart av domstol eller annan bindande myndighet ska alla återstående villkor fortsätta vara giltiga och genomdrivbara i hela den utsträckning som tillåts enligt lag.

11.5 Gällande lagstiftning och tvistlösning

Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med norsk lagstiftning. Eventuella tvister, konflikter eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal ska vara underställda rätten i norska domstolar med rättsskipningsområdet Oslo, Norge som juridiskt område.

Om du är konsument kan annan obligatorisk lagstiftning och mekanismer för tvistlösning gälla i ditt rättsskipningsområde.

11.6 Hela avtalet

Villkoren i detta avtal ersätter och efterträder eventuella föregående avtal som kan ha funnits mellan dig och Norman gällande befintliga Norman-produkter.

Går till början

 


Sekretesspolicy

Innehåll

 1. Inledning
 2. Personuppgifter som vi samlar in
 3. Så här använder vi dina personuppgifter
 4. Så här använder vi cookies
 5. Så här kan vi dela dina personuppgifter
 6. Så här skyddar vi dina personuppgifter
 7. Så här lagrar vi dina personuppgifter
 8. Dina rättigheter
 9. Ändringar

Går till början

1. Inledning

Denna sekretesspolicy tillhandahålls av:

AVG Technologies Norway AS, tidigare Norman Safeground AS ("Norman"/"vi"/"oss")
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Organisationsnummer 998 527 864.

Norman följer gällande sekretesslagstiftning och arbetar för att skydda din sekretess och ge dig en säker användarupplevelse. När du använder produkter från Norman kan vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Den här sekretesspolicyn beskriver hur vi använder dina personuppgifter och hur du kan skydda din sekretess.

Observera att den här sekretesspolicyn inte gäller för din användning av Normans allmänna webbplatser. Sekretesspolicyn för webbplatsen är tillgänglig på Sekretesspolicy.

Vi behandlar alla dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy, slutanvändaravtalet och tillämplig lagstiftning.

Går till början

2. Personuppgifter som vi samlar in

När du använder produkter från Norman kan vi samla in olika typer av information som kan kopplas till dig som individ, inklusive:

 • information som tillhandahålls i samband med din kontakt med oss (t.ex. namn, e-postadress, adress, telefonnummer)
 • information om vår kommunikation med dig (t.ex. begäran om kundsupport och feedback från dig)
 • information som vi får från din användning av våra produkter som samlas in i vår programvara (t.ex. information om inställningar och plats för ditt operativsystem, maskinvarukonfiguration och status och statistik om användningen av installerade produkter från Norman)
 • information som vi får från din användning av våra onlinesäkerhetskopieringstjänster, inklusive information om filsystem (t.ex. namn på kataloger och filer samt IP-adressen som denna information skickas från)
 • information om felåterställningar (t.ex. information om datorprocesser, prestandadata, namnet på den fil som bearbetades när felet uppstod, krypteringsnummer, leverantörsinformation, webbadresser och sökhistorik)
 • IP-adress och MAC-adress (Media Information Control) och annan allmän information om statistik
 • information som vi samlar in från tredje part under förutsättning att du har medgivit detta och/eller att det sker enligt gällande lagstiftning.

Vi samlar inte in kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress och e-postadress, automatiskt och vi behandlar endast sådan information om du har lämnat den direkt till oss, t.ex. om du har kontaktat vår kundtjänst. Vi öppnar inte de filer som du lagrar med våra säkerhetskopieringstjänster.

Går till början

3. Så här använder vi dina personuppgifter

Norman använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra de produkter från Norman som du använder. Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 • hantera din kundrelation med oss
 • kommunicera med dig, inklusive att svara på frågor och feedback samt skicka viktiga meddelanden om exempelvis fel i produkter från Norman
 • undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot olagliga aktiviteter och brott mot slutanvändaravtalet, andra tjänstespecifika villkor och gällande lagstiftning
 • licensadministration, analysera produkter och förbättra produktfunktionalitet
 • proaktivt identifiera och reducera potentiella hot
 • åtgärda fel.

Vi kan även använda sammanställd och anonym information för interna och externa ändamål, särskilt för att förbättra den övergripande kvaliteten på produkter från Norman.

Går till början

4. Så här använder vi cookies

Vi använder cookies (små textfiler som lagras i din webbläsare och som används för att identifiera dig och komma ihåg dina tidigare aktiviteter) för att bearbeta information om din användning av produkter från Norman på följande sätt och med följande syften:

 • Cookies för sessions-ID för att bekräfta att en användare är inloggad. Dessa cookies förfaller när webbläsaren stängs.
 • Permanenta cookies för att spåra användaraktiviteter på Normans produktspecifika webbplatser. Dessa cookies lagras på din dator men de kan inte användas för att identifiera dig.

Du kan välja att inte tillåta att cookies används i webbläsarens inställningar eller så kan du ställa in att du ska varnas varje gång en webbplats försöker använda cookies. Observera att produkterna från Norman kanske inte fungerar fullt ut om spårning med cookies inaktiveras. Du är ensamt ansvarig för cookie-inställningarna på din dator.

Går till början

5. Så här kan vi dela dina personuppgifter

Norman kan dela dina uppgifter enligt nedan, enligt vad som är tillåtet enligt ditt uttryckliga medgivande eller vad som krävs enligt gällande lagstiftning:

 • Vi kan dela information med tredje parter som utför tjänster åt oss, t.ex. parter som tillhandahåller kundservice eller analystjänster, i den utsträckning som krävs för att de ska kunna tillhandahålla sådana tjänster.
 • Vi kan dela information med Normans dotterbolag och filialer.
 • Vi kan dela information med tredje parter för att förbättra deras tjänster i den mån du har gett ditt uttryckliga medgivande till detta.
 • Vi kan dela information med tredje parter om det krävs för att uppfylla gällande lagstiftning eller myndighetskrav, och för att identifiera, förebygga och vidta åtgärder mot obehörig användning av produkter från Norman.

Vi kan även dela sammanställd och anonym information med tredje parter för interna och externa ändamål.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Tredje parter som får tillgång till personuppgifter från Norman måste skydda din sekretess, och hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och med en tillräckligt hög datasäkerhet.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra länder, inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där gällande lagar inte nödvändigtvis ger samma nivå av dataskydd som i ditt eget land. Norman kommer att se till att de som får tillgång till personuppgifterna i dessa länder ska upprätthålla en tillräckligt hög informationssäkerhet.

Går till början

6. Så här skyddar vi dina personuppgifter

Norman har implementerat tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktliga förluster, obehörig åtkomst, felaktig användning, ändringar eller avslöjanden. Trots dessa åtgärder kan Norman inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att lyckas kringgå dessa åtgärder eller använda dina uppgifter för otillbörliga syften.

Vi rekommenderar att du är försiktig med den information som du lämnar ut när du kontaktar oss via e-post eller andra mindre säkra kommunikationsmedel, i synnerhet i fråga om känsliga personuppgifter och annan information som obehöriga kan använda för otillbörliga syften.

Går till början

7. Så här lagrar vi dina personuppgifter

Norman lagrar endast dina personuppgifter under det att du använder en produkt från Norman, eller så länge som krävs utifrån affärsmässiga, skattemässiga eller juridiska omständigheter.

 

8. Dina rättigheter

Du kan kontakta vår kundtjänst på privacy@avg.com eller på telefon om du vill veta mer om vilka personuppgifter om dig som vi lagrar och hanterar. Du kan också begära att vi korrigerar eller tar bort felaktiga personuppgifter.

Norman förbehåller sig rätten att lagra data i enlighet med gällande lagstiftning.

 

9. Ändringar

Vi kan uppdatera eller på annat sätt ändra vår sekretesspolicy från tid till annan och efter eget gottfinnande, t.ex. för att återspegla ändringar i produkter från Norman eller lagändringar. Ändringarna gäller inte retroaktivt.

Vi kommer att uppdatera vår produktinformation så att den innehåller eventuella ändringar av sekretesspolicyn. Ändringarna träder i kraft när de har kommunicerats till dig på ett lämpligt sätt. Din fortsatta användning av produkter från Norman efter sådan publicering eller meddelande ses som ett godkännande av den ändrade sekretesspolicyn. Om du inte samtycker till ändringarna måste du sluta att använda produkterna från Norman.

Går till början